De Tijdgeest. „De Tijdgeest." „De Tijdgeest," In „DE KLEINE WINST." Gbbu grijs baar iaerü KATOENEN KLEEDIESTOHEN. KANAËIEVOGELS tl loop. „DE ALLEMANSGADING." JONGENS HEERENKLEEDINGSTOFFEM gei fatsoenlijke Difiisllofle. MANHEIM, LooflseacM. BUKSKINGS. IE WITTE WOLLIBAIimEMi&STOMÏi BIDDEN TI HüuR MÜSIS SACRUM Invitation de Ia Danse. t i y o Xj i. Zondag a.s. BAL. een WASCHVROUW, 80 Meter KOEMEST, een nienw Yeeren Bel, Peluw en Kussens, een net Burgerwoonhuis, een MIS, staande aan 6 een flink WOONHUIS, De MEUBELEN, overgehouden op de laatst gehouden veiling, worden tegen uiterst billijke prijzen uit de hand verkocht. Bij A. BLIKKENHORST, Ontvangen een prachtige sorteering nieuwe R. MAAS, 6 S bf) cc C 3 9£ o fc 5 P3 EH S PH PH In den Nieuwen Winkel F. STEEMAN, Middenstraat. ïaipifle en staande KLOKKEN, PENDUL1S onder Stolp met m zonder Slaperl van af f 12.50. WEKKERKLOKKEN van af f 3.50. DEROODEKOUS iJACQÏÏES VAN BOOSENDAEL. H. A. HEIJBLOM, Groote voorraad KREN TENBROOD met Sultana Ro zijnen a 14 Cent. PAIN DE LUXE in soorten. Nieuwe sorteering: PLOOISELS KANTEN 99 tt Groote stalen van verirïlmr. Zie Tijdsomstandigheden en toenemende concur rentie, hebben ons doen besluiten een belangrijke wijziging in de winstberekening op alle onze goederen te brengen, welke van af 1 Januari is ingegaan. De enorme keuze, die wij in alle genres Katoenen en Wollen Dames- en Kinder-Kleedingstoffen thans voor handen hebben, stellen ons in staat aan alle billijke verlangens te knnnen voldoen. De goedkoopste Winkel: WEBZEMSTRAAT, Vfjfte Huis m af 6e SPOORSTRAAT. VRIESLANDER. f £.0 OjffSSSmt 3.00. •wollen dekens. f w*otw*w0llen dekens.g ALLE VOORRADIGE ARTIKELEN TOT SPOT! SPOT! SPOTPRIJZEN! De Wed. P. MOOR, Zeer werkzaam middel. ASTMA. ÖATARBHE. Ifj TISMEER, Visctaarlt No. 234, De bekende ST0FTHEE, alleen "ralribaar ii 'f Mapzijn „De Klol," bij Jacques van Rosendael. Bij F. SELDERBEEK, JUSTUSvan MAURIKJr. „UIT HET VOLK." „VAN ALLERLEI SLAG." „MET Z'EN ACHTEN." f2,50. „BÜRGERLUIDJES." Inpaaii „KRATES." f 1,90. Zondag 7 Februari: Den Heer, die gisterenavond in »Musis Sacrum" per abuis een verkeerde Demi - Saison en Dames-Halsbontje beeft medegenomen, wordt verzocht die te verruilen bij T. AKKERMAN, Achtergracht L 188. Aan hetzelfde adres een PARAPLUIE terug te bekomen, aldaar achtergebleven. G-ovraagci Adres Advertentiebureau Boekh. Stader- :mann, Helder. Er biedt zich aan: een Texelsche DIENSTBODE P. G., oud 23 jaar. Adres Bureau van dit blad. Er biedt zich aan om de wasch aan huis gereed te maken. Adres Bureau van dit blad. Tegen 1 Maart a.s. biedt zich aan van goede getuigen voorzien. Adres Boekhandel J. H. MOOJEN,Texel. die een gehuwd persoon aan een betrek king helpt van 3 a 400 Gulden 's jaars. Adres BERKHOUT Co. Te Koop waarvan 40 meter overjarig, en een par tijtje Hooi, voor matigen prijs, bij P. SCHAGEN. Te koop aang-eboden een niJSTOEL, met mahonjhouten wielen, zeer doelmatig om gebrekkigen in te rijden, tevens HTJISSTOEÏIj- Adres H. KERKHOF, Binnenhaven 82. Voor zeer billijken prijs te koop Adres M. DE WIT. Te Huur een nieuw HUISJE, in de oude Kerkstraat, No. 79. Adres Advertentie-bureau Stadermann. Tö E3LVJLXXY op het Ankerpark, voor f15 per maand. Te bevragen bij den heer J. KAAN, Zuidstraat M. 78. Te Koop drie QQN-SCHAPEN, Adres: G. KROEB Sr., Spoorstraat. '±3Lïx.xxjr vroeger bewoond door den WeldEd.Gestr. Heer DE JAGER. Adres den Heer J. R. BUIJS. Broedpoppen voor 75 en 60 Ct. Adre» BERKHOUT Co. Té Koop in de KONINGSTRAAT. Adres Bureau van dit blad. Langestraat, Helder, is verkrijgbaar: RUNDYLEESCH, Lapjes 35, Rollade stukjes 40 CtBiefstuk 50, YARKENS- VLÉESCH 35 Ct., alles per 5 ons. K»naalweg I 18. CO 5 co r <c i-f ac 03 m w e Cd JS I-» 03 03 SS 03 O 03 U CC O O 00 CS CD os ac aa o. g cc 5 P- cc UI ui O UI «t H -a U- f- UJ t/5 CO Z3 SE -9 (jj UJ UJ O O UJ UI O t- cu <e co «C S GO 1-3 E-H P=3 P=H EEEiX-.13E3Fl. Ie soort JAVA-KOFFIE 36 Ct. p. 5 ons. Ie soort witte SUIKER 28 5 Beste BOTER van af 30, 35&40 5 Puike NATUURBOTER 60 5 Nieuwe stukjes APPELEN 14 5 Beste Friesche KAAS 14 j> 5 PETROLEUM 8 Cent per liter. Puike ERWTEN, BOONEN, RIJST. Alles tot lage prijzen. (Voer de nauvrkenrijiheiil der Uurwerken wordt ingestaan). HEEREPi- EN DAMES- HorlogekettingenHorlogelinten. Horlogedragers. Horlogehangers, Horlogedoosjes,enz. Verts.oopJauis OOSTSLOOTSTRAAT P 101a. Afdeeling Wollen kleine ruitjes STOFFEN, 8, 10, 121/, en 15 Cents. Wollen SERGES FOULÉ, extra koopje, effen bronze, marine en leverkleur, 15 Ct. Wollen KOORD-RIPS in 5/4 breedte van af 15 Ct. en 6/4 breedte van af 20 Ct. Wollen gewerkte STOFFEN (Diamantés) effen kleuren, van 15, 20 en 25 Ct. Wollen SICILÏENNES of ALPACCA'S, diverse kleuren, van 17% en 20 Ct. Wollen Rouw-STOFFEN van 12%, 15, 20 en 25 Cts. 6/4 breed van af 30 Ct. Wollen CRÊPES, prachtige stof in alle kleuren. 7/4 breedte van 45 Ct Wollen effen kleuren 2-Els THIBETS, van af 35 Cents, extra zwaar 70 Ct. Wollen SCHOTSCHE RUITEN, 5/4 breedte van af 15 Ct. 2-Els breedte a£35 Ct. Wollen DIAGONAAL-STOFFEN, effen kleuren, 6/4 breed. 30 en 35 Ct. Wollen ZOMERSTOFFEN, prachtige kwaliteiten, om op te ruimen tot 15 en 20 Ct Wollen, zware TRICOT-STOFFEN, effen en jaspé kleuren, 5/4 breedte, 17% tot 25 Ct. Zware, solide kwaliteit DAMESLAKEN, diverse kleuren, 25 Ct. Wollen gekleurde FLANELLEN voor Peignoirs, effen en gewerkt, van 20 tot 70 Ct. Zwarte LUSTERS, PARAMATTAS en MERINOSSEN, van af 15 Cents tot in de beste soorten, diverse breedten 5/4, 7/4, 9/4 en 10/4. Zwarte THIBETS, 7/4 breedte, van 30, 40, 50, 60, 75 en 90 Ctprachtige kleur zwart. Zwarte RIPS, PRINCETTA en MOIRÉE, van 15, 20, 25, 30 en 40 Cts. Ontvangen prachtige Schilderijen a f 1,50 het paar. Waschborden 21 Ct. Geslepen Bier- en Grocglazen 14 Ct. Boenders 12 Ct. Porcelei- nen Kop en Schotel 30 Ct. Poets- pommade 4 Ct. Gegalvaniseerde Tobbes van af 31 Ct. Verder Lepels, Vorken, Messen, Garen, Band, Sajet. Prachtige en solide Dames- en Heeren- BOTTINES tot spotprijzen. Overtuig U daarvan!! A fdeellng: Zie de dagelijksche étalage, bij goed weder, voor de winkelkasten. Effen kleuren MILTONS, in bruin, bronze, grijze en marine, vol 2-Els breedte 40 Ct. idem dubbele MILTONS, in verschillende nuances, 2-Els 60 idem gekeperde MILTONS, idem 2-Els 75 idem zware DOESKINS idem 2-Els 90 Engelsche CHÈYIOTS, puik solide voor Mantels, Peignoirs, 2-Els br., 80, 90 en 100 idem gewerkte BUKSKINGS, voor Kinderkleeding, 2-Els 50,60 75 idem idem idem extra sterk r. Mansbroeken, 2-Els 100 120 Echte wollen zware BUKSKINGS, extra koop, van f 1.75 voor f 1.25. idem BUKSKINGS, extra koop, f2.75 f2.00. idem KAMGARENS extra koop, van f 1.25, fl.50 en 12.00. Van bovenstaande drie partijen heeft het Magazijn >DE TIJDGEEST," in de maand December 11. een partij van ruim xeitlg dessins, tot een zeer lagen prijs ingekocht. Onze groote voorraad doet ons besluiten dezelve tot deze buitengewone prijzen aan te bieden. De groote stalen zUn op aanvragen alt deze gemeente ter Inzage beschikbaar. Fijne Kamgarens en Fantasie-Buksking voor Costumes. Zwarte Tricots en Satin de Laines. Zwarte Lakens en Croise's tot zeer voor- deelige prijzen voorhanden. Jf en een groot* partij E zijden-, wollen- en garen HANDSCHOENEN voor de halve waarde. BLOEMEN, VEEREN en LINTEN voorradig. Zooeren ontvangen een prachtige partij fijne Lainsbaai waaronder voor Marinehemden. Door het naderende Zomerseizoen moeten voor alle prijzen weg dej bekende twee-perionns jgf& mm ^0 moeten voor alle prijzen weg m 00 M n de'bekende tweepersoon» W~ In cLe BLiem© Winst in de Koningdwarsstraat, 'i bericht, dat zij weder een vet PAARD beeft geslacht Lapjes 12%, Rollade 15, ^Biefstuk 22% Cent. Alles per vijf ons. de CICARETTEN van KRAEPELIEN HOLM, Apoth. te Zeist- De inademing van den rook geeft terstond verlichting. Iedere Cigarette is met handteeke- ug Kraepelien Ilelm" voorzien, prijs per étui 80 en 50 centsverkrggbaar in de Apotheken. Te Helder bij den Heer L. JELCERS- MA Gz. naast de Bewaarschool. met of zonder donsjes, Westgracht. FftSOL. Helder. De nieuwe London h*ste der Par- Mg fumerieen om 't grjjz* haar te doen verdwynen, is on- scbadeljjk voor de huid, verft niet en is te N ie uw e die p mÉiÉÊÊWÉÊÊ&. 'fP alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.öO de dubbele flacou. .^^Vis chm arkt, is alle dagen verkr^gbaar: le kwaliteit dik vet RUNDVLEESCHLapjes 371/,, Rollade 40, Biefstuk 45 Cent. Alles per 5 ons. De onder bovenstaande Titels genoemde Schetsen, zijn bijna al de pennevruchten van den geestigsten Novellist van on zen tijd. BERKHOUT Co. Afd.eeling Gekleurde en paarsche KATOENTJES, echte kleuren, van 7, 10, 12% en 15 Cent. Gekleurde Fantasie-KATOENEN, spotprijzen van 10, 15 en 20 Cent. Gekleurde effen ZANELLAS of SATINS, diverse kleuren 15, 20 en 25 Ceuts. Gekleurde gedrukte ZANELLAS of SATINS, van 10, 15, 20 en 25 Cents. Rouw-Katoenen *n PERCALS, van 15, 20 en 25 Cents. Gedrukt* gestreepte Overhemden PERCALS, van 10, 15 «n 20 Cents. Gewerkte en effen kleuren PIQUÉS van 15, 20, 25 en 30 Cents. Gedrukte DRILLS, geruit, gestreept en gewerkt, van 10, 15 en 20 Cents. ZEPHYRS of TOILE DU NORD, gewerkt en geruit, van 7%, 10 en 12% Cents. OXFORDS, gestreepte echte kleur, 5/4 breed, van 7%, 10 en 15 Cents. Gedrukte gestreepte KEPERS, voor Nachtgoed, van 12%, 15, 20 en 25 Cents. mr Buitengewone partijen in deze Artikelen zijn voor minder dan de halve waarde door ons ingekocht, en worden tot de hierboven laag genoteerde prijzen aangeboden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3