W.V.BRUINVIS flelderscbe GasfabrieL Hllis OBHEEN, is WiStiip», ta Notaris KEN, ti Winriim, S. J. MANHEII, J. en S. VAN DAL, GOEDERENVERVOER. ECHTE ORIGINEELE SINGER NAAIMACHINES. II J. KRIJNEN Jr., IMeMKer, J. v. d. VLIET, TÜSSCHEN KRUIS EN TEMPEL. een op Éow prestanreerfl Woonhuis, OPEHBAREVERHUBING OPENBAREVERHURING OPENBAREVERHURING in Diamanten, Gouden en Zilveren Werken, Diverse Lekkernijen, o Groninger Ontbijt- gf en Sukade-Koek, ij? bij de Wed. BUHSE, W "3 o 'Medicinale Tokaijer Wijn van J. GROS Z, STOFTHEE, Calcutta Tea Syndicate, 1)Ü G. OTTO, Kanaaliepver k MoleÉi. PLAATSVERVANGERS ei NUIMERVERWIS SELAARS. PLAATSVERVANGERS EN NOMMERVERWISSELAARS I 118. KANAALWEG I 118. LAARZEN De Rijtuig-Maatschappij Zilveren Medaille. Borst-Pastillen. Slijm-Maagpillen. Teer-Capsules. 30 Cent per ons. DROP uit den blikken Trommel. in roerende ei onroerende Goederen. Thee van E. Brandsma, FEUILLETON. Te Huur aan de Binnenhaven, bevattende 4 kamers, keuken, kelder, ruim, erf en verder van alle gemakken voorzien; te bevragen bij den Heer M. W. RUIJGH, Bassingracht. Te üoop voor billijke prijzenSLOOPHOUT, eiken PALEN, van 4 tot 15 voet, PLANKEN, van 6 tot 30 Amst. duim breed, lengte tot 30 voet, een partij eiken BRAND HOUT, nieuw en gebruikt TOUWWERK, HIJSCHBLOKKEN, voor alle doeleinden geschikt. "Voorts alle soorten IJZER WAREN, OLIE en VERF. Alles uiterst billyke prijzen, bij Jb. N. PRINS, Bin nenhaven No. 76. zal op WOENSDAG 24 FEBRUARI 1886, des voor middags 10 uren, in het loge ment van D. LONT, aldaar, op Hypoli- tushoef, in het openbaar verhuren, voor 4 jaren ruim 22 hectaren WEI-, H00I- en BOUWLAND, te Wieringen, ten verzoeke van Heeren Armvoogden van Hypolitushoef en deu Heer H. DIJKS HOORN. De perceelen zijn vermeld op het biljet in het logement, alwaar de ver- huring wordt gehouden. te Wieringen, in het logement »HET SCHIPPERSHUIS", op Hypolitushoef, zal ter plaatse voormeld, op VRIJDAG 26 FEBRUARI 1886, des voormiddags 10 uren, in het openbaar, voor 4 jaren vcr- hnren ruim 23 hectaren WEI-, H00I- en BOUWLAND, te Wieringen, in perceelen, vermeld op het biljet in het „Schippershuis." De verhuring geschiedt ten verzoeke van Heeren Armvoogden van Stroe, Ooster- land en den Oever. op ZATERDAG 27 FEBRUARI 1886, des voormiddags 10 uren, ten overstaan van in het logement van A. DE HAAN, daar, op Hypolitushoef, van: ruim 17 hect^e/ft>t,)ichteu*j0Q|_ IlW:*!k™,juwLA"ND ïe Vieringen, en een HUIS en ERF aldaar, ten verzoeke van de Heeren Armvoogden te Westerland. De Verhuring geschiedt voor 4 jaren, in perceelen, vermeld op het biljet in het Logement van A. DE HAAN. ■X'© Is-oop 18 stuks PALINGFUIKEN, zoo goed als nieuw, met 20 stuks NET- TENSCHUTTINGS met PALEN en toe- behooren. aan den buitenkant te visscben. Te bevragen bij W, G. KRUL, Hoorn op Texel. bericht zijnen geachten begunstigers, dat hij Dinsdag en Woensdag a. s., (9 en 10 Febr.) te spreken is, ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat. ïu mmmêmmmi HOOFDGRACHT 49. tegen billijke prijzen. EoJito cp Weststraat L 10, CD bij den Kruisweg. P? Van af heden is de prijs der COKES Veertig centen per Hectoliter. Aflevering alle werkdagen 's morgens van 912 en 's middags van ll/25 ure. DE DIRECTIE. Helder, 27 Januari 1886. Gedeponered. Wijnbergbezitter te Eedö-Bbnijo bij Tokay (Hongarjje). Verkrijgbaar bij: H. RIESSELMANN, Nieuwediep, A. en R. C. SL00S, Winkel. Wijnhandelaren. N. B. Attesten van Scheikundig onder zoek ter inzage. extra geurig en goed waterhoudend, 15 Cent het ons. Verkrijgbaar in het Depot van het PREANGER KOFFIE. vragen voor de lichting van 1886 Aan te melden bij den Heer M. VAN PRAAG, in de Middenstraat, Helder. H0LLANDSCHE Te beginnen met den ln Haart eerstko mende, zullen te Amsterdam ALLE STUK GOEDEREN zoowel IJL- als VRACHT GOEDEREN welke geene douanefor maliteiten behoeven te ondergaan, door de zorgen der Maatschappij AMBTS HALVE WORDEN BESTELD, tegen be rekening van een loon van 5 Cents per eenheid van 50 kilogrammen, met een minimum van 30 Cents per verzending. Uitgezonderd van dezen maatregel zijn lo. de zendingen waarvan de afzender, door het een of ander voorschrift in den vrachtbrief, b.v.Station restante", te kennen geeft dat de goederen door den geadresseerde of van zijnentwege zullen worden afgehaald; en 2o. de zendingen geheel of gedeelte lijk bestaande uit goederen, die slechts met inachtneming van bij'zondere voor zorgsmaatregelen vervoerd worden, bedoeld bij Art. 44, sub II 1 a 13, 15 en 16, van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de Spoorwegen, van 9 Januari 1876, Staatsblad No. 7. DE ADMINISTRATEUR. Amsterdam, JJ Januari 1886. voor de lichting 1886, kunnen zich aanmelden bij W. C. CAL- TENBACH, Oranjestraat, hoek Jonker straat, Nieuwediep. Agent voor het Kantoor van Mejuffrouw de Wed. J. MAAS, St. Jansstraat 73, tegenover het Gouvernementsgebouw te Haarlem. Hoogste prüs, Eere-Diploma, Amsterdam 1883. Eenig depót Toor Helder, Nienwedlep en Omstreken: De gemakkelijkste wpze van betalen; volkomen gratis onderricht. Uitsluitend en alleen te verkrijgen .A.. SEITDEEMIAF, I 11S. üanaalweg. I HO. Alle reparatiën worden door een degelijk Heclianikns solide en met den meestcn spoed uitgeroerd. bij W. L. BAKKER Lz., Oosterend. te Helder, levert LIJK-, VOLG- en TROUWKOET SEN, ook LIJKKISTEN en DRAGERS; naar verkiezing gekleed, in costuum als in grootere plaatsen gebruikelijk is. Alles voor zeer billijk tarief. Bestellingen worden alleen aangenomen bij de Leden, welke zyn J. VISSER. J. KLEES. Th. TERRA. C. ROODT Cz. G. JANNES. S. KONING. L. A. HARTSINCK. D. DEKKER. J. STROOMER. Concnrreerende prijzen. De autorisatie's tot begraven worden bij alle Leden aangenomen en gratis bezorgd. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). In zakjes a 15 Cts., en in doosjes a 30 en 50 Cts. In doosjes met 50 pillen, 25 Cents. In flacons met 60 capsules, 60 Cts. Verkrijgbaar bij Spoorstraat hoek Weezenstraat. Makelaar Keizerstraat 44848, Helder. Belast zich speciaal met deu pnblieken en onderhaudschen verkoop en koop van Huizen, Erven, Henbilair, enz. Schrijft Brieven, Requesten, Declaratiën, j enz. Brandassnrantic. Glagverzekering. Trade mahk Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han- f delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KOR VER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, KoningstraatMej. J. CAARLS, Kanaalweg Mej. L. SCHRöDER, Hoofd gracht-, W. H. BURAiERS, Middenmaat; G. OTTO, Kanaalweg; Mej. KOR VER, Spoorstraat »DE THEEBOOM," Spoor straat; M. TISSING, Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234 J. HONDIUS, Kanaalweg; Winkelvereeniging, Koning straat; P. v. d. OORD, Laan, hoek Pijl steeg; J. KRIJNEN, Spoorstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJMMej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE k fl.30 per 5 ons. Een roman uit den tegenwoordigen, tijd van 24. H. WIGHART. Niemand onzer is zonder fouten, kolonel, merkte Leimann op, en uwe nicht heeft reeds genoeg droeve uren doorgebracht om haar misstap in te zien. Ik ben overtuigd, dat ik haar van nu af onder de aandachtige toe hoorders onzer gemeente zal zien, niet waar? Olga knikte. Ja, en in den kortst mogelijken tijd zal zij haren echtgenoot zoo ver weten te leiden, dat haar zoontje in de Christelijke kerk wordt opgenomen. Dan is de weg gebaand waarop misschien voor beide partijen de bloem der verzoening groeien zal. Mijnheer von Wölfling schudde het hoofd. Maar Olga zweefden toch weder zulke ver lokkende beelden vol glans, geluk en eer voor de oogen, te midden van schitterende feesten, dat zij de vage mogelijkheid der toekomst vergat. Zij werd nu ook levendiger, vooral nu Walltraut, die bij hare moeder inlichtin gen was gaan vragen, haar koelen, afgemeten toon had laten varen. Z\j werd door den kolonel ondervraagd over hare afgestorven ou ders en sprak met zichtbaren hoogmoed over de adellijke, maar helaas uitgestorven familie von Lindheim. Toen het gesprek meer algemeen werd, trok Dagobert, onder het een of ander voorwend sel, zijn aanstaanden zwager in een hoek. Heeft de sergeant Goldstein iets gespro- kon -over mijn laatste ontmoeting met zijn schoone nicht? Hebt gij lust om te duelleeren? spotte de graaf, terwijl hij het garneersel zijner mouw bezag. Ik ben gek van die vrouw, fluisterde de jonge dragonder tusschen de tanden. Voor dat ik haar zag, meende ik bestand te zijn tegen haar, die haar preutschheid als voor wendsel gebruiken om zoodoende een des te hoogeren prijs te kunnen verkrijgen, maar deze zwarte Venus heeft een razenden harts tocht bij mij doen ontstaan. Zinsbegoocheling! 't Kan zijn; maar ik heb ondervinding genoeg om achter dezen kouden blik haar waren gemoedstoestand te ontdekken. Ik zeg, als er één vrouw is die beminnen kan, dan is het deze Jodin. Wil ik eens een goed woordje voor je doen? Hoor eens, als je ouwe achter deze dwaasheid kwam, zoudt gij er niet gemakke lijk afkomen; wees dus voorzichtig! Nu, hij mag mij voor een doffer hou den, die slechts uit de verte bemint, zei Da gobert lachend. Ik mag anders niet zeggen, of het kleedt u wel als aanstaand echtgenoot den vrome uit te hangen maar met dat al hebt ge mij nog niet gezegd of die Jood- sche Parcival zich bij u beklaagd heeft? Neen, hij zou ook niet veel succes bij mij gehad hebben, want ik heb een aversie tegen die lui. De Goldsteins schijnen overal gevaarlijk te zijn voor de Wölfiings. Wist ik maar waar zij woonde? zei de dragonder-officier onrustig. Wees toch niet dwaas het zou er nog bij moeten komen dat gij door een Jood- sclien ellenruiter in opspraak kwaamt of ge noodzaakt werd het meisje te trouwen! Hebt gij nog niet genoeg van dit eene huwelijk? Trouwen, ik? Denkt ge, dat ik gek ben? Beminnen wil ik het schoone schepsel, maar meer niet. Ik zou toch wel gewild hebben, dat ik haar jaloerschen galant voor een paar maanden onschadelijk had kunnen maken Wat? lachte de graaf, dat zijne witte tanden door zijn zwarten baard zichtbaar wer den. Een baron en een wat is hij ook al weer? Ja Muziekhandelaar! Parole d'honneur! dat is waar ook, riep Dagobert uit, ik heb de beste bron om inlichtingen te vragen, vlak bij mij. Wladirair, toe speel die lieve rêverie nog eens, wij hebben nog tijd genoeg voor het souper, vleide Walltraut. Zij wenkte hem en ging zelve naar de piano, die zij opende, waarna zij er het stoeltje en de muziek bij plaatste. Dit kwartiertje maakte Dagobert zich ten nutte om Manuels cchtgenoote over Rachel te ondervragen en dit gelukte hem boven mate. Olga vertelde alles wat zij wist en ver klapte zelfs hare afgelegen woning. Zij vond er een ti-oost in hem te kunnen meedeelen, dat zij deze vronw nooit gezien had en ook niet eens zou weten dat zij bestond, als Wil lem Goldstein niet toevallig in haar bijzijn over die ontmoeting op straat gesproken had. De naam Goldstein klonk in de ooren van den kolonel. Waarover spreekt gij met Olga, Dagobert? O, ik had laatst eene gekke ontmoeting met een dame, die voorgaf dat zij eene nicht van Goldstein was, zei Dagobert zoo noncha lant mogelijk, terwijl hij zijne sporen tegen elkander sloeg. Ja, oom, het was de aangebedene van den muziekhandelaar Goldstein, die in uw regiment dient. En met een zegevierend lachje liet zij er op volgenIk heb dien onbeschaam de mijn huis ontzegd. Goldstein? zeide de kolonel nadenkend. Ah zoo, meent gij dien jongen adspirant-offi- cier? Het moet een knappe kop zijn, zegt zijn kapitein nu, laat hem dit genoeg zijn. Wordt hij geen officier? riep Olga, aan genaam verrast. Neen, kind, een Jood past niet in on zen stand, al was hij ook de geestigste poli ticus of de knapste koopman. Zult gij hem dat weigeren Weigeren? Och, dat niet, ik vind alleen dat zijne geloofsgenooten geen van allen in staat zijn de eer van onzen stand op te hou den dus kan ik zijne bevordering niet on dersteunen. Charmant, charmant! riep de jonge vrouw verblijd. Hoe geheel anders was hare verhouding reeds gewordenIn plaats van bij tante Mina naast haren zwager in zijne onderofficiers- kleeding te zitten, zat zij nu naast den man die over zijne toekomst te beslissen had. Dit was nu tegelijk een goede wraak voor al de speldeprikken, die zij zich had laten welge vallen. Graaf Monts had zijne rêverie geëindigd op hetzelfde oogenblik dat de bediende kwam zeggen, dat het souper opgediend was. Olga stond spoedig op het proza van deze aankondiging bracht haar in de werke lijkheid terug. Zij voelde een verwijt, dat zij hare eigene huishouding niet langer verwaar- loozen mocht en tegelijkertijd ondervond zij de onaangename vrees haren man te moe ten antwoorden op zijne vragen, terwijl zijne doordringende oogen haar zouden aan zien. Wilt gij reeds vertrekken, kindlief? vroeg de kolonel, naar haar toegaande. Ik moet weg, zeide zij, zenuwachtig aan haar zakdoek plukkend. Hij zag haar geruimen tijd aan. Gij hebt gelijk; onze wegen loopen uit elkander! Maar ik kom terug; niet waar, tante, ik mag immers? riep Olga, de barones om den hals vallend. Wat een onaangename scène, fluisterde Monts zijn liefste in het oor. Zeg u het aan oom, dat hij medelijden met mij hebben moet, smeekte de jonge vrouw, terwijl zij den geestelijke de hand gaf. U kent de voorwaarde; zonder strijd geen overwinning! Adieu, schoone nicht, zei Dagobert; vergunt u mij u thuis te brengen? De kolonel wenkte hem van neen, ging naar de bel en liet het rijtuig voorkomen. Toen dit gereed was, nam Olga Goldstein verlegen en schuw afscheid van allen, be halve van mijnheer Leimann en volgde haren oom. Op de trap bleef zij staan, hij roeide haren arm in den zijne beven. Ik geloof zoowaar, dat gij bang voor uwen man zijt! riep hij, haaronderzoekend in haar bleek gelaat ziende, dat nog niet ge leerd had te verbergen wat er in het hart omging. Ook dat nog! zeide mijnheer von Wölf ling zeer verbolgen. Eerst het jonge meisje verleiden en daarna nog den tiran spelen 't is eervol! Beneden sprak hij geen woord meer. Zwij gend hielp hij haar in het rijtuig en groette haar even met de hand, toen het rijtuig ver trok. negende hoofdstuk. Mijnheer is een half uur geleden naar bui ten gereden. Komt hij hedenavond nog terug, vroeg Olga met een blijden zucht. Vannacht, mevrouw, vroeger zeker niet.1 Ik heb van avond geen thee noodig j ik ben wat zenuwachtig en wil niet gestoord^ worden. En zij werd niet gestoord, de gansche avond drukte haar als lood op het hart, zij bracht hem alleen door, maar hij viel haar lang en pijnlijk. Vergeefs zocht zij troost bij haar kind liet sliep en de meid zat slaperig bij de neergedraaide lamp en breide werktuige lijk aan een eindeloos lange kous. Toen Olga1 binnenkwam, had zij haar gezegdEr is niets bijzonders voorgevallen. Mijnheer heeft de kleine een uur lang bij zich op de kamer ge had en was zeer verheugd, dat het kind er. zoo gezond uitzag. Hij heeft het kind zoo har telijk gekust, als ik nog nooit gezien heb. Olga boog zich over de wieg, drukte een kus op de rozige, bloeiende wangen en verliet de kinderkamer even ontevreden als zij gekomen was. Nu kwam haar de toekomst zoowel als het verleden voor den geest en daartusschen in het tegenwoordige dat door geen macht te verjagen is geen wonder, dat de hevige strijd de zachte vrouwenborst schokte! Een stekend, zeer pijnlijk gevoel in het hoofd dwong! Olga eindelijk haar legerstede op te zoeken het was haar alsof een gloeiende hand hare slapen samendrukte en of zij het zou moeten uitschreeuwen van pijn. Zij had, sedert Bruno's geboorte, erg aan hoofdpijn geleden, maar zij had het nooit zoo erg gehad als nu. Met koortsige hand schelde zij wilde zij Manuel roepen? Hij was weg en niemand: anders kon haar helpen. Zij bleef dus alleen alleen, altijd alleen met het tikken der klok, waardoor iedere minuut een eeuwigheid scheen. Tegen den morgen eerst sliep zij in en toen Olga ontwaakte, waren vrees, schaamte en smart voorbij, als de droom eener ver warde phantasie. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrnkkerjj Tiï C. DE BOEK J».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4