ïimmL „DE VERGUNNIHG." VLETTERllEDEN. Advertentiën. „Vaderland en Oranje." Oitooiciers-Tereeim fer Zeemacht ADIIMAL DE RUIJTER." VIER-JARIG BESTAAN, een Noodhulp. een DIENSTBODE, een flinke JONGEN, C. L. VAN 0TTERL00 W erklieden-Vereeniging Een gemeubeleerde Kamer een knap WoonMsje voor Jongelieden, „Ontwaakt bij Tijds." darmen de voorbereidende maatregelen genomen. Drie katholieke priesters eu een pope begaven zich naar de cellen der veroordeelden, om ze op den dood voor te bereiden. De terechtstelling had plaats bij het aanbreken van den dag, in te genwoordigheid van den keizerlijken pro cureur Poskowski, van twintig gendarmen en van de vier genoemde priesters. De schoenmaker Ossotdski, de wever Pietru- sinski en de student Kuninkski waren zeer kalm, alleen de vrederechter Bar- dowski beefde. Toen de vier veroordeel den op het schavot stonden, riepen zij Leve de sociale revolutie De lijken zijn in de citadel begraven. Ingezonden. De door Zijne Majesteit den Koning erkende vereeniging //Ontwaakt bij Tijds" alhier, zal bij vernieuwing een beroep doen op de offer vaardigheid der ingezetenen, 't Geldt weer een weduwe met 5 hulpbehoevende kinderen, en waar van een zoodanige sprake is, zou daar tevergeefs een beroep worden gedaan, te ver geefs den bijstand der ingezetenen worden in geroepen? We gelooven het niet, neen, de barmhartigheid ten onzent is niet uitgeput, dat wordt ze nimmer. Juist de deernis met de treurenden doet ons gevoelen dat we in onze belangen één zijn. De Grieksehe Mythologie verhaalt van een fabel en vertelt ons, dat de God van den rijkdom hier op aarde de Godin der armoede ontmoette, en uit het huwelijk dier beiden werd een kind geboren, en dat ontving den naam van de liefde. Welnu, zoo zij het ook thans, de hulp der meergegoeden in de stulp der armoede, zal de liefde en de toewijding voor het lot der treurenden doen opleven. Daarom bevelen wij de pogingen van bovengenoemde vereeniging aan onze mede burgers in allen ernst aan. Helder, 15 Febr. 1886. X. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Frederik vertrok 11 Febr. van Marseille naar Amsterdam. Het stoomschip Prinses Amalia arriveerde 13 Febr. van Amsterdam te Batavia. Het stoomschip Prins van Oranje vertrok 13 Febr. van Batavia naar Amsterdam. liet stoomschip Voorwaarts is 12 Febr. St. Vincent gepasseerd naar Amsterdam. Het stoomschip Burgemeester den Tex, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 14 Febr. van Suez. Het stoomschip Sumatra, van Amsterdam •iaar Batavia, arriveerde 14 Febr. te Marseille. liet stoomschip Conrad, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 Febr. te Southampton. Marktberichten. Alkmaar, 13 Febr. Aangevoerd 3 Paarden f G5110, 7 Koeien en Ossen f130 a 170, ;">1 nuclit. Kalveren f4 a 16, 142 Schapen f 14 a 22, 60 magere Varkens f 14 a 18,110 Biggen f 5 a 7, 7 Bokken en Geiten f 4 a 8, Kipeieren f5,50 a 6 per 100, Boter per kop f 0,92 a 1. Hoorn, 13 Febr. Tarwe f 7 a 9, Gei'st f 4,50 a 5, Haver f 4 a 4,50, Witte erwten f 9 a 10, Groene f 11 a 13, Grauwe f 13 a 15, Vale f 9 a 10, Bruine boonen f 9 a 12, Karweizaad f 24,75, 2 Paarden f 60._ a^l^0iö4-0.SfthnJ3£-*' f6 a 3.QiuaJenii&tfaf '*A'At \a «Jbsidjai^ "3u'Tbammeren f 16 a 21. 79 kal- "Vveren f4 a 18, 26 Varkens f10 a. 16, 3 Zeu gen f25 a 35, 139 Biggen f4 a 8, 65 Kippen 1*9,90 a 2, 3650 Kipeieren f5 a 5,50 per 100, 180 koppen Boter f0,60 a 0,65 per kop. Visscherij-Berichten. 15 Februari. 7 boijimen met 45 tot 160 groote tong, per stuk 50 tot 60 cent; 140 tot 300 kleine cn middelm. tong, per stuk 10 tot 20cent; 4 kisten schol, per kist f7; 2 tot 5 mand schol, per mand f5; 50 tot 100 stuks schol, per stuk 60 cent; 100 rog, per stuk f 1,14. 16 Febr. v.m. 7 sloepen met 220 tot 25 lev. kabelj., per stuk f 1,60 tot f 1,75; 6 heilb., per stuk f 12 totf 13; 15 tot 50 leng, per stuk f 3,35 tot f 3,50; 950 tot 3100 schelv., per 100 f 18 tot f 23; 20 ben vleet, per ben f 18,50. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 12 tot 15 Febr. ONDERTROUWD: G. H. van Oije, hof meester, en C. E. Borgart. G. B. Bramlage, koopman, en A. M. Dito. J. Holleman, torpe- dist, en G. Pestman. G. P. F. Munnilc, machi nist, cn T. de Vries. GEHUWD: Geene. BEVALLEN: M. Ewalt, geb. van Waar denburg, z. G. Hellendoorn, geb. Houtkoop, z. A. Conijn, geb. Vader, d. G. Stam, geb. Hop man, z. C. Gravenmaker; geb. Droog, d. A. Steilberg, geb. Faber, z. E. W. Smit, geb. Brouwer, d. M. G. de Vroom, geb. Nierkés, z. A, Haak, geb. van der Wal, d. OVERLEDEN: A. de Vroome, 72 j. D. Kort, 63 j. A. Fasol, geb. Dekker, 73 j. E. Kikkert, 2 m. T. Krijnen, 18 j. T. Hoving, 6 j. M. Schaafsma, 38 j. C. van Otteren, 21 j. M. Blom, 1 m. Vervolg der Berichten. De minister van marine brengt, krachtens machtiging des Konings, ter kennis van belanghebbenden, dat in dit jaar bij het Kon. Instituut voor de Ma rine te Willemsoord, na afgelegd verge lijkend examen, kunnen geplaatst wor den 40 jongelieden als adelborst voor den zeedienst. Voorts zullen in dit jaar zes jongelie den kunnen geplaatst worden als adspi- rant-administrateur bij de Kon. Nederl. zeemacht. De officier-machinist 2e kl. J. Bugs zal te Hellevoetsluis eerstdaags vervangen worden door den onlangs in 't vaderland teruggekomen officier-machinist 2de kl. J. Gudde. In den afgeloopen nacht werd door door de ronde van half een op de Rijks werf een begin van brand in een der bureaux ontdekt. Spoedig werden de auto riteiten geroepen en militairen en zee lieden met brandbluschmiddelen gerequi- reerd. Gelukkig beeft men den voort gang van den brand, door 't aanwenden van een extinctenr kunnen etuiten. De oorzaken zijn alsnog onbekend. De heer S. J. Roos, oud-officier van bet korps mariniers en oud-administrateur van 's rijks marine-hospitaal te Willems oord, is te 's Hage in den ouderdom van bijna 95 jaar overleden. Gaarne vestigen wij de aandacht onzer lezeressen op achterstaande annonce, waarin het Bestuur vau Floralia alhier aankondigt, dat het op a. s. Zaterdag een zitting zal houden tot het inschrijven van deelnemers van het kweeken van planten in het aanstaande zomerseizoen. Doch we willen meer doen dan daarop de aan dacht vestigen; we bevelen die zaak bij onze lezeressen en lezers ten zeerste aan. We gelooven, ja, we houden ons over tuigd, dat het kweeken van planten een zeer veredelenden invloed heeft op de kweeksters en kweekers, en raden daar om ouders in gemoede aan, het streven van de directeuren van Floralia te steunen, door hnnne kinderen optewekken en aan- tesporen om aan de werkzaamheid deel- tenemen, waartoe het Bestuur van Flora lia in bedoelde advertentie zijne plaats- genooten oproept. Talrijk zij ook thans de deelneming, nu in dit jaar het 10 jarig bestaan van deze niet de minst nut tige afdeeling van werkzaamheid van ons plaatselijk Nutsdepartement zal worden gevierd. Tot geneesheer te Eierland (Texel) is door den gemeenteraad aldaar benoemd Dr. Van der Yegt. Texel, 15 Febr. De heer D,, onderwijzer te Oosterend, had in de vorige week een aardige inval, door een wedstrijd op schaatsen voor de schooljeugd te organiseeren. Alle deel nemers en deelneemsters werden op een koek en een kop chocolademelk onthaald. Do heer D. had voor de overwinnaars mooie prijsjes beschikbaar gesteld, waarom hardnekkig gekampt werd. De eigenaardige wedstrijd gaf over het geheel veel genoegen, eif zal stellig niet weinig bijdragen om de genegenheid van het jonge volkje voor zijn gullen onder wijzer nog te doen toenemen. Texel, 15 Febr. Yoor het waterschap der 30 gemeen schappelijke polders alhier, werden hed<»r de volgende werkzaam1"-?* ,~~7 lo. liet filterkneden besteed: ^rhoogen van 355 M. van den Vruin des dijks Ky "3e Oosterhaven. Er werd ingeschreven als volgt M. Van der Ploeg, Oost, voor f 599.—. J. Brouwer, -694. A. A. Eelman, Oosterend, - 649. J. Jb. Bakker, -544.—. Het werk werd den laagsten inschrijver gegund. 2o. Verhooging van den kruin des dijks in den Horn, over een lengte van 100 M. Hiervoor waren drie inschrijvers, n. 1. J. D. Roeper, voor f 215.— D. Boon, Waal, - 124. K. H. Zegel, Oudesshild, - 94.—. Ook dit werk werd den minsten inschrijver gegund. 3o. Het maken van 250 M. berm, bij de Oosterbaven. Vier inschrijvers. W. A Eelman, Oosterend, voor f549. M. Van der Ploeg, Oost, -460. D. Boon, Waal, -499.-. J. Brouwer, Oost, -345. Dit werk is niet gegund. Het incompleet aan korporaals bij de reg. inf. bestond op 1 Febr. jl. uit 164 korporaals, tegen 156 op 16 Dee jl. Reeds lang is het kader onderofficie ren bij die korpsen overcompleet; zoo waren er op den lsten dezer 61 serg.-tit. en 141 korporaals, die geschikt waren ter be vordering tot sergeant of fourier. Beide laatste getallen waren 1 Febr. 1885 onder scheidenlijk 27 en 62. Het ijsvermaak kostte ook te Zoel- ruond twee jeugdige mensehenlevens. Eeni- ge kinderen waren aan het schaatsenrij den, toen plotseling twee hunner er door zakten. Pogingen om hen te redden mochten niets baten, zij verdwenen in de diepte. De kinderen behoorden aan ver schillende gezinnen. Ook te Oudshoorn zgn twee 20-jarige jongelingen door het ijs gezakt en ver dronken. Zondagmiddag zijn bij het schaatsen rijden onder de gemeente Hilversum ver dronken de miliciens E. Leeflang en H. Masmeijer, van het le reg. vest.-art., die met verlof voor 1 dag van hun korps afwe zig waren. Hunne lijken zijn reeds opge- vischt. Twee vrouwen, moeder en dochter, zijn Zaterdagnacht te Zutphen in den Hove door den laatsten trein van Arnhem over reden. De dochter verloor hierbij het leven, terwijl de moeder de beide beenen werden verbrijzeld. Tusschen twee houtzagers, L. J. P. en G. H.uit het gehucht Ophoven bij Sittard, ontstond Woensdag jl. op de Swijns- weide aldaar, alwaar zij werkzaam waren, een hevige woordentwist, daarmede ein digende dat zij handgemeen werden, waar bij L. J. P. zoodanig werd verwond, dat bij het waarschijnlijk met den dood zal moeten bekoopen. De politie van Maastricht heeft Don derdag een onderzoek in loco ingesteld, en G. H. is Vrijdagochtend naar het huis van arrest aldaar overgebracht. Beide houtzagers zijn huisvadersde eerste heeft vrouw en drie, de laatste vrouw en zes kinderen. Overmatig gebruik van sterken drank schijnt veel tot den twist te heb ben bijgedragen. Den 9en dezer maand, des mor gens 4 u., werd oji de hoogte van Duin kerken een Fransch visschersvaartuig door een groot Engelsch stoomschip in den grond geloopen, waarbij vermoedelijk de opvarenden zijn verdronkende naam van het stoomschip is tot heden onbe kend. Te oordeelen naar den koers, dien het stuurde, was het bestemd naar de de Wester Schelde, (Antwerpen). Het vervolgde na de aanvaring zijn koers, zonder zich om de arme visscherlieden te bekommeren. Op verzoek van de Fran- scbe regeering worden te Antwerpen alle mogelijke pogingen aangewend om den bedrijver van deze onverklaarbare han deling uit te vinden. Het bericht van het ongeluk werd door een anderen vis- scherman te Duinkerken gerapporteerd. Uit Zoppot wordt gemeld, dat bij Steinfliesz een boot met vijf vreemde vis- schers is aangedreven. Zij waren met een ijskorst van meer dan een duim dikte overdekt. Zij hadden op zalmvangst uit geweest, toen hun vaartuig door storm weder met dikke mist werd weggedreven Twee dagen en twee nachten hadden zij in de open boot doorgebracht, tot dat zjj eindelijk een vuurtoren ontdekten en zich daar op strand lieten drijven. Zeer ver baasd waren zij van hun dorp Neukuhrend (district Fischhausen) zoover te zijn ver wijderd. Een hunner overleed aan de doorge stane koude, doch de vier anderen zijn door doeltreffende behandeling weder ge heel hersteld. De burgemeester en de gemeente secretaris van een dorp nabij Charleroi, die vervolgd werde^g^ het van huwelgkeikp^onder daarbij de noo- '^hteiten nemen, zijn <Lor 'de rechtbank van Charleroi veroor deeld elk tot 3 jaren gevangenisstraf. Het hof van appèl te Brussel beeft dit vonnis bekrachtigd. Londen, 12 Februa.ii. In de provinciën hebben Vrijdag tal rijke demonstratiën van werkelooze ar beiders plaats gehad. In Leicester werd door het gepeupel een aanval gedaan op verscheidene fabrieken van geweven goe deren, die tengevolge van de werkstaking der arbeiders stilstaan. Alle glasruiten werden verbrijzeld en de machines mee- rendeels vernield. De politie is met groo te moeite eindelijk er in geslaagd, het oproer te dempen. Heden herdenken onze geachte j Neef en Nicht: J. M. AUGUSTIN en A. C. STREICHER, te Amsterdam, hunne 87Vj-j«ig;c Echtvereeniging. Helder, 15 Februari 1886. W. CORPORAAL, Echtgenoote, Kinderen en Behuwdzoon. Ondertrouwd: MARTIN HERMANN HARMS en AAFJE WILMS. Helder, j n Febr lgg6 Anna Paulowna,j Ondertrouwd HUBERTUS FELIX, van Maastricht, en CATHARINA CHRISTINA VAN NUIJSENBURG, van Helder, 's Gravenhage, 12 Februari 1886. Ondertrouwd G. P. F. MUNNIK Machinist K. N. Marine, en T. DE VRIES. Helder, 14 Februari 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd GERRIT HENDRIK VAN OIJEN, en van Gouda, CATHARINA EVERDINA BORGART, van Helder, Helder, 12 Februari 1886. GeborenCORNELIS, Zoon van JAN VAN AMESFOORT en JOHANNA REIJNDERS. Helder, 15 Febr. 1886. Eenige kennisgeving. Bevallen van een Zoon A. STEILBERG geb. Faber. Helder, 14 Febr. 1886. Geboren JEANNETTE JOHANNA MARIA Dochter van N. C. SMIT en E. W. SMIT, geb. Brouwer, Helder, 14 Februari 1886. Op den 10en dezer overleed plot seling alhier, mijn geliefde Echtge noot, do Adjudant des Konings in B. D., de Kolonel der Artillerie, W. C. H O J E L, in den ouderdom van ruim 54 jaren. Helder, 16 Febr. 1886. Wed. HOJEL— Bloijs van Treslong. Heden overleed, na een kortston dig lijden, mijn zeer geliefde Echt genoot CORNELIS VAN OTTEREN, in den ouderdom van bijna 22 jaren, diep betreurd door mij, zijne ouders, broeders, zusters en verdere familie. Helder, 14 Febr. 1886. Wed. C. VAN OTTEREN- van den bos. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een korte ongesteld heid, onze geliefde Echtgenoot en Vader D. KORT, in den ouderdom van 63 jaren. Zwaar treft ons deze slag, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten. Helder, 13 Februari 1886. Wed. D. KORT, geb. Dekker. Mede uit naam van Kinderen Bebuwdkinderen en verdere Familie. Heden ontsliep zacht en kalm, na een kortstondige ziekte van slechts vier dagen, onze jongste lieveling 'i 3 v iirim--aaitóagwi leeftijd van 6 jaren en 6 weken. Zwaar treft ons dit verlies, maar wij hopen in Gods wijzen wil te berusten, wiens doen liefde en wij s- heid is. Helder, 13 Februari 1886. W. HOVING. C. HOVING, geb. Blom. Algemeene kennisgeving, zoowel binnen als buiten deze gemeente. V ©reeniglng ALGEMEENE VERGADERING op Donderdag 18 Febrnari a. s., des avonds om 7 uur precies, in bet lokaal TIVOLI (Tuinzaal.) Verzoeke een getrouwe opkomst der Leden. HET BESTUUR. FEESTVIERENDE VERGADERING, op Vrijdag 19 Febrnari, ter gelegenheid van den verjaardag van Z. M. den Koning. Aanvang 8 uur. HET BESTUUR. INTRODUCTIËN verkrijgbaar. ter gelegenheid van het des avonds ten 8 uur, in het lokaal „MLSIS SiCBUH." HET BESTUUR. Er biedt zich aan Adres Bureau van dit blad. Grovraagd. een Ie Broodbakkersknecht, bij P. VERFAILLE, Keizerstraat. Wordt gevraagd: een knappe Dienstbode. Loon f 80. Adres Advertentie-bureau Stadermann OevraagdL die met de wasch kan omgaan. Adres BERKHOUT Co. Gevraagd die in 't Schildersvak wensebt opgeleid te worden. AdresA. BREET Wz., Helder. betuigen bun welgemeenden dank voor de belangstelling, bij de geboorte van bunnen zoon oudervonden. Helder, 16 Februari 1886. UlTKEERIiVG van het dividend van den Winkel en de Bakkerij, op Dinsdag den 1« en Donderdag den 18 Februari 1886, deB avonds van 7 tot 9 uren, op de zaal der Vereeniging. HET BESTUUR. Tot bet inschrijven van deelnemers aan het Kweeken van Planten, zal het Bestuur een zitting houden in de Tuin zaal van »Tivoli," op Zaterdag 20 Fe bruari 1886, 's avonds van 6 tot 8 ure. Bij de inschrijving wordt van iederen deelnemer 40 cents, d. i. de helft der kosten, gevorderd. Helder, 16 Februari 1886. Het Bestuur: T. MOOY, Voorzitter. G. E. KLOOSTERHUIS, Secr-Penn. Adres Ydreau van dit 'blad. Wordt gevraagd: een zindelijke Dienstbode. Te bevragen bij Berkhout Co. j te huur, met of zonder kost. Te bevragen bij M. VROON, Koek- en Banketbakker, Langestraat 103. VLETTERLIEDEN, die op de visch- sloepen varen, kunnen f2 SO van iedere ton IJS bekomen, die zjj zien te verkoopen, zonder dat zij eenigs- zins werk daaraan behoeven te doen, en volgens den prijs verkoopen, zooals die op 't oogenblik is. Adres L. A. HARTSJNCK J. H. MENSJr. Te huur /gevraagd tegen half Maart of eerder, liefst in de nabijheid der Marinewerf; huurprijs f 1.50 a f 1.75. Adres 2de Vroonstraat P No. 294. VEREENIGING Vergadering voor het bestuur, werkende leden en leden welke zich hebben aange boden voor het loopen met de lijsten, op WOENSDAGAVOND te 7 uur, ten huize van den Heer G. BOL, Logement »De Zeevaart, Binnenhaven. HET BESTUUR. Te Huur diverse opnieüw gerestaureerde WOON HUIZEN, in de Nieuwstraat, a f 13.00, per maand een WOONHUIS, met zes Kamers, Keuken, Kelder en Tuin, naast >'t Cen trum," a f 250.00 per jaar een WOONHUIS, met vier Kamers, Keuken en Tuin, Hoofdgracht K 69, a f 225 per jaar een WOONHUIS, met acht Kamers, K 76, a f 500 per jaar. Te bevragen aan het Magazgn »DE TIJDGEEST." Te üoop 9 DUIVEN met 2 HOKKEN en 4 KIPPEN met ée'n HAAN. De Kippen zgn tegen den leg; voor f 6.Hok en Loop zgn er niet bij. j Adres Koningstraat 5152.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2