mrnmm VITTE &0EDEREN. ATTENTIE. STOUT STOUT REGEN MANTELS SLOOPHOUT, Kruideniers iDYentaris. ONDER-GOEDEREN. TAEEL-GÖËDEREN, WITTE GEMAAKTE GOEDEREN. J. SCHAGER. KANAALWEG. „DE ALLEMANSGADING." GLACÉ HANDSCHOENEN. TAN VOLLENHOVEN 6' DE KLEINE HAMMEN, PRINCESSE BIEREN in soorten, WEEZENSTRAAT, VERKOOPING DeorwaarflerJ.f. VADER WAL Cz., Openbare Verkooping. Fr. MULDER, De Notaris P. S. HORDIJK het kopervaste Barkschip C. N. ?AN KONIN&SBRÜGGE, C. SCHAGEIV C. SCHAGEN. a 16 Ct. fle 5 Ons 5 Reuzel, a 30 5 Gerookte Kinnebakken, Afdeeling: „De Ty dg eest GROOTE AFSLAG. Naar de Kleine Winst. Spoed u, eer het weg is!! Kooplieden groot ratoat. OUDKERK VAN PRAAG. Nieuwe Stalen voor Heeren- en Jongeheeren Costumes enz., in ruime keuze voorradig. Concurreerende prijzen. -- Spoedige levering. UIT DE GEKROONDE VALK vervangt het buitenlandsch fabricaat. J. Groote voorraad LAKENS, BUKSKING, KAMGAREN en DEMI-S AIS ON STOFFEN, per El zoowel als gemaakt zeer goedkoop. Ook voorraad in GEMAAKTE GOEDEREN. Een ieder die nog van een koopje wil profiteeren, haaste zich. Ook worden verschillende Lappen opge ruimd, tegen spotprijs. J. GRAAFF, Spoorstraat. DE KLEINE VERFWINKEL. BEHANGSELPAPIER RANDEN WZWARTE THIBETS. R. MAAS, Kanaalweg 118. De goedkoopste WiïïkeU Vpe Huis van af ie SPOORSTRAAT. Een prachtige partij compositie SOEPLEPELS, voor 30 Cent, en fijne KOFFIE-MOLENS, voor 70 Cent, worden spot goedkoop opgeruimd. VRIESLANDER. Weder ontvangen: Spoorstraat. uiT WEEZENSTRAAT. Spotgoedkoop Bij W. MOOJEN, bij J. KRUIJFF,Vischmarkt, JÜSTÜS VAN MAURIK BERKHOUT Co. Te lioop 9 KIPPEN, aan den leg, met een HAAN (zilver-pellen). Adres J. E. van dhr Wedden, Binnenh. op WOENSDAG 3 MAART, aan de Achter-Binnenhaven, des morgens ten 10V| uur, ten overstaan van den van een partijtje van het Ned. 3-mast schoonerschip „EENSGEZINDHEID", besta andl in Amerikaansche greenen DEKDELEN, PLATEN, PLANKWERK, een partij zoo goed als nieuwe DEUREN, STIJLEN, MASTEN, RA'S, STENGEN, enz. Alles te zien op den dag voor de ver- kooping. Makelaar te Helder, zal op VRIJDAG 19 FEBRUARI a. s., des voorraiddags ten tien uur, in het lokaal van den Heer ABRAHAMSEN, in de Wagenstraat, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., publiek verknopen bestaande uit: Doozen, Bussen, Bascules, Maten, Gewichten, enz. en eenige Krui denierswaren een partij Borstelwerk, Kwasten, Schuiers, Stoffers, enz. enz., een partij Jdroge en natte Verfwaren. Voorts eenig HUISRAAD en INBOEDEL, alles behoorende tot den faillieten boedel van M. TISSING. De goederen zijn daags voor den ver koopdag te bezichtigen ter plaatse voor meld, van 's morgens 10 uur tot 's mid dags 4 uur. te Helder, zal aldaar op DONDERDAG 18 FEBRUARI 1886, n.m. 2 ure, in het Hotel „DE TOELAST IN HET OPENBAAR VEKKOOPEN: genaamd ,,DINA", gebouwd te Bordeaux in 1870,geklassificeerd bij de Germanische Lloyd letter A, met staand en loopend TOUW WANT en aanwezigen zeer vol- ledigen INVENTARIS, varende onder de Nederlandsche vlag, volgens meetbrief lang 40.59, wijd 3.87, holte 5.2 meters, alzoo gemeten op 1174.29 kubieke meters of 414.95 tonnen. Laatst gevoerd door Kapitein F. J. COERKAMP. Het schip is uitmuntend ingericht voor vervoer van pasagiers. Te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag in de Binnenhaven te Nieu- wediep gemeente Helder. Nadere inlichtingen en lijst van Inven taris kunnen op franco aanvrage worden verkregen ten kantore van den Heer S. VAN GIJN Pz., van de Heeren VAN GIJN Co., Cargadoors te Nieuwediep, en van genoemden Notaris HORDIJK. De ondergeteekende bericht zijnen ïgeachten begunstigers en plaats- Igenooten, dat hij zijn BEURT TEER, HelderRotterdam en tusschen- gelegen plaatsen, a.s. Donderdag 18 Fe bruari zal liervatten. LOODSGRACHT. bericht zijn geachten begunstigers deontvangst van een waggon COKES, welke verkocht wordt per 40 Kilo, franco thuis, voor 55 Cent. Uitsluitend grof. Aanbevelend, n J 5 Ei 88 Ct. d« S Ons. ft Witte Engelsche Kepers in 5/4 en 6/4 breedte, van 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 Cts. Witte Inlandsche Kepers of Java-Drills, 10, 15, 20 en 25 Cents. Wit Indian Twill, 20, 25, 30 en 35 Cents. Witte Fransche Croisés voor Lijfjes, van 30, 35 en 40 Cents. Witte Engelsche en Brab. Piqués en Piqué-Moltonné van 20 tot 75 Cents. Witte Brillantés en Fantasiestof voor Négligés van 25 tot 60 Cents. Witte Haarlemmers of Basin, van af 10 tot 40 Cents. Witte Marseilles of Amersfoort van af 7% tot 40 Cents. Ongebleekte Kepers voor Ondergoederen, 71/#t 10, 121/» 15 en 20 Cents. Wit Swandows, Pilou-blanc, Moltons, etc., in diverse soorten. Handdoekgoed, Blokjeskatoen, 8, 10, 12% en 15 Ct. Linnen 10, 15, 20, 25 en 30 Ct. Luiergoed, Oogjeskatoen 8, 10, 12l/a en 15 Ct. Linnen 10, 15, 20, 25 tot 50 Ct. Tafel- of Servetgoed 15, 20, 25 tot 60 Cents. Afgeruilde Luiers, Handdoeken, Vingerdoekjes, Servetten, Ontbijtlakens, Tafellakens tot 5 El lengte, Tafelstellen, Theedoeken, Glasdoeken, Afneemdoeken, Fijtels of Voorspelders in de meest uitgebreide sorteering. Witte katoenen en linnen Kinder-, Dames- en Heeren Zakdoeken, van af 35 Cents per dozjjn tot f 7.Gezoomd en ongezoomd. Witte Damasten voor Gordijnbehang in diverse kwaliteiten. Witte Duitsche en Belgische Piqué Wieg-, Bed- en Ledekant-Spreien, in de grootste verscheidenheid. HEEREN OVERHEMDEN in alle modellen, zonder en met boorden, achter of voor open en met overslag; met en zonder Manchetten, in wijdten van 14% tot 18 inches, geregeld voorhanden in prijzen van f 1.00 tot f3.50, worden ook ten spoedigste op maat geleverd. JONGENS en HEEREN VOORHEMDEN met en zonder boorden, in wijdten van 121/, tot 18 inches, van af 20 tot 50 Cts. HEEREN MANCHETTEN van 8% tot 12 inches, in de nieuwste soorten, HEEREN BOORDEN van 14 tot 18 inches, in de nieuwste modellen. Heeren en Jongeheeren Tricot-Ondergoederen, in alle afmetingen, uitsluitend in prima kwaliteiten. Kinder- en Dames-Kousen en Heeren Sokken, in wit Crème en écru, in de meest mogelijke verscheidenheid. Dames-Négligés of Nacht-Costumes of Nacht-Japons. Witte Rokken in piqué, gefestoneerd en geborduurd. Meisjes en Dames Svandowns en Keper Ouderbroeken, gefestoneerd. Dames-Hemden. De nieuwste modellen in Dames-Boezelaars. KIN DERGOED, als: Jurkjes, Boezelaars, Manteltjes, Broekjes, etc. Alles in de nieuwste soorten ontvangen. Het bekende fijne BAPTIST, 2 el breed, vroeger 15 ct is van af heden, zoolang de voorraad strekt, 10 ct. per el. WIT KATOEN, VU el breed, 5 ct, per el. Ondergeteekenden berichten, dat zij een alleszins bekwaam COUPEUR in hunne firma geëngageerd hebben, en garan deeren dat alles naar wensch en van solide stoffen gemaakt zal worden. Beleefd aanbevelend LEEUWARDEN, rrDDt ÜI A Tlf F St. Jacobgtraat, L 15. VtDll3. f L ALIVL. onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aan bevolen, wegens rijkdom aan extract, d. i. voedende bestanddeelen, tegenover gering gehalte aan alcoholismet ons PRINCESSE BIER vermengd zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, lQ Amsterdam. Dordrecht. Hials:enwlnK.el. iBLanaalweg. lxa. d.e Middenstraat 13 241, is ruim yoorzien van LOODWIT, ZINKWIT, KRIJTWIT, CROM. GROEN, t»u af 20 Cent per Kilo. MENIE, GEEL OKER, ZWARTSEL, Gekookte en Onge kookte LIJNOLIE, TERPENTIJN, STANDOLIE, alle mogelijke soorten LAKKEN en VERNISSEN, alsmede van een zeer groote partij VENSTERGLAS, tegen uiterst lagen prijs; men Trage roor deze de prijicourant. van af de goedkoopste prijzen tot in de beste kwaliteiten. Op verlangen worden MONSTERS en STALEN aan huis bezorgd. Billljls.© prijzen. Solide Dediening. Onder aanbeveling, A. BREET Wz., Schilder, Glazenmaker en Behanger. Middenstraat D 811, Helder. ontvangen oen groote Keus en een groote sorteorlng Fraaie sorteering Overhemden, Fronts, Boorden, Manchetten en Dassen. Spotgoedlvoop worden van deze week opgeruimd de partij PORSELEIN en GLAS WE BK. Verder alle huishoudelijke Artikelen, als Stoffers, Poetspommade, Messen, Haarkammen, Zeep Garen Spiegels Kleerschuiers Schoensmeer, Lepels, Sigarenpijpen, Vor ken, Sajet, Pijpendoppen, Boezelaars. Da mes-, Heeren- en Kinderschoenen, enz. -HAM. - van 3 tot 5 Kilogram, van f 1.50 tot J 2.50 per stuk, «^iSn-^Jaagste prijzen, Draadnagels 15 Cent per kilo. Duim stokken 35 Ct. Hangsloten, vreemde sluiting 8 Cent. Akers 26 Cent. Ko- lenlepels 9 Cent. Nijptangen 15 Cent. Emmers 40 en 45 Cent. Drooglijnen 12 Cent. Deurkrukken. Kolenbakken. Schuurlinnen, enz. VRIESLANDER. in de Janzenstraat, is weder verkrijgbaar best Koevleesoli, Lapjes 32% Ct., Rollade 35 Ct.. Biefstuk 40 Cent, alles per 5 Ons. Zoolang de voorraad strekt: Ontvangen de bekende eerste soort: DAMES- en HEEREN- Steeds rnim gesorteerd in: alle soorten wit-castoor wild- leder Militairen HAND SCHOENEN, henevens een groote keuze Heeren STRIKJES en DASSEN. A. SENDERMAN, Kanaalweg 118. 70 Cent per V< Hectoliter. komt op morgen 17 Februari, op een feestvierende soirée van de sociëteit Mars een deel zijner talenten beschikbaarstellen. Van dien geestigen novellist zjju reeds verschenen vele schetsen, ondsr de na volgende titels: „VAN ALLERLEI SLAG." „MET Z N ACHTEN." „UIT HET VOLK." „BURGERLUIDJES." „KRATES." De prijs van eiken bundel is f 1,90 en in prachtband f 2.50, Ze zijn afzonder lijk bij ons verkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3