1886. 1886. witte Goederen. „DE TIJDGEEST," 42 42. HANGLAMPEN. Groote Voorstelling 8 tot 11 uur, SLOOPHOUT, AD. GRONINGER KOEK. TI VOL I. CAGLIOSTRO-THÉATER Giovanni Bosco. Bilr-ïiionWIiiï 5 tol l oor, Na afloop BAL. Tweede groote aan het Zand, gem. Zijpe, op WOENSDAG 24 FEBRUAR11886, Eiken en Grenen BRANDHOUT. Oosterend, Texel. Te Huur Fabriek „De Cederboom." De zoo gerenommeerde Meubels, Marmer en ge vernist Houtwerk, H. W. KROIJS ZOON, Zilveren Medaille. NieuwNieuw Pboenix Tinte. Git-zwarte Schrijf- ei Copiiier-Mt. INKTPREPARATEN, Vloeibare Lijm, AFDEELING: Spécialiteit van het Magazijn WITTE GOEDEBEN voor Overhemden, Nachthemden, Kussensloopen, Lakens, in ruim vijftig diverse soorten geregeld voorhanden. StalenboeteB met oiaaf fler juiste Mte ia Merl. maal op aanvraag tacMtöaar. §t (BrightMe gflflprm gjaaimaffónf. REPARATIËN spoedig; ei met parantie. Voorloopig Bericht. P. J. BRUIN, te Texel een keurige sorteering J. N. QÜERELLE, KanaalW6£ 139. 30 Cent per ons. DROP uit den blikken Trommel. J. KRIJNEN Jr, MMUi CAFÉ POLAK, J. N. FEUILLETON. TÖSSGHEN KRUIS EN TEMPEL Dinsdag-16 Februari a.s. van Zie de (troste eu kleine biljetten. Entrée f O,as Entrée Heeren f 0,50. Dames f 0,25. Militairen beneden den rang van Kor- poraal worden niet toegelaten, Gevraagd tegen April: ZE IE HST HUIS, met minstens 5 Kamers en goed drink water. Adres Luit, t/z. HEIJNING, Kampen. 's morgens te 10 uren precies, van afkomstig van bet in 1853 gebouwde Brikschip „Geertruida Cornelia," zooals: 10 eiken DEKBALKEN, zwaar 10 a 12 dm., lang 20 a 24 voet, 15 TUSSCHENDEKSBALKEN, zwaar 10 a 12 dm., lang 20 a 24 voet, ongeveer 80 eiken VERSCHANSINGSSTIJLEN, zwaar 6 a 9 duim, lang 10 a 12 voet. 60 a 70 eiken OPLANGERS, 2 houten best water gevende POMPEN, lang 23 voet, een STAATSIETRAP, lang 12 voet, 60 a 70 eiken BUITENHUIDSPLANKEN zwaar 4 a 10 dm., lang 18 a 44 voet, 9 eiken 9 a 5 dm. BALKEN, lang 18 a 20 voet, 60 a 70 BINNENHUIDSPLANKEN, lang 18 tot 36 voet, 50 a 60 grenen DEK- PLANKEN, zwaar 3 a 6 dm., lang 16 tot 30 voet, 4 grenen BALKEN, zwaar 10 a 12 dm., waarvan 2 lang 22 voet, eö 2 lang 64 voet, benevens een groote partij eiken en grenen lijj ongunstig weder zal de verkooplnr plaats hebben in het f^aSté.*"^v«.J. SWAERTS. 2 WOONKAMERS met een TUIN. Huur prijs f7.'s raaands. Te bevragen 1 Mei. Adres G. ROOSENDAAL, Nieuw- straat No. 387, Nieuwediep. Kantoor: Peperstraat D 90. FabriekHeerebinnensingel. DEPOTHOUDERS gevraagd voor den ver koop van Echte Groninger Koek, door H. POPPENS, Koekfabrikant, GRONINGEN. van Handelaren in Verfwaren en Vensterglas, 's BOSCH, is steeds verkrijgbaar in fleschjes a 177s Cents, bij de Heeren: JACQUES VAN ROSENDAEL, Nieuwe diep; J. BRONGERS, Alkmaar; J. P. KARTHAUS, HaarlemMej. Wed. E. M. ENGEL, MedemblikA. J. VEEN, Pur- merend; W. HOOGSLAG, Zaandam; J. RIENDERHOFF, Enkhuizen; J.SCHUD- DEBOOM, Koog aan de Zaan. Fabriekmerk gedeponeerd. Op plaatsen waar nog geen Depóts ge vestigd zijn, worden die gevraagd. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Deze INKT vloeit gitzwart uit de Pen, wordt niet dik en kleeft of plakt niet. Deze INKT is, benevens de andere bekende Gallus-, Tannin-, Aleppo-, Alizarin-, Kei- zei--, Sfibr-p- UlT^Copiëer-Inkt, Goud-, "Zilver-, Salon-, groene, blauwe roode, Car- min, Metaal en andere Inkt-soorten en verkrijgbaar in iederen Boekwinkel. door de meest uitgebreide sorteering van alle in den handel voor komende breedten en kwaliteiten en door uitsluitend solied fabrikaat tot de laagst mogelijke prijzen. Wit KATOEN voor Voering enz, 5/4 en 6/4 breed a 5, 71/a, 10 en 121/* Cts. Wit Eng. MADAPOLAMS voor Overhemden enz., 121/s, 15,171/,, 20, 25, 30 en 35 Ct. Wit Franscb MADAPOLAMS voor Sloopen, 20, 25, 30 en 35 Cts. Wit CONSTITUTION voor Overhemden en Sloopen, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 Ct. Wit Iersch echt LINNEN voor idem, 30, 35, 40, 45, 50 en 60 Cts. Wit Bielefelds LINNEN voor idem, 75, 90, 100 en 125 Cts. Wit MÉDIUM of zwaar ongeappreteerd KATOEN, voor Kinderen en Dames. HEMDEN en KUSSENSLOOPEN 15, 20, 25 en 30 Cts. Wit WATERTWIST of DOUBLÉ WARP (dubbel draads), extra sterk, voor Hemden en Lakens, in 6/4 breedte 25, 30 en 35 Cts. Wit GRASLINNEN, 5/4 breedte: 7Va, 10, 127s, 15, 17'/8 en 20 Cts. Idem, 6/4 breedte: 15, 171/,, 20, 221/,, 25, 30'en 35 Cts. Wit Iulandscb HALFLINNEN, 6/4 breed20, 25 en 30 Cts. Wit zuiver VLASLINNEN, 6/4 breed35, 40, 45, 50, 55 en 60 Cts. Alle bovenstaande goederen lijn ook in 7/4, 8/4, 9/4,10/4 breedte voorhanden, zooals 7/4 wit KATOEN van af 12tot. 40 Cts. 9/4 wit KATOEN van 15 tot 50 Cts. 7/4, 8/4, 9/4 en 10/4 Franscb MADAPOLAMS van 30 tot 60 Cts. 9/4, 10/4 en 11/4 wit WATERTWIST voor Bedlakens uit ééne breedte, van 30 tot 60 Cts. 8/4, 9/4 en 10/4 GRASLINNEN voor idem, van 30 tot 50 Cts. HUWELIJKS-UITZETTEN, LUIERMANDEN en UITRUSTINGEN voor Indië, zoowel in de goedkoope als in de fijnste genres, worden keurig afgewerkt, geheel gereed afgeleverd. Relatiën voor dit doel met de grootste Wees- en Liefdadigheidsinstellingen te Amsterdam en Rotter dam, stellen ons in staat in den kortst mogelijken tijd aan aile aan vragen zeer billijk te kunnen voldoen. Deze overtreft alle bestaande Naaimachines zij neemt door deze groote ver betering bet lastige van weinig ruimte onder den arm weg, waardoor men er gemakkelijk grootere stukken onder kan brengen. Het onovertrefbare mechaniek, dat zich zuiver en geruiscbloos beweegt, is zoo eenvoudig, dat een kind er mede kan werken. Beleefd wordt men verzocht, alvorens tot den koop wordt overgegaan, eerst een origineele hoogarm Naaimachine te beproeven. IKl -A- IN" -A- _A_ Xj "W E Gr IIVE. HILDBEIITG. verwacht eerstdaags eene lading puike grove Engelsche STEENKOOL. Prijs per H. L. f 0,75 a contant. Haven van Texel. Ontvangen Verkrijgbaar bij Spoorstraat boek Weezenstraat. Te Helderbij den Heer L. JEL- GERSMA Gz., Apoth.Schagen: W. A. HAZEU, Apotb. Kanaalweg Overheerlijk PARAPLUIE-MAKERIJ, KANAALWBG 139. Maaktovertrekt en repareert alle PARAPLUIES en PARASOLS, zoo Spoe dig' en goedkoop mogelijk. Voorbanden een partijtje oude opge knapte PARAPLUIES, voor 40, 50 en 60 Cents bet stuk. Nieuwe van af 75 Cents. Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 27. H. W I G H A R T. Dat moeten wij aan uw oom vragen liy zal raad weten. Gij weet niet hoe ont stemd hij gisterenavond terugkwam. Hij kon het met zijne ridderlijke natuur niet begrijpen hoe het mogelijk is dat eene vrouw voor haren echtgenoot zou moeten vreezen, Bah, wat een onmenschelijkheid Vrees, ja vreezen, dat is de ware uit drukking. Ik zou het besterven, als Manuel hier onvoorziens binnenkwam en mij hier vond, zeide Olga met bevende stem. En toen zij zoo ongerust aan het raam stond en met hare vingers zenuwachtig met de gor dijnen speelde, zag zij door eene kleine ope ning een rijtuig aankomen, een rijtuig dat zij kende. Werktuigelijk schoof zij op zijde ja, ja, het was (le coupé van haren man. dezelfde waarmede hij haar na hun huwe lijksreisje naar zijn huis had gereden moest hij den hoek omslaan neen, de koet sier stuurde nog altijd rechtuit. Onmogelijk! Het rijtuig maakte een korten draai. Olga gaf een luiden gil, zoodat de barones ver schrikt opzag. Hij komt hierheen, riep de jonge van hare schuld bewuste vrouw, Horreur! mompelde mevrouw von Wölfling. Index-daad hield het rijtuig op dat oogen- blik voor de huisdeur stil. Olga hooi*de nog hoe het portier dicht werd geworpen en ijlde toen van het venster naar de sofa terug. Ik zal gaan hooren of hij naar mijnen man vraagt, zeide de barones, naar de gang deur sluipend en haar oor aan het sleutelgat leggend. Olga volgde bevend. Wie kende zijn stap beter dan zij, dien scherpen vasten tred, dien hij alleen bezat! Hij steeg de tweede trap'op Olga leunde tegen den muur. Hij is het, mom pelde zij met bevende lippen. Dan is het beste, dat gij dadelijk als hij binnen is, het huis verlaat raadde de barones bedaai-d dan voorkomen wij eene scène. Na hem? En als hij mij zag of op de trap inhaalde? stotterde Olga o neen, dat nooit Dan moeten wij den strijd onder de oogen zien, zeide mevrouw von Wölfling, hare koudste, hoogmoedigste houding aannemend. Het komt er voor alles op aan hoe uw oom de zaak opneemt. Misschien is hij voorloopig niet eens te spreken tenminste voor hem! Zij trok Olga weer met zich in het boudoir terug en besloot grootmoedig, dat zij in dit uur de eer van hare nicht gelijk zou stellen met de eer van het adellijke geslacht der Wölflings. Manuel Goklstein had zijn kaartje afgege ven en de kolonel was veel te trotsch om zichzelven te verloochenen; hij gaf dus order hem binnen te laten. Daar stonden zij tegen over elkander, volstrekt niet genegen iets toe te geven, maar wel beiden tenhoogste ver bolgen. Slechts de gebruikelijke beleefdheid hield hen een weinig in bedwang. Ik behoef niet te vragen waarom u hier komt! verbrak mijnheer von Wölfling de pijn lijke stilte. Ik ben een oud soldaat en als zoodanig houd ik meer van een goeden aan val dan van eene verontrustende hinderlaag Het zou mij zeer aangenaam zijn als ik bij u op gelijke openhartigheid kon rekenen. Dat kunt gij, op mijn woord! zeide de professor met zijne eenigszins scherpe stem. Ik zou ook niet weten wat mij kan weerhou den openhai-tig te zijn. Des te beter; dan zullen wij spoediger ons doel bei-eiken, antwoordde de kolonel, terwijl hij op een leuningstoel wees en hijzelf tegenover zijn bezoeker plaats nam. Er zijn twee zaken, mijnheer de kolo nel, die mij noodzaakten persoonlijk bij u te komen. Twee? Ik dacht, dat wij er slechts met eene te doen hadden. Mijne vrouw draagt zelve de schuld, dat ik op dit oogenblik in de eerste plaats aan mijn broeder denk. Olga heeft mij van- moi-gen .gezegd, terwijl wij eenige onaange naamheden hadden, die door vi-eemden in vloed zijn uitgelokt, dat u mijn broeder, den sergeant Willem Goldstein, niet tot officier zal bevorderen. Mag ik vragen waarom? Dat is eene onvei-gefelijke onbescheiden heid van mijne nicht, zeide de kolonel koud. Van uwe nicht? vroeg Manuel Gold stein scherp. In dit geval moet ik mijne vrouw in bescherming nemenzij klapte uit de school, maar niet zoozeer om de zaak zelve, dan wel om mij te krenken. Nu dit zij zoo, het moe ten echter wel gewichtige gronden zijn, die zulk een voornemen rechtvaardigen kunnen. Het is waarschijnlijk mijne schuld, dat ik die niet inzie. Mijns broeders naam is voortreffelijk, zijne positie als deelgenoot en chef van een uitge breide firma is eervol en zijn vermogen is van dien aard, dat velen uwer officieren hem zouden kunnen benijden. Al de eigenschappen welke u aange voerd heeft, mijnheer de professor, geven hem nog geen recht op den graad, welken hij ver- langt. Wij hebben hier alleen met zijne mili taire bekwaamheden te maken en daarover kunnen anderen beter oordeelen dan u. Alleen met zijne militaire bekwaamhe den? vroeg Manuel ironisch. Dan zou zijne zaak nog niet hopeloos staan. De kolonel richtte zich hoogerop; men kon aan de zwellende aderen van zijn voorhoofd zien, dat hij moeite had zich in bedwang te houden. Het spijt mij, dat ik u hierom trent geene inlichtingen kan geven, vooral om dat ik nog niet met den kapitein van uwen bi-oeder gesproken, heb. Op zijn oordeel komt het in de eerste plaats aan buitendien zijn er natuurlijk nog vele andere zaken, waarmede men rekening moet houden. Ik weet niet of het uwen broeder gelukt is de sympathie der officieren te winnen, wier tafelgenoot hij naar ik meen, geweest is. Gelooft u werkelijk, mijnheer de kolo nel, dat verstandige mensehen hun oordeel kunnen doen gelden, naarmate men al of niet gezellig een glas wijn heeft zitten te drinken In het geval waarin uw broeder ver keert, zeker antwoordde mijnbeer von Wöl fling koel. De zaak is indei-daad tragiscb-komisch, mijn zoo rijk begaafde broeder, die van zijn jeugd af zelfstandig is geweest, zou moeten bedelen om de gunst van officieren, die mis schien zooeven van de cadetten-school geko men zijn, zeide Manuel Goldstein met snij denden spot. Geloof mij, er behoort een zeld zame gave van energie too, om aan de voor- oordeelen van uwen stand het hoofd te bieden! Mynheer! Wy zouden immers openhartig zijn tot aan de uiterste grens en deze' heb ik nog niet overschreden, meen ik. De overste leunde met zijn ai*m op den rug van zijn stoel en speelde met zijn ridder kruis. Zijn scherpziend oog, half verscholen onder zijne wenkbrauwen, week niet van het bleeke, intelligente gelaat van zijn tegen stander. Het spijt mij, dat ik de zaak van uw broeder niet langer tot onderwerp der discus sie kan maken. Vergeet niet, dat de keuze door de officieren der militie gedaan wordt mijne beslissing moet ik mij voorbehouden! Manuel boog even. Daar ik deze reeds heden uit Olga's mond vernam, is het ook onnoodig er langer op aan te dringen. Laten wij dus de zaak voor hetgeen zij is! U wil nu waarschijnlijk over uwe eigen aangelegenheden sprekan, mijnheer de pro fessor. Dit was ook mijn plan. In de eerste plaats wilde ik u mededeelen, dat mijne vrouw mij haar onderhoud van gisteren woordelijk verteld heeft en ik dus volkomen op de hoogte ben van uwe gevoelens ten mijnen opzichte. Ik ben gewoon mijne gevoelens te kun nen verantwoorden. Zonder twijfel maar mij dunkt dat ik in deze zaak mijne opinie wel zal mogen uitspreken en dan zeg ik u, mijnheer de ko lonel, dat u onverantwoordelijk gehandeld beeft. Ik! Ja, onverantwoordelijk, zeg ik nogmaals U heeft mijne vrouw minachting voor haren man ingeboezemd, opstand tegen zijne beslui ten en ongehoorzaamheid tegen zijne wen- schea. U heeft het kind, ons kind, mijnheer de kolonel, als twistappel tusschen ons gesteld, hoewel u uit Olga's klachten heeft kunnen opmerken, dat ik karakter genoeg bezit om vreemde inmenging te ontberen. U wel, maar met mijne nicht is dit iets anders. Uwe nicht is myne vrouw, vergeet dit niet! Dit is het eenige waarover wy van ge voelen zouden kuunen verschillen zeide mijnheer von Wölfling dubbelzinnig. Daarom zie ik ook geen reden waarom ik veel omwegen zal gebruiken. Yolgens mijne burgei-lijke opvatting, is het huwelijk te hei lig om het tot eéne strijdplaats van confessi- onneele twisten te makener zyn in het hu welijk maar twee belangen vertegenwoordigd. Gij noemt juist het punt waaromtrent wij tegenover elkander staan. Om echter vergis singen te voorkomen, wil ik u doen opmer- f ken, dat ik oorspronkelijk volstrekt niet van plan was my in uwe omstandigheden te men- j gen, maar mijne nicht, om wie ik mij eigen- lijk weinig bekommerde, heeft getracht zich met ons te verzoenen. Klaagde zij? Waarover? Hare klachten ware tendeele van ne- gatieven aai-d. Zij had dat niet gevonden wat zij zocht en Heeft zij er zlfch ook over uitgelaten of mijne verwachtingen vervuld zijn geworden? Maar dit zijn zaken die mij alleen aangaan! Als ik in uwe plaats geweest was, dan zou ik een vrouw, die zoozeer haar plicht vergat, onverhoord naar haar man teruggezonden heb ben, in plaats van haar door een geestelijke geheel in de war te laten brengen. God gave, dat zij indertijd een goed geestelijke tot raadsman gehad had, dan zpu haar veel gewetenswroeging gespaard zijn ge worden! zeide de kolonel zeer ernstig. Maar dan zou men tevens niet moeten denken aan het groote aantal huwelijken, die door geestelijke bemoeiingen tot stand kwa men en er niet minder ongelukkig door wa ren, viel Manuel Goldstein scherp in de rede. In ons speciaal geval behoeft Olga overigens niets anders te doen dan haar hart te raad plegen en dan zal haar geweten wel zwijgen. Het is een eigenschap van de zwakheid der vrouwen, dat zij de vooi-oordeelen van ande- i*en zoodanig in zich opnemen, dat zij ten- laatste niet meer weten waar de grenzen zijn. Geloof toch niet, dat Olga's leed ontstaat uit| de zuivere bron van haar geloof! Gij zoudt u zeer vergissenin hare tranen mengen zich zeer wereldlijke gedachten, die niemand beter kent dan ik en die niemand beter dan ik had kunnen onderdrukken, wanneer uw invloed mij niet tegengewerkt had. "Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij TA.V C. DE BOER Ja.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4