't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1358. Zaterdag 20 Februari 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Betsy's klacht. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per poet75 Afionderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIIDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. FEBRUARI, (Sprokkelmaand) 28 dagen. Opkomst der Zon 7 u. m. Onderg. 5 u. 26 m. Zondag 21 Septuagesima. Maandag 22 Dinsdag 23 "Woensdag 24 Laatste Kwartier. Donderdag 25 Vrijdag 26 Zaterdag 27 HELDER, 19 Februari 1886. Door den minister van oorlog ia een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Hardenberg, luit.-kol. van den generalen stafAbel, referendaris, hoofd der afdeeling Militie en Schutterij bij het departement van oorlog, en Sngders, ka pitein bij den generalen staf en adjudant van den Minister van oorlog) tot het ontwerpen van de grondslagen voor de inrichting der levende strijdkrachten, voor het geval dat de herziening van het 8e hoofdstuk der grondwet, thans aanhangig, zal worden bekrachtigd, en ten einde op die grondslagen ter bekwamer tijde een wetsontwerp tot regeling van den ver plichten krijgsdienst en casu quo een wetsontwerp op de legerorganisatie te kunnen ontwerpen. Aan de onderofficieren en korpo raals van het leger, die gedurende de af- geloopen wintermaanden onderwijs heb ben gegeven op de huishoudelijke school in het schermen, gyumasfiek of dansen, zoomede aan de korporaals en manschap pen, die bij dat onderwijs als leerling hebben uitgemunt, zullen heden, op 's Ko- nings verjaardag, geldelgke belooningen worden toegekend. Aan het departement van marine werd Dinsdag aanbesteed het maken van •en woongebouw voor den dienst der verlichting op Terschelling en het ma ken van een woning voor den dienst der verlichting op Vlieland. Minste in schrijvers waren voor het eerstgenoemde werk de heer M. Poppe te Wieringen, voor f7,838; en voor het laatstgenoemde de heer D. Sieben te Vlieland, voer f4,250. Van het Amerikaansche fregat schip Chilchrist, dat Dinsdagmiddag van Amsterdam naar IJmuiden vertrokken is om zee te kiezen, zijn voordat de tros sen werden losgegooid, vier Afrikanen, tot de equipage behoorende, en bereids wegens desertie door de Rijkspolitie op gepikt en aan boord gebracht, opnieuw gedeserteerd, door over de verschansing van boord te springen, waarna zij zich in de richting van den Zeedjjk verwijderd hebben. Men schrijft uit Sneek: Donderdagmiddag (11 Febr.) viel door het luik van den hooizolder ter hoogte van ongeveer vier meter plotseling op straat zekere Homan, die stalknecht is bij zijnen schoonzoon Cuperus alhier. Hij overleed onmiddellijk. Zaterdag en Zondag liepen allerlei geruchten, dat de over ledene door zjjnen schoonzoon, met wien hij op zeer gespannen voet leefde, door het zolderluik geworpen was. Maandag morgen werden zelfs twee getuigen aan gegeven, die zulks gezien hadden. Toen de begrafeni» Maandag zoude plaats hebben, werd aan het kerkhof het lijk door den commissaris van politie aange houden en in het lijkenhuis gebracht. Onmiddellijk werd de politie te Leeu warden met de zaak in kennis gesteld. Dinsdagmorgen vroeg werd het lijk naar het voormalige Paleis van Justitie ver voerd ten tien uur kwamen uit Leeu warden de officier van justitie, de rechter commissaris, de griffier en twee genees kundigen. Het getuigenverhoor, zoomede de houding van den verdachte, schijnen zooveel bezwarende omstandigheden aan t licht te hebben gebracht, dat Cuperus geboeid naar Leeuwarden is overgebracht. Den geheelen dag was een groote me nigte voor 't Paleis van Justitie verzameld. Zaterdagavond 11. reed op het zoo genaamde Sassche gat te Westdorpe, zekere C. M van Selzaete, zijn vierjarig kind op een gsstoel, terwijl hij zelf op schaatsen was, toen opeens het ijs brak. De stoel bleef nog hangende vader wierp zijn kind op het ijs, maar onge lukkig kon dit den last niet dragen. Een talrijke menigte stroomde toe, maar alle pogingen tot redding waren eerst te vergeef»de palen en ladders, die werden toegeworpen, deden zelfs het ijs breken. Een boot, die eenige minuten van de plaats verwijderd lag, werd nader bijgebrachteen zekere Adriaansen, schip per, plaatste zich vooraan en stampte het ijs met zijne voeten stuk. Daardoor ge lukte het nog, hoewel hiermede bijna een uur heenging, den vader te redden, maai de kleine was dood. De dienstbode van den heer A., te Bezooijen, had Zaterdagavond in hare kamer een stoof met vuur men zegt briquetten laten staan- Den volgen den ochtend werd zij geheel bewusteloos in baar bed gevonden, en thans nog is zij niet geheel buiten gevaar. Bij een grooten Newfoundlandschen hond, die den nacht ook in die kamer had doorgebracht, was geen leven meer te bespeuren. Dinsdagochtend is in 't Hotel des Pays-Bas te Amsterdam brand ontstaan. Bij onderzoek is gebleken dat de brand was aangestoken door een kellner, zeke ren Metz, die uit zijn betrekking ont slagen zou worden. Metz is in hechte nis genomen en heeft de misdaad bekend Alleen het dak der keuken in een ne vengebouw is verbrand. Het hotel zelf heeft geen schade bekomen. Omtrent den persoon, die in het Hotel des Pays-Bas te Amsterdam brand gesticht heeft, deelt het N. v. d. D. mede Zijne betrekking aan het hotel was contro leur, zijn naam is Arnoldus Metz. Hij ging gisterenavond als gewoonlijk uit, kwam laat terug en begaf zich, zoo als de nachtportier meende, naar zijne kamer. Dit geschiedde echter niet. On gemerkt sloop hij naar de keuken, stichtte daar, door wraakzucht gedreven, met be hulp van de voorhanden ontvlambare stoffen brand, en bereikte toen, door de kelderverdieping van het gebouw gaande, weder de straat. Men wist hem echter heden ochtend spoedig te vinden. Niet onwaarschijnlijk moet ook aan hem de vorige brand in dit hotel geweten worden. Bij nader onderzoek is gebleken, dat de beschuldigde krankzinnig is. Hij is thans in het gasthuis opgenomen. De postgemeenschap tussehen Wie- ringen en de Ewijcksluis heeft nog altijd met de ijsvlet plaats. Aan dien tocht zijn groote moeielijkheden verbonden- De Wieringer visschersvloot wordt door het ijs, dat bezuiden dat eiland vast zit, belemmerd om uit te zeilen. Ten noor den van dat eiland is alles open water. Omstreeks Kerstmis stierf te O in 't Zuiden van ons land in een talrijk burgergezin een kindje, anderhalf jaar oud. Al de huisgenooten, maar vooral de moeder, waren ontroostbaar over bet verlie» van het lieve kind. Deze sneed tot aandenken eenige lokken haar van het hoofdje van haren lieveling, en bij de be grafenis vergezelde zjj haar kind tot aan bet gref. Vijf weken na bet overlijden bemerkte de nog steeds ontroostbare moe der, dat 't haar van heur gestorven kind spoorloos verdwenen was. De diep be droefde vrouw kermde en weeklaagde en nam het vast besluit dit verlies te herstel len. Zij begeeft zich des nachts ten twaalf uur in stilte met spade en lantaarn naar het kerkhof, delft haar kind op, neemt bet uit de kist, wischt eenig schimmel van het mondje, koestert haren lieveling eenigen tijd op haren schoot, overlaadt het met bewijzen van moederlijke teeder- heid, snijdt ten tweede male eenig haar van het hoofdje, legt het lijkje weder in de kist, maakt het weder dicht en begeeft zich tegen 4 uur in den morgen weder huiswaarts, waar zij haren hoogst ver baasden echtgenoot en kinderen het ge beurde mededeelt. De heer Dirk Annes Wassenaar en zijn echtgenoote te St.-Jacobi-Parochie hebben den 9den Feb. 11. den dag herdacht, dat zij twee en zeventig jaren gehuwd zijn. De oudjes zijn vosr hunne jaren nog bij zonder kras en, in het algemeen gespro ken, steeds in welvaart en welstand met al hunne kinderen. Bij arrest van het gerechtshof te Leeuwarden, in raadkamer gewezen is Aal- dert Postma, oud 19 jaren, arbeider, ge boren en laatst wonende te Noordwolde, thans in hechtenis, verwezen naar de open bare crimineel» terechtzitting, ter oorzake, dat hij 12 Dec. 11., tot het ondergaan eener cellulaire gevangenisstraf krachtens rechterlgk vonnis, opgesloten in een cel in de cellulaire gevangenis te Groningen, volgens te voren beraamd plan den be waarder der 2de kl. van die gevangenis L. P. Emond, moedwillig en met het doel om te dooden, een bouten vormflesch zóó krachtig tegen hoofd heeft geworpen, dat die man daardoor belangrijk verwoud werd. Dat het doel om te dooden door be schuldigde niet is bereikt, was onafhan kelijk van zijnen wil, en verdere geweld plegingen zijn voorkomen doordien de be waarder Emond zich verwijderde en an dere bewaarders er bij zijn gekomen. Hg moet alzoo terecht staan ter zake van de misdaad van poging tot moord, welke poging, door uiterlijk bedrijf ge bleken en tot een begin van uitvoering overgeslagen, niet dan door toevallige en van des daders wil onafhankelijke omstan digheden hare uitwerking heeft gemist, gepleegd door iemand, die reeds te voren tot eenzame opsluiting voor den tijd van langer dan zes maanden veroordeeld is geweest. Zekere Richter te Ekringen bakte zijn buurman Muller, een gierig en bij- geloovig man, in het vorige jaar een on aangename poets. Op zekeren dag, toeu Müller rogge had gezaaid, kwam Richter des avonds laat op den akker van zijn buurman, schreef met een puntig stuk hout het woord gierigaard" in de aar wierp korenbloemen-zaad in de gemaakte groeven en wierp die toen netjes weêr toe. Toen de zomer kwam, ging Müller op een Zondagmorgen eens naar zijn akker, om te zien hoe de rogge stond, en zag tot zijn verbazing een groote menigte mengchen bij zijn stuk land staan; zijn verbazing en ergernis namen nog toe, toen hij zeer duidelijk in het schitterend licht der zon, in fraaie blauwe lij nen het woord gierigaard" las, waarover de toeschouwers bijzonder veel genot hadden. Richter liet het bij het grapje, maar ried den bij- geloovigen buurman zeer schijnheilig aan, om te trachten zich met den hemel te verzoenen en daartoe zijn geheelen oogst aan de armen van het dorp aftestaan, hetgeen dan ook geschiedde. Müller's vrouw was niet zoo bijgeloo- vig als haar manzij liet een photograaf komen en van het opschrift op den akker een afbeelding maken, die zij, met brie ven van Richter aan een expert in hand schrift zond. De geleerde man ontdekte een merk waardige overeenkomst tussehen het ko renbloemschrift en het schrift van Rich- ter's brieven. Naar aanleiding van deze ontdekking werd een aanklacht ingediend die, ook rnefo bet oog op de omstandig heid dat Müller verscheidene dagen ziek van schrik was geweest, tengevolge had, dat de grappenmaker tot veertien dagen gevangenisstraf werd veroordeeld. Een veteraan van het tuchthuis te Sonnenberg is na volbrachten straftijd verleden week ontslagen, In 't geheel heeft hij 34 jaren in de gevangenis door gebracht. Thans is hij 50 jaar, doch ge lijkt met zijn grijzen baard op een 80-ja- rige. Acht dagen na zijn in vrijheidsstel ling werd hij te Berlijn weder gearres teerd wegens landlooperij en bekwam hier voor een dag gevangenisstraf. Dit is fde geringste straf, die hij ooit heeft gekregen. Uit Steinau word aan de >Bresl. Zeit. het volgend staaltje van trouw en aanhankelijkheid van een ree meege deeld. In de lente van 1875 bracht de bosch wachter Lehmann een jonge ree groot, die zoo tam werd, dat zij met de honden naar het bossh ging en twee of drie trap pen van het huis opliep, om naar de bovenverdiepingen te gaan. Toen het dier voor de eerste maal jon gen kreeg, zonderde het zich meer en meer af, maar toch kwam het nu en dan te huis. Daarna kwam het gedu rende een paar jaar des winters naar de woning van den boschwachter, en bleef er dan van den vroegen morgen tot des middags. De laatste vier jaren bleef de ree zich wel in de nabijheid van de woning op houden en luisterde ook nog steeds naar den naam »Grete'', maar de oude ver trouwelijkheid van voorbeen was ver dwenen. Dit jaar kwam het dier, terwijl er dik sneeuw lag, eensklaps op zekeren morgen aan de woning van den boschwachter, en nam, gelijk vroeger, voedsel uit de hand aan. Den volgenden morgen kwam het, ver gezeld door twee andere reeën terug de beide laatste dieren gingen, na gegeten te hebben, wëÜfiïfeen, maar de elfjarige Grete gaf er den voorkeur aaB^oïü het oude verblijf bare tenten op te slaan zij heeft in den tuin een geschikt plekje opgezocht om verbiste houden, en laat de kleine dashonden van den wachter rustig rondspringen en blaffen, zonder dat zij een vin verroert. De Directie der zoo gunstig bekende »Cunard Line" stelt zich voor, het vraag stuk van snelle reizen tussehen Enge- geland en Noord-Amerika op te lossen. Er is namelijk bepaald, dat te beginnen met April de stoomschepen Oregon, Gal- lia, Scythia, en Bothinia de lijn Liver- poolBoston zullen bedienen. Men ver trouwt alsdan, de reis binnen zes dagen te kunnen volbrengen. De Oregon maakte de reis van Queenstown naar New-York reeds in 6 dagen 10 uren. Het is dus te verwachten, dat de reis naar Boston ruim 12 uren korter zal zgn. Aangaande de houtmarkt t« Chris- tiania wordt van den 8sten dezer bericht, dat er weinig zaken gedaan zijn, waarom er ook weinig gewicht te hechten is aan de prijzen, die overigens moeten gevari eerd hebben van 26—28 kronen per tuit voor het vuren en 1 a 2 kronen meer voor het grenen hout per tuit 12 el 9 duims (nominaal^. In het dorp Pogrebischtschy, dus verhaalt de Russk. Wed. waren onlangs 7 boerenmeisjes in een woning bijeen, toen een boerenjongen binnengelaten wilde worden. De meisjes deden niet open, maar toen de jongeman bleef aanhouden, besloten zij een grap met hem te hebben zij namen een luik uit den vloer weg, dekten een kleed over de opening en lieten de boer toen binnen. Zoodra hij in de ka mer kwam, viel hij natuurlijk naar be neden en dat op zoo ongelukkige wijze, dat hg zijn nek brak en dadelijk stierf. De hevig ontstelde meisjes kwamen over een om het lijk te verbranden en wierpen het tot dat doel in den oven. De ont zettende walm, die daardoor ontstond, en door het geheele dorp bemerkbaar was, trok de aandacht van den nachtwacht; hij maakte de buren wakker die, toen de meisjes hen niet in huis wilden laten, de deur intrapten en het halfverbrande lijk in den oven vonden. De zeven meisjes werden gearresteerd. In een krankzinnigengesticht te Munchen is thans een tweede luitenant overleden aan de gevolgen van een schot in het hoofd, dat hij in den oorlog van 1870/71 en wel in den slag bij Beaumont heeft bekomen. Het stoken met petroleum op stoom schepen. Op de werf van W. Richardson, te Newcastle on Tyne, is een stoomboot gebouwd voor het verkeer op de Zwarte zee, en uitsluitend voor het stoken der ke tels met petroleum ingericht. De water- ballastkasten zijn in kleine afdeelingen verdeeld en voor het opnemen der pe troleum ingericht. Bovendien bevinden zich aan beide kanten van de machine olietanken. Alle tanken zijn door middel van buizen verbonden met kleine tanken boven den ketel, die deze voeden. De toestel om de olie te verbranden, is over eenkomstig die van de Himalaya, welke (zooals vroeger is bericht) uitstekend heeft voldaan. De eerste proef deed zien, dat 1 pond olie lö'/s pond water tot ver damping bracht, terwijl 1 pond kolen 8, ten hoogste 9 pond water in dien staat kan brengen. Het ligt voor de hand, dat zulk een hoog hitte-effect van de petro leum, die als brandstof, om stoom te maken, haren weg zal doen vinden. Weg zijn mijn rust en vrede, Nu ik mijn dierbre mis. Och, wist ik waar mijn Frede- Rik heengetogen is. Wellicht zit hij in vreugde Bij eene andre maagd, Hoewel hij mij toch deugde- "Lijk eg^T^Wt gevraagd. Zwerft hij in andre En weet hij niet wat pijn Ik lijdzou hij mijn moorde- Naar immer kunnen zijn? Keer Frederik, keer weder Tot haar, die naar u smacht; Tot haar, die hier in Neder- Land uw terugkomst wacht. Hoor toch de stille bede Van haar; denk aan hare eer! Mijn allerliefste Frede- Rik, keer tot Betsy weer Heldersche Moppen. VOOR DB RECHTBANK. Rechter. «Gij zegt dat gij het vleesch uit honger hebt gestolen, maar men steelt dan toch niet een heel schaap." Beschuldigde//Ja, mijnheer de rechter, als ik een mes bij mij had gehad, zou ik maar een pond hebben afgesneden. o wEet je brood op, Karei, maar knoei er niet mee,"zei een vader tot zijn jongsten spruit, ge kunt niet weten, hoe ge het nog eens noo- dig hebt." Met een ernstig gezicht ging de oude man heen, maar het kind antwoordde, logischer dan de vader//Als ik het nu opeet, hoe kan ik het dan nog hebben als ik het noodig heb." WAT IS POLITIEK? Een heer gaat in den regen onder zijne parapluie op straatonderweg ontmoet hij een vriend, die zijn regenscherm vergeten heeft en die, om van dc weldaden der parapluie te genieten, aan zijn rechterzijde plaats neemt. Het gevolg daarvan is, dat beiden nat worden. Wat te doen denkt de eigenaar der para pluie. Hij wenkt een anderen vriend, die evenzeer zonder regenscherm op straat is, plaatst hem aan zijne linkerzijde en houdt nu de parapluie recht boven zijn hoofd. Zoo loopt hij in het droge, terwijl de beide vrien den onder den drup wandelen. Dat is po litiek! Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Frederik, van Batavia naar Amsterdam is, 15 Febr. Kaap St. Vincent gepasseerd. Het stoomschip Prins van Oranje vertrok 16 Febr. van Padang naar Arasterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1