't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1359. Woensdag 24 Februari 1886. Veertiende Jaargang. Advertentlcn NIEUWSTIJDINGEN. De d0°" ADonne ment per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. HELDER, 23 Februari 1886. Vrijdagavond rukte de dood uit ons midden weg Cornelis Dito, een eenvoudig man, wiens naam echter door velen wordt gekend en in dankbare herinnering ge houden. Menigeen toch had aan zijne kloekheid en zeemanschap het behoud van het leven te danken en in menig gezin zal een etil gebed zijn opgerezen, als de tjjding kwam, dat Cornelis Dito met zijne wakkere gezellen den vader, zoo* of broeder had gered uit de woeste golven, zonder zijn eigen leven te ontzien. Aan het werkje, door onzen vroegereu plaatsgenoot, den heer D. Dekker, in 1872 geschreven en getiteld: Cornelis Dito, een held in stormgevaar," ontleenen we het volgende Op 9 Januari 1852 strandde de »Ge- sina Jantina" in de nabjjlieid van Huis duinen. De reddingsboot stak in zee, maar in de branding braken de riemen. Cornelis Dito, 19 jaar oud, zwom door de branding en bracht de schipbreuke lingen door middel van een touw met den wal in verbinding. Een voor een werd de bemanning langs dien weg ge red en Dito zelf was de laatste, die van boord ging. Z. M. de Koning schonk den moedigen menschenredder een gouden medaille. Een knaapje, dat in de haven was gevallen, werd door Dito opgedoken en ondank* den feilen stroom goiad. Een zijner kameraden, S. Kramer, redde hij met levensgevaar op de reede van Texel. Op 17 Maart 1862 zat een Urker visscher, W. Kramer, met zijne schuit op de Haaks en zou onvermijdelijk ziju dood iu de golven gevonden hebben, als Dito en zyu makkers hem niet, na een ontzettenden arbeid, in een vlet had af gehaald. Uit de haven alhier werd de kok van een driemastschip, die kort te voren Dito en zijne kameraden had be- leedigd, niet zonder moeite door hem Met drie zijner makkers in een vlet op de Noordzee varende, tot uitoefening van hun bedrijf als vletterman, slaat 't vaartuigje door een hoos om, en verkee- ren allen in 't grootste gevaar. Gelukkig klemmen ze zich aan de schuit vast. Dito onderneemt het, met zijn maat Kui per, den grooten afstand, die hen van den wal scheidt, zwemmende af te leggen. Kuiper verdrinkt, maar Dito komt te Petten afgemat aan, waar hij hulp vindt, zoodat de beide anderen gered worden. Ziedaar eenige trekken uit het leven van Dito. Verdient zulk een man den naam van held niet? Aan zijne helden daden kleeft geen bloed en zijne lauweren zijn er in het oog van velen des te schooner om. Hij toonde zijn helden moed niet door het verdelgen, maar door het behouden van menschen, en daarom Vrede zij zijne assche. De naam van Cornelis Dito zal, dit hopen we, blijven voortleven in de ge dachten van allen, die den braven man in zijn nuttig leven leerden kennen en hoogaehten, en menigeen aansporen, om op het voetspoor van den ontslapene, liefde jegens den naasten in het leven te openbaren. Vrijdagavond vergaderden leden en genoodigden der Onderofficiersvereeniging Vaderland en Oranje" in Tivoli om den verjaardag des Konings feestelijk te vieren. Onder de gasten waren verscheidene offi ciereu en ook enkele officieren van 't alhier aanwezige Belgische oorlogsschip Ville d'Anvers". De zaal was fraai gedecoreerd, minder bont, maar meer smaakvol dan we weieens vroeger zagen. Met een welkomst groet opende de president, de heer van Gel der, de bijeenkomst, sprak een woord over de aanleidiug tot 't feest en vergat niet te zinspelen op de verbroederingtusschen Ne derland en België, blijkbaar door de tegen woordigheid der vreemde officieren. Muzi kale en andere voordrachten wisselden elkander af, waaronder vooral aan Eduard IV voor Calais" een welgemeend en ook welverdiend applaus te beurt viel. Een paar blijspelen voldeden uitmuntend. Tot laat in den nacht of vroeg in den morgen duurde 't bal. Aan 't jaarverslag, uitgebracht op de algemeene vergadering vau de Scherm- en Gymnastiekvereniging Oefening kweekt Kunst", gehouden zaterdag jl. in Tivoli, ontleenen we 't volgende Op 1 Maart 1885 was de getalsterkte 43 leden, als: 25 werkende, 12 kunstlievende en 6 ecreleden. In den loop des jaars zijn toegetreden 15 werkende en 51 kunstlievende leden, waar door 't cijfer geklommen is tot 109 leden, verdeeld in 40 werkende, 63 kunstlievende en 6 eerelsdende aanwinst in dit tijdsver loop is alzoo 66 leden. In Augustus '85 sloot de vereeniging een leening, groot f 500, rentende 5% tot aan koop van «en stuk grond in de Weezen- straat. Staande de vergadering werd met algemeene stemmen besloten aldaar een oefeningslokaal te doen bouwen. In October j.1. werd aan de hoofdafdee- liug van 't collegie een aspiranten-afdee- ling toegevoegd, van knapen van 10 tot 16 jaren, om aan hen, die nog te jong zijn om als leden toe te tredeo, de gelegenheid tot oefening te verschaffen. Deze afdeeling telt nagenoeg 40 leden. Oefening kweekt Kunst werkte in 't af- geloopen jaar mede op de^uitvoeri«^en te Heerhugowaard, Purmerend en Haarlem en hier ter plaatse, buiten hare eigene uit voeringen, op de Volksbjjeenkomsten van 26 en 27 October '85 en op de vergadering van 't Art. Vrjjk. 13 Januari '86. Uit de rekening van den penningmeester, die werd goedgekeurd, bleek dat de finan ciën in bloeienden toestand verkeeren, daar op een batig slot kon gewezen worden. Met Mei wordt een promotie bij de marine verwacht. De vice-admiraal Van Gennep verlaat, naar men zegt, o. a. de zeedienst. Aan schepelingen bjj de zeemacht, die tot den rang vau sergeant en hoo- ger worden bevorderd, kan in den ver volge een voorschot van hoogstens drie maanden op hunne te verdienen soldjj worden toegestaan. Bij kon. besluit is de bepaling, waar bij aan officieren, onderofficieren en min dere schepelingen van de zeemacht is vergund, een gedeelte hunner bezoldiging, bij wijze van delegatie, af te staan aan hunne betrekkingen of aan andere door hen aan te wijzen personen, in zooverre gewijzigd, dat verzoeken om binnenslands te mogen delegeeren, niet meer worden toegestaan. Bij Zr. Ms. besluit van 19 dezer is: o.a. op zijn verzoek eervol ontslag verleend wegens lichaamsgebreken aan den com missaris der loodsen te Vlissingen, L. Van Breen, behoudens aanspraak op pen sioen b. de commissaris der loodsen te Terschelling E. W. Fabritius, in gelijke betrekking overgeplaatst te Vlissingen en c. bevorderd tot commissaris der lood sen te Hellevoetsluis, W. Horst Pen. Oudeschild, 20 Febr. Door de Sociëteit »Neptunus" werd gisterenavond op de gebruikelijke wjjze h«t verjaarfeest des Konings herdacht. De trouwe opkomst der leden met hun ne dames, getuigde van groote belang stelling. Met veel animo werden de feest liederen gezongen en weerklonk bij her haling het refrein: Lang leve Neerland's geliefde vorst!" Tal van prettige voordrachten, «hanson netten en comische vertooningen, ded«n de feestvreugde nog stijgen. Een bal was het onvermijdelijk doch niet onver makelijk slot der feestviering, die zeker bjj allen de aangenaamste herinnering zal achterlaten. Bij Murmerwoude(Fr.)hebben twee grijs aards, 85 en 91 jaren oud, tegen elkander op schaatsen gereden, en zóó, dat eerst na de vierde rit de jongste de overwiu- niug behaalde. Het getal toeschouwers bij dezen wedstrijd was ongewoon groot. Een tweede paar krasse oudjes zijn de volgende, vau wie de N. R. Ct. gewaagt. Te Amersfoort zijn iu ondertrouw op genomen W. Z oud 79 jaren, J. W. ond 74 jaren. Mag een huweljjk op die jaren reeds vreemd genoemd worden, het antwoord dat J. W. op de vraag of zij met W. Z. een huwelijk wilde aangaan gaf, was mede curieus: »Och ja, ik zal den ouden gek maar nemen", klonk het. Aan de werf van de hh. Slof en Van der Meer, scheepsbouwmeesters te Amsterdam, is een reddingsboot gebouwd, voorzien van zinken luchtkisten en koperen waterballastkisten. In tegenwoordigheid en op last van het bestuur der Noord en Zuidhollandsche Reddiugmaatschappij zijn in het vorig jaar daarmede, vooral met het oog op de stabiliteit, proeven ge nomen, die zeer goed hebben voldaan. Eenige wijzigingen in de constructie, vooral in de middelen om het overko mend water te ontlasten, werden ech ter door het bestuur uoodig geoordeeld. Achter de voor-en achterluchtkist ziju bolders aangebracht, om de boot op sleep touw te kunnen nemen, terwijl de met koper bekleede roergateu vervangen zijn door verplaatsbare roeidollen. Het boord is bovendien yyTaagd. zoodat, wanneer men van de voor-" naar de achterplecht een lijn trekt, de boot zestig centime ters >zeeg" heeft, waardoor het model fraaier en het roetf» gemakkelijker is ge worden, Zij zal tif^fifasten klumèV^o^ reu. Naar men verneemt, bestaat er bij dit bestuur plan, de boot te IJmuidente stationneeren. Iu een suikerfabriek op de Looiers gracht te Amsterdam is Donderdag een man iu een bak met gloeiende suiker gevallen. Met zware brandwonden werd hij in het gasthuis opgenomen. Omtrent de poging tot moord, door een barbier te Utrecht op zijn gewezen meisje, een modiste, gepleegd, verneemt het U. D. nog het volgendeDe dader, een 30 jarig jongmensch, die vijf weken geleden door zijn meisje werd afgeschre ven, deed in den laatsten tijd herhaalde vruchtelooze pogingen om het engagement weder in orde te brengen, dat afgespron gen was, omdat zijn onlangs opgerichte affaire geheel te niet was gegaan en hij zelfs zjjn huishuur haast niet meer kon verdienen. Acht dagen ongeveer geleden kocht hij een revolver en liet die geheel laden. Woensdagavond omstreeks 9l/i ure wachtte hij zijne vroegere verloofde, die gewoonlijk omstreeks dien tijd huis waarts keert, in de Zonstraat op. Hij zocht twist, dreigde haar, liep met haar mede, en vervolgde al twistende met haar de wandeling, totdat hij in de Kruisdwars- straat nabij hare woning, een stille plaats genaderd was, alwaar hij onver hoeds haar aangreep, tegen een muur duwde en vervolgens eenige revolverscho ten op haar loste. Een dier schoten ging achter het oor in, een tweede drong in den rechter schouder, terwijl een derde haren rechterarm als een schampschot raakte. Al gillende van pjjn en hevig bloedende bereikte het meisje de ouder lijke woning, waar die angstkreten reeds door hare moeder waren gehoord. Zoo snel mogelijk werd genees- en heelkun dige hulp ingeroepen en het meisje ver pleegd. De radelooze dader gaf zich, na het volvoeren van het feit, vrijwillig bij de politie aan en bekende den aanslag te hebben gepleegd met het doel zijn meisje te dooden, van wie hjj niet kon zien, dat zij later iemand anders zou toebehooren. De revolver, nog gedeeltelijk geladen, werd bij den dader gevonden en in be slag genomen. De toestand van het ver wonde meisje is ernstig, doch men hoopt haar in het leven te behouden. De da der is ter beschikking der justitie gesteld en naar de cellulaire gevangenis overge bracht. Zeveu personen, allen jonge krach tige mannen, stonden Donderdag voor de rechtbank te Assen terecht, onder de aanklacht dat zij te zamen en in vereeni ging met elkander één persen in een tapperij onder Hoogeveen ergerlijk hadden mishandeld. De aanvallers en de mishan delde waren uit verschillende gemeenten afkomstig, en deze nietige reden gaf aan leiding tot ruzie. Met het zware gewicht van een klok hebben de woestelingen dien persoon zoo ernstig aan het hoofd verwond, dat hij geheel bebloed en be wusteloos moest worden weggedragen. Des te ernstiger werd dia mishandeling, door de omstandigheid, dat de aanvallers hun slachtoffer eerst op een tafel hadden gelegd, hem vastgehouden en, weerloos als hij toen was, verwond hebben. Do aanvoerder was een jongen, die reeds een celstraf van 183 dagen ondergaan had voor een zware verwonding, ruim een jaar geleden gepleegd. Voor dien persoon, meende het O. M., waargenomen door mr. Moens, moest de straf zeer zwaar ziju, zwaarder dan die van de overige beklaagden, die zich trouwens allen aan een zeer lage mishandeling hadden schul dig gemaakt, door met een sterke over macht dien éénen persoon te overvallen eu te mishandelen. De eisch was tegen den eersten beklaagde 7 maanden en tegen de 6 overigen 2 maanden celstraf. Den 14en Febr. jl. is, bij het ver laten vau een kerkgebouw te 's-Graven- hage, van hare moeder weggeloopen Maria Jacoba Klees, 17 jaren, lengte middelma- 7-"i' e W- liaar. wenkbrauwen gezond, postuur gez< vlekje onder het rechteroog; gefeccrnnet donkerbruine japon, daaronder een zwarte japon, langen zwarten mantel met bont omzet, hoogen zwarten hoed, aan de eene zijde met bloemen en aan de andere met zwarte kant, zwartlakensche laarzen met lederen neuzenhare onderkleeding is gemerkt M. K.zij droeg een zwarte parapluie. Namens hare moeder, de wed. Klees te Scheveningen, verzoekt de com missaris van politie, wonende aldaar, op sporing en overbrenging van de minder jarige naar zijn bureau De Arnh. Ct. verhaalt dat eeu jonge ling te Zevenaar, sedert lang omgang hebbende met een meisje, na den dood baars vaders eensklaps veranderde en verliefd werd op de v ij f-e n-t a c h t i g- jarige moeder. Na het verstrijken der rouwdagen zal hij met deze laatste in 't hu welijk treden, tot groote droefheid der te leurgestelde dochter. Deze vurige liefde van een jeugdigen Romeo voor eeu vijf-en-tachtigjarige Julia is zeker wel iets dat »in de krant mag"! Door de politie te 's-Gravenhage is een premie uitgeloofd van f100, voor het geven van inlichtingen omtrent Wilhel- mina Elizabeth Hooveling, oud 54 jaren, welke vrouw sedert 10 September van het jaar 1882, toen zij in malende staat haar woning te 's-Gravenhage verlaten en aan het Rijnspoorwegstation een kaartje naar Utrecht genomen had, spoorloos ver dwenen is. De Wedstrijd te Hamburg. Er is veel over den wedstrijd op schaat sen te Hamburg geschreven. Verschil lende raeeningen over de wijze van rij den ziju reeds medegedeeld, en tot dus ver werd de houdiug onzer Friesche rij ders in alle opzichten zeer geprezen. Ter wille der volledigheid deelen wij nu ook eenige aanmerkingen mede, wel ke in een Deensch blad op onze rijders worden gemaakt. Een Deen, die den wed strijd bijwoonde, geeft daarvan in Nati- onaltidende van den 15den dezer een verslag, waaraan wij het volgende ontlee nen: De Hollanders, die uitsluitend boe ren en visschers waren, bedienden zich op uitdrukkelijk bevel vau den Holland- schen Schaatsenrijdersbond, van eeu goed bedachte list. Zij laten namelijk hunne tegenstanders vooruitrijden, maar blijven hen dicht op de hielen, zoodat de voorrij der voor beu den wiud moet breken en zij door de zuiging der lucht tegelijk voor uit geholpen wordenzij kunnen zoo met veel minder inspanning dan de voorrijder voortkomen. Eindelijk op een korten af stand het doel genaderd zijnde, springen zij plotseling vooruit eu schieten zoo hun tegenstander voorbij. Deze list kan be zwaarlijk fair genoemd worden, want er wordt geloot om de plaats, die men op de baan moet rijden en een gentle man zou er zich niet van willen bedie nen. Dezen en genen, die aan den rit deelnamen, beproefden op verschillende wijze zich van dezen aanhang te bevrij den, door van den eenen kant der baan naar den andere te rijden, door eensklaps in volle vaart te rijden, door langzaam te rijden, door stil te staan, alles tever geefs De Hollander volgde als een scha duw en wilde niet vooruit, maar belem merde daardoor den voorlooper niet wei nig. Men houdt het er voor, dat, wanneer er weêr met Hollanders gereden wordt, deze list zal verboden worden. Naar aan het N. Wiener Tagebl. uit Warschau wordt gemeld, heeft iu de vorige week, op de spoorweglijn Kalku- uo—Radziwil (in Noordwestelijk Rusland) een ontzettend spoorweg-ongel uk plaats gevonden. Een post-trein dérailleerde, tengevolge waarvan zes personenwagens en de loco motief werden verpletterd drie en twintig passagiers en de stoker werden gedood. De postbeambten en veertien passagiers werden zwaar gekwetst; de pakketten ■~-^-^izaken werden te paard naar het den en gekwetsten werden" eerst 6 uur ut» het ongeluk naar Dünaberg, in het gou vernement Witebsk, getransporteerd. Door het stoomschip Newton, dat dezer dageu te Southampton binnenkwam, werd in den Oceaan een goedgekurkte flesch drijvende gevonden. Men vischte die op en vond er het volgende schrij ven in 5 Augustus 1885. Menschen vriend of menschenvrienden, die dit papier in handen krijgt, wees zoo goed en stuur mij het adres van een mooi jong meisje, dat geneigd zou zijn met mij te trouwen Hier wonen enkel monsters, en wat er menschelijk uitziet is niet meer a pendre. Ashford, in de Vereenigde Statenadres Eugen Hugby, postbeambte. Het bestuur der Londeusche brand weer heeft met het oog op mogelijke nieuwe rustverstoringen te Londen en iu de provincie aan de regeering de hulp van twintigduizend brandweermannen als buitengewone politieagenten aange boden. Het schijnt zeker, dat het onderzoek omtrent de houding der politie tot het ontslag van kolonel sir E. Hendison en een aantal andere hoofdambtenaren der politie, aan wier hoogen leeftijd hun zwak heid en traagheid wordt toegeschreven, zal leiden. In de drukkerij van Bradford te Philadelphia had eens een ongelukkige vergissing plaats. Bij het zetten van een kalender kwam de weervoorspelling voor 12 December op 12 Augustus terecht en het abuis werd niet opgemerkt. Men be speurde de vergissing eerst, toen een kwart millioen exemplaren verzonden waren. De ongelukkige zetter, die voor twaalf Augustus sneeuw had voorspeld, werd weggejaagd en de meesterknecht kreeg een uitbrander. Iets zeer zonderlings gebeurde echter het hagelde den twaalfden Augustus ge weldig en op de hagelbui volgde een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1