Tijdgeest." JipLAHS' STOUT STOUT 42 42. ATTENTIE. Huisraad eo Moedet blauw geëmail leerde Pannen ed Ketels, idem vertilde; lallastsclojipei, eenig een partij eiten- ei grenen at, een gedeelte van een Krnide- iiiers-Iiventaris, enz. enz. J. N. QUEBELLE. Emalii. GEWONE HUISHOUDELIJKE KRUIJS k ZOON, 5K" DAGELIJKSCHE ARTIKELEN. GRONINGER KOEK. (förijpede Jjauprm Naaimachine. W.J. MAALSTEED. LAGER. ASTMA. CATARRHE. Nieuwe Stalen voor Heeren- Jongeheeren Costumes, enz., ruime keuze voorradig. REPARATIÜN spiijr en iet cnarantie. PR1NGESSI BIEREN in soorten. TAN VOLLENHOVEN C°.. en in TIMEN KRUIS EN TEMPEL. Openbare Verkooping. A. S. MANHEIM, PABAPLUIE-MAKERIJ, 1886. FEBRUARI. 1886. Afdeeling: or Do zoo gerenommeerde Meubels, Marmer en ge vernist Houtwerk, Handelaren ean keurige sorteering En meer andere artikelen, tot de minstmogelijke prijzen, contant met twee procent korting. Fabriek „De Cederboom.' CAFE POLAK, Zilveren Medaille. Borst-Pastillen. Slijm-Maagpillen. Teer-Capsules. Zeer werkzaam middel. -- Spoedige levering. Concurreerende prijzen. GEBRS FLACKE. J.H. vervangt het bnit'enlasdscb fabrieaat. q Amsterdam, UIT DE GEKROONDE VALK FEUILLETON. Makelaar, zal op Donderdag 25 Februari e.k., des namiddags te 2 uren, in het Yerkooplokaal aan de Loodsgracht, ten overstaan van den Notaris HATTINGA RA YEN, publiek verkoopen: Te bezichtigen op den dag der ver kooping, 's morgens te 10 uren. Tot bijvoeging van goederen vervoege men zich bij den Notaris of Makelaar, bovengemeld. KANAALWEG 139. Maaktovertrekt en repareert alle I'ARAPLUIES en PARASOLS, zoo spoe dig en goedkoop mogelijk. Voorhanden een partijtje oude opge knapte PARAPLUIES, voor 40, 50 en (50 Cents liet stuk. Nieuwe van af 75 Cents. H. W. in Verfwaren en Vensterglas, 's BOSCH, i.s steeds verkrijgbaar in fleschjes a 177a Cents, bij de Heeren: JACQUES VAN ROSENDAEL, Nieuwe- diep; J. BRONGERS, Alkmaar; J. P. KARTHAUS, Haarlem; Mej. Wed. E. M. ENGEL, Medemblik; A. J. VEEN, Pur- nierend; .W- HOOGSLAG, Zaandam; J. RIENDERHOFF, Enkhuizen; J. SCHUD DE BOOM, Koog aan de Zaan. Fabrieksmerk gedeponeerd. Op plaatsen, waar nog geen Depóts ge vestigd zijn, worden die gevraagd. Ontvangen 7/4 katoen linnen VRIESBONTEN 121/. Ct., echt linnen idem 17"'/, Ct. 8/4 voluit echt linnen idem 221/., eitra zwaar idem 27'/, Cent. 7/4 KETTINGBONT, met en zonder randen 17'/, Cent. 8/4 voluit soort eerste KETTINGBONT 25 en 30 Cts. 5/4 katoen BEDDENBONT 9 Ct.. en extra zwaar 121/, Cent. 5/4 echt linnen BEDDENBONT 20, 221/, en 25 Cents. 5/4 linnen LOOSTIJK, 20, 30 en 35 Ct. Gewoon Bed-OVERTREK 8 Ct. 6/4 MATRASLINNEN 10 Ct. O.nabrugs-LINNEN 25 Cents. 7/4 rood en wit en rood en blauw gestreept SIAOMOIS 271/. Ct. 5/4 HEMDEN of BOEZELOENSTREEPEN 121/,, 15, 17»/.. 20 en 25 Cents. 8/4 echt Inlandsch NANKING 32>/„ Cts. en 5/4 breed 20 en 22»/', Cent. 6/4 gestreept Hilversums wollen Streep 50 Cts. en effen MOLTONS 30 Cent. 8/4 echt blauw BOEZELKATOEN 22'/,, 30, 35 en 40 Cts. 5/4 of 75 duims ongebleekt KATOEN 6 Cts. 6/4 of 92 duim, zwaar, 13 Cent. 5/4 ongebleekte KEPERS, 710, 12'/, en 15 Cts. 6/4 wit KATOEN, 95 duim breed, 4, 6, 10 Cts. en hooger. 4/4 AMERSFOORT 8, 10, 12'/, en 15, en 5/4 breed 20, 25 en 30 Cts. 4/4 wit FLANEL 10, 15 en 20 Cts., 5/4 breedte 30 tot 75 Ct.. Grijze Brabantsohe VOERING, volle breedte, 5, 7, 9 en 11 Cents. Grijze MOLTON DIEMET, 5/4 breedte 10, 12'/„ 15 en 20 Cts. Indigo blauw zwaar MOLTON 5/4 breed 27'/,, 30 en 35 Cts. HAVANA en blauw GERSTEKORN met MOLTON, 25 Cts. Bruine PILOWS 12>/„ 17'/,, 25, 30, 35 en 40 Cts. Engelscb LBÊR, grijs, bruin en zwart, 35, 50, 75 en 100 Cts. 5/4 rood gebloemd DEKENOVERTREK, van af 710, 12»/,, 15 en 20 Ct«. 5/4 effen rood Zwitsersch DEKENOVERTREK, van af 12'/, Cts. 5/4 GORDIJN-BEHANG, prachtige Dessins, 10 en 12'/, Cts. 6/4 gedrukt Linnen GORDIJNSTOF, prachtige Dessin., 20 en 25 Cts. 5/4 gedrukte DRILLS, zwarte met witt. ruitjes 7'/, Cts., streepen 12'/, Cts. 5/4 echt gestreept JAMES, voor Hansoppen en Nachtbroeken, 15 Cts. 5/4 gekleurde en Paar.che KATOENTJES, echte kleur, 7'/, Cts. Gekleurde ZAKDOEKEN, Kinder 3 Cts.groote Man. idem 10 Cts. Afgerande Vriesbont-HANDDOEKEN 8, 12'/,, 17'/, en 20 Cts. Grijze en witte THEEDOEKEN 4, 6, 8, 10, 12, 15 en 20 Cts. Echte Linnen Fuldauer HANDDOEKEN 17'/, Cts., voorbeen 25 Cts. Witte TAFELLAKENS, 2 bij l»/„ van 22'/,, 25, 30 tot 50 Cts. Kantoor: Peperstraat D 98. FabriekHeerebinnenslogel. DEPOTHOUDERS gevraagd voor den ver- koop van Echte Groninger Koek, door H. POPPENS, Koekfabrikant, GRONINGEN. Deze overtreft alle bestaande Naaimachines betering het lastige van weinig ruimte onder gemakkelijk grootere stukken onder kan brengen. zij neemt door deze groote ver den arm weg, waardoor men er Verkrijgbaar in flacons bij K-anaalweg Overheerlijk Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). In zakjes a 15 Cts., en in doosjes a 30 en 50 Cts. In doosjes met 50 pillen, 25 Cents. In flacons met 60 capsules, 60 Cts. VRAAG de CIGARETTEN van KRAEPELIEN HOLM, Apoth. te Zeist. De inademing van den rook geeft terstond verlichting. W Iedere Cigarette is met handteeke- ning Kraepelien Ilolrn" voorzien, prijs per étui 80 en 50 centsverkrijgbaar in de Apotheken. Te Helder hij den Heer L. JELGERS- MA Gz. Beleefd aanbevelend st. LEEUWARDEN, Jacobstraat, L 15. i koop vorens -g*(iaaroür^'ergegaaneerst een orlgineele hoogarm Naaimachine te beproeven Berg 't plau— Allen is zoo oonenierKt. Gr A15T AALWB 1VC. IHIIIjIDIEIRIIISrCk Dordrecht. Ondergeteekenden berichten, dat zij een alleszins bekwaam COUPEUR in hunne firma geëngageerd hebben, en garan deeren dat alles naar wensch en van solide stoffen gemaakt zal worden. onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aan bevolen, wegens rijkdom aan extract, d. i. voedende bestanddeelen, tegenover gering gehalte aan alcohol, is, met ons PRI1VCE9SE BIER vermengd zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, Een roman uit den tegenwoordigen tijd van H. WIGHART. 29. Denk aan uwe toekomst, Olgaviel haar oom waarschuwende in de rede, gij weet wat u wacht. Ik ben volstrekt niet van plan u van uwe huwelijksplichten af te houden gij zijt vrouw en moeder. Olga schrikte op. - - - Maar ik kan niet ver- heelen dat het mij voorkomt als streefdct gij met alle kracht dat in u is, om de kluisters te verbreken van een ondoordacht huwelijk. Ik weet dat uw vader en uwe moeder in mijne plaats evenzoo openhartig spreken zouden. Mijn plan is u heden mijne bescherming aan te'bieden, dat ik u destijds onvergeeflijker- wijze ontzegd heb, wanneer gij besloten zijt in den kring, waartoe gij behoort, terug te kecren. Gij zult voor mij eeno dochter zijn, met alle rechten en plichten, ja gij zult Wall- trauts plaats innemen als zij ons verlaat. Al les wat mijn stand meebrengt cn waarnaar gij verlangt, de voorrechten van een gezamenlijk geloof, zult gij in den volsten zin genieten. Daarentegen verlang ik, dat gij nu zedelijke kracht genoeg bezit om uw man den toestand van uw hart bloot te leggen. Zooals ik hem heb loeren kennen, zal hij u ongemoeid laten gaanl Zij stond verslagen en streed een zwaren kamp haar hart klopte weder alsof het ber sten zou. Zoo ongemoeid, mijnheer de kolonel, dat haar naam niet meer over mijne lippen zal ko men, noch de minste herinnering in mijne ziel blijven hangenAls Olga tegen mij kiest, dan is zij dood voor mij en slechts mijn medelijden voor haar zal overblijven. Haar kind zal ik naar behooren opvoeden, het knaapje zal hare liefde niet ontberen, mijne genegenheid is dubbel sterk en niet afhankelijk van geluk en glans. Mijn kind, steunde Olga, maar zij sidderde nog bij de herinnering aan het oogenblik dat het haar uit de armen genomen werd. Zoo zou het in het vervolg altijd zijn hij en zijn zoon behoorden bij elkander, zij zouden in hunne liefde vereenigd blijven. En zij? Zij bleef alleen, hij zou het knaapje tegen haar weten in te nemen. U sprak slechts .van de voordeden die gij de trouwelooze aanboodt, zeide Manuel tot den kolonel, van het berouw dat zij onder een schitterenden sluier verbergen zal, sprak u niet. Dit is niet goed en tegen mijn wil. Het zou een punt zijn dat Olga eens de be schuldiging zou kunnen doen uiten: Dit hebt gij mij verzwegen. Ik zeg u vooruit, dat, voor er een jaar verloopen is, gij uwe trotsche kop pigheid verachten zult, omdat zij u zoo diep ongelukkig gemaakt heeft, en dat gij met heete tranen zult verlangen naar de liefde van uwen man en voor één lachje van het kind, dat gij van u vervreemd hebt, al de nietige pracht van uwe feesten, ja uw leven zoudt willen geven. Denk daaraan en ook, dat niets, niets ter wereld mij zou kunnen bewegen, om u vergiffenis te schenken, als gij mij eenmaal verlaten hebt. Ik weet, dat gij onbarmhartig zijt, fluis terde zij. Ja, dat hebt gij vaak bij ondervinding gehad, niet waar? zeide hij bitter. Er is nog een factor, dien gij listig als masker voor uw liefdeloos gedrag hebt aangevoerd en die u hier in huis aan de hand is gedaan: de gods dienstige onrust uwer ziel. Gij denkt mis schien, dat de vertroosting van den godsdienst de wroeging van uw geweten zal overwin nen en u de uren van berouw zal helpen ver drijven, maar geloof mij, Olga, te midden uwer gebeden zult gij aan mij denken. Juist de leer van uw Evangelie zal uwe wroeging vergrooten, als gij u afvraagt: Heb ik goed gehandeld? Neen, neen Olga, ik zeg u: de herinnering aan de liefde, die gij versmaad hebt, aan uw kind dat gij verloren hebt, zal u de kerk doen ontvluchten, zal u storen in uvre overpeinzingen en uwe zielsrust u ont nemen. Ik hoop het tegendeel, viel de kolonel in. "Wanneer Olga zich losgemaakt heeft van de tegenwoordige droevige omstandigheden, dan zal hare ziel des te meer ontvankelijk zijn voor de heilige leer. Kunt u eene plaats in den Bijbel aan wijzen, die het verlaten van een kind recht vaardigt? Waar staat een troostwoord ver meld voor eene moeder, die haar eersten plicht verzaakt Gij moogt mij wel aan mijne moederplich ten herinneren, zeide Olga zeer koud, gij die den band die mij aan Bruno verbindt, van het eerste oogenblik af verbroken hebt u was dit onverschillig, dat ik van den dag zijner geboorte af de vervreemding tusschen hem en mij voelde toenemen. Moest ik mij niet scha men voor zijne min, als zij my vroeg wan neer hij eindelijk gedoopt zou worden? Maar wat kan u mijne rust schelen, als gij slechts uwe familie bevredigt, die zich steeds meer tegen mij keerde? Gij waart trotsch een hei den op te voeden, omdat gij het grootmoedig vondt geen Jood van hem gemaakt te heb ben. En nu verwondert gij u, dat de bron mijner moederliefde zoo spaarzaam vloeit! Denkt gij, dat ik zoo kortzichtig ben omniet te weten wat u troost over uwen heidenschen zoon. De zekerheid dat hij eens, onder uwe leiding, het Joodsche geloof zal aannemen, niet het uwe, want gij hebt geen geloof! Gij hebt uw verstand verloren, of geeft er tenminste den schijn van. En nu denkt gij, ging zij steeds hefti ger voort, mij bij de haren naar Bruno's wieg terug te moeten trekken naar uw zoon, wiens hart ik nooit bezitten zal, wiens inwendig gevoel ik nooit zal leeren verstaan! Znlt gij mij een monster noemen, als ik eerlijk beken dat de vijandige invloed der uwen het kind zoo zal maken, dat ik zal wenschen het nooit gebaard te hebben? Reeds de gedachte, dat het opgroeien zal onder den invloed van uwen broeder, doet mij beven van ongeduld en wie verzekert mij, dat gij niet den een of anderen dag de wonderbloem Rachel bij mij zult brengen, om haar mij als een voorbeeld te stellen, mij die gij zoo dikwijls reeds een klein, onverstandig, ongehoorzaam kind ge noemd hebt! Ik herhaal mijne belofte, dat ik u niet zal tegenwerken in de wijze waarop gij ons kind zult opvoeden, ten minste wat aangaat uwe godsdienstige overtuiging. Meer kan ik u niet beloven. Gij zult u uit ons onderhoud van hedenmorgen herinneren waarom ik niet wil, dat Bruno openlijk het Christendom om helst. Hoort gy het, oom? Hoort gij hoe hij zich verschuilt achter //tenminste" en //waar om"! riep de jonge vrouw verbitterd. U schijnt, zooals mij uit de gezegden van mijne nicht blijkt, haar niet veel ver trouwen en zelfstandigheid te willen toeken- sn. Heeft zij het verdiend? Heeft zij niet alles gedaan om mij tegen haar in te nemen? Toont zij nu, in dit ernstige oogenblik, een glimp van vrouwelijke gedweeheid en zacht moedigheid? Hebt gij in al dien tijd ook maar een stap gedaan om mijne liefde te herwinnen? vroeg zij scherp hiertegen in, zich steeds meer van hem verwijderend. Wanneer hebt gij ook maar één keer uwe koppigheid overwonnen en mij toegevend behandeld? Daar dit het laatste onderhoud is dat wij, zelfs in het gunstigste geval uwer be slissing, zullen hebben, wil ik u ook deze vraag nog beantwoorden. Mijn gedrag, van het oogenblik van uwen omkeer af, was zoo als mijn karakter aangeeft, verschoonend en toegevend waart gij voor mij niet nog al tijd het lieve aanhankelijke kind gebleven, dan zouden wij nu niet zoo tegenover elkan der staan, maar had ik u reeds lang de vrij heid geschonken, die gij mij nu met alle ge weld wilt ontrukken. Let wel, Olga, op het geen ik u zeggen zal: Dit oogenblik en de deemoedige rol, die ik tegenover uwe bloed verwanten speel, zijn de beste bewijzen dat bij mij slechts verschoonende liefde de boven hand had. Op deze wijze een vrouw te wil len behouden, grenst bijna aan eerloosheid! Nu kunt gij weten, of ik met een schijn van zelfzucht u tracht te overreden en of hebniet enkel verschoonend medelijden is wat mij zoo tot u doet spreken. Met andere woorden, gij zult mij van nu af uit genade en barmhartigheid een plaatsje in uw huis aanwijzen, waar ik, ge dachtig aan uwe goedheid en dit oogenblik, telkens zou moeten beven, nooit een woord zon durven tegenspreken, noch op toegevend heid zelfs in de kleinste zaken aanspraak zou kunnen maken. Bedoelt gij het zoo? Spreek! riep zij, bevend van drift. Vergeten zal ik dit uur waarschijnlijk nooit, sprak hij langzaam, eene liefdevolle verhouding zal er ook in den eersten tijd niet tnsschen ons bestaan; daarvoor zoudt gij u eerst geheel moeten veranderen. Maar aan uwe waardigheid als vrouw des huizes en moeder zal nimmer tekort gedaan worden, ikzelf zal u nooit anders dan vriendelijk en met achting behandelen. Meer kan ik niet beloven voorloopig niet. Mijn God, hijzelf stoot mij terng! riep zij hare handen ineenslaande. Met dit stui tende beeld mijner toekomst ontneemt hij mij I het laatste overschot van vertrouwelijke toe- ;enegendheidOom, zegt hij het riep zij, I zijn arm omvattend zou ik niet waanzin- nig zijn, als ik vrijwillig deze slavernij aan- nam? Dag en nacht alleen te zijn met mijne j gedachten, vervreemd van mijn kind, in een gedwongen verhouding tegenover mijn maD, bespot en verdacht door allen die hem be- i wonderen en vereeren o, ik zou het niet j uithouden., ik zou er mijn verstand bij ver- I liezen! Zij rilde of zij de koorts had, het don- j kere rood op haar voorhoofd kwam weder te j voorschijn, al haar bloed scheen plotseling naar hare hersenen te stroomen. Mijnheer von Wölfling hield haar aange daan in zijne armen. Arm kind, deze stor men hebt gij aan mij te danken. Had ik ooit kunnen vermoeden hoe streng mijne zorge loosheid aan u gestraft zou worden! Zooals de zaken staan keerde hij zich naar Ma nuel Goldstein, die de ziekelijke opgewonden- heid zijner vrouw niet scheen te bemerken, j Ben ik bereid mijne aanspraken te laten varen Ik wist het vooruit. Neen, neen, oom, Manuel! Olga rukte zich met geweld los uit de armen ran haren oom en trad tusschen de beide mannen. Zoo spoedig reeds mijne gedachten zijn zoek! Bedenkt, het is mijn geheel toekomstig leven 1 eene beslissing. "Wil ik dat gij neemt, zeide mijnheer von Wölfling, hare hand vast in de zijne sluitend. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij YAÏ C. DE BOER Ja.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4