't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1360. Zaterdag 27 Februari 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoc innement per 3 maanden binn mi de gemeente50 Cent. .3 frant o per post75 Afzonderlijke numme 2 A<lvp*rWntiën moeten uiterlijk des VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. DINSDAGS- en VHI.IDAGSIVKÏHGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. FEBRUARI, (Sprokkelmaand) 28 dagen. Opkomst der Zon 6 u. 46 m. Onderg. 5 u. 39 m. Zondag 28 Sexagesima. MAART, (Lentemaand), 31 dagen. 1 2 3 4 Nieuwe Maan. 5 Bij rns onzichtbare Zons verduistering. 6 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag F uDKR, 26 Februari 1886. Uit Tessel schrijft men Werd vroeger gedurende den winter door menig gezin op dit eiland een week loon verdiend met het vervaardigen van stroohulzen voorflesschenthans is die indus trie zoogoed als opgeheven. De mededin ging met fabrikanten van den vasten wal kou niet worden volgehouden, aangezien men hier het stroo, de voornaamste grond- Btof, te duur moest betalen. Dinsdag is door de blazerschuit T X 14, schipper Zegel, alhier aange bracht een aan den 3-mastschoener Aboma toebehoorende anker met kabel, dat bij de stranding in de Noordergronden op Zondag jl, was verloren. De lijken van twee schaatsenrijders, ZKttadagnamiddag in de Haarlemmer trek vaart nabij de Spieringbrug verdronken, zjjn reeds gevonden. Beiden waren van Amsterdam afkomstig, een hunner was machinist bij Zr. Ms Marine. Toen zij te water en onder het ijs geraakten, be vond zich daarbij nog een tweede machi nist der Marine, doch deze was niet in staat redding te bieden. Dinsdag, in den loop van den na middag, is uit de rivier dè Amstel even voorbij de halfjeslaan opgehaald het lijk van een onbekend man, gezet van pos tuur, lang omstreeks 1.65 meter, aange zicht rond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik en iets gebogen, haar, bakke baarden en knevel grijs, gekleed als heer met bruin duffelschen overjas, zwart ka ui garen onderjas, zwarte bukskiug pantalon met bretels, zwart vest, witte wollen kousen, bottines en hoogen vilten hoed, (flanellen hemd en een onderhemd zijn met de letter K gemerkt.) De cotumissarii van politie te Nieuwer- Amstel verzoekt inlichting omtrent de herkomst van dien vreemdeling. De état-raajor van Z M. stoomschip Emma, 11 Febr van de Kaap vertrok ken, is samengesteld als volgtkapt luit ter zee Quispel, couimandautluit. t. z. Ie kl Torbecke en Meusertluit. t z. 2e kl, Tydemau, Bunnik, Van Slooten, Van Vloten en Van Praag; adelborsten le kl. Hosang, Van der Star, Boissevain. jhr. Van Panhuys, Hoog, Tuckermann, Dil, Bentz van den Berg, Pels Rijcken, Dun- lop, von Leschen, Van Lenuep en Van Halioff. van gez. le kl. dr. Abraharnsz off. van adin. 2e kl. Grootendorst en de adj.-adm. Langlois van den Bergh. Naar men verneemt, heeft Z. M. de Koning reeds het plan gevormd om ook dezen zomer eenigen tijd in een buiten- landsche badplaats door te brengen, tot het ondergaan van een gezondheids kuur. De gezondheidstoestand van Z. M. laat echter tegenwoordig niets te wenschen over. Totnogtoe werd bij de landmacht het tractement voor officieren, die in ac tieven dienst kwamen te overlijden, uit betaald tot en met den dag van hun overlijden. Thans is bepaald, dat aan de daartoe gerechtigden in dat geval zal worden uitbetaald een volle maand tractement, gerekend van den dag van het overlijden af. De getuigenverhooren in het aan varingsproces »Oude Maas—Zeemeeuw" voor de rechtbank te Rotterdam zijn af- geloopen De pleidooien zullen aanvan gen 20 Maart. Dat de oude zeevaarders nog al bijgeloovig waren, is bekend. Er zijn nog wel zeelieden te vinden, die niet op Vrijdag uit zouden willen zeilen en aan de namen der schepen wordt vaak veel gewicht gehecht. Hoe grappig het er soms mee gaan kan, blijke uit on derstaande bijzonderheid In 1598 zoo meldt de geschiedenis werd een vloot van 5 schepen uitgerust door een maat schappij te Rotterdam, waarvan de voor naamste deelnemers warenVan der Hagen en Johan van der Veken. De bevelhebbers der vloot waren Jac- ques M jhu, Sitnon de Cordes en Sebald de Weert. De namen der schepen Het Geloof, de Blijde Boodschap, de Trouw, de Hoop en de Liefde. De bestemming was Indië te bereiken langs Straat Ma- gelhaen Het Geloof keerde reeds bij Amerika terug, omdat de schipper niet verder durfde gaan. De Bigde Boodschap werd te Valparaiso door den gezagvoerder verkocht, de Trouw viel bij Timor in handen der Spanjaar den, de Hoop verging in een storm, en alleen de Liefde bleef bestaan, kwam in Japan aan en later terug in het Vader land. Te Amsterdam werd althans zoo verhalen de bladen in zijn woning in de Rozenstraat het lijk gevonden van een man, die sedert eenige dagen vermist werd. Men klaagde reeds lang over de toenemende uithuizigheid der Amsterdam mers, maar die uithuizigheid moet toch al heel erg zijn, wanneer men zooals dit maal blijkt geschied te zijn, vermiste per sonen overal loopt te zoeken voor men op de gedachte komt om eens te kijken of ze misschien ook par imposBible in hunne woning zijn. Voor de rechtbank te Amsterdam stond Dinsdag terecht Alexander Cassi- mir Iwan Tolstoi, oud 49 jaar, als be roep opgevend ingenieur, geboren in eene voorstad van Moskou. De beklaagde, die zich in het Duitsch uitdrukte, stond terecht wegens diefstal van een Oostenrijksch eflect, ten nadeele van O. H., in 1883 in het hotel De Oude Graaf, te Amster dam, gepleegd. In het bedoelde jaar werd de bekende internationale tentoonstelling gehouden. Bekl. logeerde onder den naam van Holtn in De Oude Graaf. In de na bijheid van de door hem betrokken ka mer bevond zich een kist, die toebe hoorde aan O. H., den kok van het hotel. Eenige dagen na het vertrek van Tolstoi vermiste de eigenaar uit die kist eeu effect. De dader bleef onbekend. Veel* had hij echter niet aan zijn buit, want het bijbehooreude coupoublad had hij niet kunnen machtig wordenO. M. had het altijd behouden. Drie jaar later, nl. ultimo 1885, bracht Tolstoi, van wien men sedert niets meer vernomen had, een bezoek aan Haarlem. Daar kwam hg toevallig in aanraking met de politie, die hem naar hare zuster te Amsterdam transporteerde, als vreemdeling zonder behoorlijke legitimatie-papieren hij zou dus over de grenzen gezet worden. Maar het is een bekend feit de Amster- damsche politie is erg nieuwsgierighaar bekroop de lust om eens de bagage van den vreemdeling in oogenschouw te nemen. En zie, het onderzoek bracht een aller aardigste verrassing aan het licht. In den koffer nl. van den vreemdeling vond zij het Oostenrijksche effect, dat in 1883 in De Oude Graaf gestolen was en dat natuurlijk hetzelfde nummer droeg als het couponblad, dat de bestolene behou den had. Deze ontdekking nu, in ver band gebracht met het feit dat Tolstoi in 1883 in De Oude Graaf gelogeerd had, gaf het O. M. aanleiding hem wegens diefstal te vervolgen. Het was de justitie tevens gebleken, dat de naam van den bekl. aan even zoo vele verwisselingen onderhevig was als de kleur van een meloen. Nu eens noemde hij zich Petersen. dan weder Carl Howard, Holms, Andersen enz.of de naam, dien hij ter terecht zitting opgaf, nl. Tolstoi, de juiste was, valt evenzeer nog te bezien. Intusschen, de bekl. hield zijne onschuld vol. Het effect, dus zeide hij. h;id hij in Keulen voor 15 mark gekocht van iemand, die in armoedige omstandigheden verkeerde Zijne naamsverwisseling verklaarde hg door familieaangelegenheden. Het O. M. waargenomen door mr. Schimmelpenninck,requireerde 2 maanden celstraf. Uitspraak over 8 dagen. Uit Utrecht schrgft men Wij eten tegenwoordig weer surrogaat van bokking! En, het moet gezegd worden, de „bokkingboeren" laten er voor betalen alsof' het de echte „IJ-bok" ware. Helaas, oncrg- dcnkende huismoeders, die na laag bieden en loven, na veel gevloek eu gescheld, eindelijk voor een billijken prijs bokkiugs gekocht hebt, zoo groot, als ge ze nog in uw leven niet in de pan gehad hebt. Het triomfantelijk gezicht waarmede gij des middags de volle schaal voor uwen heer en meester nederzet, betrekt eenigs- zins als ge aan 's mans neusvleugels ziet, dat zij door „iets vreemds" geprikkeld worden. En, eilancy ge wilt wel schreien, als uw echt vriend, de tanden in het zeebanket slaande, zijne oogen met een spotaebtigen blik op u vestigt, alsof hij u vragen wilde„weer twee maal gezouten, als verleden j.--rc Arme moeder, zelfs uwe kinderen versmaden den visch, die anders hunne lekkernij is, en gijzelf ofschoon ge met een heldenmoed, die alleen keukenmeiden, dichters, schilders en andere scheppende wezens kennen, een geheel beest opknaagt, om te bewijzen dat „jullie ook altijd wat aan te merken hebben" gij zelf gunt eindelijk ook uwe moede tanden rust en er kent met een nijdig gezicht, dat die leelijke vischboer u bij den neus heeft gehad en er een verschrikkelijke haringsmaak aan die bok king is. Nu, dan zijt ge op het rechte spoor't Is haringHaring, die in groote massa's in kis ten verpakt uit Christiania naar het beroemde bokkingland wordt verzonden, hier in nog „verschen" toestand aankomt, en dan, na in Huizen de kunstbewerking van het rooken te hebben ondergaan, al3 vette Hollandsche bok king zijn weg door Nederland en Duitschland, wie weet, zelfs weer naar Zweden vindt. Als het zoo voortgaat, zullen de spoorwegen ook voor het goederenvervoer iets moeten uitvin den als de retourbiljetten of „combinirbare Rundseisebillets" voor reizigers zijn. Intusschen, men kan deze haringen, die in hunne Heimath slechts als meststof eenige waarde schijnen te hebben, gemakkelijk van de echte bokking onderscheiden. Ze zijn veel langer en smaller, in één woord ze heb ben geheel den vórm van een haring. En als ge ze koopt zuinige huisvrouw, als de boer merkt dat ge er „erg" in hebt, geeft hij ze u voor een zeer lagen prijs behandel ze dan niet als bokking en wrijf ze dus niet met zout in, zooals anders uwe prijzenswaar dige gewoonte is. Dan zijn ze ten minste nog te eten. In een naburige gemeente aldus schrgft de »Zw. Ct." heerscht tusschen den onderwijzer (tevens voorzanger in de kerk)en den predikant geen beste verstand houding wegens het drijven des laatsten tegen de openbare school. De onderwij zer verbeeldde zich, dat dominé dikwijls psalmverzen liet zingen, welke hatelijk heden tegen hem inhielden. Onlangs gaf de predikant van psalm 52 het 2e vers op; toen hij het had voorgelezen verhief de voorzanger zjjue stem» de gemeente ver zoekende het 3e vers te zingen, hetwelk hij op zijn beurt voorlas. Wellicht zal men belang stellen iu de woorden. Vers 2 aan het adres van de meesters luidt aldus: Uw tong, die toelegt om te schaden, En als een scheermes snijdt, Dnrft zich roet snood bedrog beraden, Uit bittren wrok en nijd. Gij mint het onrecht; haat den dengd: De logen baart u vreugd. Het 3e vers 't welk den dominé gold is van dezen inhoud: Gij grieft mij door uw scharoprc woorden, Door taal die mij verbaast: Gij tracht mij door uw tong te moorden; Maar beef! gij wordt welhaast Door God. die uw gedrag verfoeit, Voor eeuwig uitgeroeid. Sedert Zaterdag jl. is uit Emmerik voortvluchtig zekere J. Van Rooij, oud ruim 60 jaar, klein van persoon, zonder baard of knevel, kassier der spaarbank aldaar, met achterlating van een te kort in de kas van ongeveer 200,000 M. Men vermoedt, dat hij de wijk naar Nederland heeft genomen, zoodat hier te lande allerwegen nasporingen worden gedaan. Een jongste nommer van het En- gelsche blad »Steam Ship Circular" geeft een overzicht van den bouw van gzeren schepen in de laatste drie jaren in het Vereenigd Koninkrijk. De volgende op gaaf in tonneumaat, ontleenen wij aan genoemd blad Iu 1883 1.250 000 ton. '1884 958.000 1885 540 000 Dit belangrijk verschil in 't jaarlijkseh voortbreng-vermogen in betrekking tot den scheepsbouw, teekent in 't algemeen dengedrukten toestand, maar bemoedigend is het eenigszins, dat de over-productie van gzeren zeekasteelen aanmerkelijk is gewijzigd, waardoor de waarde van het resteerend deel gestegen is. In hetzelfde blad leest men, dat te koop zijn pl. m 400 gzeren schepen, van diverse afmeting. Visschersschepen met stoombewe- ging. Engeland gaat ook in dit opzieht de andere landen op het gebied der visscherij voor. Het bezit reeds een ge- heele vloot van deze soort van booten. De nieuwste zijn door mrs. John Cxau Co. te Leith gebouwd en gelijken zeer veel op de groote zeilsmakken met twee masten, zooals die op de Eng. kusten gebezigd worden. De houten romp is beneden gekoperd De geheele inrichting van schip en machinerie is er op aan gelegd, om veel visch te bergen, die goed te houden en spoedig aan wal te brengen. Te Wilmington (Noord-Carolina) heeft een geduchte brand gewoed. De brand begon op een met katoen beladen schip, dat in de haven lag. De wind deed de vlammen overslaan naar de wer ven en gebouwen iu de nabijheid. Twee stoombooten en een zeilschip werden me de door het vuur vernield. Twee blok ken winkels, eenige particuliere wonin gen, twee goederenstations, twee molens en een kerk werden vernield. De geheele schade wordt geschat op 1,500,000 pond sterling. New-Orleans, 6 Februari. Het van hier met katoen, mais, katoen zaad, meel en duigen naar Bremen be stemde SS. Castlecrag liep, terwijl het tijdens mist de rivier afzakte het aan de werf liggend en half met katoen geladen schip Erin's Gem achter den grooten mast in, nam bezaansrust, bootsdavids enz weg en richtte iu het geheel een schade van 7000 dollars aan. Later kwam het in aauvaring met het achter de Erin's Gem liggend schip Equator, waarvan het den bakboordsboeg zwaar beschadigde, de boegspriet en al het voortuig wegnam en een gedeelte der verschansing vernielde. Die schade wordt door sommigen op 3000 en door anderen op 2500 dollars geschat. Daarna liep het stoomschip in het schip Asiana, waarvan het den boeg, voorsteven, galjoenbeeld en bak inliep eu en waarvan het de groote ra en een ge deelte van het tuig wegnam De Asiana is geheel wrak en kan op zijn best drijvende worden gehouden, Vervolgens was de beurt aan de ach ter de Asiana liggende Noorsche bark Ophir, waarvan de verschansingen werden vernield, waardoor een schade van 1500 dollars ontstond. Ten slotte werd aan de Ital. bark Italia door het wegnemen van regelingen een schade van ongeveer 1000 dollars veroorzaakt. De meeste der aangevaren schepen hadden een groot gedeelte der lading katoen aan boord. De voorsteven van de Castlecrag is zwaar beschadigd en een groot gedeelte van het vaste werk van het voorschip weg. Al de aangevaren schepen, behalve de Ophir en Italia, moeten lossen en in droogdok, om te repareeren. De totaal kosten zijn tusschen 50.000 en AO.OOO dollars geschat De reeders van deilrin's Gem en Asiana hebben op het SS. Cast lecrag een gerechtelgk claim van 20,000 dollars doen leggen. Madrid, 17 Feb. Waarschijnlijk heeft bg Kaap Penas, nabij Guion een ongeluk plaats gehad. Visscherlieden van Badas hebben ver scheidene wijnvaten, kisten en gedeelte lijk verbrande planken zien drijven; zoo ook de lijken van een man en een goed gekleede, schoone jonge vrouw. Men vreest derhalve, dat daaromstreeks op zee een groot schip is verbrand. ingezonden. Een hoogst droevig geval vond gisteren in onze gemeente plaats. Een lief meisje en een tiinke knaap zijn op jammerlijke wijze in het Heldersch kanaal verdronken. Het overvaren met de pont bij de Keizerstraat, door de darte le kinderen, boezemt immer aan de toeschou wers angst in. Het zeer groote aantal van hen, die aan de overzijde ter school gaan, had, als naar gewoonte, plaats veroverd in den bak. Jubelende wordt de sprong gewaagd; die het verst springt is de bolleboos; zoo ook nu. Reeds had de veerman zijn vaartuig in be weging, toen nog een knaap den sprong waagde, maar met het gevolg, dat hij in de diepte schoot, doordien de pont, met de ijve rige hulp der jeugdige handen, reeds goed in de vaart was. De onsteltenis in het kleine schip was 4 ^.eschrijfelijk, een gedrang naar één zijde ^5fede, en een enkele stoot deed een meisje het evenwicht verliezen en voorover in het water vallen. De veerman, steeds op zijn post, zijn oogen naar alle kanten gericht houdende, vrae door het dubbele ongeval, hetwelk in dat ondenk baar oogenblik plaats had, niets geschokt; met forsche hand trekt hij terug en grjjpt in middels een voor dergelijke gevallen daar steeds aanwezige haak, om de kinderen zoo moge lijk te reddenmaar zijn pogingen, die hij in die pont reeds meermalen met een zoo ge lukkig gevolg beproefd hadslaagden helaas ditmaal niet. De kinderen werden gevonden toen reeds de levensgeesten uit de lichaam pjes waren geweken. De bekende voorschrif ten voor drenkelingen werden door Dr. B., die juist in de nabijheid was, te vergeefs toe gepast. Treurig was het te zien, de jammerende moe ders en de ernstige blikken der honderde om standers, toen de beide lijkjes naar de wo ningen der ouders werden vervoerd. Die omstanders uitten medelijdende kreten, maar tevens strenge verwijten over een bestuur, dat zulk een toestand doet voortduren. „Waarom hier geen brug als die kinderen daar school moeten gaan? Waarom Zoo werden bjj dis ramp vele andere grieven opgenoemd. „Over!" werd geroepen". Het vaartuig snelde heen, maar nog aan den anderen oever kon de veerman de bittere opmerkingen der ver ontwaardigde menigte hooren 't Was een droom, lezers! Geen moeder heeft gelukkig nog haar kind te betreuren, dat daar verdronkmaar wie zal zeggen voor hoe lang? X. Heldersche Moppen. Mevrouw„Heet het niet te liegen, je hebt met mijnheer een gesprek onder vier oogen gehad Bon. a: „Waarom zou ik liegen, mevrouw; daar steekt toch niets in. Mijnheer heeft me op z'n woord van eer beloofd, dat hij mg trouwen zou zoodra hij weduwnaar is." o— Een knaap, die op den hoek van een straat suikergoed verkoopt, biedt een voorbij gaand heer zijne waren aan. Deze koopt wat en vraagt„Gij eet zeker het grootste gedeelte van je waren zelf op O, neen antwoord de de knaap, „dat zou mooi uitkomen, ik eet niets, maar lik er van tgd tot tgd eens

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1