FLORALIA Hamoristisclis Soiree, MUSIS SACRUM. GELDLEENING. Advertentiën. Ds. BOUVIN, van Alkmaar. Vrije Geref. Gemeente „Welvaart en Vooruitganj Gewone Vergadering „EIGEN HULP Bons 10 Cents MUSIS SAORUJ B A L. Op Woensdag 3 Maart 188 f80,000.-, VOLKSBIJEEN&OMSTEN. Sedert den jare 1871 worden alhier iederen winter, van wege het plaatselijke Nuts-depar- tement, in den tegenwoordigen vorm volksbij eenkomsten gehouden, die blijkbaar seer veel bijval vinden bij het publiek, waarvoor zij bestemd zijn. Die bijval blijkt telkens uit het zeer talrijk bezoek, dat aan deze bijeen komsten te beurt valt. Onder de bezoekers worden echter in den laatsten tijd herhaalde lijk personen beneden den leeftijd van 16 jaren, kinderen, meestal onder 't geleide hunner ouders, opgemerkt. Is dat een gevolg van 't weglaten in de aankondiging der volksbijeen komsten van de bepalingPersonen beneden de 16 jaren worden niet toegelaten? Voor het geval dat dit zoo is, bevat de adverten tie, waarin de eerstvolgende bijeenkomst op a.s. Maandag wordt aangekondigd, aan 't slot weder de gewone formule. Daaraan zij hier nog toegevoegd de verzekering, dat aan deze bepaling krachtig de hand zal worden gehou den in de verwachting, dat ouders zullen me dewerken om, naar 't bedoelde voorschrift, geene kinderen te zenden of mede te nemen naar bijeenkomsten, waar de beschikbare plaatsen voor oudere personen bestemd zijn. Helder, 24 Febr. 1886. Het Bestuur der Volksbijeenkomsten alhier. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Sumatra, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 23 Febr. van Suez. Het stoomschip Prins van Oranje, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 22 Febr. van Colombo. Het stoomschip Prinses Marie, vertrok 24 Ffcr. van Amsterdam naar Ned.-Indië. Het stoomschip Madura is 24 Februari van Batavia vertrokken naar Amsterdam. Marktberichten. Purmerend, 23 Febr. 82 stapels kleine Kaas a f 28, 841 kilogr. Boter f 1,40 a 1,50 per kil., 82 Runderenstug, lager prijs, 14 Paarden, 92 vette Kalveren, f 0,80 a 0,90 per pond, vlug, 453 nucht. Kalveren, f 5 a 18 per stuk, stug, 72 vette Varkens, f0,42 a 0,52 per pond, vlug, 60 magere Varkens f 12 a 26 per stuk, matig, 124 Biggen, f 5 a 8 per stuk, matig, 404 Schapen en Lammeren vlug, hoo- ger prijs, Kipeieren f 3,50 a 4. Sciiagen', 24 Febr. 4 Paarden f60 af 160: 28 Geldekceien f 80 a f 235; 8 Kalfkoeien f 170 a f 210; 5 Vaarzen f 110 a f 160; 500 Schapen f 12 a f 23; 5 magere Varkens f 13 a f 17; 30 Biggen f 5 a f 9; 30 Een den f 1,a f 1,25; Boter per kop 85 tot 9o ct.; Kaas per kilogram 30 tot 40 ct.; Kip- Eieren per 100 f 2,a f 3, Kantongerecht, gem. Helder. Zitting van 24 Februari 1886. Het als uitdrager niet houden van een re gister W. d. J., boete van f10. Het als uit drager niet de voorgeschreven aanteekeningen doen in zijn register, S. A. K., f10. Het zich bevinden in kennelijken staat van dron kenschap op den openbaren weg, M. de W. K. L.A. d. B.C. V. K.F. H.W. M. C. G.W. R., ieder f 3. Allen subsidiaire gevangenisstraf en in de kosten. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 23 tot 26 Febr. ONDERTROUWD: A. M. F. Koltrop, ambtenaar bij de H. IJ. S. M., en J. Lon- don. GEHUWD: C. B. Bramlage en A. M. Dito. C. Troost en A. Jansen. G. II. van Oije en C. E. Borgart. A. Zwart, en G. Goos. BEVALLEN: G. Chamot, geb. van Es, d. E. Huijsing, geb. Van Vaalen, z. A. Deelder, geb. Zwaan, d. G. Staalman, geb. Breet, d. OVERLEDEN: F. A. Listelle, 7 j. A. Boontjes, 3 m. Een levenloos aangegeven. Burgerlijke Stand, gem. Texel. van 18 tot 24 Februari. ONDERTROUWD: Willem Bakker Tz. en Guurtje Zym. GEHUWD: OVERLEDEN: t*eene' GEBORENMarretje, dochter van Jan Ver hoeve en Reinoutje Bruin. Pieter, zoon van Cornelis Sandifort en Cornelia Smit, Klaas, zoon van Paulus Plaatsman Jz. en Cornelia Bremer. Pieter, zoon van Gomert Witvlieten Wilhelmina Bakker. Pietje, dochter van Reijer Smit en Maria Hin. Ida, dochter van Maar ten Vlaming en Trijntje Roozendaal. Vervolg der Berichten. - Bij koninklijk besluit van 24 dezer is bij het wapen der artillerie benoemd, bij het 4e reg., tot commandant van het korps, de lait.-kol. H. W. Van Marle, van het 3e reg. vesting-art. Woensdagavond is in het lokaal Tivoli alhier, ten overstaan van den no taris P. S. Hordijk, in het openbaar ge veild: het hotel »Den Burg," met afzon derlijk koffiehuis en stalling. Kooper was de heer T. C. Govers alhier, voor de som van f27705. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Z.M. schroef- stoomschip Bonaire, onder bevel van den kapitein-luiten, ter zee W. baron Van Hogendorp, adjudant des Konings in ge wonen dienst, den 24sten dezer te Barba dos aangekomen. Op a. s. Zaterdagavond zal door de zangvereeniging Gemengd koor", die in October des vorigen jaars werd gesticht, de eerste openbare uitvoering in Musis Sacrum alhier worden gegeven. In de op a. s. Maandag te houden volksbijeenkomst zullen als sprekers op treden de heeren P. Uurbanus en F. G. A. Ruiter, en zal door den voorzitter van het Nuts-departement het eerediplo ma worden uitgereikt, dat dezer dagen aan Cornelis Duinker, werkzaam in de stoomhoutzagerij »De Zwaluw" alhier, werd toegekend. Aan het slot dezer volksbijeenkomst zal door de Onderoffi- ciers-Vereeniging »0. V." het tooneel- stukje Barbier en brugwachter" worden opgevoerd. Texel, 25 Febr. Men spreekt weieens van kalveren, die op het ijs dansen, maar weinigen zullen dat misschien in de werkelijkheid hebben aanschouwd. Toch deed zich he den hier zulk een schouwspel voor. Een jong koetje, dat naar de haven werd ge leid, was zoo dartel, dat het al huppe lend voortging. Eindelijk deed het dier een zijsprong en kwam op het ijs terecht, danste er een poos op en zakte er door. Met moeite werd het op den wal gebracht, liep nog wat verder en zakte toen door koude bevangen in elkaar. De vroolijke danser moest per kar verder vervoerd worden. Een dienstmeisje uit de Beemster is den 21 door het ijs gezakt en verdron ken. De machinist 2e kl. der marine, welke met schaatsenrijden in de Haarlem mervaart verdronk, is genaamd F. C. Tepe. Zijn lotgenoot was een jong rei ziger voor een handelshuis. Naar het U. D. verneemt, is de toestand van het meisje te Utrecht, dat door haren vroegeren vrijer met drie re volverschoten getroffen is, gunstig, en zal haar leven waarschijnlijk behouden blijven. Tengevolgè der langdurige strem ming van het scheepvaartverkeer begint zich te Leeuwarden behoefte aan brand stof te doen gevoelen. Een lading lange of zoogenaamde fabrieksturf, waarvan de prijs gewoonlijk f 4 a 5 per 1000 stuks bedraagt, werd binnen een paar dagen tegen f 12,50 per 1000, bij kleine par tijtjes, uitverkocht. Bij deze turfschaarschte vinden ook turf- briquettes. anders niet zeer gewilde brand stof, gretig afnemers. Een onlangs wegens wangedrag ont slagen agent van politie uit Haarlem, laatst woonachtig te Haarlemmermeer, is Woensdag aldaar aangehouden en gevan kelijk naar 's-Gravenhage overgebracht, waar hij zich in het begin dezer maand aan oplichting en valschheid in geschrift heeft schuldig gemaakt. Snugger. Twee personen be gaven zich dezer dagen naar het gemeen tehuis te S. in Friesland, om aangifte van een geval van overlijden te doen. Toen de ambtenaar naar den naam van den overledene vroeg, wist geen van beiden daarop te antwoorden. Zij moes ten daarop onverrichterzake terug keeren. Wie de groote prijs van 100000 frs. op de Antwerpsche tentoonstellings-loterij gewonnen heeft, is lang een geheim ge bleven. Woensdagmiddag wist men op de Beurs van Antwerpen echter te ver zekeren dat hij ten deel gevallen is aan zekere Yan Neste, magazijnmeester bij de firma Hütz en Havenith te Antwerpen, Van Neste is vader van vijf kinderen en houdt een herberg. De man heeft aan de Antwerpsche Bank last gegeven het geld voor hem in ontvangst te nemen en zal het geld aldaar laten berusten, ten voor- deele zijner kinderen. Wat hem betreft, hij blijft, zoo verklaren zijn patroons, ma gazijnmeester. Dinsdagmiddag reed Jeen jongmeisre met een wagen met mosselen door de Bataviastraat te Antwerpen en hoorde daar spreken over de loterij der Antwerpsche tentoonstelling. —Ja, zeide zij, ik heb ook een lot, maar ik heb niets geleerd en kan dus niet zien of er iets opgeval len is. Een aantal vrienden, in een nabijge legen herberg, namen dit werk op zich en men bevond dat het nummer 91054 voor 25000 francs kanten was ten deel gevallen. Het meisje zal dus 22,500 frs. kunnen ontvangen. 10 p. Ct. van de aan gegeven waarde moet de winner verlie zen, wanneer hij den prijs in geld ver langt. De ontroering te beschrijven van het meisje op dat oogenblik, zegt een ooggetuige, is onmogelijk. Bevende knoop te zij het kostbare briefje in haar zakdoek en vergezeld van een groote menigte, nam zij den wagen op en reed snel naar huis. Men zegt, dat er reeds vijf-en-twintig pretendenten waren naar hare hand. De Belgische minister van oorlog heeft de trommels weder bij het leger ingevoerd en den zeventienden dezer maand trokken de tamboers plechtstatig de hoofdstad binnen, waar twaalf jaar lang geen tromgeroffel gehoord en de nieuwsgierigheid dus groot was. Het regiment grenadiers rukte tot dit doel met volle muziek en 36 tamboers uitnadat het onderweg door de Konin gin onder tromgeroffel was geïnspecteerd, marcheerde het des middags Brussel binnen. De minister van oorlog reed met ver scheidene generaals aan de spitse van het regimentdaarop volgde, gewapend met een reusachtigen staf, de kolossale tam boer-majoor de Munck, die in vroeger jaren tamboer en later vigilante-koetsier te Mechelen was en thans tot tamboer majoor is gepromoveerdhij hanteerde zijn staf met grandezza en er werd naar hartelust getrommeld en geblazen. Achter het regiment marcheerden de overige tamboer-majoors ook de majoor- sche de Munck maakte bjj deze Première" deel van den stoet uit. In het dorp Dom hof in Nassau heeft zich een zonderling verschijnsel voorgedaan. In de nabijheid van het dorp, in de richting van Thalheim, is een oppervlakte bouw- en weiland ter grootte van 30 hectaren gezonken en dat voor een groot deel wel een manslengte. In de aarde zijn groote spleten en gaten. Aangezien het heet dat in 1886 de wereld moet vergaan, komt oud en jong naar het wonder kijken, en jongstleden Zondag luisterden draaiorgels het schouw spel op. De herbergiers zijn zeer in hun schik over het drukke bezoek, maar de boeren kijken zuinig. Een candidaat in de medicijnen te Berlijn ontving in de vorige week een geparfumeerd briefje, op rosepapier, van den volgenden inhoud»Een jonge dame, die zeer met uw persoon is ingenomen, zou gaarne nader kennis met u maken. Zij zal aanstaanden Zondag in het Re- sidenz-theater op de parketplaats no. 78 rechts zitten, en hoopt ten zeerste haar ideaal naast zich te zullen zien." De vrij lichtgeloovige candidaat meende met een kostelijk avontuurtje te doen te hebben, deed twee dagen vooraf nummer 79 bespreken en was op den bepaalden avond reeds te half acht op zijn post om de komst der dame af te wachten, die hij zich als allerbekoorlijkst voorstelde. Zijn ongeduld werd op een harde proef gesteld, want de schouwburg liep vol, het eerste bedrijf begon en de plaats naast hem bleef onbezet. Eindelijk toen het derde bedrijf bijna was afgespeeld en de handeling op het tooneel zeer zijn aandacht trok, hoorde hij geraas naast zich en fluisterde iemand hem toe»Het is mij recht aangenaam u eens aan te treffen om mijn rekening te kunnen aanbiedenik ben kleermaker W. en hoop vandaag ein delijk mijn geld eens te krijgen!" Juist viel de gordijn, de beide heeren verdwe nen uit de zaal, en toen het vierde be drijf begon, keerde enkel de kleermaker terug. Nummer 79 bleef onbezet. Te Hamburg wordt een zonderlin ge procedure gevoerd. Peter Simon Schlo- mer en Koch, beiden veekoopers uit Holstein en Jutland, speelden onlangs, in den spoor trein zittende, sechs und sechzig. Schlo- mer verloor, was boos over zijn ver lies en maakte de opmerking dat hij wel met Koch, wat fortuin betrof, zou wil len ruilen. Koch antwoordde dat Schlo- mer dan een slecht zaakje zou maken en ten slotte kwamen beide mannen over een van vermogen te ruilen en zij ga ven er de hand op. Schlomer had de geheele zaak als een grapje beschouwd, maar Koch vatte die heel ernstig op en beriep zich op ge tuigen. Naar de verdediger van Schlomer meêdeelde, was het vermogen van den eischer van niet de minste beteekenis, terwijl zijn cliënt verscheiden honderd duizenden bezit. Het gerechtshof stelde de zaak voorloopig uit, ten einde eerst meerde re getuigen te kunnen oproepen. Afloop der Openbare Verkooping van LANDERIJEN te Oosterend (Texel), den 24 Februari 1886. H. A. cA. 1 20 80 „Ettekoog." f 600.00 1 77 90 „Grietke." -2175.00 96 50 wde Bollen." -1050.00 98 60 „Fantje." -1090.00 1 41 80 „Hopmans Fantje." - 1625.00 1 66 60 «de Kamp." -1825.00 f8365.00 In combinatie gekocht door den Heer M. Veeger, voor f8455.00 2 27 30 //de Traanders." f 610.00 1 74 10 «de Turkers." - 500.00 1 17 90 „de Hogt." -1240.00 f 2350.00 In combinatie gekocht door den Hr. J. P. Verberne, voor f 2475.00 3 75 50 „Aldertskoogen." f 1635.00 Jb. A. Dijksen. 1 30 10 „de Nees." f 1650.00 A. Keijser. 1 32 80 „Haver en Kruitkoog." f 1500.00 H. Flens qq. ZONDAG den 28en FEBRUARI, hopen hunne vjjf-en-tirlntlt-jarlffe Echtrereeniglng te herdenken j JOHANNES PHILLIPPUS CASTELIJN en JACOBA CASTELIJN— Giujschke. Ondertrouwd ALEX. M. F. KOLTROP en J. LONDON. Held8611' 24 Februari 1886- Ondertrouwd: PIETER SLORT en HELENA CHRISTINA MULLER. Amsterdam, 22 Februari 1886. Getrouwd GERRIT HENDRIK VAN OIJE, v. Gouda, en CATHARINA EVERDINA BORGART, Helder, 25 Febr. 1886. van Helder. Zeer voorspoedig bevallen van een Jongen M. C. SCHOUTEN—Schmeddes. Helder, 26 Febr. 1886. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon, G. HABERMANN—Hartog. Helder, 25 Febr. 1886. Eenige kennisgeving. Bevallen van een Dochter G. VEEN-DUINKER. Helder, 26 Februari 1886. Geboren ELSJE MARIA, Dochter van JAN ZAATMAN, en CORNELIA VERBOOM. Terschelling, 22 Februari 1886. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Zoon A. TERWINDT—JANZEN. West-Pannerden, 23 Febr. 1886. Bevallen van een Dochter A. DRIJVER, Echtgenoote van J. BOON. Genemuiden, 22 Febr. 1886. Heden overleed, na een langdurig en geduldig lijden, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, onze geliefde moeder en behuwdmoeder, ROSALIE DONSEN, Weduwe van wijle Jan Franciscüs jAcquiss, in den ouderdom van 54 jaar. Wat wij in onze zorgzame moeder verliezen, zal een ieder kun nen nagaan, die de overledene in haar werkzaam leven gekend heeft. Helder, 25 Febr. 1886. Uit naam der Kinderen. P. J. F. B. JACQUES. J. A. JACQUES. A. E. JACQUES. J. F. JACQUES. Bij deze betuigen wij onzen har- telgken dank aan den WelEd. Heer Dr. BITTERvoor de onvermoeide zorg, gedurende de ziekte onze ge liefde moeder bewezen. Voor de vele blijken van sympathie, mij 22 dezer geworden, betuig ik allen, en 't bijzonder H. H. Onderofficieren en verder personeel van den Marine Torpedo- dienst, mijn hartelgken dank. J. L. MULDER, Sergeant-Majoor-Torpedist. Wij betuigen onzen karteiy- lijken dank aan den President, den Heer M. W. RUIJGH en de Leden der Vereeniging »Het Metalen Kruis," voor de laatste eer, onzen Vader bewezen, bij zijne ter-aarde-bestelling en ook aan allen anderen, die bewijzen van belangstel ling hebben betoond. Helder, 26 Febr. 1886. N. KLEIN. J. KLEINde Wijn. Mede namens verdere familie. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 28 Februari 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de WelEerw. Heer Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat van het nog in kas zijnde geld der Chr. Kinderzang school alhier f 5.is gegeven aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en f 4.50 aan de Chr. Meisjesrerseniging alhier. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 51/! Ds. NZorstoeg DE KERKERAj Vuurstokers ie klasse Vereeniglni in het lokaal Tivoli," op ZONDAC FEBRUARIdes avonds ten 7 ure. op DI.VSDtG 2 MAART, des avöfads 7 ure, in het lokaal Tivoli." Punten van behandeling Bestuursverkiezing. Een getrouwe opkomst wordt verzo HET BESTUU1 Tweede en laatste zitting van het stuur, tot het inschrijven van deelnen aan het kweeken van PLANTEN, ZATERD1G 27 FEBRUARI 1886, 's avo van 6 tot 8 uren, in deTUINZAALi Tivoli." Van iederen deelnemer wc bij de inschrijving 40 Cents, dat is helft der kosten, gevorderd. Het Bestuur, T. MOOY, Voorzitter. G. E. KLOOSTERHUIS, Secr. - Pe Coöperatieve Winkel vereeniging om aan behoeftigen te schenken tot bekomen van de daarop uitgedrukte waren, volgens prijscourant. Zondag- 28 Februari doordenHeerO.Lamborg uitWeem Mnziek-flnraorist en Improvisator. AANVANG 8 UUR. Plaatsen zijn van af heden te besprei a 10 Cents. BURGEMEESTER en WETHOUDE der gemeente HELDER brengen ter gemeene kennis, dat krachtens besluit y den gemeenteraad van den 26 Januari goedgekeurd door Gedeputeerde Sta der provincie Noord-Holland, ten beh ve dier gemeente, eene geldleening worden aangaan groot: tegen eene rente van 4% 's jaars, oy(T eenkomstig het plan, waarvan op frai aanvrage ter Secretarie der gemeente drukte exemplaren te verkrijgen zijn. Dat de inschrijving in die leening opengesteld op Dinsdag en Woensdag d 16 en 17 Maart 1886, ter Secretarie gemeente, tusschen des morgens tien des namiddags drie ure en kan geschi den persoonlijk, door een gemachtigde per brief. Helder, den 24 Februari 1886. Burgemeester en Wethouders voornoen STAKMAN BOSSE. Bnrgemeest C. BOON, Secretaris. De ondergeteekende b richt bij deze aan hare achte plaatsgenooten, zij de zaak in Tabak, Sigaren en Parfumerie heden heeft overgenomen van Mej. Wed. CAARLS, Kanaal weg I 88, en b veelt zich minzaam aan, belovende soli waar en nette bediening. Wed. ALBERTS—BERGMA Helder, Februari 1886. Wordt gevraagd: een Kleermakersjongen, Adres M. J. WALLAST, Spoorstraa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2