SLOOPHOUT, W.V. BRUINVIS Uitverkoop tot 11 Maart. OPRUIMING „DE ALLEHAKADK' BLOMPOTTEN. DE LAKENWINKEL. STAALMAN, Opta Vrijwillig Moois ïtlfll Pt! Pt! AARDAPPELEN DE ALLEMANSGADING. Loterij door J. J. KUIJPER, Zaterüai 27 Fetari a.s„ DANSLOKAAL een DIENSTBODE P.G., VERKOOPING Deurwaarder J.W. YAN DER WAL Cz„ een zeer netten en goed onderhouden Inboedel, Bij de Wed. P. Moor, Goedkoop Verkoophuis, bij L. SCÏÏRODER, MflpcM 49. Wegens verhuizing bü J. J. KUIJPER, Oosterenfl. De Theeboom. E. Zie voor de prijzen ons Strooibiljet van heden en morgen t SioorsM. Bij S. Makelaar, Bij J. A. DE GRAAF, KortePortorico-Tabak, 12*/,Ctp. half Kilo. Getorv. Stelen 5 Geplet fiejl. eneeï. stelen Clan 10 Art. Rooktabak 121/.,, Beste Marylanö Mabak, 20,25,40, 45, 50, 60 Cent per haR Kilo. J. VAN WILLIGEN, L 87. WESTSTRAAT. L 88. Maatschappij tol Nut van 't Algemeen. HEEREN- en MILITAIREN-KLEEDERMAKERIJ Groote voorraad goedkoope, zoowel als fijne LAKENS, BUKSKINGS, KAMGARENS, enz. Alies wordt in korten tijd geleverd. Voor Stoffen, zoowel als voor Maken, wordt ingestaan en zeer lage prijzen. KANAALWEG. J. SCHAGER. H. AH EiJBLOMjOostsIootstr. P101a, Wegens verplaatsing van den Winkel, worden nog verschillende artikelen voor een spotkoopje opgeruimd Ieder profiteere dus nog van de gelegenheid. J. GRAAFF, Spoorstraat. Het moet en het zal weg, tot alle prijzen, in „DE KLEINE WINST." Beneden iedere concurrentie in „De Kleine Winst." bij J. GRUNWALD, Binnenh. Bij J. MAKELAAR, ii Ie (Me Kerkstraat, Kalfsvleesch en Gehakt, R. MAAS. keuze in de nieuwste VOORJAARS-ARTIKELEN. lt, C. SCHAGEN, Paardenstraat. 10 Ct. Santé; Cibels Vleesci-Exfract, enz. enz. Anijsmelk-Tabletten 5 Ct. per stnk, per 100 voor winkeliers f 4.-. VAN ZWEDEN, Spoorstraat. IN DEN KURKENWINKEL. Weder ontvangen: Handleiding BERKHOUT Co., Bij A. BLIKKENHORST, W. M00JEN, ii k Jaimstraat. 114. KANAALWEG 11#; FORNUIZEN. Zilveren Medaille. feps aftraak m het PaMs: „DE ATLAS," Alk! Een Moielek der Liederen, BERKHOUT Co., De goedkoopst^ Winkel: WEEZENSTRAAT. Overtuigt U eerst van deze prijzen, voordat gij verder gaat. VBIESLANDEB. Prijs No. 1 op No. 135 F. DAALDER, OoaterendNo. 2 op 382, No. 3 op öl, No. 4 op 225, No. 5 op 386, No. 6 op 168. No. 7 op 212, No. 8 op 293, No. 9 op 284, No. 10 op 368, No. 11 op 193, No. 12 op 173, No. 13 op 125, No. 14 op op 178, No. 15 op 118, No. 16 op 197, No 17 op No. 101, No. 18 op 237, No. 19 op 151, No. 20 op 205, No. 21 op 32, No. 22 op 275, No. 23 op 23, No. 24 op 266, No. 25 op 7, No. 26 op 74, No. 27 op 230, No. 28 op 179, No. 29 op 104, No. 30 op 396. Van deze loterij was f 10.ten voor- deele der armen en f 1.was als gift ontvangen; alzoo konden 44 brooden 25 cents worden uitgedeeld. Oosterend (Texel), 22 Februari 1886. #des avonds ten zeven ure, ope- "ning van bet geheel nieuwe, naar de eischen des tijds ingerichte aan de Spoorgraciit O 268, alhier, onder directie van J. Gr. D. TISMEER. Entree en dans vry. Consumptie, bestaande in Wijn, Bier en Yerverschingen, enz. Bil lijke prijzen. Des Zondags en Woensdags Dansles. Aanvang 7 uren. J. G. D. TISMEER. Wordt gevraagd: die met de Waach kan omgaan. Adres BERKHOUT S Co. "V erloren een gouden OORBELLETJE. De eerlijke vinder wordt beleefd verzocht hetzelve terug te bezorgen op de KERKGRACHT No. 340, zullende goed beloond worden. To Huur een HUIS, in de Spoorstraat. Adres Wed. BRAKKE, Weststr. L 109. "X8© Huur een net Woonhuisje, aan de Binnenhaven. Te bevragen Wed. DE LOOZE. op WOENSDAG 3 MAART, aan de Achter-Binnenhaven, des morgens ten UP/s uurten overstaan van den van een party van het Ned. 3-mast schoonerschip „EENSGEZINDHEID", BESTAANDE in Amerikaansche grenen DEKDELEN, PLATEN, PLANKWERK, een party zoo goed als nieuwe DEUREN, STIJLEN, MASTEN, RA'S, STENGEN, een partij BRANDHOUT, enz. Alles te zien op den dag voor de ver- kooping. te HELDER. De Deurwaarder H. KWANT, aldaar, zal op Woensdag den 3 Maart a.s., des namiddags te 2 uren, ten sterf huize bij den Heer A. J. BUT, aan de Vlamingstraat P 173 te Nieuwe- diep, publiek verkoopen bestaande in Mahonyhouten Chiffonnière, ronde Tafel. Stoelen en Fauteuil met fluweelen Zit tingen, zoo goed als nieuw, Spiegels, Schilderijen, diverse Tafels, Stoelen, Over- fordijnen, een Veeren Bed, Peluw en oissens, Ledikant met Behangsel, voorts Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk en Keukengereedschap, benevens Kamer- en Keukenkachel met toebehooren, en 't geen verder ten verkoop zal worden aan- geboden. Bovengemelde goederen zullen te be zichtigen zijn daags voor den verkoop, van voorm. 10 tot nam. 3 uur. in de Koningdwarsstraat, is alle dagen te hekomen Kalfsvleesch en Gehakt, tegen 15 en 25 eent de 5 ons. Alle soorten van Bezems en Borstelwerk, beste Spon sen en Houtwerk. Pas ontvangen Zweeptollen, voor Slijters. SMIDSTRAAT 315. To noop een Hok, met Loop en vier Kippen en een Haan. Adres BERKHOUT Co. Een Heer verlangt een vrije Kamer, met Kost en Bediening, zonder be- wassching. Brieven onder lett. K, bij Berkhout Co. Beste ALLERHANDE 35 Ct. ZANDKOEKJES 45 B0TERSTUKJES 45 Groote J0DENK0EKEN, 6 a 10 Ct. GOEDKOOPVERKOOPHUIS, Smidstraat 315. met 1 Mei e. k. worden alle goederen van af heden zeer goedkoop opgeruimd. Jongelui, doe dus uw voordeel. Ruime keuze, lage pryzen. Kom spoedig uitzoeken YERSCHE EIEREN f3.50 per 100. ROOKWORST, bij de 5 pond, 37 Cts. BOTERHAM WORST 12 Cts. Zuivere JAVA-KOFFIE, bij 5 pond 34 Cts. Diverse gedroogde VRUCHTEN, BOTER, HARD VET en GRUTTERSWAREN, spot goedkoop. 'Ote—3TV'VV' ÉM Te Helder: bij den Heer L. JEL- GERSMA Gz., Apoth.; Schagen: W. A. HAZEU, Apoth. Koningdwarsstraat, is verkrijgbaar Best KOEVLEESCH; Lapjes 32Ys Ct., Rollade 37Y2 Ct., Biefstuk 40 Ct.aRes per 5 Ons. in de Dwars-Gravenstraat, is verkrijgbaar best KOEVLEESCH. Lapjes 821/,., Rollade 35, Biefstuk 40 Ct. Alles per 5 ons. VOll5.STDije01ll5.OmSt op Maandag 1 Maart 1886, des avonds 8 uur, in »Tivoli." Entree-Kaarten, a 10 Cents, zijn tot een beperkt getal in de bekende depots verkrijgbaar op genoemden datum, 's morgens te 10 uur. Personen beneden 16 jaar en meisjes zonder geleide, worden niet toegelaten. De ondergeteekende voorloopig verhuisd zijnde naar de Vischmarkt 0 234, naast den Heer KRUIFF, beveelt zich beleefdelijk bij zijne geachte plaatsgenooten aan voor alle voorkomende Sdhilderswerkzaamheden, enz. M. TIS9INGr' Die nu eens van iets lekkers houdt, koope geen z. g. ZANDKOEKJES of PIT MOPPEN, maar probeere eens de gerenommeerde ZEEUWSCHG LETTER- KOEK, il 60 Cent de 5 Hectogram. UT" Spéciaal éénig adres van de gerenommeerde Zoute Bollen en Krakelingen, Haarlemsche Meisjes en Konings-Krakelingen. Daar wij vast besloten hebben geen Winter- of Wollen-Artikelen vanbeteene tot bet andere jaar te bewaren, en bet Zomerseizoen nadert, zoo zullen bij ons alle nog voorradige Winter-Artikelen tot ongekend lage pryzen opgeruimd wor den, ja, ver beneden inkoopsprijs, als: Wollen en Katoenen DEKENS, in verschil lende kwaliteiten, BAAI, BEVER of witte en roode Wollen FLANEL, Wollen KOUSEN, HANDSCHOENEN, KAPERS, MUTSEN, FICHUS, enz. enz. Ontvangen een groote partty fijne BATIST, 10 Cent per El. Een uitgebreide partij LAKENS, BUKSKINGS, KAMGARENS, enz. enz. Stalen gratis te verkrijgenextra, extra koopjes bij OUDKERK VAN PRAAG. TOT SPOTPRIJZEN. te Helder, is verkrijgbaar 15 en 85 Cent de 5 on«. ZEEUWSCHE 25 en FRIESCHE 22 Cent de 5 kop. Ook ingeleide Groenten SNIJBOONEN, SLABOONEN «n ZUUR KOOL, 15, 10 en 5 Cent per pond. BOELSUMS, Oranjestraat. KANAALWEG, I, 18 Ontvangen eene ruime G. bericht de ontvangst van een prachtige collectie Heerea- en JoDgekeeren- FANTAISIE-HOEDEN, FLAMBARDS en een prachtige keuze in PETTEN, en ook Jongeheeren-PETTEN, van af 25 Cent en hoogervergelijk dan s. v. p. nog kwaliteit. Aanbevelend, HOUTWAREN voor Keukengereed schappen, groote sorteering Zeem leer en Sponsen. L4GE PRIJZEN. SOLIDE WUR M. Meerens Jr voor de koopers van effecten, met een lijst der maandelijksche trekkingen van alle Obligatie-Loterijen en opgave van de waarde van eenige vreemde muntspeciën in Nederlandsche munt, Prijs f 1.30. Dit boek is voor ieder, die geld in papieren belegd heeft, een hoogst nuttige en vertrouwbare gids. Op aanvrage zenden wij bet ook naar buiten. BOEKHANDEL. BINDERIJ. Oevonaen een gonden MEDAILLON. Terug te be komen bij F. KRINS, Vijzelstraat 490. Emmers 40 en 45 Cent, Akers 22 26 Cent" Kolenlepels 9 Ct., Hamers 20 Cf Draadnagels 15 Ct. per kilo, Duimstof ken 35 t., Strijkbouten 35 Cent, Han[ sloten 8 Cent, Zaagvijlen 12 Cent, Njj] tangen 15 Cent, Deur hengsels, Opleggei Grendels, spotgoedkoop. '$0F" Een partij gegalvaniseerd''^ Tobbes,klein en groot,spotgoedkoop V rleslander is verkrijgbaar: RUNDVLEESCH, Lapje 35, Rollade en Stukjes 40, Biefstuk 5( VARKENS VLEESCH 35, Kalfsvleesch lï Gehakt 25 Ct., alles per 5 ons. Langewtraat, Helder. bericht als dat bij een nitmnntend best KOE beeft geslacht. LAPJES 321/, Ct ROLLADE 35 en BIEFSTUK 40 Cent Alles per vyf ons. Nieuwste foort tegen de concurreerendste prijzen J. KIKKERT. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a. d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Universeel - Zuiverings-Zout. In pakjes a 18, 33 en 60 Cts. Medicinale Levertraan. In fl. van 25, 40 en 75 Cts. IJzer-Levertraan. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm, a flac. 40 Cts. Druiven-Borstsiroop met Fenkei-Honig. In fleschjes a 30, 60 Cts. en f 1. Attentie groote Oprnlming van 'RllTiv. liolen. 60 Cent per Bektoliter 65 Cent vrij aan huis. J. VAN ES, Binnenhaven. ter Voordracht, in groote keuze. is op aanrrage ter inzage te bekomen BOEKHANDEL, GEËMAILLEERDE blauwe eu bruine' PANNEN, KETELS, KOFFIEKANNEN ZEEPKOPPEN, WATERKANNEN wor den tot spotpryzen verkocht. Voordat gij gaat inkoopen, over tuigt U dan van die spotqrijzen. Verder Lepels, Kammen, Stoffers, Bril len, Boenders, Sponsen, Vorken, Borde. Schalen, Kop en Schotels, Glazen, Garen, Band, Sajet, enz. tot spotprijzen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3