Bazar." Bazar." ATTENTIE. LAPPEHDAGBH I FFAFf-SAAII&CHIIi. (reen grijs baar maar!! G.B.SCHOLIALM CV. SPOORSTRAAT Q17. 99 0 GEBR. NAS. 99 Onze alom bekende zijn in ruime keuze voorradig. GEBR. NAS. BdZi's KifiiéJiai). <D 3 S. GEBR. NAS. „Bazar." Maandelijksche op aanstaanden MAANDAG en DINSDAG. GEBR. NAS. GEBR, NAS. HVHIEIN" LETTE OP IDIE voor het Leger in Nederlandsch-Indië, G. BAS, GOEDERENVERVOER. Thee van E. Brandsma, Nieuwe Stalen voor Heeren- en Jongeheeren Costumes, enz., in ruime keuze voorradig. Concurreerende prijzen. -- Spoedige levering., GEBRS. FLACKE. Medicinale Tokaijer Wijn van i. GROS Z, De Wereldberoemde W. J. BLITZ, Tandarts, Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. bij Jacques van Rosendael. FEUILLETON. TÜSSCHEN KRÜIS EN TEMPEL 03 h- Z O cc L_ m 33 1 rn 2 O m z *o <M oi <D co co' o ?a P C=cq Te koop voor billijken prijs: lichte en zware SPARREN van 16 tot 32 vt., JUFFERS, van 20 tot 40 vt., lichte en zware KOLDERS, Vuren en Grenen SCHROTEN, van 4 tot 9 Amst. duim breed, SLIPPERDELEN, Eiken PLAN KEN, SLOOPHOUT enz., bij omschreven in gedrukte mededeelingen, die gratis verkrijgbaar zijn bij het Depar tement van Koloniën te 's Gravenliage en voorts bij alle Burgemeesters. HOLLANDSCHE Te beginnen met den In Klaart eerstko mende, zullen te Amsterdam ALLE STUK GOEDEREN zoowel IJL- als VRACHT GOEDEREN welke geene douanefor maliteiten behoeven te ondergaan, door de zorgen der Maatschappij AMBTS HALVE WORDEN BESTELD, tegen be rekening van een loon van 5 Cents per eenheid van 50 kilogrammen, met een minimum van 30 Cents per verzending. Uitgezouderd van dezen maatregel zijn lo. de zendingen waarvan de afzender, door bet een of ander voorschrift in den vrachtbrief, b.v.»Station restante", te kennen geeft dat de goederen door den geadresseerde of van zijnentwege zullen worden afgehaalden 2o. de zendingen geheel of gedeelte lijk bestaande uit goederen, die slechts met inachtneming van bijzondere voor zorgsmaatregelen vervoerd worden, bedoeld bij Art. 44, sub II 1 a 13,15 en 16, van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de Spoorwegen, van 9 Januari 1876, Staatsblad No. 7. DE ADMINISTRATEUR Amsterdam, 11 Januari 1886. trade mark Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KOR VER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, KoningstraatMej J CAARLS, Kanaalweg; Mej. L. SCHRöDER, Hoofd gracht; W. H. BURGERS. Middenstraat; G. OTTO, Kanaalweg; Mej. KOR VER. Spoorstraat »DE THEEBOOM," Spoor straat; M. TÏSSING, Spoorgracht; T STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234 J. HONDIUS, Kanaalweg; Wiukelvereeniging, Koning straat; P. v. d. OORD, Laau, hoek Pijl steeg; J. KRIJNEN, Spoorstraat. Te Texel bij J. M DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op S O U CIX ON T H E E a f 1.30 per 5 «na. Onderg-eteekenden berichten, da< zij een alleszii s bekwaam COUPEUR in hunne firma geëngageerd hebben, en garan deeren dat alles naar wensch en van solide stoffen gemaakt zal worden. Beleefd aanbevelend LEErWtRDEK, St. J a c o b s t r a a t, L 15. Gedeponeerd. Wijnbergbezitter te Erdö-Bénijo bjj Tokay (Hongarije). Verkrijgbaar bij: H. RIESSELMANN, Nieuwediep, A. en R. C. SLOOS, Winkel. Wijnhandelaren. N B. Attesten van Scheikundig onder zoek ter inzage. Tandheelkundige operatiën en het plaatsen van Kunsttanden wordt verricht in 't Hotel DE TOELAST," Binnenhaven, lederen Donderdag van 1 tot 2 ure namiddags. Te Schagen Hotel »Vredelust" bjj den Heer BROERSMA, Donderdags, voormiddags. Te Alkmaar Maandags bij den H eer van der WAL, Kaasmarkt, en Zaterdags bjj den Heer J. SPIJKMAN, Hotel »den Burg." De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per ^flacon en fl.50 de dubbele flacon. De nieuw geconstrueerde PF AFF-NAAIMACHIN E voor trap- en bandbeweging ingericht, beeft de grootste ruimte onder den arm, wat zeer doelmatig is bij het ver vaardigen van groote klee- dingstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle bezwaren en moeielijkheden wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe PfafFs wettig gedeponeerde Naaldin- zetting te wijzen deze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens'ïn 't belang van eiken kooper is, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimachines met alle andere Machines te vergelij ken ,waarn a men tot de o vertui- f ging zal komen, dat 't in ieders belang is zich een echte Pfaff- Naaiwachlue aan te schaffen. De gemakkelijkste wijze van betalen. - Volkomen gratis onderricht. - Drie jaar guarantie Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij iW Gaarne belasten wij ons met het repareeren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot bet veranderen naar de laatste constructie. Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 30. H. W I GIIA R T. Zij barstte in tranen los. Mijn kind, mijn Bruno! Manuel Goldstein maakte zich gereed om te vertrekken. Gij zijt dus besloten - liet is goed, zeide hij, bijna onhoorbaar, wij zul len elkander niet wederzien! Moet ik geen afscheid van Bruno nemen? stamelde zij, zacht snikkend. De professor begon te lachen. Kijk eens aan, gij zijt nog beter dan ik dacht! Als gij er uwe nieuwe positie niet door benadeelt, moogt gij tegen den avond nog eenmaal in mijn huis komen. Mij zult gij niet thuis tref fen wees dus niet bevreesdHij keerde zich naar den kolonel. Alle overige zaken zal ik later in orde maken. Ik zal u wel niet behoeven te zeggen, dat de scheiding alleen dan kan geschieden, wanneer uwe nicht alle aanspraken op Bruno laat varen. Vertel haar dit Hij boog even en ging de deur uit, welke hij snel achter zich dicht wierp niet snel genoeg echter of hij hoorde den gil welken Olga hem nazond. In plaats van hierdoor weerhouden te worden, versnelde hij zijn pas. Nog nooit had men den beroemden dokter zóó ernstig en deelnemend aan het ziekbed gezien als heden; zijn geduld was onuitputte lijk, bij had een gevoel alfsof hij bij anderen goed moest maken wat Olga jegens hem mis dreven had. Het oponthoud van 's morgens had een grooten spoed ten gevolge. De uren vlogen om, voordat hij rustig kon nadenken, en ook toen had hij slechts een oogenblik tijd om den verlaten kleine op te zoeken en de vraag der meid, wanneer zijne mama terug kwam, kort te beantwoorden. Hij wilde, na dien vreeselijken strijd om recht en geluk, zijne gedachten nog niet regelen. De eenzaam heid van een enkel uur zou reeds genoeg zijn om hem in vertwijfeling te brengen en hij was verheugd een courant te vinden, die hem tot den avond opnieuw in beslag zou nemen. En toen het duister in het rood gemeu belde vertrek geworden was, dat de bloemen op behangsel en tapijt niet meer te onder scheiden waren en nog slechts de witte figu ren van den schoorsteen nieuwsgierig door den nevel gluurden, opende eene schuchtere hand zachtjes de deur, de deur van een ver trek dat eens het hare was, maar nu een ver boden paradijs zou zijn. Olga stond weder voor het venster en keek in de straat, die haar vreemd geworden was zij waagde het niet ora licht aan te steken, uit vrees dat haar dit verraden zou, al had zij vernomen dat Manuel uitgereden was. Zij pakte haastig eenig schoon goed en het noodzakelijkste van hare kleederen bijeen, om het aan den be diende die met haar meegekomen was, te overhandigen toen zette zij zich op haren leunstoel en steunde haar hoofd tegen de zachte kussens. Het was haar of zij droomde; eerst langzaam herinnerde zij zich waarom zij eigenlijk gekomen was. Voorzichtig, als ware zij bevreesd dat hare schreden gehoord zouden worden, ging zij door het slaapver trek naar de kinderkamer. Een wenk was genoeg om de meid weg te zenden. Was zij werkelijk eeno vreemde voor hem geworden? O, die blanke trekken sneden haar door de ziel, maar hadden geen invloed meer op liaar. Zij haatte zichzelve en streelde bijna onmerk baar de kleine gebalde vuistjes. Daarna stond zij op en ging naar de min. Zij wilde spre ken, maar een geweldige tranenvloed ver stikte hare stem, zij kon slechts hare handen wanhopig aan hare borst drukken toen was hare kracht uitgeput, zij vluchtte uit de kamer. Door de duisternis beschermd, knielde zij- voor de soi'a neder en leunde met haar voorhoofd op het trijp. Tal van tranen vloei den door haar vingers op het koude roode bekleedsel, zoodat de indrukken er van nog duidelijk zichtbaar waren toen geen zucht de stilte meer verbrak en haar stap door het tapijt onderdrukt werd. En nog later werd het opnieuw levendig in het vertrek Manuel Goldstein was terug gekeerd. Hoopte hij in den grond zijns har ten, dat hij zijne vrouw hier nog vinden zou, nu hij zoo spoedig naar huis kwam? Was het dan toch mogelijk, dat hij van nu af liefdeloos door de wereld zou moeten gaan? Zou hij nooit meer terug durven denken aan die dagen vol zaligheid en geluk, zonder zich te schamen over zijne onmannelijke zwakheid? Het kwam hem voor of hij aan den afgrond van zijn leven stond, toen hij in de open lade van hare schrijftafel het geopende dag boek zag een onbekende, gloeiende smart overweldigende hem hij sloot het boek met een gevoel van onuitsprekelijke wanhoop. twaalfde hoofdstuk. De zon was ondergegaan; stiller werd het overal, de eene vogel na de andere deed zijn laatsten triller hooren *de nacht, de zoete droomerige nacht wierp zijn schaduwen op de aarde en vervulde alles met welriekende geu ren. Toen do laatste purperen straal in het westen verdwenen was, schemerde het achter de wolken in 't oosten, eerst bleek als witte dauw, toen meer helder, als vloeibaar zilver, tot tenlaatste de volle lichtende maan diep aan den horizon opsteeg en haar stralende glans zich vermengde met het duister van den nacht, de hangende nevelen en den geurigen adem der natuur. Tusschen de bloemen in haren tuin liep Rachel op en neder, als een slaapwandelaar ster, het hoofd omlaag gebogen. Nauw hoor baar was haar gang. Alleen de lange witte sleep van haar kleed ruischte zacht, als zij over de droge bladeren schreed. Myriaden mugjes dansten door de lucht en gonsden om het voorhoofd der schoone vrouw, die niets zag van de pracht van den nacht en niets hoorde dan het hartstochtelijk onrustige klop pen van haar hart. Waar was nu het bittere lachje? waar die strakke koele blik, dien Willem Goldstein een geopend graf genoemd had? Rachel fluisterde maar het was niet een onderdrukte kreet van den haat, dien zij gaarne op de lippen naam, het was een zeldzaam zacht geluid, o zoo zacht het versmolt zoo innig met den geur der rozen en het suizen van den wind. Vreemde lieflijke beelden gleden met de stra len der maan in haar hart en deden daar een tal van droomen en gepeinzen ontstaan, waar voor Manuels broeder zijn halve leven had willen opofferen, zoo zij hem hadden gegol den. Toch kletterde het fonteintje en in het gras piepte de krekel zjjne eentoonige melodie Rachel sloeg hare oogen naar den hemel zij wilde het wondervolle verlangen dat haar hart vervulde, bedwingen, maar zij kon het niet in dit stille avonduur, al ware hare zalig heid er mede gemoeid geweest. Een rozen- takje bleef aan haar kleed haken, zacht streel de zij het knopje met hare hand zij beef de toen zij het aanraakte, de geurige plant bedwelmde haar en zacht plaatste zij haar gelaat tusschen de tallooze witte rozen. Zij kuste do bloemen en fluisterde haar iets toe. Een ernstig geheim was het zeker, want toen zij haar hoofd ophief, glinsterden een paar lauwe droppels op de blaadjes en de maan die er in weerspiegelde, deed ze fonke len als diamanten. Zij werd bang voor zich zelve en sloeg het pad in dat naar huis leid de. In de tuinkamer waren de vensters ge sloten; Rachel opende er een en leunde op het kozijn. Aan de zoldering zweefde de pur perkleurige lamp heen en weder, de gordij nen bewogen, als een tochtje ze aanraakte. Zy vergeleek zichzelve bjj de zee, die, lang tegengehouden door de eb, plotseling door een storm overvallen wordt, alles met zich medevoerend wat hare macht trotseerde. Zij dacht ook aan een krater, die, om de lichtge- loovigen te bespotten, een vuurgloed iaat op stijgen, welke hun den moed beneemt verder te gaan. Wat verlangde dit koortsige kloppen van haar hart? Wien gold dit onnoembare verlangen Een gloeiende kleur verfde Rachels wan gen, de zwoele met geuren bezwangerde lucht dreigde haar te verstikken, zij schoof den doek op zijde die haar borst en hals bedekte en drukte de handen voor het gelaat. Haar lang, zwart haar hing gedeeltelijk over hare schou ders en werd bestrooid met afvallende linde bloesems zoo stond zij daar, door het bleeke licht der maan bestraald, als een onbeweeg lijk beeld Zij hoorde niet, dat iemand nader kwam het tapijt onderdrukte geheel de toch reeds zachte schreden. Het was Dagobert von Wölfling hij had zijne sabel in de voorkamer gelaten, uit vrees dat het rinkelen hem verraden zou. Rachel droomde van een oogenblik dat haar een onuitsprekelijk geluk zou verschaffen. Zou dat ooit komen? Eene zoete verwaeh'ing vervulde haar en deed al hare zenuwen .ril len hoe vaak, hoe vaak reeds had zij in hare droomen hetzelfde ondervonden! Haar gevoel kon zij niet onderdrukken, hoe dor haar leven ook was zij stond naast h e m, z ij n blik was op hare bevende gestalte ge vestigd, ach! de energieke blik zijner oogen deden haar hare zelf beheersehing verliezen daar Bedroog zij zich? Greep eene liefkozende hand niet de hare, was het geen menschelijke adem, die zoo vurig langs hare kaken woei? Rachel glimlachte, voor niets ter wereld had zij dezen, zoeten waan willen verdrijven zy lachte zelfs nog toen twee gloeiende lippen een kus op hare schouders drukten. Gij hier? fluisterde zij en nog eens herhaalde zij: Gij hier? Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jb.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4