BUKSKINGS, W.V BRUINVIS Been grijs baar meer!! MANUFACTUREN, Bazar's Meriataij. GELDLEENING. H.L. SCHRODER, Hoofflpacllt 49 WEI- EN HOOILAND, S. J. EGHTE ORIGINEELE SINGERNAAIMACHINES. s TUSSCHEN KRUIS M TEMPEL 99 Kiiziir." o GEBR. NAS. f80,000.., 99 Baztir." Groote keuze in van de minste tot de beste soorten. GEBR. NAS. G. BAS, Bi: TEXEL. Prins Hendrik polder. J. E. WINKLER. in Diamanten, Gouden en Zilveren Werken, bij Jacques van Rosendael. I 118. KANAALWEG I 118. voor het Leger in Nederlandsch-Indië, 99 Bn/.ai*." GEBR. NAS. WEGENS VERANDERING van alle voorhanden zijnde tot veel verminderde prijzen. Zuidstraat M 63. takje Een Moflelboei fier Liefleren, BERKHOUT Co., Zilveren Medaille, De bekende STOFTHEE, alleen vertrijgliaar in 't Martn „De Klot," Medicinale Tokaijer Wijn van J. GROS Z, Bazar." 99 Onze alom bekende zijn in ruime keuze voorradig. GEBR. NAS. Thee van E. Brandsma, e. I I GEBR. NAS. FEUILLETON. Cf) h~ Z O cc Li. m x x m 2 O m z BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter al- geraeene kennis, dat krachtens besluit van den gemeenteraad van den 26 Januari 11. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland, ten behoe ve dier gemeente, eene geldleening zal worden aangaan groot: tegen eene rente van 4% 's jaara, over eenkomstig het plan, waarvan op franco aanvrage ter Secretarie der gemeente ge drukte exemplaren te verkrijgen zijn. Dat de inschrijving in die leening is opengesteld op Dinsdag en Woensdag den 16 en 17 Maart 1886, ter Secretarie der gemeente, tusschen des morgens tien en des namiddags drie ure en kan geschie den persoonlijk, door een gemachtigde of per brief. Helder, den 24 Februari 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd. STAKMAN BOSSE. Bnrgemeester. C. BOON, Secretaris. Haagsche Leverworst, Tongworst en Cervelaatworst. Te koop voor billijken prijs: lichte en zware SPARREN van 16 tot 32 vt., JUFFERS, van 20 tot 40 vt., lichte en zware KOLDERS, Vuren en Grenen SCHROTEN, van 4 tot 9 Amst. duim breed, SLIPPERDELEN, Eiken PLAN KEN, SLOOPHOUT enz., bij T© Huur ongeveer 20 Hectaren en eenige perceeltjes BOUWLAITD, eik groot l/+ Hectare. De Administrateur, bericht zijnen geacbten begunstigers, dat bij Dinsdag en Woensdag a. s., (9 en 10 dezer) te spreken is, ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat. Te Helder: bij den Heer L. JEL- GERSMA Gz., Apotb.Schagen: W. A. HAZEU, Apoth. «T aoütwater is het gemakkelijkste en zekerste middel tot het reinigen van Kinderhoofden. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.50 de dubbele flacon. Een gevestigde, gunstig bekende en met succès werkende Handelsonderneming, vraagt, vooral ten platte lande, solide en ijverige Agenten. Aan dit agentuur is bij eenige ambitie f6.60 ii f7.00 per week salaris verbonden. Zonder uitnemende bewijzen van eerlijkheid, onnoodig zich aan te melden. Adres franco brieven, lett. XY, postkantoor te Schoonhoven. Hoogste prijs, Esere-Dipioma, Amsterdam 1883. Eenig depót roor Helder, Nieuwediep en Omstreken: De gemakkelijkste wijze van betalen; volkomen gratis onderricht. Uitsluitend en alleen te verkregen: -A-. SEHDEB3VH.A.HST", X 118. BLanaalweg X XX8 Alle reparotiën worden door een degelijk Hechanlkns solide en met den meesten spoed uitgevoerd. MEN LETTE omschreven in [gedrukte mededeelingen, die gratis verkrijgbaar zijn bij het Depar tement van Koloniën te 's Gravenhage en voorts bjj alle Burgemeesters. C±3 ter Voordracht, ia groote keuze. op aanvrage ter Inzage te bekomen. BOEKHANDEL. Amsterdam 1888, Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, teEmmerika.d. Rijnen'sHeerenberg (Gelderland.) jPP" Migrane Stifte JN erven-Crystax. Merk Adelaar. Prijs per étui 60 Cents. met of zonder Joosjes, Westgracht. FASOL. Helder. Gedhponered. Wijnbergbezitter te Erdö-Bénijo bij Tokay (Hongarjje). Verkrijgbaar bij: H. RIESSELMANN, Nieuwediep, A. en R. C. SLOOS, Winkel. Wijnhandelaren. N. B. Attesten van Scheikundig onder zoek ter inzage. tradc n ark Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KOR VER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, KoningstraatMej. J. CAARLS, Kanaalweg; Mej. L. SCHRoDER, Hoofd gracht; W. H. BURGERS, Middenstraat; G. OTTO, Kanaalweg; Mej. KOR VER, Spoorstraat >DE THEEBOOM," Spoor straat; M. TISSING, Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234J. HONDIUS, Kanaalweg; Winkelvereeniging, Koning straat; P. r. d. OORD, Laan, hoek Pijl steeg J. KRIJNEN, Spoorstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH.ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het hjjzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHOiV THEE fl.30 per 5 ons. <M ei *3 co *5? cd o •3 <n GO co R <1 Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 31. H. WIGHART. Zij wrong, als speelde zij, hare handen. Wat kan het u allen ook schelen of de afge tobde geest naar vroegere tijden verlangtGij trekt er u niets meer van aan en behoeft niet voor zijn dwaasheden te beven; hij mag kla gen of met zijne ketenen rammelen zooveel hij wil! Gij zijt ondankbaar! Ik geloof Rachel, dat wij u allen bovenmate vereerd hebben. Als Willem u ondanks uwe liefdeloosheid Verschrikkelijk, als hij er mij zijne schatten voor aanbood, ontzettend als hij ze aan mij verkwistte! Ach, laten wij dit rusten, riep zij ongeduldig, wat ik hedenavond gele den heb, zou niets zijn in vergelijking van wat ik aan zijne zijde zou moeten verdragen! Nu ben ik mij geen andere schuld bewust dan dat ik zwak geweest ben maar dan, Manuel, als ik mij wegschonk als beschadigd of opgeknapt goed, waaraan niets echt is, noch woord, noch daad, noch gedachte, dan zou ik even rein zijn als die ellendeling, die mijne liefde door zijn lagen hartstocht trachtte te overmeesteren. Beproef het Of ik hem lief kan hebben? riep zij, schel lachend. En als de proef mislukt? Of als ik mij er net zoolang toe dwong, tot het te laat was? Ik acht uwen broeder als een edelen, beminuelijken vriend, maar als mijn echtgenoot zou ik hem haten, omdat hij Mijn broeder is? Ja, zeide zij, diep ademhalend en half fluisterend, ja, omdat hij uw broeder is! Manuel streek langzaam over zijn voor hoofd. Ik heb in den laatsten tijd reeds zoovele bittere dingen gehoord waarom ook dit niet! Zij zag hem verschrikt aaneen vurige, smeekende blik was op zijn gebogen hoofd gericht. En eerlijk gezegd, Rachel, deze bitter heid doet mij goed, want zij is niet gehui cheld. Wilt gij mij niet een enkele maal aan zien Zijt gij inderdaad grooter dan uw geslacht? Gij ziet uwen doodsvijand bij u, die met eigen hand u uit de macht van dien snoodaard ver loste en gij vraagt niet hoe dit komt. 't Is waar, ik heb er nog niet over na gedacht. Zonderling en gij liet mij weten, dat gij liever zoudt sterven dan een stap over mijn drempel te doen. Nu moest gij vragen wat mij tot u voert! Zij zweeg Is Willem in de laatste dagen bij u ge weest, Rachel? Neen, hij wil mij den tijd laten er nog maals over na te denken I Zij wilde bitter zijn toen zij zoo sprak, maar de woorden bleven haar half in de keel steken. Zij viel eens klaps uitKomt gij een goed woord voor uwen broeder doen? Zeg! Haar stem beefde van aandoening. Kunt gij, na wat ik n zooeven vertrouwde, nog iets aanvoeren dat dezen on- zedelijken echt kan wettigen? Manuel, Manuel, hoe diep heeft uwe liefde u doen zinken Waar is uw zedelijk gevoel, waar is uw men- schenwaarde gebleven? Zij zijn ondergegaan in een hartstocht, die uwe idealen in rook heeft doen vervliegen het realisme heeft overwonnenZij kon het niet langer op de sofa uithouden, maar sprong overeind en liep de kamer op en neder; alles wat zij op dit oogenblik ondervond, was zoo bitter, dat zij vertwijfelend de handen voor 't gelaat sloeg. Mijn God, hoe kunt gij uw schepsel zoo doen lijden Wanneer zult Gij u over mij erbarmen en een einde aan mijne smart maken? Manuel kwam naar haar toe. Gij jaagt mij schrik aan, Rachel is het leven u tot last? Dit had ik nooit gedacht ik meende integendeel dat gij slechts uit eigenliefde han- deldet! Geef mij de hand, Rachel, nu staan de zaken andersdeze bekentenis lóst alles op. Het is mij als had de tijd stilgestaan sedert wij als vijanden scheiddenHij zag onderzoekend de kamer rond. Ik gevoel mij nu eensklaps zoo thuis bij u, net als vroeger, toen gij uwe eenvoudige smakelooze kamers in deze aangename vriendelijke vertrekken ver- anderdet. Wat trok mij indertijd dit lieflijk blauw aanOp diezelfde sofa, herinnert gij het u nog, smeekte ik om uwe vriendschap en gij waart wreed genoeg om haar korten tijd daarna in haat te veranderen. Zwijg, o zwijg! riep zij achteruitgaande, zonder de uitgestoken hand aan te raken. Zich met geweld bedwingende, zeide zij on verschillig Zeg mij nu waarom gij hier zijt Ik kan alles verdragen, maar niet die ver schrikkelijke grootmoedigheid, mij vriendelijk te behandelen. Gij behoeft er geene vrees meer voor te koesteren, zeide hij overtuigend en rustig, ware ik hiervoor gekomen, dan had ik best den volgenden dag af kunnen wachten. Zulke ijver bewijst alleen schuld of een over maat van gelukNeen, ik werd naar u ge dreven door iets dat machtiger is dan toorn en vooroordeel, ik verlangde naar waarheid, na jarenlang uit eene bron van leugen en bedrog gedronken te hebben Zij staarde hem aan zonder te spreken, met wijd geopende oogengeen trek van haar tooverachtig schoon en bleek gelaat bewoog zich, zij scheen versteend. Hij zag haar aan met een uitdrukking vsn diepe smart, zijne stem klonk somber, als schaamde hij zich dat hij zijne bekentenis op deze plaats en in deze handen moest belijden. Olga heeft mij verlaten Een gil zuiver als glas volgde. De rimpels op Manuels voorhoofd werden dieper. Gij triomfeert? Rachel boog naar hem toebijna onhoor baar vroeg zij Voor altijd Voor altijd! herhaalde hij ernstig. Zij vouwde de handen op hare borst, een dankbaar lachje zweefde om hare lippen. Manuel zag het. Gij viert een treurige overwinning, maar het is goed zoo! Gij wilt tenminste uw triomf niet verbergen achter een krenkend medelijdenom onder dezen mantel de wonden den te gemakkelijker open te rijten. Lach mij uit, bespot mij als toen, het is niet zoo beleedigend als een leugen achtig: Ik beklaag u! Neen, Manuel, mijn medelijden behoeft gij niet te vreezen. Zij verliet mij als een gevangene, wien men de vrijheid met geweld ontroofd heeft niets liet zy mij na van al de zalige her inneringen, dan het bittere gevoel dat ik haar ongelukkig gemaakt hebMaar ik heb haar uit mijne gedachten verbannen, het leugen achtige spook, dat zich aan mijn hartebloed verkwikt heeft. En haar kind vroeg de bleeke vrouw met bevende lippen uw kind Kinderen laat men thuis, als men voor zijn pleizier uitgaat, zeide hij spottend. Heeft zij het kind verlaten? uw kind zij zweeg eensklags en keerde zich om. Verwondert u dit? Ik vind het zeer verklaarbaar! Zulk een levend getuige kon immers nadeelig zijn voor de sympathie van een ander die liooger geboren is. Mijn vader is een Joodis toch veel erger, dan mijne moeder heeft hare plichten verzaakt. Als men zich toch eenmaal een andere om geving wil scheppen, dan liever maar dadelyk tabula rasa gehouden, dan kunnen ten minste vader en zoon elkander niet verwijten dat er onderscheid gemaakt is Lach niet, Manuel, asjeblieft, lach niet, ik kan het niet uithouden de lacht is te zwoel hier Zij ging haastig naar het raam en rukte het open een blauw zilverachtig lich bestraalde haar. De kerkklok verkon digde door twaalf sombere slagen het uur van middernacht. Ik ben alleen gij hebt het mij voor speld Op deze sofa noemdet gy mij een verblinde dwaas ik ben tot bezinning ge komen. Ik kan Olga niet verontschuldigen, zij heeft mij te diep, te berekenend gegriefd! Dat zij mij verlaten heeft, is het ergste niet wat ik haar verwijt. Rachel, ik schenk u op dit oogenblik een vertrouwen als nooit een vrouw geschonken werd. - Ik vraag u, hare verbitterdste vijandin, mag ik Olga vergeven? Hij stond naast haar, zijne oogen hingen begeerig aan hare lippen. Spreek, kan ik Yoor u te sterven, dat had hare zalig heid moeten zijn snikte zy zacht. Manuel nam hare hand in de zijne. Ja, zoo zoudt gij spreken, als gij beminnen kondt. Neen, zij is veroordeeld ik ben mij geeno schuld bewustgeene. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij C. DE BOER Ja.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4