Bazar." Bazar." W.Y BRUINVIS Bazar." Bazar." BDKSKINGS, Geen Grijs tiaar meer!! HANUFAGTUREN, Bazar's Mmatejj. PFAFF-NAAIHAGHINI 0. B.SGHOLMAIJER G°.. SPOORSTRAAT Q17. TAN HUMDEN, p 99 Onze alom bekende zijn in ruime keuze voorradig. GEBR. NAS. Deurwaarder KONING, zal publiek verkoopen: H. L. SCHROflER. flOOffloacM 49 bij Jacques van Bosendael. Binnenliaven N10, gi Belgische- Schuif- en t— Binglampen, Eg 99 GEBR. NAS. voor het Leger in Nederlandsch-Indië, WEGENS VERANDERING van alle voorhanden zijnde tot veel verminderde prijzen. Zuidstraat M 63. s GEBR. NAS. De Wereldberoemde Thee van E. Brandsma, 99 z O GEBR. NAS. Hoest en Verkoudheid 114. KANAALWEG 114. FORNUIZEN, FEESTROEKJiS voor Bruiloften, enz. BERKHOUT CoM 99 Groote keuze in van de minste tot de beste soorten. GEBR. NAS. TUESGRËN MS m «FEL T© ÜOOP op een der beste standen in deze ge meente, een zeer net WOONHUIS. Adres Advertentie-bureau Stadermann. Texel, op Zaterdag 13 Maart, 's avonds 7 uren, in bet Koffiehuis van Bijl, haven OU DE- SCHILD Een Botterschuit, genaamd „Wel tevreden," groot 19 tonnen, met completen Inventaris, Netten, Kor ren, enz.; op Maandag 15 Maart, 's morgens 10 uren, Marktplein, BURG 10.000 stuks Schroten, Touw werk, enz.; op Woensdag 17 Maart, 's morgens half 11 uren, Huismanswoning van K. Brouweu in EVERTSKOOG, van 35 Lamschapen, 13 Enterlingen, Koevee, Paarden, Kippen,Wagens enz. op Donderdag 18 Maart, 's morgens 11 uren, bij de Hooge Boet, nabij den Nieu- wen-Schilderweg 35 Lamschapen, 8 Enterlingen, Rammen, allen van zuiver Texelsch ras, 6000 kilo Hooi. Haagsche Leverworst, Tongworst en Cervelaatworst. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grjjze haar te doen verdwenen, is on schadelijk voor de huid, verft niet en is te Nieuwediep P alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en f 1.60 de dubbele flacon. Cxq £=2=1 CO iEB exq bericht ile «ntmngst eener crz prachtige collectie Ëia in de eenvoudigste en fijnste sorteeringen. Ed Jaoütwater is het gemakkelijkste en zekerste middel tot het reinigen van Kinderhoofden. ZMHEIN" LETTE OU? IDIE omschreven in gedrukte mededeelingen, die gratis verkrijgbaar zijn bij het Depar tement van Koloniën te 's Graven hoge en voorts bij alle Burgemeesters. tra c* a co a> co d <x> o o có c£ co d o co •H d CG •H <D De nieuw geconstrueerde PFAFF-NAAIMACHINE voor trap- en handbeweging ingericht, heeft de grootste ruimte onder den arm, wat zeer doelmatig is bij het ver vaardigen van groote klee- diogstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle bezwaren en moeielijkhedeu wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe. Pfaff's wettig gedeponeerde \aaldio- zetting te wijzendeze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens in 't belang van elkenkooperis, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimachines met alle andere Machines te vergelij kenwaar d a m en tot de overtui ging zal komen, dat 't in ieders belang is zich een echte PfftfF- i\aaimachine aan te schaffen. De gemakkelijkste wijze van betalen. - Volkomen gratis onilerricht. - Drie jaar guarantie. Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij Gaarne belasten wij ons met bet repnrceren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot het veranderen naar de laatste constructie. tradc mark Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Middenstraat; Mej. KORVER, Spoorstraat »DE THEEBOOM," Spoorstraat; M. TIS- SING, Spoorgrackt; T. STEEMAN, Mid denstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Werklieden- VereenigingKoning straat; P. r. d. OORD, Laan, boek Pijl steeg; J. KRIJNEN, SpoorstraatE. LA- BOUT, Vroonstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH.ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE f 1.30 per 5 ona. cn i- CE LL. Een algemeen «ls goed erkend middel tegen zyn de oplossende en verzachtende van KRAEPELIEN k HOLM, Apothekers te Zeist. Prijs per fleschje 20 Cent. Te Helder bij den Heer L. JELGERSMA Gz., Apotheker. Te Schagen W. A. HAZEU, Apotheker. Nieuwste soort tegen de concurreerendste prijzen, J. KIKKERT. W. Dbost. »In de Bruiloftsweek" f 1.25.1 Joh. v. Ansloo. »Het liefhebberij- tooneel"-1.25. Willemson. »Hip, hip, hoera! Nieuw Toastenboek" - 1. Willemson. >Feestboék voor het familieleven en 't gezellig verkeer - 1.,i Komische Poëzy, geschikt tot voor dracht" - 1. Zilver en Goud", keur van heilwen- schen voor gouden en zilveren bruiloften- 0.90. »Luim en lach," nieuwe komische poëzy-0.90. Bruiloftsvreugd en Vriendenpret" - 0.90. Nieuwe verzamelingv. geestige en vermakelijke Bruiloftsvoordrachten - 0.90. »De vrooljjke Feestgast" -0.80. Ik ken een lied," liederen op ver schillende zangwijzen, voor groene, koperen, zilveren en gouden brui loften -0.75. »De nieuwe prettige Bruiloftsgast" - 1.25. »De gezellige -0.75. »De prettige -0.75. i-De guitige -0.75. Feestwijzer voor de Bruidsdagen" - 0.75. »De onmisbare Feestgids" -0.75.: Verzameling van voordrachten, komieke scènes, blijspelen enz.," voor bruiloftspartijen - 0.75. »De groene bruiloft"-0.80. »Op het feest," keur van nieuwe oorspronkelijke voordrachten voor één en meer personen. - 0.75. »Ter biuiloft," keur van gelegen heidsgedichten - 0.60. »Op de bruiloft," luimige voor drachten - 0.75. »De ernstige Declamator" -0.35. »De vrooljjke Declamator". -0.35. enz. enz. Voorhanden in den Boekhandel van Helder. Zuidstraat. FEUILLETON. Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 33. H. WIGHART. Hij drukte haar nog vaster aan zijn hart. Ja, Manuel, het zou nog erger worden zij bloosde voor zijne blikken een vuri ge minnaar wachtte mij op. Willem was liet wilt gij mij nu nog dwingen zijne liefde te beantwoorden? Moet ik kussen ontvangen die ik alleen dan kan verdragen als ik aan den broeder denk in plaats van aan hem? Neen, neen viel hij haar dadelijk in de rede. Eu gij wildet mij toch dwingen zoo ver bazend ongelukkig te worden? riep 'zij, lachende te midden harer tranen. Mijn hart heeft behoefte aan liefde gjj schenkt mij die, ik neem haar aan! Kan ik u het leed doen vergeten van die lange jaren? fluisterde Manuel, haar voorhoofd aan rakend. Gij kunt bet, als gij zooveel van mij houdt als ik Zij kon niet uitspreken, zijn kus sloot haren mond haar hart sloeg eindelijk gelijk met liet zijne, even snel, even hartstochtelijk De zilverachtige maneschijn verdween, het werd duister in het vertrek alleen in de verte hoorde men het laatste klagen van den nachtegaal wegsterven. dertiende hoofdstuk. Dagobert ron Wölfling had, als droomde liij, het huis verlaten. Wraak vervulde zijn ziel en in machtelooze woede knarste hij op zij* tanden. Hij kon zich nog geen goed denk beeld vormen hoe de zaken stonden, maar hij hoopte door een gelukkig toeval het nood lot te kunnen afwenden. Hij sloeg geen acht op den geurigen zomernacht, hij zag rechts noch links naar de heerlijk beschenen hees ters en bloemen van het plantsoen onaf gebroken waren zijn blikken op den grond gevestigd, waar zijn loome, slepende stap wol ken van 8tof deed oprijzen. Zijn weg voerde langs het ouderlijk huis. Hij bemerkte, dat het rijtuig van den kolonel op het punt stond do straat in te rijden. Op zijn vraag kreeg hij ten antwoord, dat mijn heer van een buitenpartij terugkwam en dat de graaf reeds een paar straten vroeger uit gestegen was. Dit laatste gaf den doorslag. Dagobert ging de straat weer in en wierp een blik naar de kamer van zijn vader, waar juist licht werd ontstoken. Weldra volgde hij het rijtuig naar binnen en ging langs een zijtrap naar boven. Ilij werd onaangenaam gestemd, toen hij de deur bereikte, die hij anders met een geestig woord op de lippen voorbijginghij bleef staan en dwong zich een onverschillige houding aan te nemen. Vervolgens klopte hij. De kolonel riep //binnen!" en de jonge officier trad inde kamer. Wat komt gij doen, mijn jongen? riep de kolonel, die bezig was zijn jas uit te trek ken. Komt gij een gewichtige tijding bren gen? Neen, maar ik kom uw raad vragen hij vervolgde echter zijn aanspraak niet. Mijn raad? Waar komt gij vandaan? zeide de kolonel, zijn degen aan het rek han gend. Dagobert ontstelde. Ik heb Maar jongen, wat ziet ge er uit? zeide mijnheer von Wölfling, nader komend. Wat stottert gij? Denkt gij dat ik om dezen tijd nog lust heb om raadselen op te lossen Hebt gy quaestie gehad? Onschuldig. Natuurlijk! Nu, ga zitten en biecht op, maar haast u watDe kolonel trok een ge makkelijke huisjapon aan en gaf zijn zoon een stoel. Dagobert aarzelde. Komt gij tot uw chef, of tot uw vader Voorloopig tot mijn vader! De kolonel wierp, vóór hij ging zitten, toe vallig een blik op Dagoberts linkerzijde, waar zijn sabel hangen moest en bleef daaruavoor zijn zoon staan. Gij zijt ongewapend, dat is zeer onvoorzichtig en bad u in ongelegen heden kunnen brengen. Waar is uw sabel? Dagobert beproefde tevergeefs rustig te blij ven. Ik vraag waar gij uwe sabel gelaten hebt? vroeg de kolonel, die steeds meer arg waan kreeg. Ik heb het ongeluk gehad hem by de quaestie te verliezen. Wat? De kolonel ging achteruit, gy hebt Maar dat kan niet, dat mag niet waar zijnvoegde hij hem dreigend toe. En als het nu toch eens waar was? Dagobert had moeite er deze brutale vraag uit te krijgen. Zyn vader sloeg een toornigen blik op hem. Gij weet wat de gevolgen zijn. Ik hoop, dat men in dit geval toege felijk zal zijn, want omstandigheden. Ze zullen veel om 't lijf hebben, je toege felijke omstandigheden! riep de kolonel ver toornd. Als ik je majoor was, zou ik je too- nen hoe men met zulke toegefelijke mannen van eer omspringt 1 Luister, papa, riep Dagobert. Zwijg! beval zijn vader. Ik ben nog niet klaar. Als u op deze wijze voortgaat, weiger ik verdere ophelderingen te geven, sprak de jonge officier, bleek van drift. De kolonel deed een groote sckrede naar hem toe. En ik beveel je, dat je mij ant woord geeft begrepen? Ik had gedacht dat gij de zaak meer in uw eigen belang zoudt opvatten, zei Dago bert, de schouders ophalend. Wat my aan gaat, ik zal mij zelf weten te helpen. Mijnheer von Wölfling dwong zich met alle geweld om kalm te blyven, daar hij zijne vrouw, die in eene naburige kamer sliep, niet wilde verschrikken. Hij legde zijne han den op den rug en ging eenige keeren de kamer op en neer, voordat hij zijn verhoor begon. Waar waart gij hedenavond? Geene om wegen Bij eene dame, luidde liet korte ant woord. Zoo dat dacht ik wel! Gij zult haar naam kennen, hoop ik? Liegen zou dwaasheid zijn. Ja, zei Da gobert, opstaande. Vertel mij dat zoete geheim hoe heet zij? Rachel Meijer! Rachel Meijer? herhaalde de kolonel somber. Dus eene Israëlitische! Ja, ik heb totnutoe gedacht, dat het ge loof met die zaken niets had uit te staan. Dit verbazende cynisme verbitterde den kolonel tenzeerste. Onbeschofte jongen, gij zijt mijne tucht te vroeg ontloopen, riep hij met donderende stem, gij hebt tegelijk met uw sabel ook de achting voor uw vader ver loren. U vat de zaak veel te ernstig op, ant woordde Dagobert brutaal. Ik heb buitendien uwe verwijten niet noodig om het beroerde van de zaak in te zien ik kwam alleen om uwen raad te vragen. Wat moet ik doen? In de eerste plaats letten op hetgeen ik je vraag de uwen zal ik beantwoorden als het tijd is. Kent gij die dame reeds lang? Hm eigenlijk niet! Dit antwoord maakte de kolonel opnieuw woedend. Kent gij haar niet? En valt er iets op haar aan te merken? Dat weet ik niet. Niet? En als gij geen kwaad van haar weet, hoe kwaamt gij er dan toe haar op te zoeken? ondervroeg mijnheer von Wölfling opnieuw. Wel, omdat ik verzot was op hare schoonheid en lachte hij spottend om dat ik dacht, dat zij haar gebrek aan gevoel vergeten zou, door de eer die haar aange daan werd. Ik begrijp niet dat u het voor gevallene zoo verschrikkelijk vindt u zult in uw tijd voor zoo iets ook wel eens meer ge waagd hebben dan een eenvondigen bloem ruiker. Laat dien brutalen toon varen of ik blijf mijzelven niet meester! viel de overste uit. Vader Op dit oogenblik werd de deur geopend en verscheen mevrouw von Wölfling op den drempel. Om Gods wil, Gunther, wat ge beurt hier? Wat doet Dagobert hier nog? Waarom hebt gij ongenoegen met hem Het is goed dat gij komt, Bertha, zeide de kolonel, zijn zoon den rug toekeerend; de toorn overmant mij. Nu, jonge held, laat uw moeder ook in de verrassing deelen! Dagobert, wat hebt gij gedaan, dat uw toegevende vader zoo onbarmhartig is? vroeg mevrouw, hare handen naar Dagobert uit strekkend. - Heb ik niet altijd gezegd, dat uwe moederlijke zwakheid myne plannen in den weg stond? Heb iku, in den korten tijd dat wij hier zijn, al niet meermalen gezegd, dat Dagoberts doen en laten my niet beviel? Wordt ▼errolgil. Book-, Courant- en Handelsdrukktrjj tajt C. DE BOER Jfe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4