't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1865. Woensdag 17 Kaart 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. ADonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 16 Maart 1886. De vice-admiraal W. K. Van Gen nep zal, met 1 Mei a. s. als directeur en commandant der marine te Willemsoord worden vervangen door den schout-bij- nacht, J B. A. De Josselin De Jong. Bij Z. M. besluit van 18 dezer is met ingang van 1 April a. s.: lo. de luit. t/z. 1ste kl. R. De Vidal de St. Germain, ter zake van in doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken, op pensioen gesteld, onder toekenning van een jaar- lijksch pensioen van f1072 en een ver booging daarvan met f750 'sjaars, voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeescbe bezittingen en kolo niën en tusscben de keerkringen 2o. be vorderd tot kapt.-luit. t/z. 1ste kl. W. M. E. Bervoets en W. C. A. Ziegenbirt Von Rosenthaltot luit. t/z. 1ste kl. de luit. t/z. 2de kl. J. P. Van Rossum, F. M. A. Mathon en D. A. Kraijenboff Van de Leur. Bij kon. besl. van 13 dezer is als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevre denheid, de bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift, ingesteld bij kon. besl. van 22 September 1885, toegekend aan: den voorman T. A. Bekaan en de bootslie den K. A. Bekaan, K. P. Bekaan, S. P. Bekaan, J. J. Bekaan, B. G. Teerling, J. G. Bijl, G. G. Bjjl, E. R. Bertram, G. J. Lubben, E. E. Wiebrand, A. A. Bak ker, M. J. Teerling en E. R. Meeuw, van de reddingsboot op bet eiland Borkum, allen wonende aldaar, wegens bet met levensgevaar redden van de bemanning van den in den Mond van de Eems ge- stranden Nederlandschen schooner »Nieu- wediep," in December 1885. Een der arrestanten, die Zaterdag morgen op de Nassaukade in hechtenis is genomen, werd in het bezit gevonden van een revolver met twaalf patronen. De uitgave wordt aangekondigd van een zeer belangrijk 14-daagsch tijd schrift »De Indische Mail," onder leiding van P. C. Huijser en Melati van Java. De uitgave zal geschieden door Blom Olivierse te Kuilenburg, door wie aan belanghebbenden en belangstellenden op aanvrage gratis prospectus toegezonden worden. In populairen geest geschreven, zal deze uitgave vallen onder 't bereik van ieder een, aangezien de prijs gesteld is op slechts f voor een geheelen jaargang vau 52 vellen of 768 bladzijden groot 8° druks. De uitgevers dezes nemen bestellingen aan en zijn bereid op aanvrage het pros pectus te bezorgen. Een Jan-boel" in den letterlijken zin was jl. Donderdag een begrafenis te Stiens. De overledene, de doodgraver en de acht dragers van bet lijk droegen allen den naam»Jan". Te Zevenaar zijn twee Duitschers gearresteerd en naar Arnhem overgebracht. Een hunner wordt verdacht van moord. Zij waren in het bezit van een belang rijke som in goud en papiergeld en maakten grove verteeringen. Een Drentsche poëet uit Diever geeft in de N.Asser Ct. op de volgende wijze lucht aan zjjn politieke gevoelens 'k Voel beete tranen langs mijn bleeke wangen biggelen. Als men in Drenthe kiest den Zwol lenaar Van Diggelen. Geen ware Drenth kiest hem, neen Drentbenaren, neen, ge Zult stemmeu als een man den Drenth' naar Harmen Smeenge Velen zijn bewogen met bet lot, dat de gezinnen getroffen heeft, die be woners waren van het perceel in de Ege lantierstraat n°. 222, waar door den brand van Woensdagavond een huisva der en zyne vrouw drie hunner lievelin gen verloren en bun inboedel en die van anderen verbrandden. Op een Vrijdag gehouden vergade ring van de slagersvereeniging te Amster dam, heeft zich een commissie gevormd, be reid om datgene in ontvangst te nemen, Wat men voor de ongelukkige gezinnen zou willen afzonderen. Een inzameling, in genoemde vergadering gehouden, bracht reeds f 45 op. De beer F., op de Korte Prinsen gracht te Amsterdam, ging uit nieuws gierigheid kijken naar de meetiug der werkeloozen in bet Volkspark, en beeft daaraan een berinnering opgedaan, die, volgens de »A. Ct." hem lang zal Heugen. In bet gedrang geraakte zijn overjas los, toen bij moeite deed om in de ruimte te komen. Toen bij eindelijk uit bet ge woel was, zag bij dat men hem had be roofd van zijne portefeuille met twee twintigje» in de Staatsloterij en een munt biljet van tien gulden. Bij een landbouwer te Oud-Beier land is een zonderling schaap geboren de voorste helft van bet lichaam is ge woon schaapachtig en met wol begroeid, maar de andere helft gelijkt op die van een varken, met varkenshaar en krulstaart. Niettegenstaande zijn dubbelen aard beeft bet dier echter maar één oog vierkant midden in den kop, en boven dat oog hangt een lel als die van een kalkoen verder beeft deze cycloop varkensooren, terwijl bet bovengedeelte van den kop plat is als een kinderscbedel. In de Vinkeustraat te Amsterdam is gevonden bet lijk van een request- schrijver-colporteur, die aan toevallen leed, en wien buren een test met vuur verschaften, die hij vermoedelijk in de bedstede plaatste, waardoor een binnen brand onstond, tengevolge waarvan de man stikte. Uit Steenbergen wordt van den 11 en dezer gemeld In den avond van 9 dezer onstond in een herberg aan den Hundscben molen, op de grensscheiding van Steenbergen en Nieuwvosmeer, een geringe twist tus- schen eenige personen, met het gevolg, dat M. Y. D., arbeider, oud 24 jaren, wonende aan den Hooidijk onder deze gemeente, tot tweemaal toe aan de deur werd gezet eu eindelijk huiswaarts ging. Reeds bijna tot aan zijne woning gena derd, keert bij naar de herberg terug. Hij ontmoet daar aan de deur den jon geling Y. S. en brengt hem een doode- lijken steek toe bijna op hetzelfde oogen- blik verwondde hij nog drie andere per sonen op gevaarlijke wijze. Y. S. is denzelfden avond aan zijne wonden overleden, terwijl een tweede ver wonde nog tusscben leven en dood zweeft. De beide overigen zijn minder gevaarlijk, hoewel ernstig gedeerd. De verdachte is denzelfden nacht nog gearresteerd, doch houdt zich van alles onwetend. Heden is een commissie uit de rechtbank te Breda derwaarts vertrok ken en zal vermoedelijk de dader worden geboord. Den lOen Maart, des avonds omstreeks 5 ure, bad op het gehucht de Welberg, onder deze gemeente, een ander ongeval plaats. Een knaapje, oud 9 jaar, had bet ongeluk tusschen een in werking zijnde dorschmacbine van den landbou wer N. R. te geraken en werd levenloos met verpletterden schedel opgenomen. Minder nauwlettend toezicht schijnt bier de oorzaak te zijn. Door het aanmaken dèr kachel ont stond Zaterdagochtend ongeveer te 8 uur brand op een bovenwoning, gelegen in een hofje in de Katerstraat te 's-Hage. De moeder liep handenwringend en hulp- roepend naar buiten en dat terwijl zes kinderen zich in bet brandende vertrek bevonden. Een drukkersgezel, H. Yan Disselen, vloog de trappen op en bracht een der kinderen naar buiten. Inmiddels waren de buren toegeschoten, brachten de anderen in veiligheid en bluscbten bet vuur, zoodat de hulp der brandweer niet meer noodig was. Anna Villasègue, de dienstbode van den te Perpignan vermoorden pastoor Malégue, is in hechtenis genomen. Men verwonderde zich er over, dat de moor denaars baar in het leven lieten en dat zij zoo gemakkelijk kon loskomen ook waren haar antwoorden verward. Anna was eerst twee maanden in dienst van den pastoor zij was gescheiden van baar man, baar broeder was veroordeeld wegens diefstal en haar zoon was pas uit de ge vangenis ontslagen. Zelfs in de tropen moet (naar men in Engelsche bladen leest) de tempera tuur buitengewoon laag zijn. In West- Indië droeg men overjassen, en te Cal- cutta daalde het kwik, tegen bet noor den geplaatst, tot de aldaar ongekende diepte van 36° F. Omtrent bet vreeselijk spoorweg ongeluk tusscben Monte Carlo en Men ton schrijft men nader Op den weg tusschen Nice en Menton die, behalve bij de stations, slechts enkel spoor beeft, zijn de treinen, van beide plaatsen komende, op korten afstand van Monte Carlo, met volle vaart tegen elkaar in gerend. De daardoor oustane schok was zoo hevig, dat men op een afstand van verscheidene kilometers waande dat een kanonschot gelost was. Men stelle zich het tooneel van verwoesting en lijden voor, door die tegen elkaar inwerkende krachten teweeggebracht. De ééne lo comotief in de andere gedrongen; rijtui gen bet een op bet ander geschoven, of liever gevlogen, en vervolgens naar be neden stortende, in splinters geslagen drie rijtuigen ter hoogte van 75 meter in zee geslingerdallerwege opeenboo- ping van brokstukken van bet rollend materieel. En dan de dooden en ver minkten en vermistenOnbeschrijfelijk tooneel van ellende. De machinist en de stoker van den trein, die van Nice kwam, konden door de kromming van den weg die van het terras in Monte Carlo gezien kan worden, den van Menton komenden trein zien aanrennen, en zijn aan het gevaar ont snapt door ijlings van de locomotief te springen. Daarentegen werd de stoker van den trein van Menton op slag ge dood, terwijl de machinist, bij het afzen den van bet bericht, deerlijk gehavend nog onder de overblijfselen der locomo tief beklemd was. Wonderen van redding vielen, geluk- kiglijk, gelijk gewoonlijk J?ij dergelijke rampen, ook bier waar te nemen. Èen reiziger, die ter hoogte vau 75 meter in zee geworpen was, is met een gebroken arm vrijgekomen. Een kind van twee jaren, dat insgelijks in zee viel, is er uit gehaald en werd bevonden slechts een lichte schram gekregen te hebben. Onmiddellijk is van Monte Carlo hulp gekomen. Doch wegens de duisternis (het ongeluk had 's avonds plaats) werd bet reddingswerk bemoeilijkt. De drie rijtuigen, die in zee geslingerd werden, bevatten maar weinig reizigers. Eén doode en eenige gewonden waren reeds opgehaald. Hoeveel dooden en gewonden er in bet geheel zijn, viel nog niet te zeggen. Men schat ze minstens op een twintigtal Aan wien de schuld Aan den stati onschef te Monte Carlo of aan dien te Cabbé -Roquebrune Het onderzoek zal dit aan het licht brengen. De treinen moesten elkaar te Cabbè-Roquebrune kruisen. Inplaats daarvan liet men den eerst daar aankomenden trein vertrekken zonder dat de weg vrij was. Zaterdag van de vorige week werd de bevolking van de Engelsche stad North- wich door een plotseling in den aard bodem ontstane opening in groote ont steltenis gebracht. Het voorval gebeurde in een stal van de zoutfabrikanten Worthington Co. waarin drie paarden stonden. Eensklaps en zonder dat eenig kenteeken was voor afgegaan, spleet de aarde onder bet mid delste paard vaneen en het dier viel in een diepe groeve en verdween onmiddellijk in de onstuimige golven, die zich tot tien voet onder de oppervlakte van den be- ganen grond verhieven. De stalknecht ontkwam slechts aan het gevaar, door zich aan den staart van een der andere paarden vast te klemmen. De in de nabijheid wonende personen ontstelden ten hoogste en eenige farni- liën verlieten hare woningen. Te Parijs is men een monster-op lichtersbende op het spoor gekomen, die niet minder 3000 leden moet tellen. Deze bende was in verschillende afdeelingen gesplitst, wier titels alleen in de »langue verte" thuishooren de »fussilleurs", ver mogende, gepatenteerde kooplieden, die tegen lagen prijs de door oplichterijen verworven goederen opkochtende »fai- sans," die zich eenigen tijd als winkeliers vestigden, zich goederen lieten leveren (om aan de eersten te verkoopen) en die als de wissels betaald moesten worden, spoorloos verdwenen waren voorts agen ten, die den leveranciers goeden inlich tingen omtrent de soliditeit der sfaisans" gaven, en makelaars die deze in betrek king brachten met de op te lichten fa brikanten en groothandelaren. Ook wer den conciërges omgekocht, om goede in lichtingen te geven en goederen in ont vangst te nemen voor leden der bende, die soms niet eens bij hen woonden. Honderd-en-vijftig der oplichters zijn gevat en de politie houdt nog verschei dene anderen in 't oog. Een deel der bende moet naar België zijn gevlucht. Naar de Elberf. Zeit. meêdeelt is Donderdagnacht het jongens-weeshuis te Börde, in het district Hagen, afgebrand. Vijf der Terpleegden kwamen in de vlammen omdertig werden gered. Dinsdagavond werd te Amiens een moordaanslag gepleegd op Julus Yerne, de bekende schrijver van »de Reis om de wereld in tachtig dagen" en zoovele andere zeer gewilde boekwerken. De aan slag vond plaats toen hij uit zijn club naar huis ging om te dineeren. Hij ging de stoep van zijn woning op, toen hij, op vijftien meters afstand een jongmensch ontwaarde, dat een revolver op hem richt te. Een oogenblik later hoorde hij twee schoten en een kogel kaatste van de stee- nen borstwering terug; de tweede kogel trof Verne's linkerbeen, maar hij was toch in staat om op den moordenaar toe- tesnellen en hem hij den kraag te vat ten. Tot zijne ontsteltenis herkende hij in den deugniet zijn eigen neef; een zij ner mannelijke bedienden, die de schoten ook had hooren vallen, kwam juist iu tijds om zijn meester te helpen bij het ontwapenen van Gaston Verne, die slechts zwak weerstand bood. Het schijnt dat de jonge man aan de manie lijdt van in al zijn bloedverwanten vervolgers te zien, en dat hij denkt dat zij samenspannen om hem in een gesticht op te sluiten. Jules Verne zond om den commissaris van politie, maar de neef weigerde ant woord te geven toen men hem vragen deed. Hij was, te Blois, wegens halluci- natiën, onder geneeskundige behandeling geweest, maar was op vrye voeten gela ten, hoewel hij onder scherp toezicht stond. Hij verbeeldde zich, dat zijn ver maarde bloedverwant een complot tegen hem smeedde, wist zich een revolver te verschaffen, ontsnapte uit zijne woning cn begaf zich per spoor van Parijs naar Amiens om den aanslag te plegen. Op verzoek van Jules Verne werd hij naar het hotel Dieu te Amiens gezonden. De kogel, die diep in het been was ingedron gen, is uit de wond verwijderder heb ben zich geen onrustbarende verschijnse len voorgedaan. In de hofkringen te Sint-Peterburg, zegt de Frankf. Zeit., wordt het volgend geheimzinnig voorval druk besproken. Eenige dagen geleden kwam aan het adres der Keizerin uit Parijs een reus achtige kist aan, die het opschrift "toi let-artikelen" droeg en uit eerbied voor de hooggeplaatste geadresseerde niet aan de greuzen was geopend. De Keizerin herinnerde zich wel niet te Parijs een bestelling te hebben gedaan, maar gaf haar ondergeschikten toch be vel de kist te openen en haar te komen melden wat die bevatte. Eensklaps hoor de zij in een nevenvertrek luide kreten van afgrijzen en een val; zij sloeg de portières open en zag haar kamenier be wusteloos naast de kist liggen, terwijl de overige aanwezigen met afschuw in de gemaakte opening keken. De Keizerin kwam naderbij en aanschouwde in de kist, half verborgen onder tulle en kan ten, bet in staat van onbinding verkee- rende lijk eener jonge, blonde vrouw. Onmiddellijk werd naar Parijs getele- grapheerd, maar totnogtoe is bet niet gelukt denafzender op te sporen. In 't jaar 1867, dus wordt aan een Duitsch blad uit Londen geschreven, ging de fabrikant Lintburst te Wol verton bank roet en de ongelukkige man trok zich dat zóózeer ;aan, dat hij zelfmoord beging; zijn eenige zoon George trok naar bloed verwanten zijner moeder te Connectieut. Door vlijt en spaarzaamheid wist de jonge man een groot vermogen te ver werven en hij keerde daarmeê, in het be gin van dit jaar, naar zijn vaderland te rug. Zijn eerste werk was, dat hij alle wissels en schuldbekentenissen van zijn vader, met inbegrip van de inmiddels op- geloopen rente, inloste Den eersten dezer maand werd, op verzoek van den zoon en in tegenwoor digheid van den Coroner en verscheidene geneesheerende doodkist van den gefail- leerden koopman opgegraven en geopend en men legde een portefeuille, die de ingeloste papieren bevatte, bij de nog overgebleven beendereu. Bij deze plechtigheid waren, vrijwillig, allen verschenen die, door de eerlijkheid van den zoon, de reeds lang verloren ge waande kapitalen hadden terugerlangd en de tweede teraardebestelling van Lint- hurst werd een zeer indrukwekkende plech tigheid. Het schynt dat de koude nog voor eerst niet zal wijken, ten minste volgens het meteorologisch instituut te Parijs, dat de kou toeschrijft aan de scherpe winden, veroorzaakt door de hooge lucht drukkin g in Oost-Europa, waardoor de warme stroomingen worden afgesloten. Geheel Midden-Europa is nog met sneeuw bedekt, hier en daar zelfs tot de hoogte van 14 voeten, omdat de zon nog geen kracht genoeg heeft om deze groote hoe veelheid te doen smelten. Ook in het zuiden van Frankrijk is het bijna even koud als ie Parijs. Eveneens in Duitsch- land houdt de koude aan. Te Berlijn is weer een groote massa sneeuw gevallen en te Lubeck is de haven weer geheel dicht gevroren. Te Genève heeft bet zoo hard gevroren, dat zelf de Rhóne geheel dicht lag Blijkens officieele mededeeling van het ministerie van buitenlandsche zaken in Griekenland aan den Griekschen con sul-generaal te Amsterdam is den 9en Febr. op de kust van Gialli, bij het dorp Messis, opgevischt de Sea-Messenger-Le- febre, welke, gelijk vroeger gemeld is, den 6en Jan. te voren in de Middelland- sche Zee bij Matapan van bet stoomschip Gelderland, van de Rotterdamsche Lloyd, over boord is gezet. De dépêche, in dit toestel bewaard, was volkomen gaaf, zoo dat aan de daarop vermelde aanwyzing door de vinders is kunnen worden gevolg gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1