de tijdgeest.' 42.K 42. de tijdgeest." „de tijdgeest; STOUT STOUT „de tijdgeest." TAFELGOEDEREN, enz. RATOENEN KLEDINGSTOFFEN. ASTMA. CATARRHE. HANGLAMPEN. j. n. m. Mm m. een groote collectie TAPIJTEN, §t <jf)ripwte ||00prm JJammarlthtL Eer pat Scliooiata! L. VOLLEN DAMESKLEEDINGSTOFFEN. TAN TOLLENHOTEN 0°, DE KLEINE VERFWINKEL. W. J. BLITZ, Tandarts, ft „ADMIRAAL DE RUIJTER." DONDERDAG 1 APRIL 1886 DE ERFGENAME VAN BROMPTON-HAL. een kopervaste VLET, lani 22 voet, soorten. Billijke prijzen. Zeer werkzaam middel. Verhuisd: SPOORSTRAAT, Mr. Schilder, Glazenmaker en Kamerbehanger. Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars M. VAN PRAAG, een keurige sorteering CAFE POLAK, 114. KANAALWEG 114. FORNUIZEN, J. KIKKERT. W. COVERS BOON. REPARATIÊN spetiE ei net parantie. ff ZWARTE GOEDEREN. Spécialiteit van dit Magazijn door gewaarborgde kwali teit en door prachtige en echte kleur Zwart. Oitranpn eea pleel nieuwe zending in zwarte wollen FANTASIE-STOFFER voor Barnes-Min, alslOHAIR-BOUCLÏ, Wollen RIPS, CREPES, YELOURS-OTTOIANE, REPSDOUBLE, BIAMANTÉS, enz. Zilveren Medaille. Borst-Pastillen. Slijm-Maagpillen. Teer-Capsules. Groote stalen Tan alle PveieienÉ pieren, zijn op aanwaai Binnen ieze gemeente verlrïta. Zie Se étalage en prijzen, pinrenie ieze en ie volgenie weet UIT DE GEKROONDE VALK vervangt het buitenlandsch fabricaat BEHANGSELPAPIER RANDEN Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. In den meest uitgebreiden zin, tot in de fijnste soorten. Afdeellng: Gekleurde en paarsche KATOENTJES, echte kleuren, van 7, 10, 121/a en 15 Cts. id. Fantasie-KATOENEN, spotprijzen van 10, 15 en 20 Cent. id. effen ZANELLA'S of SATINS, diverse kleuren 15, 20 en 25 Cts. id. gekleurde gedrukte ZANELLA'S of SATINS, van 10, 15, 20 en 25 Ctsi Ronw-Katoenen en PERCALS, van 15, 20 en 25 Cts. Gedrukte gestreepte Overhemden PERCALS, van 10, 15 en 20 Cts. Gewerkte en effen kleuren PIQUÉS, van 15, 20, 25 en 30 Cts. Gedrukte DRILLS, geruit, gestreept en gewerkt, van 10, 15 en 20 Cts. ZEPHYRS of TOILE DU NORD, gewerkt en geruit, van 7y2, 10 en 12% Cts. OXFORDS, gestreepte echte kleur, 5/4 hreed, van 7%, 10 en 15 Cts. Gedrukte gestreepte KEPERS, voor Nachtgoed, van 121/s, 15, 20 en 25 Cts. 0RT* Buitengewone partijen in deze Artikelen zijn voor minder dan de halve waarde door ons ingekocht, en worden tot de hier boven laag genoteerde prijzen aangeboden. Onderofficiers- Verecnlging buitengewone voorstelling in het lokaal „MUSIS SACRUM," ten voordeele Tan het hij die vereeniging opgerichte IVEDIIW E8I-FOÜIDS. Op tb voeben Stokken Oorspronkelijk Drama in vijf bedrijven, door Ch. de la Mae. Daarna DE DEMOCRATISCHE BAARD VAN MIJNHEER STRIPPEL. Kluchtspel in één bedrijf. Aanvang 8 uur precies. Na afloop B AL. K.!S». Kaartjes zijn van af heden te verkrij gen bij de H.H. DE JONG, Kanaalweg; BAKKER, id.; A. G. J. DE VRIES, Zuidstraaten Mej. de Wed. BRUIJN, Spoorstraat. HET BESTUUR. Scheepsgelegenheid tot vervoer van Meubilair wordt gezocht tegen het laatst der maand April, van Gorinchem naar Helder. Schriftelijk of in persoon opgave te doen bij den Luit. Kol. Van MARLE, te Helder. Uit de hand te koop: zoo goed als nieuw, met Zeil en Treil, alsmede een Garnalenkor met toebehooren. Te bevragen bij Jb. FRANSEN, te Huisduinen. De Dekhengst BRUTO staat beschikbaar ten Huize van N. IV. MULDER, tegen een Dekgeld van vijf guldente voldoen vóór 1 November 1886. Namens het Bestuur, Wieringen, C. H. KOORN, 17 Maart 1886. Secret.-Penningm. TUINZADEN. BLOEMZADEN. GRAS-KLAVERZAAD. DALIA'S BOLLEN. Bij JAN SMIT, le Vroonstraat 205. VRAAG de CIGARETTEIV van KRAEPELIEN HOLM, Apoth. te Zeist. De inademing van den rook geeft terstond verlichting. Iedere Cigarette is met handteeke- ning Kraepelien Holin" voorzien, prijs per étui 80 en 50 centsverkrijgbaar in de Apotheken. Te Helder bij den Heer L. JELGERS- MA Gz. van de Konings-Dwarsstraat naar de tegenover de Weezenstraat. Onder beleefde aanbeveling, j. ZPZROJSTIK:, kunnen nog geplaatst worden. Daartoe is eene spoedige aanmelding noodig bij Middenstraat, Helder. Ontvangen TRAPPEN van 5 tot 10 treden. JA- LOUZIËN worden spoedig en billijk ge repareerd, zoomede alle voorkomende Timmerwerken. T. KEURIS, Mr. Timmerman en Doodkistenmaker, WESTGRACHT 328. BLanaalwes. Overheerlijk Nieuwste soort tegen de concurreerendste prijzen. O HST TV^ HST O-IEHST: zooals: BRUSSELSCH, TAPESTRY, WOLLEN en HAREN SCHOTSCHE, alsmede een ruime sorteering in GORDIJN-MEUBELSTOFFEN, BEHANGSELPAPIEREN, ETC. ETC. Deze overtreft alle bestaande Naaimachineszij neemt door deze groote ver betering het lastige van weinig ruimte onder den arm weg, waardoor men er gemakkelijk grootere stukken onder kan brengen. Het onovertrefbare mechaniek, dat zich zuiver en geruiscbloos beweegt, is zoo eenvoudig, dat een kind er mede kan werken. Beleeid wordt men verzocht, alvorens tot den koop wordt overgegaan, eerst een orlgineele beogarm Naaimachine te beproeven. _A_ UT -A. _A_ Xj "W 33 Oj ]VC. HIIIjIDIEIRnsrGk Afdeellng: 7/4 Echte Franscbe THIBETS (drapé) 75, 100, 125, 150, 175 en 200 Cts. 11/4 idem voor Rouw, 200, 250, 300, 350 en 400 Cts. 7/4 Echte Amerikaansche DOUBLÉ THIBETS, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 Cts. 6/4 zwarte DOUBLÉ TWILLS 35, 40, 45 en 50 Cts. 5/4 zwarte LUSTERS 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 50 Cts. 5/4 LUSTER CORDS of REPS 15, 25, 35, 45, 55 en 70 Cts. 9/4 zwarte ZANELLA'S ,75, 90, 110, 130 en 150 Cts. 4/4 zwart wollen MOIRÉE 25, 35, 45 en 60 Cts. 5/4 zwart Rokken MERINOS 12%, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 Cts. 7/4 en 8/4 idem 25, 321/,, 40 en 45 Cts. 10/4 idem 35, 45 en 60 Cts. De prijzen van ZWARTE THIBETS waren dit voorjaar zeer gedrukt en in het algemeen vijftien procent lager dan gepasseerd jaar. Wij hebben zeer voordeelig ingekocht. Wegens de groote concurrentie, wordt van af heden een belangrijke partij Behangselpapier, Randen, Schoorsteenstukken, Wasdoeken, Zeilen, Loopers, Karpetten en an dere benoodigdheden voor de Schoonmaak ver beneden fabrieks prijzen opgeruimd, bij Amsterdam 1883. Antwerpen 1885, Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). In zakjes a 15 Cts., en in doosjes a 30 en 50 Cts. In doosjes met 50 pillen, 25 Cents. In flacons met 60 capsules, 60 Cts. i i Afdeeling: De uitgebreidste sorteering in alle genres. Wollen kleine ruitjes STOFFEN, 8, 10, 12x/s eu 15 Cents. Wollen SERGES FOULÉ, extra koopje, effen bronze, marine en leverkleur, 15 Ct. Wollen KOORD-RIPS in 5/4 breedte van af 15 Ct. en 6/4 breedte van af 20 Ct. Wollen gewerkte STOFFEN (Diamantés) effen kleuren, van 15, 20 en 25 Ct. Wollen SICILIENNES of ALPACCA'S, diverse kleuren van 17% en 20 Ct. Wollen Rouw-STOFFEN van 12%, 15, 20 en 25 Cts. 6/4 breed van af 30 Ct. Wollen CREPÈS, prachtige stof in alle kleuren. 7/4 breedte van af 45 Ct. Wollen effen kleuren 2-Els THIBETS, van af 35 Cents, extra zwaar 70 Ct. Wollen SCHOTSCHE RUITEN, 5/4 breedte van af 15 Ct. 2-Els breedte van af 35 Ct. Wollen DIAGONAAL-STOFFEN, effen kleuren, 6/4 breed, 30 en 35 Ct. Wollen ZOMERSTOFFEN, prachtige kwaliteiten, oib op te ruimen tot 15 en 20 Ct. Wollen, zware TRICOT-STOFFEN, effen en jaspé kleuren, 5/4 breedte, 17% tot 25 Ct. Zware, solide kwaliteit DAMESLAKEN, diverse kleuren, 25 Ct. Wollen gekleurde FLANELLEN voor Peignoirs, effen en gewerkt, van 20 tot 70 Ct. Zwarte LUSTERS, PARAMATTAS en MERINOSSEN, van af 15 Cents tot in de beste soorten, diverse breedten 5/4, 7/4, 9/4 en 10/4. Zwarte THIBETS, 7/4 breedte, van 30, 40, 50, 60, 75 en 90 Ct., prachtige kleur zwart. Zwarte RIPS, PRINCETTA en MOIRÉE, van 15, 20, 25, 30 en 40 Cts. onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aan bevolen, wegens rijkdom aan extract, d. i. voedende bestanddeelen, tegenover gering gehalte aan alcoholismet ons PRINCESSE BIER vermengd zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, Amsterdam. Dordrecht. in c3Le> Middenstraat H> 241, is ruim voorzien van LOODWIT, ZINKWIT, KRIJTWIT, CROM. GROEN, van ai 20 Cent per Kilo. MENIE, GEEL OKER, ZWARTSEL, Gekookte en Onge kookte LIJNOLIE, TERPENTIJN, STANDOLIE, alle mogelijke soorten LAKKEN en VERNISSEN, alsmede van een zeer groote partij VENSTERGLAS, tegen uiterst lagen prijsmen vrage voor deze de prijscourant. van af de goedkoopste prijzen tot in de beste kwaliteiten. Op verlangen worden MONSTERS en STALEN aan buis bezorgd. BilHjü© prijzen. Solide Dediening. Onder aanbeveling, A. BREET Wz., Schilder, Glazenmaker en Behanger. Middenstraat D 341, Heider. Tandheelkundige operatiën en bet plaatsen yan Kunsttanden wordt verricht in 't Hotel DE TOELAST," Binnenhaven, lederen Donderdak van 1 tot 8 ure namiddags. Te Schagen Hotel >Vredelust" bij den Heer BROERSMA, Donderdags, voormiddag». Te Alkmaar Maandags bij den H eer tan dbr WAL, Kaasmarkt, en Zaterdags bij den Heer J. SPIJKMAN, Hotel den Burg." Afdeellng: TAFELLAKENS met RANDEN, katoen 2 bij 1'/, 20 Cts., 2'/, bij 1s/. 40 Cts., 3 bij 2f 1.00. TAFELLAKENS met RANDEN, linnen 2 bg l1/. 60, 75 en 90 Cti., 2bjj 2 f 1.30, 3 bjj 2'/. f 2.00. TAFELLAKENS met RANDEN, Damast-Linnen 3 bjj 21/, f2.50, 31/, bjj 21/, f 3.00, 4Va bij 3 f 4.00. TAFELSTELLEN, 1 Tafellaken met 12 Servetten 6, 8, 10, 12 en 16 galden per stel. SERVETTEN met randen, linnen f3.00, f3.75 en f 6.00 per dozgn. idem Damast, f 9.00, f 10.00 en f 12.00 per dozgn. HANDDOEKEN met randen, linnen f2.00, f 3.00, f3.75 en f 5.00 per dozjjn. idem Damast, f 6 00, f 8.00 en f 10.00 per dozijn, idem Engelscbe met franjes, 60 tot 100 Cts. per stuk. LUIERS met randen, linnen f 3.50 en f 4.50 per dozjjn. ONTBIJT- oi VINGERDOEKJES, fijn linnen, met en zonder franjes, f 3.00 en f 3.50. SLABBETJES, fijn linnen, met randen, f3.00 en f3.75 per dozijn. VOORSPELDERS of FIJTELS, linnen met randen, 4, 5, 6 en 7 gnlden per dozjjn. THEEDOEKEN, fijn linnen met randen, f 1.75 tot f 3 75 per dozijn. Boek- en Handelsdrukkerjj van C. DE BOER Je.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4