't Vliegend Blaadie. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1378. Woensdag 14 April 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advortentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 13 April 1886. Bij Zr. Ms. besluit van 10 dezer zgn, met ingang van 1 Mei a s.1°. de vice-admiraal W. K. van Gennep eervol ontheven van de waarneming der betrek king van directenr en •ommandant der marine te Willemsoord, onder dankbetui ging voor de daarin door hem bewezen diensten2°. de waarneming der betrek king van directeur en commandant der marine te Willemsoord opgedragen aan den schout-bij-nacht J. B. A. Josselin de Jong; 3'J. op pensioen gestelda. de vice- admiraal W. K. van Gennep, ter zake van langdurigen dienst en meer dan vgftig- jarigen ouderdom, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige en langdurige door hem aan den lande hewezen diensten; b. de luit. ter zee le kl. H. L. Cadet, ter zake van in doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken, en zulks onder toekenning: I. van een jaarlijktch pen sioen aan genoemden vice-admiraal f3000; aan genoemden luit. ter zee f 1400, en voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en ko loniën en tusschen de keerkringen een verliooging van pensioen van eerstgenoem- den van f 1200, laatstgemelden van f 1125 's jaars; 4\ bevorderd tot vice-admiraal, Zr. Ms. adjudant in buitengewonen dienst, de schout-bij-nacht jhr. M. W. v. Rense- laarBowier; tot schout-bij-nacht, de kapt. ter zee W. P. H. Cramer; tot kapt. t. zee, de kap.-luit. ter zee C. A. Le Rron de Vexela; tot kapt.-luit. ter zee, de luit. ter zee 1* kl. J. H, de Bruyn; en tot luit. ter zee le kl., de luit. ter zee 2e kl. C. A. dt Brauw en J. H. Calmeyer. Bij Zr. Ms. besluit van 10 dezer zijn, met ingang van den 1 Mei: lo. be noemd tot inspecteur over de comptabi liteit van het materieel bij 's rijks wer ven bjj het Departement van marine, de magezijnm. der marine te Amsterdam C. Admiraal, onder eervol ontslag uit laatst genoemde betrekking; 2o. demagazijnm. der marine, J. L. Pisuise, en de adj.-com mandant bij de directie der marine te Hellevoetsluis F. J. Kloprogge, in gelijke betrekkingen overgeplaatst respectievelijk naar Amsterdam en Willemsoord; 3o. bevorderd: tot magazijnm. der marine te Hellevoetsluis, de comm. bij de directie der marine te Willemsoord J. H. J. Schmidt tot comm. bij de directie der marine te Willemsoord, de adj-comra. bij die directie J. van de Yen jr.4o. benoemd tot adj. comm, bij de directie der marine te Helle voetsluis, de klerk bij die directie A. van Heusden jr. In verband met achterstaande an nonce, maken we onze lezers attent op 't wederoptreden van den hr. O. Lamborg, als humorist op muzikaal gebied, Don derdagavond in »Musis Saerum." De werkzaamheden van den beer O. zijn de vorige maal zoo gunstig beoordeeld, dat velen zich ongetwijfeld opgewekt zullen gevoelen zijne kennis te maken of te hernieuwen. »Het Vaderland* wijst op de geringe beteekeuis, die bet politietoezicht op de Noordzee totnogtoe bad. Thans wordt bericht, dat aan de twee marineschepen, die Nederland tot bescherming zijner vis- scber8vloot zal uitzenden, de plaats zal worden aangwezen, waar de haringvloot viscbt. Hoewel bet tractaat dagteekent van 1882, schijnt men die plaats nog niet gevonden te hebben. Verder verneemt »Het Vaderland,* dat bet college voor de zeevisscherjjen heeft voorgesteld om aan boord van ieder der beide marineschepen eenvisscberteplaatsen. De Regeering vond dit te duur, en hierin vindt bet blad aanleiding om te vragen, of bet niet hoog tijd wordt, dat de Re geering eens nadrukkelijk gewezen wordt op de noodzakelijkheid om onze visscherij krachtig te gaan beschermen in den waren zin van dit woord. De langdurige debatten in de 2de Kamer over art. 194 der Grondwet, heb ben tot niets geleid. De amandementen van de heeren De Beaufort, Mackay, v. d. Kaay zijn Vrijdag verworpen, alsmede bet voorstel der regeering, waarop bet hoofdstuk Onderwijs is ingetrokken. Een telegraaflijn zal, voor rekening van het departement van oorlog, worden gelegd van Alkmaar tot de Kooi. Een polderman te Scheveningen, die 's avonds laat aan een villa om een aalmoes vroeg, ontving een weigerend antwoord op groud van bet late uur. De vrager werd brutaal, bracht den buisknecht slagen toe en dreigde met een revolver te zullen terugkomen. Hij is door de politie aangehouden en in ver zekerde bewaring gebracht. Men meldt uit Enkbuizen, dd. 9 April: Onxe stad beeft deze week, maar vooral beden, een druk bezoek gehad van vreem delingen, die den inboedel kwamen be zichtigen van wijlen mej. Snouck v. Loosen. De inboedel, waaronder een rijke verza meling porselein, Delftscb aardewerk, glas werk, enz zal eerstdaags worden geveild. Door familie van de overledene is verzet aangeteekend tegen de erfstelling, door baar gemaakt, ten gevolge waarvan een proces wordt tegemoet gezien. Bij den boekbandelaar C. L. Brink man, te Amsterdam, wordt uitgegeven een volledige tabel van 't Postverkeer." Deze tabel is bewerkt met 't oog op de jongste wijzigingen van het postverdrag te Lissabon en bevat alle mogelijke op gaven voor binnen- en buitenlandscbe verzending van brieven, gedrukte stukken, briefkaartenpostpakketten enz.iets waarbij bet publiekin den ruimsten zin genomen, groot belang heeft. We erkennen gaarne dat deze uitgave wer kelijk in een behoefte voorziet en onder bet bereik van iedereen valt, daar de prijs zeer laag is gesteld. Men schrijft uit Maastricht: Tot kleine opstootjes en bet inwerpen van glasruiten bepaalden zich totnogtoe de ongeregeldheden alhier, maar toch is men niet gerust. Zooals gewoonlijk zijn de hoofdstraten (Groote en Kleine Straat) eiken avond vol wandelaars op bet uur dat bet werkvolk de fabrieken verlaat thans bedraagt dat aantal meer dan bet dubbele, en dat meerdere bestaat natuur lijk voor bet grootste deel uit nieuws gierigen, die komen zien of er ook wat gebeuren zal. Intusscben werden door den garnizoens commandant reeds voorloopige maatre gelen getroffen voor mogelijke gebeurte nissen. Zoo zijn de wachten aan de kazematten, waar een zekere hoeveelheid patronen bewaard wordt, en aan de wapenkamer, versterkt en wordt er over gedacht om met de troepen eenige evo- lutien in de hoofdstraten te maken. Uit Atjeb wordt ons geschreven, zegt bet Soerabaiscb Handelsblad: Als zeker kan ik u mededeelen, dat de Radja van Tenom bij den beer Schretz- meijer, commandant van Analaboe, pogin gen in bet werk beeft gesteld, om zich met bet Ned. Indische Gouvernement te verzoenen en zich aan bet gezag te onder werpen. Binnen weinige weken wordt genoemde Radja bij den Gouverneur van Atjeb ver wacht om daar op de meest plechtige wijze als vorst geïnstalleerd te worden. In bet dak van het tuchthuis te 's-Hertogenboscb werd Vrijdag een bsgin van brand ontdekt. Bij den hevigen wind, die er woei, mag bet een geluk beeten, dat men bet spoedig gewaar werd nu was het vuur door de beambten weldra gebluscht en daardoor een groot gevaar afgewend. Amsterdam, 9 April. De loods die met bet Eng. schip Tra- vellsr, kapt. Bennett, den 7 den Maart van IJmuiden naar Samarang ^vertrok, is te Madera aan land gezet. Door aandeelhouders in de Stoom vaart-Maatschappij >Tnsulinde" is besloten de maatschappij te ontbinden. Het verlies in de twee jaren, dat de maatschappij be staat, bedraagt f373,365. Een sergeant-majoor en twee ser geanten van bet regiment grenadiers en jagers zijn, als verdacht van socialistische gevoelens en wegen3 bet maken van pro paganda voor die beginselen, uit bet re giment verwjjderd. Twee zijn naar andere regimenten (Deventer en Bergen-op-Zoom overgeplaatst, terwijl aan een derde we gens bet eindigen van zijn diensttijd een paspoort is uitgereikt. Den 8steu dezer te 2 ure werd de order van bet ministerie ontvangen, en om half' drie was een der betrokkenen al op reis. Een dronkaard, wegens herbaalde reroordeeling ter zake van dronkenschap voor den tijd van 3 maanden in de Schans geplaatst, schreef kort geleden aan zijne vrouw, of' ze hem 60 gulden wilde zenden, want te Ommerschans was zulk een goede gelegenheid om een tapperijtje te beginnen. (Hist.) (Vad.) Men schrijft uit 's Hertogenbosch Toen jonkvronw Dzich Don derdag avond te ruste begaf, plaatste zij de brandende lamp in de nabijheid van baar bed, om nog .eenige oogenblikken te kunnen lezen. Zij is blijkbaar in slaap gevallende bedgordijnen zijn met de brandende lamp in aanraking gekomen en daardoor aan bet smeulen geraakt. In den vroegen ochtend ontdekte een mau, die in de buurt werkzaam was, brand op de voorkamer. Hij wekte de huisgenoo- ten de deur der kamer, die gesloten was, werd met geweld geopend, en men vond de ongelukkige iu bewusteloozen toestand. Alle pogingen, voor baar behoud aange wend, waren vruchteloos reeds te 9 nren was zij een lijk. De binnenbrand was spoedig gebluscht. Uit Nijmegen wordt gemeld: Uit bet door den beer R. J. Opwijrda alhier gehouden scheikundig onderzoek der boter, welke Maandag der vorige week op de botermarkt alhier door de politie, als verdacht van vervalscbte natuurboter, werd in beslag genomen, is gebleken dat een zestal stukken daarvan 70 a 80 pCt. vet bevatten, terwijl dit vet bleek ver mengd te wezen met slechts 15 a 20 pCt. natuurboter. De overige percenten be stonden uit water, kaasstof of zoutdeelen. Dit knoeisel trachtte men, zooals reeds gemeld is, tegen den prijs van goede na tuurboter aan den man te brengen. Door de machine van trein 117 werden Zaterdagavond aan bet spoor wegstation te Schiedam, de voeten van den student M. uit Delft, afgeredenwelk ongeluk aan eigeu onvoorzichtigheid moet worden toegeschreven. In bet Buiten huis" te Haarlem, een inrichting voor armen, die geen woning hebben, beeft een der verpleegden den vader onverhoeds van achteren aan gevallen en hem met een mes gevaarlijke wonden toegebracht. De misdadiger is terstond naar de gevangenis overgebracht. Haat schijnt de oorzaak van de misdaad te zijn. De beruchte koppelaarster, Eliza Hart, te Londen, een jonge vrouw vau 21 jaren, is Vrijdag schuldig bevonden aan het haar ten laste gelegdebet bren gen van zeer jonge kinderen in baar buis, voor onzedelijke doeleinden en veroor deeld tot 5 jaren dwangarbeid. Dat baar man en de oude wellustelingen, bij de zaak betrokken, schotvrij bleven, verwekt heel wat verontwaardiging. Naar de Engelscbe bladen melden, is de Nederlandscbe luitenant ter zee Mulder, die onlangs te Londen gevangen genomen werd, omdat bij een tooneel- speelster met een dolk bad verwond, tot 3 maanden gevangenisstraf met dwang arbeid veroordeeld. Ernstige ongeregeldheden hebben plaats gehad te Lacombe bij Bourgoiu, in het district Grenoble. Daar is een fabriek, waar de directeur zonder toestemming van de autoriteiten een kapel bad ge opend, welke bij ondanks de herhaalde aanmaning weigerde te sluiten. De pre fect besloot toen de kapel door de politie te laten sluiten, maar de directeur der fabriek, Fischer, weigerde den commis saris toe te laten. 's Middags kwam toen de onderprefect met eenige gendarmes te paard en een slotenmaker. Ongeveer 400 personen, waaronder bet werkvolk der fabriek, met den directeur aan bet bcofd, wachtten de gendarmes met stokken en steenen gewapend op. Terwijl de slotenmaker den toegang tot de fabriek trachtte te openen, loste de directeur vijf revolverschoten. Een gendarme viel doodelijk gewond van zijn paard. Een tweede werd door een steen aan bet hoofd gekwetst, maar deze beantwoordde terstond met zijn revolver, en schoot de vrouw, die den steen wierp, onmiddellijk dood. Een andere gendarme, die hevig door een stokslag werd getrof fen, schoot zijn karabijn af en wondde den directeur Fischer aan den hals. Ten slotte behield de politie de over hand. In het gevecht werden, behalve de gedoode vrouw, nog vele personen min of meer ernstig getroffen, de direc teur Fischer zelfs doodelyk. Iu deu spoortrein tusschen Brussel en Waremme, dicht bg laatstgenoemd station, viel dezer dagen een 8 jarige knaap, die teg8n een slechtgesloten portier leunde, door het opengaan daarvan, uit den wag- gon. Zijn doodelijk verschrikte vader wilde hem naspringenmaar hij werd door zijn medereizigers tegengehouden. Zoodra de trein stilhield ging de va der met eenige anderen, zijn kind, dat bij zaker dood waande, zoeken. Maar tot zijn groote vreugde, vond bij den knaap geheel ongedeerd in een baanwachters huisje, waarheen bij na bet ongeluk ge- loopen was om hulp te vragen. Onlangs,* zoo verbaalt een Duitscb dagblad-berichtgever, »zag een bezoeker van de St. Marcus-kerk te Venetië, een dame, in den zwaren rouw gekleed, voor een der zijaltaren langen tijd biddend ge knield liggen. Toen zij eindelijk opstond, keek zij om zich been, alsof zij iets miste, en ging toen langzaam en tegen den muur steunende, «aar den uitgang. De vreemdeling bood baar beleefd zijn arm, dien zij dankend aannam. Een bedelaar moest, zeide zij, haar stok met zilveren knop hebben weggenomen, terwijl zij bad, en zonder dien stok, was zij »zeer hulpeloos." j> Buiten de kerk stonden twee lakeien de dame te wachten. De vreem deling gaf baar, bij bet afscheid zijn naumkaartje (bij was een Duitscber, uit Berlijn). De dame nam bet aan. las het met een lichte huivering, en fluisterde toen in antwoord op de beleefdheid: Keizerin Eugénie zonder te buis,"" Uit eeu particulier schrijven uit De- vonport wordt bet volgende aan bet Dagbl. meegedeeld omtrent de ramp, aan bet Gouv.- stoomschip »Java" overkomen: »Den 25n Maart vertrokken wij met de »Java," door de fabriek te Feijenoord alles behalve klaar afgeleverd, van Maas sluis naar zee. De eerste dag was zeer voorspoedig, zoodat wij den 26n 's mid dags reeds bij Wigbt waren. Daar kre gen we barden wind en booge zee op den kop, zonder veel te vorderen. In den avond van den 27n, te 11 u. 15, werden wij gewekt door een verschrikkelijk ge kraak en gebons.Dwars in waren wij aan gevaren door een 4mast zeilschip, dat los mast kwam na op de Java van den grooten af alles te hebben geraseerd; de stalen groote mast was in drie stukken naar beneden gekomende bezaansmast was in twee stukkeu, twee groote sloepen met de davits waren vernield en een groot gat in ons schip. Wij verwachtten te zinken. Onmiddellijk werden de noodige maatregelen genomen en bet gat gestopt, alles met de meeste kalmte; maar wij kon den niet stoom en, daar de schroef niet vrij was. Tegen den ochtend kwam een Engelscbe stoomer op ons afzetten, om adsistentie aan te biedenwij namen hem aan om bij ons te blijven en ons te ver gezellen als we den wal zouden instoomen. Bij de voortzetting van bet proces *en Euphrasie Mercier, die te Parijs terecht staat wegens moord, gepleegd op haar meesteres, juffrouw Eloise Menetret, las de president Van bet bof een telegram voor, dat hij juist bad ontvangen Het telegram luidde: Zooeven uit Amerika aangekomen. Schors bet proces, Eloise Menetret." De beschuldige beweert nl., dat juffr. M., die men tot dusver te ver geefs heeft gezocht, zich naar Amerika had begeven, na baar al bare bezittingen te hebben geschonken. Het bof beeft niettemin de behandeling der zaak voortgezet. Woensdagavond is op den Fitcb- burg-spoorweg in Massachusetts (V. St.) een vreeselijk ODgeluk gebeurd. Langs de Deerfield-rivier loopt de lijn op een kunstmatigen oeverrand, die deels uit rotsen bestaat en deels op de hoogte van 200 v. boven den waterspiegel is aangevuld. Op zeker punt schenen de stortregens een ver zakking te hebben veroorzaakt, teDgevolge waarvan een gebeele passagierstrein in de rivier stortte. Door deu val ontstond daarbij nog brand, wat bet tooneel van verwoesting nog vreeselijker maakte. Van alle personen, die zich iu den trein be vonden, zijn slechts drie ongedeerd ge bleven. Onmiddellijk dood waren 13 personen, hoofdzakelijk tengevolge van verbranding, en meer dan 30 personen zijn, meerendeels gevaarlijk, gekwetst. Het aantal paarden in Europa schat men op 33 millioen. Daarvan hoeft Rusland ongeveer 17 millioen, Oostenrijk-Hongarije 3,500.000; Duitscbland 3.300.000; Frankrijk iets min der dan 3 millioen; Groot-Brittannië 2,700,000 en Italië 1,200,000. De overige lauden hebben minder dan 400,000 paar den (Nederland, in 1882, 270,456.) Te Parijs is Koenig, een der drie jongelieden, die op bet Champ de Mars een werkman vermoordden en beroofden, Donderdagmorgen geguillotineerd. De Weener Magistraat bad deze week een geval te behandelen, dat wer kelijk op de intrige eener operette gelijkt. Twee jaar geleden woonde te Londen een jong musicus, uit Weenen geboortig, en maakte er kennis met de actrice Lola Armin (eigenlijk Louise Hinterbuber). De musicus bad te Louden toegang in de beste kringen, en ten einde ook Lola daar te kunnen brengen, sprak bij af baar als zijne vrouw te presenteeren. Intusscben ontving de musicus een benoeming als kapelmeester te Berlijn, eu bad daartoe eeu pas noodig, waartoe bij zijne papie ren aan den Weener Magistraat zond, met vermelding vau staat, als gehuwd". Met deze pas ging de kapelmeester naar Berlijn Lola bleef iu Londen, werd er tot den Islam bekeerd en vergezelde een jongen Turk, Mobammed-Eben-Abdallab, naar Algiers. De kapelmeester werd te Berlijn weer verliefd, en wilde daar werkelijk trouwen. Nu is bet in Duitschland de gewoonte, een bewijs van ongebuwdbeid over te leggen, en de musicus schreef naar Weenen om dit bewijs. Men antwoordde hem, dat bij zich vergiste en gehuwd was, gelijk uit zijne eigeu opgaven officieel bleek. Wat te doen? De musicus deed moeite om te weten waar Lola, thans Fatirae Abdallab, gebleven was, en verzocht baar om een verklaring, dat bet Loudenscbe huwelijk gefingeerd was geweest. Ter-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1