Koeiartten te Texel. Hnoristisclie Soiree Ben flinke DIENSTBODE, Qi nnstti Advertentiën. „Musis Sacrum," Helder. Op DONDERDAG 15 APRIL aanst. „Admiraal de Ruiter." „Oefening kweekt Kunst." JONGEN gevraagd. een net Burger MEISJE, een flinke LOOPJONGEN, Een SCHILDERSJONGEN Een HUIS te huur, peïMeerile Kamer net Alcoof, een iet peïMeerile VOORKAMER, Eei peïMeerile KAMER te tar, DE THEEBOOM. stond bracht de post uit Afrika dezen brief naar Berlijn Waarde vriend! Ik houd u voor te zelfstandig, dan dat ge zelf kondt ge- looven, dat wij een mariage gesloten hadden. Gij zijt vrij. Ik heb sinds lang de kunst vaarwel gezegd en dat bevalt mij als Mohammedaansche zeer goed. Ik wensch u hetzelfde, en dat gij zoo gelukkig mo gelijk trouwen zult. Zend mij een com municatie. Uwe vriendin Fatime Moham med Eben Abdallah. De Weener magistraat en de nieuwe bruid hebben zich met dezen brief tevreden gesteld. Het getal werkstakers in 't bekken van Charleroi bedraagt nog slechts 530. Men verzekert dat de werklieden in de gasfabriek van den heer Baudoux, der gemeente Jumet een proces willen aan doen. Zij eischen de betaling van het loon, dat zij verliezen tengevolge van de vernieling der gasfabriek, alsmede een schadeloosstelling. Te Ninove duurt de werkstaking nog voort. Yan de zes fabrikanten willen er twee aan de eischen der werklieden toegeven. De Belgische advocaat en volksver tegenwoordiger Gustave van der Smissen heeft zijn vrouw, tegen wie hij een pro ces tot echtscheiding voerde, in hare wo ning Rue Yerte, te Brussel, doodgescho ten. Mevr. van der Smissen had brie ven van haar man in haar bezit, welke overtuigend bewezen, dat er na 't instel len van den eisch tot echtscheiding een verzoening tusschen hen beiden had plaats gehad, en dat Y. d. Smissen zijn vrouw eenige keeren per week langdurige be zoeken bracht. Die brieven nu had de dame haar advocaat ter hand gesteld. Toen Yan der Smissen dat vernam, be gaf hij zich *8 nachts te 1 uur naar de woning zijner vrouw, loste vijf revolver schoten op haar, en stelde zich toen in handen der te hulp toeschietende politie. De arme vrouw was treurig verwond; de geneeskundigen hadden eerst nog hoop op haar herstel, maar zij overleed Vrij- morgen. De heer Van der Smissen is eerst verleden week door de rechtbankt vrijgesproken van een hem ten laste ge legd schandelijk misdrijf. Hij moet verklaard hebben, »de Pers dezen moord op haar geweten heeft," omdat een dagbladartikel over de zaak der brieven hem voornamelijk tot de woe de verwekte, waarin hij demisdaad pleegde. Een geniaal bedrieger vindt men in den persoon van Paul Schöppe, zoon van een Duitsch predikant. De nu 43jarige schurk heeft een merkwaardigen levens loop achter zich. Zijn debut in het op lichtersvak was de diefstal van 200,000 mark bij een graaf, waar lip als secreta ris werkzaam was. Vervolgens heeft hij een juffrouw door vergift om het leven gebracht en werd ter dood veroordeeld, doch in tweede instantie, wegens gebrek aan bewijs, vrijgesproken. Later is ech ter overtuigend bewezen, dat hij aan dien moord schuldig was. In 1873 ver scheen hij te Chicago en met hem ver schenen een aantal valsche banknoten, waarvan hij spoedig bleek de maker te zijn. Een proces wordt hem aangedaan en Schulenburg. zoo noemde hp zich, tot verscheidene jaren gevangenisstraf ver oordeeld. Hij weet echter, voorgevende de eenige zoon en erfgenaam van een graaf Schulenburg-Assenberg te zijn, vrij te komen en gaat naar St.-Louis, waar hp weldra een jonge dame het hof maakte en haar zou huwen, toen zijn identiteit juist bij tijds bewezen werd. Men brengt hem naar Chicago, om zijn tijd uit te zitten. Nu heeft hij weer op groote schaal een bedriegerij op touw gezet, waartoe werkelijk een geniale kop behoort om die uit te voeren. Hij beweerde name lijk een telegrafisch correspondentie bu reau te hebben opgericht te New-York, met correspondenten te Berlijn, Londen enz. en voorzag gedurende langen tijd de Duitsch-Amerikaansche couranten van gefingeerde een grootendeels valsche tijdin gen. Dat hij die groote couranten en bovendien een groot telegraafagentuur te Londen langen tijd bedrogen heeft, pleit wel voor zijn handigheid. Ingezond.en. Mpnheer de Redacteur! "Wees zoo goed, mij, voor onderstaande re gelen, eenige plaatsruimte af te zonderen in uw veelgelezen blad. ENTRE KOUS! Een der bevoorrechten, die 11. Woensdag, door middel van introductie, te midden der leden van «Entre Nous" mocht doorbrengen, kan niet nalaten openlijk hier hulde te brengen aan hen, die met lust en ijver, dien feestavond bewerkstelligd hebben. Ongetwijfeld zullen allen, die dien avond daar tegenwoordig waren, wel zeer dikwijls met aangename herinnering aan dien avond terugdenken. Zoo voortgaande, mag men //Entre Nous" een lang bestaan en veel goeds voorspellen. Aanvaard leden van //E. N." nevens mijne beste weuscheu ten uweut, ook mynen harte - lijlcen dank, zoomede u, mijnh. de Redacteur, voor de verleende plaatsruimte. Helder, 9 April 1886. S. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Alexander is den 12 April te IJmuiden aangekomen. Het stoomschip Prinses Marie, van Amster dam, arriveerde den 9n April te Batavia. Het stoomschip Burgemeester den Tex is 10 April van Padang vertrokken naar Amsterdam. Het stoomschip Koningin Emma, van Am sterdam naar Batavia, vertrok van Southampton den lln April. Het stoomschip Prinses Amalia van Batavia, vertrok den 12 April van Port-Said naar Am sterdam. Marktberichten. Alkmaar, 10 April. Aangevoerd 11 Paarden f95 a 425, 21 Koeien en Ossen f120 a 180, 99 nucht. Kalveren f3 a 12, 1019 Schapen f16 a 26, 12 Lammeren f 6 a 8, 105 magere Varkens f 13 a 20, 174 Biggen f5 a 10, 9 Bokken en Geiten f4 a 7, 12 Kleine Bokjes f 0,30 a 0,45, Kipeieren f 2,50 a 2,90, Eenden dito f 3,50 per 100, Boter per kop f 0,55 a 0,625. Hoorn, 10 April. Tarwe f 7,50 a 9, Rogge f6,50 a 7,50, Gerst f5 a 6, Haver f4 a 4,75, Witte erwten f9 a 10, Groene fll a 12, Grauwe fl4al6,Val«fl0all,Bruinebeonen f 10,50 a 12, Karweizaad f 19,50 a 20, 7 Paarden f 40 a 190,138 Schapen f 26 a 34, 700 Lammeren £16 a 28,50, 44 Kalveren f 4 a 16, 16 Varkens f 12 a 20, 5 Zeugen f28 a 40, 127 Biggen 5 a 8, 55 Kippen f0,70 a 1,80, 16900 Kipeieren f2,40 a 2,65, 5200 Eenden dito f3,50 per 100, 2061 koppen Boter f0,42 0,52 per kop. 321ste Staatsloterij. 2e Klasse. Ie Lijst. No. 2547 f20,000. No. 9490 en 9987 f 1000. No. 11191 f400. No. 8215 f200. No. 8210, 9280, 15668, 16543 en 16968 f100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 9 tot 13 April. ONDERTROUWD: r GEHUWD: ene. BEVALLEN: T. Vennik, geb. Piscaer, z, M. Dupont, geb. Piller, z. C. E. van Oije, geb. Borgart, z. A. Nounekes, geb. Boon, z. C. J. Janszen, geb. Zeijlstra, d. OVERLEDEN: E. Remer, geb. van der Veen, 55 j. J. A. van Vliet, 7 m. A. Griet- huijsen, 69 j. S. P. Huvers, 6 j. Heldersche Moppen. In een dames-gezelschap wordt gesproken over het noorderlicht. Hé ja, zegt een jonge, pas gehuwde damb, daar heb ik meer van gehoord. Is dat nog beter dan electrisch licht Is het goedkoo- per En waar kan men dit krijgen (Historisch.) o Dat zelfs bij de grootste rampen grappige omstandigheden voorkomen, werd ook bij het onheil te Monte Carlo bewezen. Om de gekwetsten te verbinden, moest men zich zoo goed mogelijk trachten te behelpen en de gespleten neus eener dame werd met postzegels aan elkander geplakt. Een der passagiers, een Engelschman, ver liet het terrein van het onheil met een portier van een der rijtuigen onder den armeen spoorwegbeambte verbaasde zich daarover en vroeg hem, wat dit beteekende. wIk ben een der slachtoilers van de catastro- phe," gaf de man ten antwoord, //ik heb on derscheidene kwetsuren ontvangen, maar zal van de spoorwegmaatschappij geen schadever goeding vorderen ik moet echter vriendelijk verzoeken, het portier als een aandenken aan het onheil te mogen behouden." Men voldeed zeer bereidwillig aan het verzoek van den zonderling. o z/Niet waar, mijnheer," zei een juffrouw tegen een heer die een kamer van haar wilde huren, «het rooken hindert u niet «O, neen," antwooixlde de huurder, //ik rook zelf." z/Nu dat komt goed, want de schoorsteen rookt ook." Vervolg der Berichten. Aan den kapitein t. z. W. F. H. Cramer, onder-directeur der Marine alhier, is Zondagavond, ter gelegenheid van zijne bevordering tot Schout-bij-Nacht, door de tegenwoordige zee-officieren een serenade gebracht. Naar wij vernemen, zal Zr. Ms. stoomschip Auruba eerstdaags van hier naar IJmuiden stoomen om aldaar vic tualie, twee sloepen enz. in te nemen en over te brengen naar het stoomschip Java, dat te Devonport in reparatie ligt. Zr. Ms. transport-stoomboot Coertzen, met den Heer Spanjaard, inspecteur van het loodswezen te Vlissingen, en den Heer C. L. van Woelderen, directeur der stoom- vaat-Mpij. Zeeland, te Vlissingen, stoomde Zaterdag weder uit de haven te Vlissin gen, met het doel om op de rivier het geluid van den »kustmisthoornc van den Heer Lefèbre waar te nemen. Ofschoon door den uitvinder wederom veranderin gen aan den misthoorn aangebracht waren, was het geluid wel een weinig sterker dan bij vroegere proefnemingen, maar lang niet voldoende de tot nu toe ge bezigde trap-misthoorn van de stoomvaart- Mpij. Zeeland geeft veel sterker geluid. Met gunstig gevolg hebben gisteren te 's Gravenhage examen in de nuttige handwerken afgelegd de dames A. M. Kuijk en A. W. Jansen, beide kweeke- lingen van de Normaalschool alhier; de laatste leerlingen van de verdienstelijke, onlangs ontslapen onderwijzeres mej. C. M. W. Waleson. Te Maastricht is, na afgelegd examen op 10 April jl., acte voor lager onderwijs uitgereikt aan mejuffrouw Barbara W. J. Hopmans, geboren te Helder. Met het duiken op het wrak der Engelsche stoomboot Tynemouth, zittende in de buitengronden van Terschelling, zal spoedig weer een begin worden ge maakt. De blazerschuiten, welke bij die werkzaamheden benoodigd zijn, zijn reeds naar Terschelling vertrokken. Van de lading katoen, uit dat stoomschip, is in het afgeloopen jaar slechts weinig ge borgen. Bij aankomst van de mailboot Wil lem Prins van Oranje te Vlissingen, op Zondagmorgen, miste men een passagier 2de klas. Er moet voorondersteld wor den, dat deze gedurende de reis met opzet over boord gesprongen is. Het was vol gens rapport van den steward een oude heer, blijkbaar een Engelschman. De eerste grasboter in Friesland is Zaterdag door den veehouder J. S. de Vries, te Baard, aan den commissaris des Konings in die provincie aangeboden. De groote koemarkt te Alkmaar zal op Maandag 19 April a. sde groote paardenmarkt op Woensdag 21 April plaats hebben. Volgens den Haagschen correspon dent van de »Midd. Ct." is aan Domela Nieuwenhuis onlangs een erfenis ten deel gevallen van ongeveer een ton gouds. Het zal nu te bezien staan, zegt hij, wat hij daarmede zal aanvangen. Ver- deelen onder zijn lijdende partijgenooten, of te hunnen bate aanwenden door be legging in de een of andere onderneming, die hem goed rente geeft. Als hij het geld niet weggeeft, blijft de redacteur van Recht voor Allen" toch in elk geval zelf een kapitalist. Maandagnacht is een hevige brand uitgebroken in een paardenstal van den stalhouder M. H. Slousen te Haarlem. De stal is geheel uitgebrand. Vier paarden zijn in de vlammen omgekomen en ongeveer 1500 K.G. hooi is mede ver brand. Niets was verzekerd. De brand is door de politie met haar slangenwagen gebluscht. Zekere K., kweekeliug te 's Graven hage, is sedert Vrijdagmiddag zoek men vreest dat hem een ongeluk is overkomen. Zijn jas is gevonden bij een sloot nabij Clingendaal. Het dreggen door de politie gaf geen resultaat. De Noorderhaven te Harlingen ligt vol schepen, welke op gelegenheid wachten om de reis naar Holland of Overijssel te aanvaarden. Eerst was het de winter, daarna ijsgang, vervolgens de harde wind en nu laatstelijk tegenwind, welke ze belette den tocht te beginnen. Sommige dezer schepen liggen daar reeds een paar maanden. Ook verscheidene twee- en drie masters wachten op beteren wind, om de reis naar Engeland of de Oostzee te on dernemen. Bij liet te Vlissingen op last van den Minister van Marine plaats gehad hebbend on derzoek naar het gezichtsvermogen van hetloods- personeel aldaar, i3 bevonden dat de gezichts scherpte bij 3 zeeloodsschippers, 6 zeeloodsen en 1 binnenloods van dien aard was, dat zij zich aan een tweede onderzoek, bij de directie der Marine te Amsterdam af te nemen, zullen moeten onder werpen. Men schrijft uit Maastricht: Hoezeer men hier van geene werkstaking kan spreken, schijnt er toch een geest van ontevre denheid onder de werklieden, en met-name on der de glasblazers van de fabriek der firma P. Regout, te heerschcn. Reeds hebben eenigen de fabriek verlaten en elders werk gezocht, terwijl anderen van hun misnoegen doen blijken door zich aan dronkenschap over te geven. Tot daad werkelijkheden is het nog niet gekomen, tenzij men daaronder wil verstüan het inwerpen van glasruiten op eenige plaatsen, o. a. bij den heer P. Regout jr. en het bemoeilijken der politie in het uitvoeren van haar plicht. Dezer dagen nog was zij verplicht van de blanke wapenen gebruik te maken om twee dronkaards te arresteeren, die nochtans door eenige werklieden ontzet wer den. Tot wanordelijkheden zal het hier evenwel niet komen, daar van de zijde der politie, justitie en militaire macht alle maatregelen zijn geno men, om elke poging tot rustverstoring onmid dellijk te onderdrukken. Toen Vrijdagavond de sneltrein van Genève te Lyon—Perroche aankwam, vond de conducteur in een coupé tweede kl. een man liggen badende in zijn bloed. Hij bad een revolverschot in de nabijheid van het hart bekomen en daar hij nog ademhaalde, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De man is 20 jaar oud en heet Louis Lacour. Andere inlichtingen kun nen niet omtrent hem gegeven worden. De revolver, welke nog met 5 schoten geladen was, werd onder de bank van den waggen gevonden. Te Schweidnitz bij Breslau heeft zich een vrouw met hare 12-jarige dochter verdronken, in een oogenblik van zwaar moedigheid. Gewetenswroeging over een lastering ten nadeele van een derden persoon had de vrouw hare gemoedsrust ontnomen. Zij haalde haar kind uit de school en dwong het met haar den dood in het water te vinden. Telegrammen uit New-York melden dat er ernstige onlusten zijn uitgebroken te Saint- Louis. De werkstakers vielen de troepen aan, die de treinen en stations bewaakten, waarop de troepen met scherp vuurden en verscheidenen doodden en verwondden. Dit veroorzaakte zeer groote verbittering onder de bevolking, welke 's nachts op zes plaatsen tegelijk de stationsge bouwen in brand stak. Pogingen tot blussching faalden. Er verbrandden vele waggons. De ge- heele schade wordt geraamd op 100,000 dollars. Den 16n April hopen onze ge- 1 liefde Ouders hunne 30-jarige Echt vereen iging te herdenken, P. ADRIAANSEN en M. TOMPOT. Uit naam hunner dankbare kin deren, behuwd- en kleinkinderen. Helder, 13 April 1886. Den 16n April hopen P. ADRIAANSEN, Vuurstoker le klasse, en M. TOMPOT, hunne 30-jarige Echtvereenigiog te herdenken. Uit naam van hun vriend, J. C. v. S., en vriendin G. v. S., geb, Qu. Helder, 13 April 1886. Bevallen vau een welgeschapen Zoon T. VENNIK, geb. Piscaer. Helder, 8 April 1886. Geboren LAMBERTUS, zoon van P. NONNEKES en A. NONNEKES-Boon. Helder, 9 April 1886. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Dochter C. J. JANSZEN—ZEIJLSTRA. Helder, 11 April 1886. Gevoelig voor de zeer talrijke en tref fende blijken van hoogachting en waar deering, die mij op 6 dezer zoo van hier als van elders werden geschonken, en voor de uitnemende wijze, waarop die dag voor mij tot een onvergetelijken feestdag is gemaakt, betuig ik, mede uit naam van mijne Echtgenoote en kinde ren, aan allen mijn innigsten dank. Helder, 10 April 1886. H. DAARNHOUWER. Voor de vele blijken van belangstel ling, dezer dagen ondervonden, betuigen ondergeteekenden hun dank. Helder, April 1886. J. M. C. WALESON. J. A. WALESON. door den Heer O. LAMBORG, voor zijn vertrek uit Nederland. Entree 75 Cent de persoon. Plaatsen zijn van af heden te bespre ken aan het lokaal. DONDERDAG 15 APRIL AMUSEMENTS- VERGADERING. Het Bestuur, S.- ea G.-VereeniKlaic Adspiranten-Afdetling. Morgen (Woensdag) geen oefening. HET BESTUUR. KOEMARKTEN worden aan Burg te Texel gehouden op VRIJDAG 16 APRIL DINSDAG 27 APRIL ZATERDAG 1 MEI. den In het café POLAK kan direct een flinke JONGEN worden geplaatst. Oevraaga een flinke burger Dienstbode. Mej. KINDT, Spoorstraat. Er wordt gevraagd loon naar bekwaamheid. Adres Mej. A. KEET, Spoorgracht. Er biedt zich aan voor heele dagen. AdresKOLENSTEEG 258. Er biedt zich aan een zindelijke Dienstbode van buiten, tegen half Mei. Adres BERKHOUT Co. CAovrfiagd voor heele. dagen, geschikt om met jonge kinderen om te gaan. Adres bureau van dit blad. Wordt gevraagd: Adres Berkhout Co. Er wordt gevraagd: boven de 16 jaar. H. RIESSELMANN, Spoorstraat. gevraagd. Adres Berkhout Co. Verloren een blauw Armbandje met gouden Slootje. Tegen belooning terug te bezorgen bij BERKHOUT Co. Verloren een gouden Belletje. Terug te bezorgen tegen belooning 1ste Molenstraat No. 23. V erloren tusschen de Hoofdgracht en 't Belasting kantoor, een Muntbiljet van 10 galden. De eerlijke vinder wordt verzocht, tegen belooning, dit terug te bezorgen. Adres BERKHOUT Co. V erloren een zwarte Doek met ruitjes. Terug te bezorgen tegen een belooning hij de Wed. VAN LEEUWEN, Oostsloostraat P 101. Verloren een gonden Medaillon, gaande van de Westgracht naar de Vroonstraat. Die hetzelve terugbezorgt aan 't bureau van dit blad, zal beloond worden. voor een klein gezin, huurprijs f 1,20 per Tevens een TIMMERMANSJONGEN gevraagd. Adres C. WIGMAN, Breetstr. Helder N. 276. Te Huur tegen 1 Meia. s., een te bevragen bij P. DE COCK, Spoorstraat. Te Huur aan de Binnenhaven, wijk N, No. 37, een ruim WINKELHUIS, met Kelders eu ruim Erf, waarin de Hel dersche Melkinrichting is uitgeoefend. Te bevragen wijk N, No. 39. Te Huur met Alcoof, nabij de Rijkswerf. Te bevragen bij Berkhout Co. geschikt voor een juffrouw. Adres Berkhout Co. Te Hoop wegens verhuizing, 6 jonge KIPPEN en 1 HAAN, met HOK en LOOP. Adres Berkhout Co. Te Hoop Model en Buitenmodel Onderofficiers- Uniform (artillerie). Adres: Middenstraat D No. 197. Beste NATUURBOTER 50 Ct. Oude Leidsche KAAS. Versche EIEREN 4 a 11 Cent, per 100 f2.50. Kunstboter van af 20 Ct,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2