Amsterdamsche Petroleum Verlichting-Maatschappij. MM." Mn, KERKBOEKEN, De Concurrent. SCHOENWERK, lil!, Postzegels! puike NATUURBOTER 0PE1ABE VERKOOPING. BERKHOUT Co., Mï in Voor flei ScbooiaaKijfl! A, Jr., SCHOENWINKEL, WEEZENSTRAAT. WEEZENSTRAAT. W. J. MAALSTEED. BERKHOUT Go„ Hl F Wij hebben de eer te berichten, dat onze SEPULCHRE LAMPEN en daar voor passende Ornamenten verkrijgbaar zijn gesteld bij de Heeren J. VAN WILLIGEN, Magazijn „De Concurrent", en W. COLLET, Spoorgracht. eenÊüweSinprTrap- en HandnaaimacMne Afnemers gevraagd Aan het Molenplein ligt een Schuit met best BEDSTROO te koop. A. S. Manheim, Makelaar, een uitgebreide partij Galanteriën, Luxe-Artikelen en Schrijf-Garnituren, Voorloopig Bericht! Maandelijksche Vendu A. J. VAN ZWEDEN, W. ZEGEL, Melkverkooper, foor k Jkhoottmaak. In het Verkoophuis »J timet dj de soliditeit der Melen. Let op de minst inogele prijzen. OUDKERK VAN PRAAG. MODES! Modelhoeden, P. J. BOON-VAN HORSSBN. van af 10 Ct. per rol. van af 40 Cent. Kanaalweg. G. BAASAz. Bij Mejuffr. MÏÏNNIK, Attentie! Dames Haast U! Haast U! eer dat gij te laat komt! NAAR DE ..ONNOOZELE SCHAAPJES." Firma A. POPPKLMAN Co. 0p nieuw ontvangen een groote zending CONFECTIE- GOEDEREN, als: BUKS- en KAMGAREN PAKKEN (in donkerblauw, zwart en fantaisie) met een uitgebreide keuze in KINDER-COSTUMES. Gk UB. BRAMLAGE. Firma A. POPPFXMAN Co. BOEM EN MAAR! In de ..ONNOOZELE SCHAAPJES." WESTSTRAAT L 87. WESTSTRAAT L 88. Porcelein, Glas- en Aardewerk voor huishoudelijk gebruik. Ruime keuze in Beelden, Groepen, Vazen, Bloempotten, enz. enz. DE NIEUWE BIERHANDEL. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot 't leveren van alle Binnen- en Buitenlandsche BIEREN, BRONWATEREN, WIJNEN en GEDISTILLEERD. Hoor een solide Mening een ieders pst waardig te worden. N. L. TEN HACKEN, Weststraat L 41. OPRUIMING van een partij verschillende soorten van W tot spotprijs, Bij G. DUINKER, Dames- en Hinderhoeden en Nouveauté's. Wei K. KIKKERT. J. KORVER, GROOTE OPRUIMING van een groote partij Neteldoek, Vitrage, geslagen Gor dijngoed, Gordijnringen, Gordijnkoord, Gordijnkant en Franje. Haast IJ! Haast U! naar de De goedkoopste Winkel: DE ALLEMANSGADING. De versch bewaarde GROENTEN, VRUCHTEN en HoUaidsche CHAMPIGNONS in Men van de Haar- lemsche Maatschappij lot verdnnrzaming van Levensmiddelen, zijn verkrïta lil] MODES! Haast n, vóór dat ze op zijn! vreemde POSTZEGELS Te lioop een prachtige Mahonyhouten TOONBANK." Adres BERKHOUT Co. Te koop aangeboden een BOK, met Tuig en Tilbury. Adres BERKHOUT Co. Uit de hand te koop: met kast, tegen bijna de helft der waarde. Adres Berkhout Co. voor den verkoop van huishoudelijke artikelen (houtwerk.) Adres franco brieven lett. A. B. C., aan 't bureau van dit blad. Te koop gevraagd Adres BERKHOUT Co. T© Huur een net Burger-Woonhuis, op de Laan. Adres: A. KORFF Jz., Laan, Helder. zal op heden WOENSDAG 14 en morgen DONDERDAG 15 APRIL, telkens des avonds ten 6 ure, in het Verkooplokaal aan de Loodsgracht No. 403, ten overstaan van den Deurwaarder VAN DER WAL, publiek verkeopen: alsPortret- en Poëzie-Albums, Porte- monnaies, Sigarenkokers, Schrijfmappen, Zakboekjes, Werktaschjes, voortsTafel messen, Scharen, enz. enz., alles afkom stig van een gelikwideerd magaziju. De goederen zijn te bezichtigen op de verkoopdagen, des middags ten 12 ure. op DONDERDAG 28 APRIL a. s., in het lokaal van den Heer ABRAMSE, van MEUBELEN, HUISRAAD en verschillende andere Goederen. Degene, welke Goederen bij deze ver- kooping wenschen bij te voegen, melden zich intijds aan bij den Deurwaarder VAN DER WAL of den Vendumeester B. B. BORGART. Goederen worden van af heden in ont vangst genomen. is in prijs verminderd. Per drie maanden is het nu franco per post f2,75. Nommers kunnen bij ons ter kennismaking aangevraagd worden en Abonnementen aangenomen. SPOORSTRAAT. Weezenstraat. Dagelijks verkrijgbaar zuivere ZOETE MELK7 Ct. per liter. GETAPTE MELK 5 Alle soorten Matten, Kleeden, Stoffers, Boenders, Bezems, Waschborden, Sponsen, Emmers, Galanteriën, Friesch-, Goudsch- en Maastrichtse!) Aardewerk, Witte Kopjes, on beschreven, 35 Ct. de 6 en 6 Ct. per stek. Gedrukte Kopjes, in alle fignren, 50 Ct. de 6. GOEDKOOP VERKOOPHUIS: Smidstraat 315. GROOTE SORTEERING Vitrages N etolclooli Uim torasses mmr>rasso-n.ant Grorciijnliatoeia W atertwist GordUnfranJes GordiJ nlioorcl GorUUnringen Irlaiidaisos Gorcii] n ls.an ton met entre-deni. Boctclotljlien Matraslinnen Zeemlappen ScmnaerlJ Koord Tafelzeil Tafemieeden Vloerzeil Tiarpotten Bedmeeden Ledinant- toenang Meutoeloreton Dcltons, enz De ondergeteekende verwittigt baren geacbten cliëntelle de ontvangst eener schoone collectie die van af heden ter bezichtiging zijn gesteld. Ruime keuze in vele Nouveaute's. Achtend, Middenstraat, Helder, worden alle soorten van Ring-, Fransche- en Creme-Gordijnen opgemaakt en gewasschen. Ook Binnen- Jalousiën worden schoongemaakt. Nette aflevering en billijke prijs DIADEEMS van af f 1.75, Drieverl. VLECHTEN -2.25, Els. id. -2.75, Vijfverl. id. -3.25. Ook wordt van uitgevallen HAREN een Vlecht gemaakt, van af f 1.50 15. BINNENHAVEN 15. Wegens gekocht te hebben een gelikwideerden winkel, bestaande in alle soorten Linten, Bloemen en Vêeren, zullen dezelve voor spot! spotprijs worden opgeruimd. Een groote partij zwarte en gekleurde THIBETS, van af 35 Cents per El, dubbele breedte. Wegens Invallende Feestdagen, zal de winkel tan af a. S. Maandagavond "7 uren ge sloten zijn tot nadere bekendmaking. BOENDERS BEZEMS STOFFERS 8 Cent. 24 14 Lange KAMER-BEZEMS 70 LUIWAGENS 25 DWEILEN Groote SPONSEN ZEEMLAPPEN Grootste soort VUILNISBLIKKEN 11 Cent. 10 15 35 12 SPECIALITEIT IINT Grooto üouzo, Lage prijzen, van af Heden tot 25 April, In don A. VISSER. Zuidstraat No. 31, is verkrijgbaar: 50 Cent de 5 Ons. De ondergeteekende be richt baren geachten be gunstigers de ontvangst der nieuwste Zich minzaam aanbevelende, Groote afslag- Puike kwaliteit AARDAPPELEN, 17 20 en 25 Cent de 5 kop. ZUURKOOL 4 Cent 't pond en SLABOONEN 8 Cent, ook SNIJBOONEN. BOELSUMS, Oranjestraat nabij de Yischmarkt. Zuidstraat. Spoorstraat. WIT PAPIER per riem f 1 70. GRIJS PAPIER - 1.60. STROOPAPIER -1.10. GEPLAKTE ZAKKEN 11 Cent. Onnoozole Sclitiapjos. Afslag WITTE SUIKER 27'/,Cti. GELE 26 Beste zachte STROOP 71/, ZOUT 7 SODA 3, per 5 pond 2'/a BLEEKPOEDER 10 ZEEP 14 RIJST Tan af 6'/s Grobne en Gbmjwe ERWTEN 11 (goed gaar). TARWEMEEL 7 STIJFSEL ÏO1/» KOFFIE 38 BOTER van af 27'/,» 35 en 45 Zuivere NATUURBOTER 52'/, OSSEVET 1ste soort 26 REUZEL 26 Best Hollandsch SPEK 28 LUCIFERS 4V, PETROLEUM 71/,, bij 5 kan 7 BAK-OL1E 33 GOEDKOOP VERKOOPHUIS Smidstraat 315. Prachtige kristallen Inktkokers 25 ct., fijne porseleinen Dames-Kop en Schotel 271/a ct., Bierglazen, van af 5 ct., Wijn glazen (kristal) 18 ct., Zeepbakjes 6 ct., glazen Peper- en Zoutstelletjes 7 ct., Asch- bakjes 7 ct., Olie- en Azijnstel fl.00, Waterstel (compleet) fl.10. Kaasstolp fl.00, prachtige Horlogedragers 35 ct., Borden, Schalen, Waterkraften, Koffie kannen, Trekpotten, prachtige Beeldjes en Yazen, Boenders, Luiwagens, Ragebollen, Stoffers, Bezems, Glazenwasschersstokken, Emmers, Tobben, Zeemleer, Sponseu, Koekepannen, Strijkbouten, Draadnagels, Sloten, Karpetten, Kleedjes, Zeil-matten, Heeren-, Dames- en Kinderschoenen enz. Alles tot spotprijzen. V i'io slnncler Uitvoerige prijscouranten worden verstrekt ONTVANGEN de nieuwste modellen DAMES- en KINDER-H0EDEN, de fijnste garneering BLOEMEN, LINTEN, VEEREN en wat verder het vak toebehoort, tegen zeer geschikte prijzen. Aan dit adres kannen Leerlingen ge- plaatst worden. q (JQMES, over de Molenbrug. Een groote partij prachtige ongeregelde JONGENS- en MEISJESKRAGEN, be staande uit alle verschillende Patronen, tegen spotprijs. KINDERHOEDJES, 20 ct. M. GRIESHAVER. Een groote collectie zijn bij ons in Depót. Prijzen van af 1 Cent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3