't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No.^1378. Zaterdag 24 April 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Een liedje van opstanding. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. APRIL, (Grasmaand), 30 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 38 m. Onderg. 7 u. 18 m. Zondag 25 Paschen. Laatste kwartier. Maandag 26 2e Paaschdag.Israëlitische Dinsdag 27 Paaschdagen. Woensdag 28 Donderdag 29 Vrijdag 30 MEI, (Bloeimaand), 31 dagen. Zaterdag 1 HELDER, 23 April 1886. Het laatstelijk onder Noorsche vlag gevaren hebbende schip Palmen, liggende alhier, is tot geheimen prijs onderhands gekocht door den heer A. Hutjes, alhier. De offieier-mach. 2e kl. J. G. Van den Bosch zal binnenkort, ter vervanging van den luit.-ter-zee le kl. J. H. M. Jansen, naar Fiume vertrekken, en bij den torpedodienst te Willemsoord worden vervangen door den mach. le kl. W. Fagg, terwijl de bij den torpedo-dienst te Wil lemsoord geplaatste mach. le kl. v. c. J. Den Herder in het begin der volgende maand te Hellevoetsluis wordt gedeta cheerd, en vervangen wordt door den mach. le kl. J. De Waard. De trein van de Holl. Spoorweg, waarmede het Koninklijk gezin zich van den Haag naar Amsterdam zal begeven, vertrekt a. s. Dinsdag om 1.30 uit 's-Gra- venhage en Maandag 3 Mei, 's morgens 9.45, begeeft bet gezin zich van Amster dam naar Het Loo. Uit Enkbuizen wordt van 20 April gemeld Op de terugreis van de visschers- vloot op de Noordzee, geraakte heden morgen overboord en verdronk Jan Bol Dz., een oppassend man uit Volendam, knecht bij Corn. de Boer. De ongelukkige laat een vrouw en vier kinderen na. Dezer dagen is de nieuw verbeterde zee-reddingsboei in den rijver aan den Vijverberg in bet openbaar tentoongesteld. Het is een hoogst eenvoudig doch schran der uitgedacht reddingstoestel, voortge komen uit de werkplaats van het technisch museum Prins Hendrikscherpe kleur speling, bij groote beweeglijkheid boven de waterlijn, hebben bij den vervaardiger, den beer L. J. Lefèbre, geluid- en sig- naalkundige, op den voorgrond gestaan, terwijl de boei zelve daarenboven een drjjfrermogen bezit, groot genoeg om ge lijktijdig vier personen te kunnen redden. Bij de verkooping van linnen enz. uit de nalatenschap van jonkvr. Snouck van Loosen te Enkhuizen is o. a. een Gobelin karpet, waarop de intocht van Jacoba van Beieren, verkocht voor f 1000. Te Harlingen liep onlangs een per soon met fleschjes te koop, waarvan de inhoud, een helder vocht, moest dienen om koperen voorwerpen te vernikkelen. Hij verkocht heel wat van die fleschjes, want inderdaad werden de met het vocht aangestreken zaken als met een zilver laag overtrokken, doch den volgenden dag toen de koopman inmiddels was gevlogen zag men, dat al die glans weer vervlogen was. Een apotheker con stateerde bovendien, dat het bewuste vocht een allerschadelijkst vergif bevatte, Het geval kan dienen als waarschuwing voor de ingezetenen van andere gemeenten. De Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage heeft een vrouwtje van het platteland, dat in de vorige week had terecht gestaan, wegens het bezigen van reeds eenmaal gebruikte postzegels en tegen wie door bet Openbaar Ministerie f 8 boete geëischt was vrijgesproken. Van twee gestempelde postzegels was het gestempelde gedeeltelijk afgeknipt en waren de twee ongestempelde gedeelten aan elkander geplakt. Het vonnis oor deelde het volledig bewjjs niet geleverd. Het arresteeren van een beschon ken werkman Maandagmiddag aan den Nieuwendjjk te Amsterdam, leidde tot een grooten volksoploop en tot een heftig verzet tegen enkele politie-agenten, aan wie men poogde den beschonken man te ontrukken. Door bedoelde beambten, die spoedig versterking kregen van het naast- bijgelegen politie-commissariaat, werden behalve den bescbonkene nog een viertal zijner kameraden in hechtenis genomen, wegens het plegen van feitelijken weder stand. Het bericht omtrent den len luit.- kwartiermeester B., van het 8e reg. infan terie, die als vermist werd opgegeven, schijnt op een misvatting te berusten. Althans uit Deventer meldt men, dat die officier reeds sedert meer dan 14 dagen in zijne garnizoensplaats is terugge keerd. Uit Rotterdam wordf gemeldSedert eenige dagen had in een onzer hotels een jeugdige Engelschman, van een jonge dame vergezeld, zijn intrek genomen. Het paar, oogenschijnlijk man en vrouw, deed zich voornaam voor en maakte grove ver teringen. Men meende met aanzienlijke personen te doen te hebben. Inmiddels was de politie door die te Londen onderricht, dat zich alhier ver moedelijk ophield de gewezen klerk van een Engelsche bankinstelling, die zijne patroons voor een aanzienlijk bedrag be stolen bad en sedert voortvluchtig was. Het vermoeden vestigde zich daarop al spoedig op bovengenoemden jeugdigen Engelschman, wiens gangen nu nauw keuriger werden nagegaan. Al spoedig kreeg de politie meer zekerheid, dat zij in hem inderdaad den gesignaleerden persoon gevonden had, en in den afge- loopen nacht zijn hjj en zijne gezellin in hun hotel in hechtenis genomen en achter slot gebracht. Voor het hof te Amsterdam stond Dinsdag terecht J. H. de H., oud 48 j., geboren te Woerden, wonende te Loenen. De beschuldigde dus werd door hem medegedeeld had vroeger veel geld gehad langzamerhand waren zijne zaken achteruit gegaan gedeeltelijk dewijl hij te hoog geleefd had en eindelijk be vond hij zich in geldverlegenheid, zoo zeer dat het levensonderhoud hem ging ontbreken. Hjj wendde zich tot zjjn broeder om hulp en toen deze haar wei gerde, schreef hij hem een brief van dezen inhoud: Broer Jan! Ten einde raad steek ik uw boel in brand, of help mij aan f 25. Hein." De beschuldigde bekende het ten laste gelegde. Uit zijn geheele houding ter terechtzitting bleek dat hjj zeer opge wonden was. Op de. vraag van een der raadsheeren, of hjj geen berouw bad over zijne daad, antwoordde hij: »ja berouw, omdat ik met mjjn daad niets verder ben gekomen." Het O. M.waargenomen door den adv.-gen. mr. Jolles, wees er op, dat men hier met een bijzonder geval had te doen. De besch. toch is geen gewone brand briefschrijver uit den lageren stand, maar een man, die eenmaal in zeer goeden doen verkeerde, een man die, volgens de verklaring van zijn zwager, eenmaal de ziel, de drijvende kracht van Woerden's burgerij was. Met inachtneming van verzachtende omstandigheden, werd een jaar celstraf geëischt. De verdediger, mr. C. F. Vreede, gaf het hof een schets van den levensloop van den besch. en had gelegenheid daarbjj op velerlei verzachtende omstandigheden te wjjzen. Bovendien, pleiter achtte ook niet bewezen, dat besch. het ernstig op zet had gehad, bet huis zijns broedersin brand te steken. Op dien grond moest z. i. een vrijspraak volgen. De minder gunstige toestand van handel en nijverheid doet zich thans ook in de Zaanstreek gevoelen. Op een molenmakerswerfwaar een paar jaar geleden 80 man werktenzijn er nu slechts enkelen, die nog bezig gehouden worden. Het loon is daar teruggebracht van 20 en 18 tot 16 en 15 cent per uur. De timmermansbazen van Wormerveer, Koog en Zaandjjk hebben allen besloten het tegenwoordige loon te handhaven, behalve voor de molenmakers, die één cent per uur minder zullen ontvangen. Als een bewjjs voor den tact van den burgemeester van Enschede om met de lui om te gaan en voor zijn persoön- en invloed deelt de Zutph. Ct. het volgende mede: Op de voorlaatste socialistenvergade ring vroeg de burgemeester aan een naast hem staanden arbeider om een weinig vuur voor zjjne sigaar. Deze gaf hem j dit. Een arbeider achter hem fluisterde zjjn makker in »Flauwert, dat je bent, om den burgemeester wat te geven." De heer Van der Zee deed alsof hjj niets ge hoord had, maar toen zjjne sigaar nog niet goed branden wilde, keerde hij zich ensklaps om en vroeg aan den spreker van zooeven»Mag ik asjeblieft een beetje vuur van je hebben Onmiddellijk werd hem de sigaar overhandigd. Hij stak de zjjne aan, en zeide onder het teruggeven, terwijl hij den man spottend aanzag: Jij bent toch ook een flauwe ventOnthutst en beschaamd keek de man voor zich. - Men schrijft uit AmsterdamEr wordt veel gesprokeu over het verzoek tot aanhouding van oen behéerendeu me devennoot der firma Lens Bergsma, Plate, wegens diefstal.u Zij die Plate persoonlijk kenden, weten dat hier geen sprake kan zijn van gewonen diefstal, van persoonlijke verrijking. De zaak moet wezen, dat eenige aan de firma toever trouwde gelden men spreekt van f60.000 tot andere doeleinden zijn gebruikt, wat voor de wet als diefstal geldt. Tot andere doeleindenmaar tot welke Tot persoonlijke doeleinden door en voor Plate Eerst als dit bewezen is kan men zeggen of Plate de schuldige is, dan wel de wrijfpaal, waaraan, nu hjj een maal voortvluchtig is, ook maar alles wordt Een echtpaar te Breda, dat aan staanden Maandag (Tweeden Paaschdag) zijn gouden bruiloft hoopt te vieren, heeft de merkwaardige bijzonderheid, dat de man Adam en de vrouw Eva heet. Honderden oogljjders komen tegen woordig te Meran hulp zoeken bij den vermaarden oogheelkundige Prins Karl Theodor van Beieren. Dageljjks is hjj 3 of 4 uur te consulteeren en hij schrijft niet alleen recepten, maar verschaft kos teloos alle geneesmiddelen, brillen, enz. Voor oogljjders, die een langen kuur moe ten ondergaan, heeft de Prins een gast huis ingericht, waar ieder, die zjjn hulp noodig heeft, kosteloos verpleegd wordt. Zjjn echtgenoote, een Portugeesche prinses, staat hem bij alle operaties bjjeenigen tjjd geleden o. a. hield zij het hoofd van een patiënt vast, ofschoon zijn bloed haar kleederen bezoedelde. In bet arsenaal te Spezia zjjn on langs proeven genomen met een reddings boot, welke op eene nieuwe wijze gebouwd en door het min. van marine aangekocht is voor de som van 14000 lire. Dit vaar tuig bevat een aantal reservoirs met samengeperste lucht, die het omslaan of geheel zinken der boot beletten. Een soldaat te Algiers, die wegens dronkenschap, na zijn terugkomst uit Tonking, in de militaire gevangenis was opgesloten, is door den bewaker geheel en al vergeten, zoodat men hem verhon gerd in zijn cel vond. In geen acht dagen had men naar den man omgezien. De stad Stry, in Galicië, is voor een groot gedeelte verwoest door een hevigen brand. De vlammen braken op den middag uit en werden door den wind zoozeer aangewakkerd, dat twee uren later alle straten waren aangetast. Het stadhuis, het telegraafkantoor, het spoorwegstation zoowel als al de huizen daartusschen stonden toen in een vlammenzee. De brandweer was machteloos tegen bet woedende vuur, en ook de Lembergsche brandweer, die per spoor te hulp kwam, kon niets doen. Van meer dienst waren de, mede uit Lemberg per spoor gezonden levensmid delen, kleederen enz. Want minstens 6000 inwoners van Stry zijn van hun woning en al wat zij bezaten beroofd. Ook van elders wordt hulp voor de slacht offers gezonden. En dat mag wel, want er heerscht groote nood. Hoeveel menschen bij de ramp om bet leven zijn gekomen, is nog niet bekend Men had, volgens een der laatste berich ten, 15 dooden gevondenmaar er wor den nog vele personen vermist. Het aantal verbrande huizen bedraagt zes-honderd-vijftig. Volgens een bericht uit Lemberg, be draagt het aantal dooden veertig. Uit Rusland wordt een andere groote brand bericht, te Belyj, in het gouverne ment Smolensk. Ook daar werden hon derden huizen vernield, en kwamen ver scheidene menschen om het leven. De dader van den moordaanslag, op den bisschop van Madrid gepleegd, is Galeote genaamd. Hjj is groot van per soon, 43 jaar oud en vroeger aalmoezenier in een klooster, maar wegens lichtzinnig heid ontslagen. Met een buitengewone koelbloedigheid heeft hjj zjjn misdaad volvoerd. Onder een valschen naam heeft hij aan verschillende bladen der Spaan- sche hoofdstad de misdaad, welke hjj begaan zou, eenige dagen geleden mede gedeeld. De bisicbop is Maandagavond aan de bekomen wonden overledenhjj was om ringd door zijne vrienden ook de aarts bisschop van Toledo en de markies Vega de Armjjo waren bjj 't sterfbed aanwezig. Een jong apothekersbediende te Edinburgh was dezer dagen voor de recht bank gedaagd, omdat hjj, bij bet gereed maken van een drankje, zich in 't gewicht had vergist en daardoor den toestand van een zieke jonge naaister verergerd had. De jonkman betuigde zijn innigen spjjt over het gebeurde. Hij verhaalde, tot zijn verontschuldiging, dat hij, toen hij het bewuste drankje klaar maakte, wat van streek was door 't pas ontvangen bericht van een onverwachte erfenis van 16.000 p. st., welke hem te beurt gevallen was, en de rechtbank sprak hem vrij. Nu haastte de jonge apotheker zich, de naaister, wier gezondheid hjj bena deeld bad, op te zoeken, om te zien wat hjj voor haar doen kon. Het meisje be viel hem zoo goed, dat hjj haar na een korte kennismaking hart en hand aan bood, en de geschiedenis, die zoo treurig begonzal met een vroolijke bruiloft eindigen. Ingezonden. Ware 't niet, dat de onmiddellijke nabijheid van de zee veel, zeer veel afdeed, men kon er zeker van zijn dat de gemeente Helder, dank aan zijn welriekend kanaal, een broeinest zou zijn van besmettelijke ziekten. Ik wijs liier alleen op het nuttige en noodzakelijke, en wil niet spreken van 't meerder aangename in de gemeente, dat een uitdieping van dien modderpoel zou op leveren. De bewoners langs 't kanaal, die gedoemd zijn soms dagen achtereen dien geur te ge nieten, weten u al 't aangename van 't kanaal te verhalen. Die toestand, ik zou haast zeg gen, is eenig in onze gemeente. Dit springt nogal in 't oog, wanneer men bijv. dezer dagen Haarlem en omstreken eens bezocht. Men komt 's avonds nog vervuld met den geur van hyacinthen etc. te Helder aan, en passeert de Postbrug. Dan is het werkelijk opnieuw een genot, waarbij het overzetten met de pont m. i. kinderspel mag heeten. Maar nogmaals het aangename daarge laten -'t is hier de noodzakelijkheid om gezond te blijven, die spreekt, en daarom vóór alles«uitdieping van het Held. Kanaal." Dit is thans het eerste gemeentebelang, al gaat het ook met zware geldelijke offers ge paard, dit zij dan ook de eerste wensch der inwoners Een bewoner aan 't Kanaal. Helder, 21 April 1886. Geachte Heer Redacteur De inzender van het stukje, geteekend X, in uw nommer van 21 April 11, wil de aan dacht gevestigd houden op den aanleg van een brug over het Heldersche Kanaal, ter hoogte van de Keizerstraat. Niemand zal 't X betwisten, dat eene bnq aldaar wenschelijk zoude zijn, niemand zou durven beweren, dat de communicatie in de gemeente er niet mede zou zijn gebaat, hoewel de tegenwoordige bediening van het pontveer niets te wenschen overlaat, en de houding der politie, bij eventuëele ophooping van voetgangers, veel kan doen om ongeluk ken te voorkomen. Is de brug echter zóó noodzakelijk, dat ze vóór andere openbare werken, 't eerst zou moeten worden ter hand genomen Ik geloof neen. De onhoudbare toestand van het Heldersche kanaal zelf, met zijne verpestende walmen, dient zeker vóór eenig ander openbaar werk in aanmerking te komen. Deze zaak raakt de gezondheid van de geheele gemeente. Er ruischt door alle dreven Een rein, een heerlijk lied. Het spreekt van hooger leven, Terwijl 't alom gebiedt, Tot wat op veld en akker, In bosch en wei en dreef, Nog sluimert: //wordt toch wakker! Ontwaak, sta op en leef! Opstaan, Opstaan, opstaan! Ontwaak, ontwaak! Sta op, sta op! Er wacht u weer Een zegenrijker taak." Het is de stem der lente, Die door de dreven zweeft, Nu zij weer hare tente Hier opgeslagen heeft. Zij spreekt, zij zingt, zij fluistert, Tot ieder blij gemoed, Dat gaarne naar haar luistert, En roept met heil gen gloed: Opstaan, opstaan, vriendjes! Ontwaakt, ontwaakt! Staat op, staat opDe nacht is om Ik ben 't, die sterk u maakt!" Tot alles wat rondomme Nog slaapt, voor 't hoog're doof, Klinke ook de stem alomme, Yan liefde, hoop, geloof, En dringe in 't hart der volken Van heel onze aarde door. Herhaal, o, vredetolken Die stem, en roept in koor: Opstaan, opstaan, opstaan! Ontwaak, ontwaak! Sta op, sta op, en wijd uw kracht Aan reiner, schooner taak. Heldersche Moppen. STRAFBARE ONOPLETTENDHEID. Grondeigenaar. «Is er hedennacht niets bijzonders voorgevallen Nachtwachter. «Ja wel, mijnheer, de blik sem is in een der broeikasten ingeslagen." Grondeigenaar. «Waarom let je dan niet beter op, waarvoor betaal ik je anders o EEN FINANCIEEL GENIE. Student. «Hoeveel geeft ge mij voor dit werk Antiquaar. «Twintig gulden." Student. «Goed! (neemt het geld in ont vangst.) En voor hoeveel zoudt ge dit boek nu willen verkoopen Antiquaar. «Voor vijf en twintig gulden." Student. «Uitmuntend, dan koop ik het boek van u terug, maarop crediet." o NIETS VOOR NIETS. Een jonge moeder nam een kindermeisje aan voor haar kindje. Toen men het eens was over den prijs, zei ze«Ik heb dus je vrij hooge eischen ingewilligdik hoop nu, dat ge het kind niet als een vreemde beschou wen zult, maar het een weinig liefde zult toe dragen." «Mevrouw," antwoordde de kindermeid, «als u dat van me vergt, dan moet u me twee gul den meer betalen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1