MUZIEK in ie TUINTJES MIDDENSTRAAT. Advertentiën. MM Vrije Geref. Gemeente, Evangelie-V erkondiging. Volksvoordracht door den Heer A. B. WEBER, Burgerking Harmonie. TI V O LI. Maandag 2de Paaschdag ZB .A_ T i. MUZIEK voor den DANS „DILIGENTIA." Maartdag 2e Paaschdag ZB .A. ZD. Naaimachine-Reparateur. W. F. KOK, een nette WERKSTER, 2 a 3 ttwame Kleeflermakerskneclits, een Burger-Juffrouw, Voor een Juffrouw een Broedsche KIP. een hoek LAND, omhekt. f 7000 disponibel op le Hypotheek. is HORDIJK te Helder, Stoomvaartberichten. Het stoomschip Koningin Emma, van Am sterdam naar Batavia, vertrok 19 April van Marseille. Het stoomschip Soenda vertrok 20 April van Suez naar Amsterdam. Het stoomschip Prinses Amalia vertrok 19 April van Marseille naar Amsterdam. Het stoomschip Sumatra vertrok 21 April van Padang naar Amsterdam. Het stoomschip Prinses Wilhelmina, van Am sterdam naar Batavia, vertrok van Southamp- ton 21 April. Het stoomschip Soenda, van Batavia naar Am sterdam, arriveerde te Port-Said den 21 April en vertrok denzelfden dag. Marktberichten. Schagen, 22 April. 10 Paarden f90 a 190, 70 Ossen f180 a 240, 100 Geldekoeien f 40 a 160, 24 Vaarzen f70 a 110, 23 Hokkelin- gen f 45 a 60, 52 nucht. Kalveren f4 a 10, 496 Schapen f16 a 25, 15 Bokken en Geiten f 1 a 7, 24 magere Varkens f12 a 20, 30 Biggen f7 a 9, 20 Kippen f 0,50 1,25, Boter per kop f0.62i a 0,67, Kaas per kilogram f0,30 a 0.40, Kipeieren per 100 f 2,25 a 2,50, Eend eieren f 3,30. Visscherij-Berichten. 21 April v.m. 5 last haring aangebracht. Uit de hand verkocht. 7 korders met 30 tot 40 gx-oote tong per stuk 50 cent, 30 tot 40 kleine tong per stuk 15 cent, 3 tot 8 mand kleine schol per mand f3,10 tot f3,75. N.m. 475 tal haring per tal 40 tot 45 cent, 10 beugers met 100 tot 200 schelv. per 100 f 19 a f 20, 3 tot 5 kabelj. per stuk f 2,25. 22 April v.m. 120 tal haring. In afslag opge houden 25 cent per tal. 50 kórdersmet30 tot 100 groote tong per stuk 50 tot 60 cent, 30 tot 160 kleine en middelm. tong per stuk 10 tot 20 cent, 1 tot 4 mand kleine schol per mand f2,80 tot f3,25. N.m. 32 beugers met 30 tot 250 schelv. per 100 stuks f 10 tot f 12, 3 tot 25 kabelj. per stuk f 1 a f 1,50. 22 April v.m. 10 tal haring per tal f 40 cent, 1 zalm f8,50. Schuiten nog in zee. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 20 tot 23 April. ONDERTROUWD: P. Sehoorl, landman, en C. M. Jimmink. GEHUWDC. Vlam en G. Gauw. BEVALLEN: H. A. Slot, geb. Haak, d. A. Buik, geb. Buij, d. C. Boelsums, geb. den Bak ker, d. A. J. de Bruijn, geb. Snitselaar, d. T. Jonker, geb. van der Wolt, z. M. van Diest, geb. Lastdrager, z. G. Brusus, geb. de Groot, d. A. T. Lut, geb. Scheer, d. OVERLEDEN: L. Raven, 22 m. N. Kint, 7 j. A. Raven, 5 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 15 tot 21 April. ONDERTROUWD: n GETROUWDUeene* GEBOREN: Cornelis, zoon van Dirk Ver hoeve en Neeltje De Bruin. Trijntje, dochter van Jacob Knijper Jz. en Niesje Kooger. Adrianus, zoon van Hendrik Nieuwenliuizen en Trijntje Lemstra. Jannetje, dochter van Tennis Duinker en Maartje Leen. Cornelis, zoon van Jan Timmer Cz. en Jetske Bremer. Cornelia Marie, dochter van Dirk Keijser Sz. en Marretje List. Jacob, zoon van Jacob Breen en Maartje Buijs. OVERLEDENMaai-tje Lap, 9 maanden, dochter van Arie Lap Az. en Martje Koppen. Simon Keijser, 75 jaren, wcduwn. van Trijntje Dijksen. Politie. Aan 't Bureau II zijn inlichtingen te beko men omtrent een op de straat gevonden lap japonstof. Vervolg der Berichten. Door den kapitein, eerstaanwezend ingenieur der genie alhier is gisteren aan besteed Het doen van voorzieningen aan of bij militaire gebouwen te Helder (begrooting f 4050.Ingeschreven door de heeren A. Bels f 4600 G. Moorman f 4560 S. Krijnen f4500; J. Duinker f4466; P. Duinker f4449; P. Verheg f4418 A. Bos f4353. Bij kon. besl. van 21 dezer is be paald, dat de stembriefjes ter verkiezing van twee leden der Provinciale Staten van Noord-Holland, in het hoofdkiesdis trict Helder, op 11 Mei e. k. en, zoo her stemming noodig mocht zijn, op 25 Mei daaraanvolgende in te leveren, zullen worden geopend, onderscheidelijk op 13 en 27 Mei e. k. Aan boord van hetschroefstoomschip >Koningin Emma der Nederlanden," liggende aan 's Rijkswerf alhier, is Dins dagmorgen een matroos van de boegspriet op den wal gevallen. Zwaar gewond werd hij opgenomen en naar het Marine hospitaal vervoerd. De heer F. J. Vermeulen, onder wijzer aan de school voor m. u. 1. o. alhier, die eerstdaags naar Haarlem ver trekt, ontving van zijne leerlingen, als souvenir, een fraaien armstoel. Naar we vernemen zal het oefenings lokaal der Scherm- en Gymnastiek-Ver- eeniging Oefening kweekt Kunst op den tweeden Pinksterdag feestelijk worden ingewijd. Tot dit feest zullen worden uitgenoodigd verschillende Gymnastiek- gezelschappen uit andere plaatsen. Mej. M. A. Witsenburg van hier, als interne kweekeling aan de kweekschool voor onderwijzeressen te Haarlem; zij was leerling aan de school van mej. A. L. van Deventer, alhier. Het roodvonk, dat geruimen tijd te Terschelling vrij hevig heeft gewoed, heeft, blijkens verklaring van den geneeski digen inspecteur, opgehouden epidemisch te heerschen. Texel, 22 April. Nabij den Prins-Hendrikpolder geraak te gisteren, door het breken van den disselboom, een wagen van den dijk in zee. Gelukkig wist de voerman er in tijds af te komen en sprong een knaapje, dat met hem medereed, ook nog vroeg genoeg van den wagen. Het ongeval liep dus zonder ernstige gevolgen af. De reddingsboei, van Z. M. stoom schip Aruba", onlangs in de Noordzee verloren, is aan den dijk van den Prins- Hendrikpolder opgevischt. Uit Amsterdam wordt gemeld De schade, door een ontrouwen gemeente ambtenaar aan de stedelijke kas toege bracht, ad f45,362, is vergoed. De gemeente lijdt dus geen schade. Met verlangen ziet men tegen den zomer de nieuwe aardappelen tegemoet en wel eensdeels, omdat zij lekker ge vonden worden en andersdeels, omdat men meent, dat zij veel voedzamer zijn dan de oude, wat evenwel niet het geval is. Zooals bekend is, maakt het zetmeel het hoofd-voedingsbestanddeel van den aardappel uitdit nu neemt toe van het oogeublik, waarop de aardappel uit den grond gehaald wordt, tot in December, wanneer zij eerst tot volle rijpheid komen, en vermindert dan langzamerhand weer in hoeveelheid. De bekende scheikundige Stöckhardt heeft daaromtrent nauwkeuri ge onderzoekingen gedaan en het vol gende geconstateerd. De aardappelen bevatten aan zetmeel in Augustus 10 pCt., in September 14, in October 15, in No vember 16, in December 17, in Januari 17, in Februari 16, in Maart 15, in April 12 en in Mei 10 pCt. In Juni en Juli wordt de hoeveelheid zetmeel nog minder, en de aardappel heeft dan nauwelijks nog eenige voedigswaarde. De vrouw van een daglooner te Niehl (Pr. Rijn-prov.) heeft haar man met zes kinderen in een jaar verblijd. Nog geen jaar geleden beviel zij van een drieling, en thans werd zij opnieuw moeder van twee meisjes en een jongen. De kinderen zijn allen zeer gezond. Mevrouw Yan der Smissen, te Brus sel, die gelijk men weet door haren echt genoot met revolverschoten werd verwond, is overleden. Blijkens de laatste berichten blijft de werkstaking in de kolenmijnen van het bekken van Charleroi, te Jumet, Marchiennes, Monceau, Roux en Gosse- lies, aanhouden. Van de 3540 mijn werkers, die in gewone tijden in die plaatsen arbeiden, blijven 2420 weigeren het werk te hervatten, vooraleer hunne eischen ingewilligd zijn. Tot dusver zijn in de verbrande stad Stry gevonden 68 lijken, terwjjl nog een vijftigtal worden vermist. Ook zijn vele zieken, grijsaards en kinderen, welke in den omtrek kampeerden, door koude en ontbering omgekomen, want den dag na den brand begon het te sneeuwen en werden de nog steeds smeulende puin- hoopen der rampzalige stad met een wit kleed bedekt. Van de menschen, die in de open lucht kampeeren, weigeren velen naar elders te vertrekken, omdat zij nog steeds hopen iets van hun eigendom te kunnen redden. Daarom blijven zij in de nabijheid en trotseeren koude en ge brek. De vlakte om Stry gelijkt wel een verzamelplaats van oud huisraad, karren en wagens. De paarden zijn bijna alle geslacht, om in de behoefte aan vleesch te voorzien. Uit Lembérg worden dage lijks levensmiddelen aangevoerd, maar de orde laat veel te wenschen over en geheele treinen met brood worden als het ware bestormd en geplunderd. Onder de uitgehongerde bevolking, nog steeds onder den indruk van den schrik en half dol van koude, honger en wanhoop, is de orde niet te handhaven. Er wordt nog veel geplunderd in de omstreken en de boeren hebben mijlen ver in den omtrek overal hun huizen gebarricadeerd. ïa'/s-Jarige Echtrereeniging yan Jb. DIENST 12Vs-jarige Echtvereeniging. Wij willen u, feest'lijk paar, U dezen wensch thans geven: Dat gij nog jaren met elkaar In vreugd en voorspoed mag levenS En dat gij met elkaar gelukkig (mag zijn. Dit is onze wensch aan Jacob (en Trijn. Helder, 23 April 1886. Namens de Sloepenmakers van 's Rijkswerf. Op den 27en APRIL hopen onze i geliefde Ouders: g FRANCISCUS HENDRIKUS j ROODERS 0 en 1 ANNA CHRISTINA VERHOEVEN, jj 3 hunne 50-Jarige Echtvereeniging f te vieren. Hunne dankbare Kinderen en Behuwd-Kinderen.£ 3 Helder, Alkmaar, April. 1886. 131/.,-Jarige Echtvereeniging van Jb. DIENST en C. GROENEWOUD. Helder, 23 April 1886. Uit naam hunner Moeder, Broeders en Zusters, Wed. M. DIENSTSchenkels. R. BOUMAN. G. BOUMANDienst. H. GROOT. A. E. GROOTDienst. Wed. C. J. HEEMANDienst Den 28en April a.s. hopen onze i geliefde Ouders, J. H. VAN TWISK en N. VAN TWISK—STOFFELS, hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Helder, 23 April 1886. Hunne dankbare kinderen. Receptie: 27 April, Bassingracht O 566. Ondertrouwd ADRIAAN ADRIAANSE en DIEUWERTJE BAIS. Helder, 21 April 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: JAN JARING Snz. Utrecht, Weesp, en LUBERTA PRENT. 22 April 1886. Heden overleed te Utrecht onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Hoog Edel Gestr. Heer L. A. C. DE BOCKin leven gepensioneerd Ge neraal-Majoor. Utrecht, 21 April 1886. M. HAREMAKER—de Bock. L. HAREMAKER. Heden werd ons hart opnieuw getroffen door het overig den van onzen eenigen lieveling HENDRIK, in den aanvalligen leeftijd van ruim tien maanden. W. CORELL. J. C. CORELL. geb. Bijt. Helder, 22 April 1886. Heden overleed ons jongste Kindje, in den leeftijd van 1 jaar en 7 dagen. Huisduinen, 22 April 1886. Th. TERRA. C. M. TERRAStroomer. te HELDER (Palmstraat.) Zondag lste Paaschdag: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de WelEerw. Heer Prof. VALET0N, van Amersfoort. Haanda? 2de Paaschdag: Ds. SCHULLER TOT PEURSUM, van Alkmaar. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 51/» uur» üs. Versteeg. DE KERKERAAD. HEDENAVOND te 7 uren, in het lokaal in de Vijzelstraat. C. BREET Az. in de Rlanwe Keet (Koegras) op Maandag 26 April 1886, Aanvang 's avonds 8 ure. Na afloop BAL. IJ. BUIK. Eerste Zomer-Vergadering op WOENS DAG 28 APRIL a sdes avonds 8 ure in 't gewone lokaal. HET BESTUUR. op Maandag 2de Paaschdag. Aanvang 3 ure. op Maandag 26 April, bij J. SMIT, hoek Langestraat, Helder. Huwelijksaanvraag. Een Jongeling, omtrent 26 jaren oud, P. G., een nette betrekking in de maat schappij bekleedende, niet in de gelegen heid zijnde, om met het schoone geslacht in aanraking te komen, wenschte langs dezen weg, zijne hoop op een goede toe komst bekroond te zien en in kennis te komen met een nette Burgerdochter. Er zal meer op een goed humeur en lieftal ligheid gelet worden, dan op vermogen. Diegenen, die zich hiertoe bereid bevin den, zenden franco brieven met Portret, onder letters J. S., poste restante, Helder. En zij kochten sinaasappelen aan een wagen op den Nieuwendijk; ook hebben zij biliig gefahren. De ondergeteekende be richt bij deze, dat hij zich gevestigd heeft als Zich minzaam aanbevelende, Hartestraat 323. Mejuffrouw BAKKER, Molengracht, vraagt een zindelijke DIENSTBODE (P.G.) H. RIESSELMAN, Spoorstraat, vraagt een Loopjongen. Wordt gevraagd een KINOERMEiSJE. Adres BERKHOUT Co. Er wordt gevraagd: bij nette lieden. Adres BERKHOUT Co. Ten spoedigste gevraagd Loon naar bekwaamheid. W. J. CORNELISSE, Weststraat L 21. Tegen 1 Mei wordt in een klein gezin gevraagd een DAGMEISJE van 14 a 16 jaar. Informatiën bij den Boekh. STADERMANN, Helder. Er biedt zich aan in een winkel, om tevens behulpzaam te zijn in de huishouding. Er zal meer op een goede behandeling dan op hoog sa laris gelet worden. Adres brieven, lett. W, bij BERKHOUT Co. T© ÜOOP Adres BERKHOUT Co. T© ÜOOP O-ZR-A-SZiOZDZEZISr. Adres; J. GRAAFF, Spoorstraat. wordt gevraagd bg* nette Burgerlieden, Kost en Inwoning met gebruik van vrye Kamer. Brieven in te zenden, onder lett. W. bij BERKHOUT Co. TK H.OOP bij groote en kleine partijtjes PUIK BEEMSTER HOOI. Prijs per 1000 kilo 38 gulden. Bestellingen worden spoedig ingewacht l)ij P. BARTEN, Bassingr. 563. Direct te koop gevraagd; Adres BERKHOUT Co. •X*© ii.ts.vir- Adres P. STEEMAN, Middenstraat. Te Huur: Een net BURGER WOONHUIS op het Ankerpark, voor f 3.50 per week. Adres: J. KAAN, Zuidstraat, M 78. "X*© XiLOOp 2 driewielde WATERKARREN, een jonge MELKGEIT en een witte TREKBOK, zonder horens, 3 jaar oud. Adres J. MAKELAAR. Te huur aan de Weststraat L 105: een net ruim WOONHUIS, 3 Kamers, Keuken, Kelder en verdere gemakken, a f2.75 per week. Adres: PALMSTRAAT Q 81. Te huur en te koop: Verlengde Spoorstraat. AdresW. A. OVERTOOM, Spoorstraat. Van de SMIDSTRAAT naar de Adres lett. H R, bureau dezer courant. Gegadigden voor de levering van: Versche en Ingelegde Groenten, Vruchten en Stokvisch, ten behoeve der tafel van de Adelborsten, gedurende de maand Mei 1886gelieven hunne biljetten vóór of op 29 dezer in te zenden aan het adres van den officier van Administratie bg het Kon. Instituut van de Marine. De verkooping van VEE, ten verzoeke van den Heer JAN JAC0BSZ00N LONT, te Wieringen, is uitgesteld tot MAANDAG 3 MEI 1886, des voor middags 10 ure. Notaris OBREEN. De verkooping van STRANDGOE DEREN te Texel is uitgesteld en zal plaats hebben op VRIJDAG 30 APRIL, in 't logement „De Zwaan," aan den Burg. De Burgemeester, D. C. LOMAN. zal aldaar in het Hotel DE TOELAST," op Donderdag 39 April 1886, n.m. 2 ure, in het openbaar verkoopen: Het Nederlandsch kopervast en in 1882 nieuw gekoperd Bark schip „PIETE R," gevoerd door kapitein G. H. SMIT, volgens meetbrief lang 33.37, wijd 8.94, holte 5.35 meters, alzoo groot 3952a/joo tonnen, nieuwe meting, ladende circa 160 tuit balken, met deszelfs staand- en loopénd Want en volledigen Inventaris. Schip en Inventaris zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd ten verkoop worden aangeboden. Daarna zal worden verkocht een Chro nometer van Barkinson en Frodsham te Londen, No. 3955. De Inventaris is omschreven in de bil jetten van verkoop. Schip en Inventaris zijn te bezichtigen Dinsdag en Woensdag 27 en 28 April a.s., van v.m. 10—4 ure n.m., en den ver koopdag van v.m. 102 n.m. in de Bin nenhaven te Nieuwediep, gem. Helder. Nadere inlichtingen worden gegeven en de lijst van den Inventaris ligt ter inzage ten kantore van de Heeren VAN GIJN Co., Cargadoors te Nieuwediep en vau genoemden Notaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2