Eersten Paaschdag, IA6AZIJI VAN MEUBELEN, SPIEGELS EN SCHILDERIJEN. tl 9.00 pames-Jacquets, £AHl W.V.BRUINVIS A. BLIKKENHORST, PASCHEN1886. De Nii a pel er ie. Paschen. J. GRAAFF, Spoorstraat. ZoQdao, eerste Paasdag, II WEEZENSTRAAT, OPNIEUW ONTVANGEN IN DE KLEINE WINST X/ SLOOP HOIjT, De goedkoopste Winkel: BISCUITS. KLOKKEN STELLEN. EEN 8ESTI101 PAASGHEIËREN <y De Uitvoering van de Chr. Zangvereeniging ZINGT DEN HEERE zal niet op den 2den Paaschdag (zooals hierachter wordt vermeld) maar op den 25 APRIL, des avonds te 7 ure, plaats hebben. iy Spoorstraat, Helder, "^f §y Den Burg, Texel. "tpf Spoorstraat, Helder. A. BARNEVELD. Den Burg, Texel. VERHUISD: Achtergracht-Westzijde 208, Afslag van Kalfsvleesch. Bij de Wed. P. Moor, in de Koningdwarsstraat, ter k ^rftoonnwalt. huis In het Verkoophuis gy Let o; dn soliditeit fler fiosfleren. OUDKERK VAN PRAAG J. SNOOIJ, Spoorstraat. J. W. KAMPER Jr., Droge en bereide Verfwaren. SPIEGEL- EN VENSTERGLAS. Behangselpapier en Randen. SPOED U, EER ZE WEDER WEG ZIJN! Stukjes Rookvleesch, Boterhammenworst, Saucis de Bologne en mooie Hammen. Ruim voorzien van Alles per vijf ons. immmmttot zkh Jitefd in urn pnsi. Aanbevelend, C. A. STAALMAN. Ruim gesorteerd in degelijk SCHOENWERK. Koningstraat.A. ADRIAANSE. Attentie s. v. p.I J. E. i. TAN DE» HEUVEL, J. W. KAMPER Jr., Glazenmaker en KperMaier, onsrT"V"^iTC3-Eisr nieuwe STOFFEN, PLOOISELS, HANDSCHOENEN, KRAGEN, BOEZELAARS, ROKKEN, enz. enz. DE LANGEN WENBELS. Heldersche Biscuit. Heldersche Biscuit. Voor het Paaschfeest L. F. F. SCHILLING. 114. KANAALWEG. 114. FORNUIZEN, gesloten MIODBSi Kmiswea. J. E. A. VAN DEN HEUVEL. 8 Sisaren a 10 Cent. j Verkrijgbaar Tabak- enSipren-Hanflel/l Groote voorraad STOFFEN voor Heeren- en Jonge- heeren-Costumes. Tabak- en Sigarenhandel. de echte „Lalbela Singara." J. DUINKER, Timmerman, Heeren ZIJDEN en FANTASIE HOEDEN, Wed. P. REMMERS, Koningstraat. Voor de Aannemelingen G. BOSCH. r"9 - s .y sm. Programma's verkrijgbaar in den Boekhandel J. C. DE BUISONJÉ ZOON en aan het lokaal. De ondergeteekende bericht bij deze, dat hij ruim voorzien is van een prachtige collectie Blahonyhonten H6nl5L£lst©ll, Salontafels, Hollandsche, Fransche, Daitsche en Brnsselsche -P-' ONTVANGEN JSOtLilC3LoriJ©33., die voor een klein prijsje weder van de hand znllen worden gezet. Tevens houd ik mij gerecommandeerd voor alle voorkomende werken, welke spoedig en ne zu en wor uitgevoerd. UEd. Dw. Dienaar, op Woensdag 28 April a.s., des voorm. halfelf ure, aan de Achterbinnenhaven, te Nieuwediep, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van een aanzienlijke partij bestaande in Eiken Huidplanken, Buikstukken, Stut ten, Oplangers, alles zwaar en gezond Eikenhout; voorts: Amerikaansche grenen Platen, dik 26 duim, breed 1216 duim, lengte tot p. ra. 60 voet; eenige zware Platen, zeer geschikt voor fijn Werkhout, van on geveer dezelfde afmetingenalsmede een Amerikaansche grenen Balk, dik 20 duim, lang 70 voet; alles Amsterdamscbe maat, zijnde al deze houtwaren zwaar en gaaf vervolgens Watervaten, eiken- en grenen Brandhout, ongeveer 60 ton Ballaststeen, zeer geschikt voor zeewering en wat verder zal worden aangeboden. Daarna: Twee Langendijker VLET-AKEN, gemerkt No. 1, groot 11 ton en No. 2, groot 8 ton, gesehikt tot vervoer van aand, grind, mest, enz. Alles daags vóór de verkooping ter voor- schreven plaatse te bezichtigen. van de Spoorstraat naar de tegenover den Molen van den Heer Janzen. B. B. BORGART. Vendumeester en Taxateur. is alle dagen verkrijgbaar Kalfsvleesch, Karbonade 10, Gehakt 20, de Bout 15 Ct,, alles per 5 ons. Tevens 6 Kippen (alle aan de leg) en een Haan te koop, broed 1885. Te bezichtigen aan de Breestraat, Helder. Evenals vorige jaren zal het JPfl/ö-SOlllDPOOCi beneden alle concurrentie, van af 35 verkocht worden. Het Exquise Zeeuwsoli Paasoli'torood., dat door zijne uitmuntende kwaliteit, in hoofdzaak BOTER en EIEREN, en door zijnen fijnen smaak, ieder jaar met grooter succes verkocht wordt, is weder op bestelling verkrijgbaar. H. A HETJBLOM. is van Zaterdagavond half acht tot Zondag avond GEOPEND. Ontvangen een prachtige partij DAMES- en HEEREN-BOTTINES en KINDERSCHOENEN voor een koopje. De Allemansgading. Vrieslantier tó" GR00TE SORTEERING Vitrages N et eldoeli E3mt>rasses Bm.iDrasso-l5.ant G-ordiJ nliatoon Watertwist Gordljnrranjes G-ordi.1 nlioorci G-ord.iJnringon Irlandalses C3-ordiJnli.aiiton met entre-dem. Boddeti]l5.en Matraslinnen Zeemlappen SoUilderU lioord Tafelzeil Tafollilcodon Vloerzeil Karpetten Bedltloederi Lediliant- Denang Moutoelcroton Delions enz. Hollandsche, Engelsche en Duitsche Biscuits per blik verkrijgbaar tegen fabrieksprijs. Spoorgracht 0 l-'9. jf ZWAKTE TRICOT /IA /ÉN/KM g rijk gegarneerd met Sutag. J ZONHOEDEN IV1/, cent per stuLli.. fflTDoer de feestdagen gesloten van at Zondagavond half acht tut Dinsdagavond. Concurreerende P23JZ J. D DE Craaf, Dwars-Gravenstraat, bericht dat hij een beste Paaschkoe heeft geslacht. Lapjes 32%, Biefstuk 40, Rollade 35 Ct., alles p. 5 ons. T© ÜOOP nog een partijtje puike, puik beste ZAND-AARDAPPELEN. Te bekomen bij V. HOOGENDIJK, Kei zerstraat, ook bij C. WIGGJ5RS, Anna Paulowna-Polder, per zak f 1.50, de 5 Kop 25 Cent. Slijters genieten rabat. B.L. COMESTIBLES en Van Houten's CHOCOLAAD-POEDER. Langestraat, Helder. PAASCHVLEESCH en RUND VLEESCH, LAPJES 35, STUKJES en ROLLADE 40 en BIEF STUK 50 cent, VARKENSVLEESCH 35, KALF8VLEESCH 10, GEHAKT 20 cent. HOOFDGRACHT K. 60, Let op de goedkoope prijzen der FANTASIE-HOEDEN en alle soorten PETTEN in de uitstalling van KRUISWEG. JOXLFVS-.STIIOOHOEDEIV spotgoedkoop. Spoorgracbt 0 129, beveelt zich beleefd bij zijne geachte plaatsgenooten aan tot het doen van alle in zijn vak voorkomende werken. Zeer goedkoop, bij po cr=T De ondergeteekende is Dinsdag 27 April te spreken bij den Heer J. REIS, Nieuwe Oester put," Molenplein, tot bet plaatsen van zijn alom beroemde KUNSTTANDEN, welke tot heden in Nederland niet bekend zijn. De plaatjes, waar zij op bevestigd worden, zijn nimmer te breken, al trapt men er ook op en zijn ook met de handen niet stuk te krijgen. Dit werk is in Nederland nog nimmer geleverd, daar dit pas de nieuwste uitvinding is. Het is ook te bezichtigen. Spaarne No. 50, Haarlem. N.B. Alle reparatiën en verbeteringen worden spoedig gedaan. Door huiselijke omstandigheden ben ik verhinderd eerst heden te komen. De ondergeteekende P Z. Ibericht zijn geachten plaats genooten, dat hij heeft geslacht, welke zal worden verkocht bij S. MAKELAAR in de Koningsdwars straat, tegen de volgende prijzen als: Biefstuk 45, Rollade en Stukjes 40, Lapjes 35 cent, alles per 5 ons. u Vraag - P de nieuwe Heldersche Biscuit, a overtreft alle tot not? toe r overtreft alle tot nog toe - bekende soorten. jj 12 Ct. per ons. 12 Ct. per ons. 0 J. KRIJNEN, S Spoorstraat, h koopt men het goedkoopst HOEDEN en PETTEN in het Magazijn van puike kwaliteit en groot van stuk tot den billijksten prijs verkrijgbaar bij H. RIESSELMANN, SPOORSTRAAT en LOODSGRACHT. Bij eenige hoeveelheid lager in prijs. groote sortcerlng, tegen concurreerende prijzen. J. KIKKERT. ZUIDSTRAAT. A. van Willigen. Groote sorteeringLaagste prijzen Nieuwste Modellen in Gegarneerde Hoeden voor Dames en Kinderen. Prachtige keuze voor het Aannemen. Zie de uitstalling en let op den naam. KONINGSTRAAT. -SS? WED. H. VAN GETSEN. KLanaalweg I 18 Dezelve worden spoedig en net op maat afgeleverd. Ontvingen voor de i. g. Feestdagen: Sigaren 4 a 10 Cent, f 2.40 per kistje. Konings-Sigaren3 a 10 Ct. WED. H. VAN GETSEN. 2e Vroonstraat, blijft zich voortdurend minzaam aanbevelen voor alle voorkomende WERKZAAMHEDEN. Ontvangen een fraaie collectie ln alle modellen STROOIEN HOEDEN TOT IN DE FIJNSTE SOORTEN. De ondergeteekende, G. BOSCH, Koster bij de R. K. Gemeente te Helder, heeft ontvangen een fraaie collectie: Kerkboeken, Rozenkransen, Ivoren Doppen en Gelegenheids-Plaatjes. Alles in diverse soorten en billijke prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3