't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1380. Zaterdag 8 Mei 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Militaire zonsopgang. ATDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT.' Advortentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. MEI, (Bloeimaand), 31 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 12 m. Onderg. Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 7 u. 40 m. Eerste kwartier. HELDER, 7 Mei 1886. 'tPlantsoen op 't Molenplein, waar aan men onlangs werkzaam was, begint er weer lief uit te zien. Bijzonder vallen eenige perken met bloeiende tulpen, die de fontein omringen, in bet oog. Een daarvan vertoont door de schakeering der kleuren een anker en een ander het Heldersche wapen. Die bloemperken zijn een geschenk van den heer W. C. M. Van Bruggen, 't Zou niet onaardig zijn, wanneer meerdere ingezetenen, daartoe in staat, dit voorbeeld navolgden. Ook zou het een groote verbetering zijn, wanneer de paden met grint werden bestrooid, daar de sintels, tot stof vergaan, bij he- vigen wind het frissche groen bederven en aan de omwonenden last veroorzaken door meubelen en huisraad smerig te maken, zoodra er een raam geopend wordt. De Gymnastiek- en Exereitiever- eeniging >Pro Patria" is van plan Zater dagavond een feestelijke vergadering te houden in het lokaal Musis Sacrum. Een onzer geachte ingezetenen, de beer C. W. K. Van Strijen, heeft deze gemeente verlaten, om zich in Amster dam te vestigen. In 1858 werd genoemde heer alhier cargadoor en in 1858 door het plaatselijk bestuur als makelaar aan gesteld. In 1862 werd hij tot lid van de Kamer van Koophandel alhier ver kozen en een jaar later tot lid van den gemeenteraad, welke betrekkingen door hem verscheidene jaren met eere werden bekleed. De. heer Van Strijen genoot, als een degelijk en tevens humaan mensch, veler achting. Tot rjjksschatter voor de controle Helder is benoemd de heer S. Bregman, te Zjjpe. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram heeft Zr. Ms. schroef stoomschip 4de kl. Java, onder bevel van den luit.-ter-zee lste kl. C. Hofftuan, in den namiddag van 3 dezer Gibraltar verlaten ter voortzetting der reis naar Oost-Indië. De werkzaamheden aan Zr. Ms schroefstoomschip 4e kl. Somcnelsdijk, bij '8 Rijks werf te Amsterdam, zijn zoo ver gevorderd, dat genoemde bodem spoedig naar hier zal worden overgevoerd tot het doen van den proeftocht. Naar men verneemt, bestaat het voornemen in het volgend jaar bij 's rijks werf te Amsterdam een ramtorenschip te doen aanbouwen. De eerste manschappen, aangewezen voor de zeemilitie, zijn reeds aan boord van Zr. M. fregat Evertsen aangekomen dat getal zal successievelijk tot 600 wor den aangevuld. Op 1 Mei van dit jaar is in den hoogen leeftijd van bijna 96 jaar te Grave overleden de gepens. kapitein Hendrik Gregorius Yan Steenhardt, een der weinigen nog overbleven uit het woelige eerste gedeelte dezer eeuw. Te Nijmegen geboren, trad hij in 1812 als volontair in dienst bij het 11de regim. huzaren, welks depót toen de Arras, in Frankrijk, gar nizoen hield. Als Brigadier marcheerde hij in het begin van 1813 met een de tachement naar Frankfort a/M., en maakte op 29 October den slag van Hanau mede als ordonnance van generaal Ney. In 't eind van hetzelfde jaar nam hij deel aan den slag bij Hohenheim, en werd te Müderstadt op Nieuwjaarsdag van 1814 door de Kozakken krijgsgevangen ge maakt, en naar Mannheim vervoerd. Na vier dagen werd hem en alle Ne derlanders, ongeveer 100 in getal, ver gunning gegeven naar hun vaderland terug te keeren. In Februari 1814 trad hij weer in dienst, thans als 2e luit. bij het 7de later 14de batt. Infanterie der Land-Militie, en woonde in dien rang den slag van Waterloo bijals lste luit. maakte hij den veldtocht naar Frankrijk mede. In Aug. 1829 tot kapitein be vorderd, kreeg hij op 30 Sept. 1830, in 't gevecht bij Philipstadt een wonde aan het hoofd en brak het rechterbeen bij een poging tot ontzet van twee officieren, die door een overmacht waren ingesloten. Bij die gelegenheid werd hij krijgsge vangen gemaakt. Na zijne terugkomst in het vaderland werd hij in zijn vroegeren rang hersteld, en den 31sten Maart 1841 benoemd tot kapitein lste klassegepensioneerd in 1843, na 31 jaren werkelijken dienst en 8 campagnes te hebben medegemaakt. Hij genoot daarna een langdurigen rust tijd versierd met het eereteeken van Waterloo, de St. Helena-medaille en het metalen kruis. Maandagnacht heeft een groote bas taard-hazewindhond in het hertenkamp te 's-Gravenhage een der herten gedood, door het dier den strot af te bjjten. Een ander hert; werd door den hond aan een der pooten verwond. De hond is opge vangen en overgebracht naar het honden- yi- Bij een begrafenis in de Rozenstraat, te Amsterdam, moesten Dinsdag twee agenten adsistentie verleenen en den lijk stoet volgen naar het kerkhof De Liefde," omdat het volk met steenen wilde werpen naar de vigelante, waarin de vader was, gezeten, wiens dochter werd begraven. Zondagmiddag trof de politie in de wachtkamer der 3e kl. van het spoorweg station te Deventer een landbouwer uit Olst met diens 18jarige dochter aan, die beiden zóó beschonken waren, dat het noodzakelijk was hen per as naar het bureau van politie over te brengen, waar onmiddellijk geneeskundige hulp werd ingeroepen om het meisje, dat geen tee kenen van leven meer gaf, weder tot be wustzijn te brengen. Maandagmorgen verbrandde te Pur- merend de woning van C. Kassteen, schil der en winkelier aldaar, bewoond door 3 gezinnen. De bewoners konden slechts met moeite de woedende vlammen ont komen, en zoo goed als niets kon gered worden. Door het krachtig optreden der brandweer en gesteund door volkomen windstilte, bleef de brand tot dit perceel beperkt. Huis en inboedel van den eige naar waren verzekerd. De overigen had den dit verzuimd. De brand ontstond in deu winkel. Terwijl een schipper uitNieuwdorp ('8 Heer Arendskerke) Maandagmorgen te Ierseke bezig was met zijn zoontje van 14 jaar zijn vaartuig de haven uit te hoornen, werd dit door een ander vaar tuig aangestootendaardoor sloeg van het eerstbedoelde de giek over en deze trof den knaap, met het treurige gevolg, dat hij over boord sloeg en kort daarna levenloos opgehaald werd. Het algemeen gevoelen is, dat de slag hem reeds ge dood heeft, omdat het lijk ongewone teekens heeft, en anders ook redding in zulk een nauw vaarwater licht mogelijk ware geweest. Het gerechtshof der Seine heeft dezer dagen weder een vrijsprekend vonnis geveld, hetwelk veler verbazing wekt. Het betrof een laaghartigen moordaan slag, door een meisje van slechte zeden gepleegd op een jong geneesheer, die haar minnaar is geweest. De beschuldigde, Louise Charot, kwam als dienstbode ten huize van Dr. Gromolard, en het duurde niet lang of het meisje, dat in haar ge boorteplaats bekend was om de lichtheid harer zeden, werd de minnares van haar meester, die vrijgezel was. Het volgende jaar kwam een broeder van Dr. Gromolard bij dezen inwonen. Louise bemerkte, dat die broeder haar uit het huis wilde hebben, en nam een drei gende houding tegen haar meester aan. Zij sprak gedurig van revolvers en vitri ool, enz. Zij kwam zelfs eens met een •revolver gewapend in de kamer van den dokter. Deze gaf haar toen eindelijk haar ontslag, en Louise ging heen, met de be dreiging, dat de dokter nu wel zijn tes tament kon maken. Zij toonde hare bedreigingen te willen uitvoeren. Eens wachtte zij Dr. Gromolard op met vitriool, maar hare aanslag mis lukte. Daarop besloot zij het anders aan te leggen. Zij huurde een nieuwe woning onder een valsehen naam, hield zich ziek, liet Dr. Gromolard halen, en schoot, toen hij in hare kamer was, waarvan zij de deur sloot, een pistool op hem af. De aangevallene werd echter niet ernstig ge wond. Hij greep haar vast vóór zij opnieuw kon schieten, eenige buren kwamen ter hulp snellen en Louise werd aan de po litie overgeleverd. Thans stond zij terecht wegens den moordaanslag. Zij bekende dien gepleegd te hebben en uitte tevens schandelijke, maar onbewezen beschuldigingen tegen Dr. G. Haar verdediger, Roger Baron, maakte listiglijk vooral van die beschuldigingen gebruik, en door zijn pleitrede waar schijnlijk ook door het bevallig uiterlijk der beschuldigde, werden de gezworenen tot een vrijsprekend oordeel bewogen. Dr. Gromolard heeft nu veel kans, dat deze gevaarlijke prostituee op nieuw zulk een, volgens hare advocaten verschoon baren," moordaanslag op hem pleegt. Dezer dagen heeft de heer De Bon- tarel in de zitting der leden van de Parijsche Academie van Wetenschappen een voordracht gehouden over papier, de grondstoffen waarvan het wordt vervaar digd, enz. Aan de gedane mededeelingeu ontleenen we het volgende. Op grond van ingewonnen inlichtingen wordt jaar lijks in Europa en in Noord-Amerika vervaardigd een hoeveelheid van ongeveer l1/, millioen ton papier (1 ton 1000 Kilogr.). De waarde der grondstoffen, als lompen, gras, stroo, houtvezelen enz., daartoe gebezigd, mag worden geschat in een ronde som op 100 millioen frs.; de waarde van het daaruit vervaardigde papier stijgt met 100 frs. en komt derhalve op 200 millioen frs. De hoeveelheid postpapier, die jaarlijks wordt vervaardigd, zal 120.000 ton be dragen, ter gezamenlijke waarde van ruim 5 millioen frs. Nabij Cortina in het Ampezzodal (Italiaansch-Tiroolsche Alpen) is op de helling van een berg een aardmassa in beweging, die tot bezorgdheid aanleiding geeft. Volgens nauwkeurige onderzoe kingen is een terrein van tweehonderd meter in den tijd van 24 December tot 15 Maart 15 meter in de richting van Alvera verschoven, en zijn van de hoogst gelegen huizen van dit dorpje de fonda menten reeds ingedrukt of beschadigd. Door het graven van een gracht van 2 tot 5 meter diepte, waarbij 50 tot 60 arbeiders aan het werk gezet zijn, hoopt men de komst van het gevaar althans te vertragen. De huizen van het dorpje Staolin staan alle op de in beweging zijnde massa, worden langzaam maar zeker uit hun verband gerokt en storten één voor één in. De lengte van deze aardschuiving bedraagt ongeveer 1500 meter, terwijl het hoogerop liggende ter rein, hetwelk waarschijnlijk door onder- aardsche wateren onderspoeld is, met verschuivingen van nog grooteren omvang dreigt. De Fransche minister van handel heeft een plan van den ingenieur Eiffel goedgekeurd om op de aanstaande ten toonstelling te Parjjs een reusachtig hoogen toren te doen bouwen. De toren zal 1010 voet hoog zijn en op vier ijzeren zuilen rusten, die hooger dan de toren der Notre Dame zullen zijn. Drie en dertig voet boven de Notre Dame zal een galerij met restauratiezaal gebouwd wor den. De kosten zullen 5,000,000 francs bedragen. Hiervan draagt Eiffel 4,000,000 frcs. en de Staat de rest. Een lift zal de bezoekers naar deu top van den toren brengen. Bij helder weder zal een electrisch licht, boven op den toren geplaatst, te Dijon waargenomen kunnen worden. Chicago, 5 Mei. Gisterenavond heeft een verbitterd gevecht plaatsgehad tusschen de politie en de sociaal-democra ten. De socialisten, ten getale van 15,000, hielden een bijeenkomst, toen de politie hen opeischte om uiteen te gaan. De socialisten weigerden en begonnen met dynamiet-bommen te werpen. Vijf politie agenten werden gedood en velen gewond. Omstreeks vijftig muiters werden door geweerschoten getroffen. Velen van hen werden doodelijk gekwetst. Verleden week was een tiental vrienden te Weeuen, allen beeldhouwers, graveurs en kunstdraaiers, naar buiten ge gaan en maakte een roeitochtje op den Donau. Op de terugreis, onder het zingen en jubelen, kantelde de boot eensklaps om en allen kwamen in het water terecht. Een oogenblik werd de stilte afgebroken door nood- en hulpkreten der jongelieden. Twee hunner, de eenigen die zwemmen konden, wisten zich te redden, doch de overigen werden door den stroom mede gevoerd. Tot dusver heeft men vijf lijken opgevischt. Een brief uit IJsland aan 't Dag blad van Kopenhagen vermeldt een aar dig staaltje van de moeielijkheden, die met een reis in den winter op IJsland gepaard gaan. Slechts zelden waagt een reiziger zich over de rotsen door het binnenste onbebouwde hoogland. Men reist te paard en te voet meestal met sneeuwschoenen. Die te voet reist neemt een spade mede om zich des nachts in de sneeuw te kannen ingraven, want zelden is het volgende dorp in één dag te bereiken. 26 Jan. gingen twee jonge mannen uit Hunavatussijssel op reis door het hoogland langs een rotsweg. In den zomer legt een goed ruiter den afstand, dien zij voor zich hadden, in 18 uren af. Onze reizigers deden er 8 dagen over. Door een hevigen sneeuwstorm over vallen, verdwaalden zij. Later belette mist hun den rechten weg te vinden. De nachten brachten zij in de sneeuw door. Den 3l8ten Jan. was hun proviand op. Zij waren doornat, moede en half uitge hongerd. Den lsten Febr. klaarde het weder op. De kleeren bevroren hen als een pantser aan 't lijf. Eerst den 2den Febr. kwamen zij aan een hoeve, zeer uitgeput, maar toch vrij gezond. Bij het luiden van de Paaschklokken is in het Beiersche dorp Baisweill de klokkentoren ingestort met 11 jongelieden die er bezig waren met dat luiden. Tien dezer laatsten werden door den val (van een hoogte van 130 voet) gedood, of zoo gewond, dat zij weldra overleden. Maar een hunner vond men geheel ongedeerd beneden in de kerk liggen. Onlangs hield bij Massowah het Italiaansche schip Mestre een Arabisch vaartuig aan, dat 48 jonge slavinnen aan boord had. Die gevangenen waren echter niet zeer ingenomen met hare bevrijding. Toen men haar vroeg, of zij naar haar land terug wilden keeren, of onder be scherming van zendelingen gesteld wilden worden, antwoordden zijdat zij liefst als slavinnen verkocht wilden wor den aan Mahomedanen. Ik zie den morgenstond genaken, Hij nadert met versnelden pas. Natunrgroet weer dc boeien «laken, Waarin ze 's nachts gesloten was. Ik zie de wolken zich tooien Met rood en purper, goud en geel; Zij hangen neer in wijde plooien Als waren 't kleeden van fluweel. Matrozen, stokers en soldaten Staan allen op, maar lang niet vlug; Het schijnt dat zij het daglicht haten; Zij liggen liever op den rug. Langzamerhand zijn allen wakker, De bootsman schreeuwt hen zacht in 't oor Kom uit je kooi, 't is rijzenmakker, Je moet mij goed begrijpen! hoor! En zij die kortelings nog matten, Ze sjorren hunne kooi met spoed, Ze gaan aan 't «gort met koffie" schaften, En doen zich flink het lijf te goed. Als «gort en koffie" zijn verdwenen Gaat 't scheepsvolk staan op baksgewijs. Een nieuwe dag is weer verschenen, De zon vervolgt haar groote reis. Pit. Heldersche Moppen. Vriend Pik kwam s avonds wat heel laat uit de sociëteit en ik geloof ook wel dat hij wat veel gebruikt had. Daar begon eensklaps de brandklok te luiden. z/Ach, tien, twaalf, dertien, viertien, vijftien, zestienwat duivel is dat," riep hij uit, //zoo laat ben ik van me'n leven nog niet thuis gekomen." Tijdens de uitbarstingen van den vulkaan Krakataoe in Augustus 1883 werd het bij Batavia gelegen eiland Onrust door een vloed golf overstroomd. De bewoners zochten een schuilplaats op de schepen. Een liplap, die eene landsbetrekking had, verliet zijn bureau, luid roepende: Ik vlucht! Redt mijn moeder! TOURNURES OUDTIJDS. In een tooneelspel uit de 15e eeuw wordt van een dansend meisje gezegd wZij springht zeer lustich. Haar achter steertken is quic ende wackerc." Zij droeg derhalve waarschijn lijk een tournure die bij het dansen levendig en gestadig in beweging was. Mogelijk zijn er nog wel afbeeldingen van vrouwenfiguren nit dien tijd, waarop men zulke //Steertkens" zien kan. De dwaasheid is zoo oud als de wereld. o EXCUUS. De derde stuurman is onbeleefd geweest tegen den dikke oude dame, en heeft haar, toen ze hem met twintig vragen achtereen lastig viel, uitgenoodigd «naar den drommel te loopen." Deswege door de juffrouw aangeklaagd en door den kapitein beknord, krijgt de stuurman bevel haar excuus te gaan vragen. Schoorvoetend en met een knorrig gezicht kwijt deze zich van de hem opgelegde boete doening, door naar de kajuitstrap te sloffen en hard naar beneden te schreeuwen «Zeg eens juffrouw, je hoeft het Diet te doen, hoor." Preces-Balkley. De strafkamer van den Hoogen Raad be handelde Woensdag voor tal van rechtsge leerden, waaronder mr. H. H. Van Capelle, advocaat te Arnhem, het cassatieberoep van mevr. Bulkley en Kloppers, veroordeeld wegens poging tot kinderontvoering. De Raadsheer mr. Feith bracht verslaguit. Mr. Stipriaan Luiscius, voor requiranten op tredende, stelde zich, hoewel hij inmenging van grootouders tusschen vader en kinderen afkeurde, in zijn pleitrede allereerst ten doel het lich te werpen op de edele drijfveeren en het goede doel van mevr. Bulkley. Zij wilde eeu tweede moeder voor de moederlooze kin deren worden. Tot staving schetste pleiter persoon en karak ter van deze vrouw, die naar zijne overtuiging de 18 maanden celstraf, die zij bij eindver- oordeeling zou ondergaan, niet zou uithouden. Zij zou in de gevangenis haar leven eindigen, dat een te zware straf voor haar overdreven plichtbesef zou zijn. Pleiter ontwikkelde drie cassatieraiddelen. Het eerste is gericht tegen het weigeren van vragen aan de getuigen te doen, welke de verdediging verzocht had te doen, het tweede betreft de verzwijging van de toegepaste straf bepaling in de veroordeelende uitspraak en in het derde, hoofdmiddel, wordt betoogd, dat de handelingen niet opleverden begin van uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1