MUZIEK h de TUINTJES OE ONECHTE ZOON. ei Édele DIENSTBODE, MIDDENSTRAAT. Een zoo peil als iov Biljart inm voorin Pro?. Staten! Advertentiën. Ds. WESTHOF F, Vrije Geref. Gemeente, Artillerie Vrijkorps. Wwland m FEESTVIERENDE VERGADERING Lokaal DIL1GENT1A. Zondag 9 Mei op Zondag a. s. MUSIS SACRUM Zondag a. s. BAL. Muziek voor den Dans ii Ren eerstel ei laatsten een flinke NAAISTER. Een flinte ScMlRersjonpn mmi een EINDERMEISJE, een flinke Schippersknecht. VOORLOOP!!} BERICHT. Op nader te bepalen dag, verkooping van een groote partij Mans- en Vrouwen- Kleêren, Goud, Zilver, enz. J. F. MOOLH UIJSEN, Kuiperstraat. Kiesvereeniging Helder. Mr. M. BÜCHNER en D. C. LOMAN, J. G. R. VOS. W. J. MAALSTEED, J. VERFAILLE. Mr. M. BÜCHNER. voering der misdaad en de handelingen van politie en justitie niet ten laste van be klaagden zijn te brengen. Pleiter stelde daar bij vooral in het licht, dat de daad, door het achttal gepleegd, juist bedoelde niet uit te voeren den gegeven last van requiranten en de politie geen oogenblik dacht aan wezenlijke uitvoering van het misdrijf in art. 354 van het Strafwetboek genoemd. Moge dit come- diespel niet geschikt zijn het prestige der po litie te verhoogen, de requiranten kunnen daarvan niet de slachtoffers zijn. De adv.-gen. mr. Gregory, zal Maandag 17 Mei conclusie nemen. Stoomvaartberichten, Het stoomschip Koningin Emma, van Am sterdam naar Batavia, passeerde 3 Mei Perim. Het stoomschip Soenda, van Batavia naar Amsterdam, is 4 Mei Roca gepasseerd. Het stoomschip Sumatra, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 Mei Aden. Het stoomschip Prinses Wilhelmina, van Am sterdam naar Batavia, vertrok 6 Mei van Port- Said. Marktberichten. Schagen, 6 Mei. 6 Paarden f50af 150, 10 Ossen f 90 a 1'140, 6 Stieren f70 a f220, 250 Geldekoeien f 80 af 240, 110 Kalf koeien f90 af 160, 40 Vaarzen f80 af 110, 30 Hokkelin- gen f 30 af 50, 50 nucht. Kalveren f 4 af 12, 600 Scbapen f 16 a f 27, 325 Lammeren f6 a fll, 10 Bokken en Geiten f 0,75 a f8, 7 ma gere Varkens f 14 a f 16, 27 Biggen f6,50 a f 9, 40 Kippen f 0,40 a f 1,50, Boter per kop 62 tot 67 cent, Kaas per kilogram 25 tot 35 cent, Kip-Eieren per 100 stuks f 2,25 a f 2,50, Eend- Eieren per 100 stuks f 3,25. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 4 tot 7 Mei. ONDERTROUWD: K. den Hoed, stoker, en M. M. Hohage. J. Gouwenberg, voerman, en ,T. C. Moorman. J. de Klerk, metselaar, en M. Oostendorp. GEHUWD: A. Adriaanse en D. Bais. G. J. A. Vliek en T. Spoor. D. Horn en J. A. Bou- man. P. Sclioorl en C. M. Jimmink. BEVALLEN: G. O. Slagwater, geb. Strik- ker, z. J. C. Kunst, geb. Nette, d. M. Broersma, geb. Karst, z. A. Rasch, geb. Roomeijer, z. A. C. P. van der Woude, geb. Bood, d. E. C. Breet, geb. Wijnvort, d. H. Versteeg, geb. Olman, d. .1. Blom, geb. Bas, d. OVERLEDEN: K. N. Salgo, 12 m. A. J. Swaerts, 2 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 29 April tot 5 Mei. ONDERTROUWD: Arie Zijm Jsz. en An tje Van Heervvaarde. Hendrik Smit Hz. en jannetje Schraag. Harmen Spigt en Elisabeth Smit. GEHUWD: Geene. GEBORENCornelis, zoon van Maarten Timmer Cz. en Naantje Bremer. Jacob, zoon van Arie Eelman Jsz. en Cornelisje Bruin. OVERLEDEN: Simon Cornelis Keesom, zoon van Hendrikus Wilhelmus Keesom en Neeltje Dijt, 5 maanden. Burgerlijke Stand, gem. Wieringen. Maand April 1886. GEBORENHendrika dochter van W. Blok en J. H. Kok. Jacob zoon van C. Kool en A. Everts. Trijntje dochter van L. de Haan en A. Pruimboom. Jan zoon van A. Bakker en A. Halfwecg. Catharina Theodora dochter van P. Muijs en J. Grootewal. OVERLEDEN: Jacob Keijzer, 64 j. Corne lis Kool, 79 j. Grietje Wagender, 77 j. Maartje Smit, 38 j. Dieuwertje Klein, 79 j. Catharina Johanna Tool, 19 j. ONDERTROUWD: C. Mulder en P. Mos- tert. R. Tij se n en T. Keijzer. D. Bais en A. Vermeulen. GEHUWD: J. Lont en G. Ruijter. C. Mul der en P. Mostert, D. Mulder en M. Mostert. R. Tijsen en T. Keijzer. D. Bais en A. Vermeu len. POLITIE. Dezer dagen op de straat gevonden en aan Bureau II gedeponeerd, een pak g o r d ij n- franje en een kettinkje met steen tjes. De vertrekdagen der mails naar Oost-lndië gedurende de maand Mei zijn als volgt 3 Mei Hollandsche mail (uit Amsterdam). 8 Mei Hollandsche mail (over Marseille). 8 Mei Fransche mail (over Napels). 14 Mei Engelsche mail (over Brindisi). 18 Mei Hollandsche mail (over Marseille). 19 Mei Hollandsche mail (uit Amsterdam). 22 Mei Fransche mail (over Napels). 28 Mei Engelsche mail (over Brindisi). 29 Mei HoUandsche mail (uit Amsterdam). 29 Mei Hollandsche mail (over Marseille). Vervolg der Berichten. Een aantal jeugdige kinderen der R.-Cath. Gemeente werden gisteren tot de eerste H. Communie aangenomen. Zr. Ms. stoomschip Bonaire is 4 dezer te IJmuiden binnengekomen. Het oorlogsschip Emma zal in Sep tember of October naar de West vertrekken, om daar de Atjeh te vervangen. De Emma zal onder commando staan van den kapt. t. z. Commijs. Door schipper Knoester, teScheve- ningen, is een stuk van den monitor Adder opgevischt, zijnde een stuk van een paal, waarop een gele bies was ge schilderd en waarin was gebrand het woord ADDER. Pure liefde, hartstochtelijk geuit, baart aan dengene, die het treft, niet altijd de zoetste vreugde. Hij ondervond zulks, toen hij op zyn wandeling aan den Kanaal weg, met een andere, dan waartegen hij zoo kort ge leden nog de meest gevoelvolle verzeke ringen gaf, nu, terwyl hij dolende aan de zijde, niet van haar, maar door deze werd verrastAls een vurige hinde, in de meest onliefelijke betuigingenzoo reheel contrarie aan vroeger, verweet zij rem zijn ontrouw. Tal van toeschouwers lokte dit hoogst ernstig dispuut. Allen wilden van nabij hooren en zien, ook de politie. Alleen zij niet, die andere, die pas alles van hem geloofde Zij vluchtte verreHet gebeurde Woensdagavond, toen het reeds schemerde. Benoemd tot onderwijzer der le kl., A. Bommel, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende, thans onderwijzer der 2e kl. by het onderwijs in Ned.-Indië. Z. M. heeft pensioen verleend aan C. P. Keijzer, hoofd der openbare school te Waal op Texel, ten bedrage van f 428. Onderteekend door de heeren, die de eerste vergadering hebben bijgewoond zijn thans uitnoodigingen aan al de ree- derijen enz. in Nederland verzonden, tot het houden eener algemeene vergadering op 21 Mei a. s., te Haarlem, ten einde alsdan definitief te beslissen over de wen- schelijkheid der oprichting van een Ne- derlandsche Maatschappij voor de Vis- scherijen. In die oproepingen wordt verzocht om van de visschersplaatsen, waartoe meer dan 50 vaartuigen behoorew, te zenden drie afgevaardigden en van die beneden dat cijfer, twee. In het belang der visscherijen achten wij bet wenschelijk, dat aan die oproeping getrouw worde voldaan. De gemeente-gasfabriek te Groningen heeft in 1885, bij een gasprys van 71/3 cent per Meter, een zuivere winst opge leverd van f 110.284.79. 't Is voor ons om van te watertanden, Ten bureele der garnizoensbakkerij der kazerne Oranje Nassau is Woensdag te Amsterdam aanbesteed de levering van 200 HL. jarige roode tarwe of Rijntarwe, en 600 HL. witte of Zeeuwsche tarwe, wegende ten minste 77 en 76 KG. per HL. Voor de roode tarwe was de minste inschrijver B. A. Janzen te Nieuwediep, voor de som van f7.38 per 77 KG.; voor de witte tarwe was de minste inschrijver dezelfde, voor de som van f7.32 per 76 KG. De mededeeling door den Min. Heemskerk Woensdag in de Eerste Kamer gedaan, luidt als volgt De Minister Heemskerk, het woord ver kregen hebbende, zegt Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer aan de Kamer mede te deelen, dat myne ambtgenooten en ik op vereerend ver langen van Z. M. den Koning, hun verzoek om eervol ontslag hebben ingetrokken. Dit is niet geschied dan nadat het Z. M. behaagd heeft het vormen van een nieuw ministerie op te dragen aan een geacht en invloedrijk lid van de Rechterzijde der Tweede Kamer, welke opdracht door dezen is afgewezen. Het ministerie blijft zich tot taak stel len de ondernomen herziening der Grond wet zoo mogelijk tot stand te brengen. Het incompleet aan kader bij de korpsen infanterie bestond op 1 Mei jl. uit 136 korporaals, terwijl, behalve 58 sergeants-tit., nog 172 korporaals ter be vordering voor sergeant of fourier geschikt waren. Aan boord van het nieuwe Engelsche pantserschip Gollingwood, is Dinsdag, toen het te Portsmouth voor de eerste maal de haven uitvoer, om de machines en de kanonnen te beproeven, een 43 ton-kanon gesprongen. De toren waarop het stoud werd vernield en er werd ook verder groote schade aangerichtmaar gelukkig bekwam niemand van hen die aan boord waren eenig letselweer een bewijs hoe dit dure speelgoed in vredestijd voor den vriend haast nog gevaarlijker is dan in oorlogs tijd voor den vijand. Chicago, 5 Mei. Een volksmenigte, 8000 man sterk, vereenigde zich tegen den middag, tastte verscheidene maga zijnen aan, en plunderde die. De politie dreef de oproermakers uiteen. Vyf- en-twintig drukkersgezellen der drukkerij van den »Arbeiter" zijn in hechtenis genomen, onder beschuldiging van moord. Twee hoofden der anarchisten zijn gevangen genomen. Chicago, 6 Mei. Dezen middag heeft het gepeupel een nieuwen aanval op de politie beproefd Deze laatste schoot met revolvers op de oproermakers en dreef hen spoedig uiteen. De autoriteiten zijn verwittigd van een door Boheemsche anarchisten gesmeed complot, om de stapelplaatsen van hout in brand te steken. Ondertrouwd J. E. VAN HINTE, van Muiden, en A. WITSENBURG, van Helder. Helder, 7 Mei 1886. Ondertrouwd J. B. GOUWENBERG J. C. MOORMAN. Helder, 6 Mei 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Gehuwd ADRIAAN ADRIAANSE en DIEUWERTJE BAIS, die, mede namens wederzydsche familie, hun barteiyken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling, ter gele genheid van hun huwelijk ontvangen. Helder, 5 Mei 1886. Getrouwd JAN JARING Snz. LUBERTA PRENT, diemede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, ter ge legenheid van hun Huwelijk ontvangen, ütrechi, g Me[ lg86 Voorspoedig bevallen van een Meisje, mijn geliefde Echtgenoote A. P. VERSTEEG, geb. Olman. Helder, 5 Mei 1886. Heden overleed onze jongste lieve ling CHRISTINA, in den ouderdom van ruim twee jaren. C. DE BUISONJÉ. A. DE BUISONJÉ—Zueich. Nijmegen, 30 April 1886. Heden overleed, na een langdurig lijdenmijn geliefde Echtgenoote, MARIA ELIZ ABETH KANDEWIJN in den ouderdom vau 72 jaren. Helder, 3 Mei 1886. D. POOL. (Herplaatst wegens misstelling Heden overleed, tot mijne innige droefheid, mijn geliefde Echtgenoote TEUNISJE GO&AIAAT, vroeger weduwe van W/de Vroóme. Arnhem, 5 Mei 1886. S. BAKKER. Eenige en algemeene kennisgeving- Heden overleed na een smartelijk lijden, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader GERRIT KIKKERT, Penningmeester der 30 gemeenschap pelijke polders op T e x e 1in den ouderdom van ruim 82 jaren. Burg op Texel, 5 Mei 1886. J. G. KIKKERT. G. G. KIKKERT. Mede namens behuwd- en kleinkinderen. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, mijn geliefde Echtgenoot JAN SIEGERS MEINARDI, in den ouder dom van 58 jaren. Zwaar treft mij deze slag, doch ik hoop in Gods wijzen wil te berusten, wiens doen liefde en wijsheid is. Amsterdam, 4 Mei 1886. M. MEINARDI, geb. Van der Lindei^. Algemeene kennisgeving. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 9 Mei 1886: des voor middags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de WelEerw. Heer van Amsterdam. Voor de vele bewijzen van deelneming, bij 't overlijden van onze geliefde dochter CATHARINA JOHANNA, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. TOOL. M. TOOL-POTTER. Wognum, 8 Mei 1886. De ondergeteekende, door den Heer H. R. DE HOLL daartoe ge machtigd, verzoekt een ieder, die nog gelden aan gemelden Heer DE HOLL verschuldigd zyn, dat bedrag vóór 25 Mei a. 8. bij den ondergeteekende te komen voldoen. H. FLENS. Burg op Texel, 4 Mei 1886. De ondergeteekeuden betuigen hunnen welgemeenden dank, voor de vele bewij zen van belangstelling, hun bij de her denking van hun 40-jarig Huwelijksfeest betoond. H. LINDELOO, Echtgenoote en Kinderen. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 eu 's namidd. 51 a uur, lüs». Versteeg. DE KERKERAAD. De schietoefeningen zullen, tot nadere aankondiging, te beginnen met 9 Mei e. k., geregeld iederen Zondag, des mor gens ten 7 ure, in het fort Admiraal Dirks" plaats hebben. HET BESTUUR. Vaderland en Oranje. Verkiezing van een' President op MAAN DAG 10 MEI a. s. Verzoeke trouwe opkomst. HET BESTUUR. LOKAAL T1V0LI- Onderofficiers-Vereeniging van Zee- en Landmacht niet introductie, op ZONDAG den 9n MEI a. s. Aanvang 8 uur. Het Bestuur. In zeven Tafereelen. Met medewerking van den Heer II. W. NIEUWENHUIS. Entrée 35 Cent. 8 uur. Ka afloop BAL. Aanvang 3 ure. op ZOHB1C 9 HEI, bij R. ZWAAN, te Huisduinen Grevraaga Adres BERKHOUT Co. die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres J. TIELROOIJ, Westgracht. Oevraaga een flinke Loopjongen. Adres LIEDMEIER, Spoorgracbt. C3r©*vi~£i«ai,g:<aL niet boven de 14 jaar. Koningstraat 1520, Mej. VAN PRAAG vraagt Middenstraat, Helder, No. 190. Er wordt gevraagd: EEJN" TOJSTCKELKT. BARNEVELD, Spoorstraat. Er wordt gevraagd Adres BERKHOUT Co. Verloren een gouden Zegelring, met rooden gesneden steen; te bezorgen bij STADERMANN, Dijkstraat te Helder, tegen beloouiug. Verloren een gouden OORBEL. Degene die dezelve terug bezorgt zal goed beloond worden. Adres Oranjestraat No. 40. Mevrouw VAN V00RNVELD vraagt tegen half Juni een nette Dienst bode, goed kunnende koken, voor meid alleen. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. V erloren een gonden BROCI1E, gaande langs de Zuidstraat. Die deze terug bezorgt bij den Heer ROEFFELDijkweg, zal be loond worden. Van do SMIDSTRAAT naar d© Te Koop een Kloek met Hoedansche Puien. Adres BERKHOUT Co.- te koop, bij J. SLIJBOOM; Hotel »de Lindeboom", Texel. Te koop voor billijken prijs ruim 60 HEKPALEN, 9 en 10 voet lang, en 60 Noorsche DELEN, voor Hekwerk, bij J. P. VAN OS, Binnenhaven No. 111. T© KOOP voor de som van 1200 gulden, een half deel in een solied pand in deze gemeente, rentegevend 10 pCt. Brieven worden ingewacht franco on der lett. KK, aan 't Advertentie-Bureau Stadermann, Helder. In de vergadering, gehouden 29 April 1886, zyn gekozen tot caudidaten voor 't lidmaatschap der Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Helder de Heeren tot candidaat voor het lidmaatschap van den Raad der gemeente Helder, de Heer De kiezers worden dringend uitgenoo- digd, hunne stemmen op genoemde ean- didaten uit te brengen, door het Bestuur der Kiesvereeniging T. MOOY, Voorzitter. S. T. LAND, Vice-Voorzitter. S. C. VISSER, Penningmeester. F. L. W. BEIJERINCK, lste Secrtaris. G. T. VON OTERENDORP, 2de Secretaris. Moeten wy ons doen leiden door een Vereeniging, die op hare jongste verga dering slechts een stemmencyfer wist bijeen te brengen van nog geen 15 stem men? Hun votum, is dat wel de begeerte van de ruim 500 Provinciale Staten en van de 900 Kiezers voor den Gemeenteraad? Kiezen wij voor de Provinciale Staten, een man uit ons midden, nl. den Heer en voor den Gemeenteraad, den Heer Een Ingezetene. G. vraagt in het vorig nommer dezer courant of we ons niet voor ezels en dommerikken verklaren, wanneer we ie mand als onzen afgevaardigde kiezen, die niet hier ter plaatse meer woonachtig is. Hoe kan het idee in het brein van een weldenkend mensch (G. zal zich toch zeker onder deze categorie van menschen rang schikken) ernstig opkomen Indien G. niet door persoonlijken haat of wrok jegens den Heer Büchner ge dreven wordt, want anders is het toch maar boter aan de galg gesmeerd, wys ik er hem even op 1°. dat de meeste afgevaardigden, zoo voor de Prov. Staten, als voor de Tweede Kamer S. G., niet ter plaatse wonen, waarvoor ze gekozen zynen 2°. dat de ijver, die de Heer Büchner in al zijne betrekkingen, en bijzonder voor Helder c. a., aan den dag legt, hem ten volle bet vertrouwen der kiezers waardig maakt. Daarom kiezers, komt trouw ter stem bus, luistert niet naar den raad van G., maar brengt eenparig uwe stem uit op Eea (volgens G.) ezel en dommerik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2