C#W ug lipt ra THEEE MAGAZIJN VAN 1SUBELEH, SPIEGELS EN SCHILDERIJEN. iis laar meer!! PFAFF-NAA1HACHINE. 3r -° o^/A9 o° ^7 G.B.SÖHDL1AUEB&C1., SPOORSTRAAT Q17. J. REIS, OESTERPDT. 11 J. W. HATTINGA RAVEN, BANK VAN LEENING. Goud-, Zilver, Mans- en Vrouwenkleederen. M ARIN E. Spoorstraat, Helder. Den Burg, Texel. Spoorstraat, Helder. A. BARNEVELD, Den Burg, Texel. Thee van E. Brandsma, Bij Jacques van Rosendael. Haarlemsche Meisjes, H. A. HEIJBL0M. Gerookte ELFT, Airsjovis, Zilveren Medaille. FEUILLETON. 9 <7 y Te Huur n WINKELHUIS met VerpÉi, niet overname van den Inventaris. Achter-Hoofdgracht No. 185, Helder V. R wegens verandering van woonplaats. DE NOTARIS te Nieuwediep, zal op Woensdag den I9CI Mei 1886, 's avonds 8 uur, in het lokaal »Tivoli" aldaar, publiek verkoopen No. 1. Een zeer logeabel EI©©— renlllllSj bevattende 8 ruime Kamers, Meidenkamer, Badkamer, water dichten grooten Kelder, Keuken, Gas- en Waterleiding en voorts alle gemakken, met ERF en STEEG, allergunstigst staande en gelegen te Nieuwediep aan de Hoofd gracht, met een riant uitzicht over de Weststraat, gemerkt K 82, groot 1 Are 27 centiaren. No. 2. Een mede zeer gunstig staande en gelegen HeerOIlllUJ S, bevattende 5 KamersKeuken, Kelder, enz., ERF en STEEG, naast het vorige, te Nieuwediep aan de Hoofdgracht K 81, groot 1 are 27 centiaren. No. 3. Twee aaneengebouwde WOON HUIZEN, met afzonderlijke BOVENWO NINGEN en ERVEN, staande en gelegen te Nieuwediep aan den Dijkweg, K 89 90, samen groot 1 are 20 centiaren bij de week verhuurd voor f 5.80. En ten verzoeke van den Make laar OUDENHOVEN No. 4. Een zeer gunstig ter nering staand WOON- en WINKELHUIS, waarin Koper- en Blikslagerij, te Nieuwediep aan den Kanaal weg, schuin tegenover het Molenplein en de Weststraat, I 17^ met ERF, SCHUUR en STEEG naar den Dijkweg, groot 75 centiaren. No. 5. Een WOONHUIS te Nieuwediep, achter het vorige, aan den Dijkweg I, 182a, groot 45 centiaren. De nos. 1 en 2 zijn te bezichtigen 8 dagen voor den verkoopdag (uitgezonderd Zondag), mits vooraf belet wordt gevraagd, no. 3 daags vóór den verkoopdag. Betaling van koopprijs vóór ef op 1 Augustus 1886. Aanvaarding perc. 1 en 2 op 1 Augustus 1886, perc. 3 bij de be taling van den koopprijs. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN voornoemd, en ten aanzien van de per- ceelen 4 en 5 ten kantore van den Makelaar OUDENHOVEN. Gemeente Helfler. Men zal op WOENSDAG 19 HEI 1886, des voormiddaga teil 10 ure, iu de Rank van Leening, OPENBARE VERKOOPING houden van de onafgeloste panden in die Bank, welke beleend zijn iu de maanden Januari, Febrnarf, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus. September, October, November en December 1881. Bestaande in Daags vóór de verkooping zijn de goederen te zien van 's namiddags 2 tot 5 ure. De laatste dag ter vernieuwing van beleening is Donderdag 13 Mei e. k Openbare Aanbesteding bij de Directie der Marine te Willemsoord, op WOENS DAG den 19den MEI 1886, des voor ten 11 ure, van van k Irma T. CREBUS, Ia GonHa, bij de Wed. Siebes Zn., Handel in Tabak en Sigaren, WESTSTRAAT L 103. Het verrichten van eenige werkzaamheden aan de gebou wen en de afsluithekken te Wieringen. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Graven- hage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoet- sluis, alsmede bij de Provinciale Besturen van Friesland, O vergeel, Gelderland, Zee land, Noord-Brabant en Limburg en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zijn de bestekken gratis te verkrijgen ter griffie der Marine te Willemsoord. De noodige aanwijzing in loco zal ge schieden op de twee de aanbesteding voorafgaande werkdagen, 's morgens ten 10 ure. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofdingenieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljet ten, vermeldende de aannemingssom in cijfers en letters, met de namen van aannemer en borgenzonder doorhalin gen en bijconditiën en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn bij den ondergeteekende. Willemsoord, 5 Mei 1886. De Schout-bij-nacht, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE J. DE JONG. De ondergeteekende bericht bij deze, dat hij ruim voorzien is van een prachtige collectie Mahonylionten IjlUL— noilltasteil, Salontaf6lSi Hollandsche, Fransclie, Duitsche en Brusselsclie Stoelen. ONTVANGEN py/iniVi f:1 «O.VinrieriJem. die voor een klein prijsje weder van de hand zullen worden gezet. Tevens houd ik mij gerecommandeerd voor alle voorkomende werken, welke spoedig en net zullen worden uitgevoerd. UEd. Dw. Dienaar, THADE MARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Middenstraat; Mej. KORVER, Spoorstraat »DE THEEBOOM," Spoorstraat; M. TIS- SING, Spoorgracht; T. STEEMAN, Mid denstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden- Vereeniging, Koning straat; P. v. d. OORD, Laan, hoek Pijl steeg; J. KRIJNEN, SpoorstraatE. LA- BOUT, Vroonstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOII. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het hijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE a fl.30 per 5 ons. H.L. SGHRODER, Hflfl*racM19. COMESTIBLES en Van Houten's CH0C0LAAD-P0EDER. ïium beveelt zich minzaam aan voor het WeitaaiMen. Spoorstraat, bij 't Centrum. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.50 de dubbele flacon. De W ereldberoemde Niets beter! Niets goedkouper Niets voordeeliger dan de gerenommeerde a 50 Cent de 5 Hektograin. Overtreft elk ander Koekje door zijn lichtheid in het gewicht. De nieuw geconstrueerde PFAFF-NAAIMAOHINE voor trap- en handbeweging ingericht, heeft de grootste ruimte onder den arm, wat zeer doelmatig is bij het ver vaardigen van groote klee- dingstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle bezwaren en moeielijkheden wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe PfafiFs wettig: gedeponeerde Naaldin zetting te wijzendeze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens in 't belang van eikenkooper is, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimaehines met alle andere Machines te vergelij- k kenwaarna men tot de o vertui- ging zalkomen,dat 'tin ieders belang is zich een ccllte Pfaff- IVaai machine aan te schaffen. De gemakkelijkste wijze van betalea. - Volkomen gratis onderricht. - Drie jaar guarantie. Deze Machines zgn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij W Gaarne belasten wij ons met het repareeren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot het veranderen naar de laatste constructie. 20 Cts. per ons. per pot f 1.25. Fabrieksmerk gedeponeerd. De zos zeer gerenommeerde voor Meubels, Marmer en gevernist Houtwerk, van A. W. KRUIJS ZOON, 's Bosch, Handelaren in Verfwaren, Vensterglas Albastine, enz., is steeds verkrijgbaar in flescbjes a 177s Cent; en bij de Heeren Jacqijes van Rosendael, Nieuwediep; J. Brongkrs, AlkmaarMej. de Wed. E. M. Engel MedemblikW. Hoogslag, Zaandam; J. Schuddeboom, Koog a/dZaan; J. Bienderhoff, Enkhuizen A. J. Veen, PurmerendJ. P. Karthaus, Haarlem D. Bloemendaal BovencarspelC. Da- vidson, HoogcarspelD. Lieshout, Wor- merveer M. van Lent, BennebroekJ. Nieüwenhuizen Avenhorn M. G. An- tónijssen, Beverwijk J. Beërepoot, He\n. maakt en repareert alle soorten van Zadels, Tuigen, Koffers, Breukbanden, bekleedt Canapés, Stoelen, Matrassen, Kinderwagens en verder alles wat tot zgn vak behoort. Wordt ten spoedigste afgeleverd. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chsm. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a. d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Universeel - Zuiverings -Zout. In pakjes a 18, 33 en 60 Cts. Medicinale Levertraan. In ff. van 25, 40 en 75 Cts. IJzer-Levertraan. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm, a flac. 40 Cts. Druiven-BBrstsiroop^met Fenkel-Honig. In fleschjes a 30, 60 Cts. en fl. TUSSCBEN KRUIS EN TEMPEL Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 47. H. WIGHART. Zij had Olga bij de liand genomen en haar zonder moeite? naast zich op de bank plaats doen nemen. Wat maakt ons zulk een heer lijke dag gelukkig, hé? zelfs iemand, die zich geheel verlaten gevoelt, wordt nog gedwongen zich boven zijne gewone gedachten te verheffen en wie door zulk een schoonen dag niet dank baar gestemd wordt, is wel te beklagen. Olga schudde zacht haar hoofd. Verheugt het u niet, als gij ziet hoe alles om u heen in vreugde en genot baadt en alle bloemen hare kelken openen, om met zoote geuren een dankgebed naar omhoog te zenden? Niet waar, gij wilt mij zeggen, dat gy even zoo warm gevoelt als dat vogeltje, dat onvermoeid zijn loflied doet weerklinken. Olga zag haar met melancholische blikken aan en zeide toen zacht: Als het altijd dag bleef; maar de nacht komt en alsof zy niets anders noodig had om haar bloed in gisting te brengen, ging zij haastiger voort: De nacht komt, de zwarte nacht dan word ik zoo angstig be nauwde vrees doet my voor mijne eigene schreden verschrikken en dan komen zy naar mij toe, die mij in het graf willen sle pen, die afschuwelijke menschen of ik hen al ontvlucht of smeekend de handen tot hen ophef, zij laten mij niet los. Een is er onder, die is de ergste van allen; zijn oog is nog zwarter dan de nacht en schittert als de blik sem; zijne woorden zijn de donder donder en bliksem namen mijn kind weg waar is het nu? Ik weet het, zij hebben liet weg genomen en de geesten die mij kwellen en pijnigen zullen niet ophouden, voordat ik het weder gevonden heb. O, zeg mij toch, waar hebt gij mijn kleinen Bruno verborgen? riep zij, smeekend de handen van den dokter grij pend. Is hij u ontrukt? vroeg mevrouw zacht. Ik had een zoon hij sliep, toen kwam ik ohet was zoo'n verschrikkelijke nacht! De moederliefde schrikt voor geen ge vaar terng, zij is sterker dan storm en regen en gij waart een goede moeder. Olga zag mot ongelooflijke verwondering in het stille, vriendelijke gelaat. Ik? Als ik mij maar herinneren kon. Hij stierf niet omdat ik hem verliet eene goede moeder doodt haar kind niet. Zij bemint het by zijn leven en beweent het na zijn dood. Ja weenen, dat moest ik kunnen riep Olga, terwijl zij hopeloos hare zachte fijne handen wrong maar ik heb slechts gloeien de droppels lood in ruyne borst en als ik aan mijn kind denk, dan stijgen zij langzaam naar boven, tot zij aan mijn oogholten komen. O, dat doet zoo'n pijn goede moeders moesten zoo niet kunnen lijden. Waar gelooft gij dan dat zij uw kind verborgen hebben? vroeg de doktersvrouw, de hartstochtelijke rede der jonge vrouw steeds op den juisten tijd afbrekend, om aan hare gedachten eene andere richting te geven. Daar waar de goddeloozen versmachten, mompelde Olga, met de hand in de luchtwij zend. Zij namen het van mij weg, omdat het niet gedoopt is. De schoonste kinderdoop zijn de vreugde tranen der moeder die hebt gij zeker rij kelijk over het onschuldige wicht geweend dus is uw zoon niet ongedoopt naar den Hemel gegaan Olga zag verrast op. Ja zeker, vele tra nen; als zij verzameld werden, zouden zij veel meer zijn dan de doop. Dat had ik kunnen weten ging zij levendig voort waarom heeft men ze niet bewaard Die sarrende ge stalten zouden er voor op de vlucht gegaan zijn. Waar zijn zij nu? Spoorloos verdwenen in het zand en ik, o hoe ellendig ben ik, nu ik ze verloren heb. Zachtjesaan trok mevrouw haar de hand van de oogen weg. Uwe tranen zijn niet spoorloos verdwe nen, lief kind! gelooft gij dat de wind een druppel die aan onze oogleden hangt, opdroogt zonder dat het alziend oog het bespeurt? Waarom werd hij mij ontrukt? vroeg Olga, als kon die zachte overtuigende stem haar hierop antwoord geven. Wij moeten allen vroeg of laat deze aarde verlaten uw kleine Bruno ging u vooruit. Deze diepe onuitsprekelijke smart deelt gij met vele, vele moeders zij ween den allen en wilden allen bezwijken, maar, mijn lief kind, zij leerden inzien dat de schei ding slechts schijnbaar was. Het lichaam werd haar ontnomen, maar de herinnering behiel den zijdie kan tijd noch dood haar ontne^ men en als zij in een stil uur zich het beeld van haar afgestorven kind voor den geest roepen, dan staat het voor haar, zij hangen om zijn hals en genieten van zijne nabijheid als vroeger. Hier wisselde mevrouw een blik met den dokter, die weldra het prieel verliet. Ja, dat zou ik ook ondervinden, als booze menschen het kind niet weggestopt had den, zij zeggen: het is dood maar het heeft zoo lief, zoo zoet voor mij gelachen. Ach, als ik maar wist waar zij den kleine verborgen houden! Gij hebt recht om te klagen. Wat meer is, gij hebt het recht om een plekje te vin den waar gij voor het zieleheil van uw kind kunt bidden. Niet waar, dat is het wat gij mist? Ja, ja, riep Olga, levendig omziende en de hand van hare nieuwe vriendin drukkend. Gij zegt wat ik totnutoe slechts gevoelen, maar niet uitspreken kon: een plekje waar ik mijn kind verborgen weet, waar niemand het mij meer ontrooven kan en waarheen ik kan vluchten, als de verschrikkelijke *"1 ten terugkomen. Waar is zulk een altaar? Moet ik daar bidden? Ja, mijn lief kind! zeide mevrouw, op staande en hare armen om de bleeke, schoone Olga slaande. Niemand heeft zooveel te vra gen, zooveel te ontvangen als gij niemand heeft meer aanspraak op vergeving en ver schooning dan gij maar niemand is ook meer verplicht om de genade van den Schep per af te smeeken dan gij! Olga luisterde wel naar deze warme woor den, maar haar oog drukte niet uit dat zij ze begreep eene voorstelling hield haar levendig bezig en met ongeduld zeide zij: Waar is de zekere plaats, die gij mij beloofd hebt Kom, gauw wat! Zij trok haar bijna met geweld voort hare donkerblauwe oogen hingen angstig aan het schitterende westen, dat met zijn purper en goud de bloembedden en fluweelen gras randen bestraalde. Haar lang, zwart kleed sleepte achteloos langs de witte madeliefjes, die langs den weg groeiden. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4