't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1393. Zaterdag 15 Mei 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per poet75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT.I Advertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. MEI, (Bloeimaand), 31 dagen. Opkomst der Zon 4 u. m. Onderg. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Volle Maan. HELDER, 14 Mei 1886. De uitslag der stemming voor een lid van den gemeenteraad, ter vervanging van den heer Hattinga Raven, was als volgt Uitgebracht werden 191 geldige stem men, waarvan op den heer J. G. R. Vos 76 en den heer J. Verfaille 74 stemmen. Voorts verkregen de heeren J. Dunselman 13, J. Bethlehem, F. Snel, T. Mooy ieder 3, terwijl nog eenige anderen 2 en 1 stem men hadden. Alzoo herstemming tusschen de heeren J. G. R. VOS en J. VERFAILLE. De uitslag der verkiezing van twee leden voor de Prov. Staten is als volgt Uitgebracht 381 stemmen. Van onwaarde 2 V olstrekte meerderheid 190 Uitgebracht op de heeren Mr. M. Büchner 219, D. C. Loman 162, Mr. K. J. C. Stakman Bosse 84, J. Hoo- genbosch 76, D. Reedeker 71, C. Keijser Pz. 37, C. P. Keijser 30, W. J. Maalsteed 22, voorts verkregen nog stemmen de hh. C. A. Beukenkamp 4, W. A. H. Grootes te Velzen 3 en eenige andere heeren 2 en 1 stemmen. Alzoo gekozen de heer M. BUCHNER. Herstemming tusschen de heeren LOMAN en STAKMAN BOSSE. Aantal uitgebrachte stemmen van Helder 173 stemmen. Texel 138 Terschelling 63 Vlieland 7 Totaal 381 stemmen. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. Java, onder bevel van den luit. t. z. Ie kl. C. Hoff- man, in den namiddag van 11 dezer te Port-Saïd aangekomen. Aan boord was alles wel. De van passagieren achtergebleven verdwaald geraakte schepeling van Zr. Ms. stoomschip Bonaire, die den naam draagt van Verdwaald,is sedert aan boord van dien oorlogsbodem terugge keerd. Dinsdagmorgen zijn door de politie te Haarlem aangehouden twee mariniers, in garnizoen alhier, die als medegeleiders van een transport zee miliciens van Rot terdam naar hier, waren gedeserteerd. Zij zijn ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld. Aan den bootsman v. k. G. Madlener, dienende aan boord Zr. Ms. opleidings schip ïAnna Paulowna," is uitgereikt de kleine gouden medaille voor 36 jaar eer lijken »n trouwen dienst, met daaraan verbonden gratificatie van f 50, en aan den konstabelsmaat J. F. Van Vooren, mede aan boord van genoemden bodem, de zilveren medaille voor 24-jarigtn dienst. HH. MM. de Koning en KoniDgin zullen aanstaanden Zaterdag, 15 dezer, met hun dochtertje van het Loo over Arolsen de reis aannemen naar de bad plaats Wildungen. Z. M. zal incognito reizen onder den naam van graaf Van Buren. Het koninklijk gezin denkt ruim één maand in het buitenland te ver- big ven. Bij kon. besluit van 27 April jl. is aan alle officieren van gezondheid der zeemacht, zoowel artsen als niet-artsen, op voordracht van den minister v. marine, vergunning verleend tot uitoefening der genees- en heelkunst bg niet-militairen, behalve het verleenen van verloskundigen bijstand aan vrouwen van niet-militairen, tenzij die bijstand noodig is op een oo- genblik, waarop hij door geen ander kan worden verleend. Officieren v. gezondheid, die niet met voldoenden ijver hunne plichten als offic. v. gez. waarnemen, kan tijdelijk door den minister van marine het recht tot uit oefening der geneeskundige praktijk» bij militairen worden ontzegd. Zoodra de zeemilitie buitengewoon wordt opgeroepen, totdat de buitenge woon bijeengeroepen lichtingen huiswaarts ziju gekeerd, is het aan alle offic. van gez. der zeemacht verbodengeneeskun dige praktijk bij niet-militairen uit te oefenen. In verschillende bladen werd onlangs melding gemaakt van een nieuw soort Naaimachine, waarbij het lastige spoeltjes- opwinden geheel vervallen isdeze machine naait direct van de boven-en onder-klos. Voor huismoeders en naaisters zal dit zeer veel tijd sparen. De machine maakt volstrekt geen gedruisch en ziet er net en solide uit. (Zie annonce hierachter). Wieringen, 12 Mei. Heden verspreidde zich over ons eiland het bericht, dat de wel eer w. heer Bekker, pastoor onzer gemeente, wegens verplaatsing binnen eenige dagen zijn gemeente zal verlaten. Niet alleen zijn ge meenteleden maar ook den meesten van andere gezindten klonk dit bericht als een treurmare in de ooren. Pastoor Bekker toch heeft zich gedurende een zestal jaren doen kennen als een man, op wien het woord edel in al zijn volheid toepasselijk is. Mensch in de schoon ste beteekenis, die men aan dezen naam hech ten kan, dat is hij. Wel te doen zonder om te zien, zoo wel ten aanzien zijner ambts plichten als waar het nuttige doeleinden gold, was zijn leus. Met leede oogen en een dankbaar gemoed zien wij hem heengaan. Dat het hem welga op zijn nieuwe stand plaats en moge hij nog vele jaren werkzaam zijn in dienzelfden geest als hier, dan mag hij trouwe vrienden achterlatende, weer nieuwe vrienden vinden, dat is de innige wensch van velen. Tot pastoor te Wieringen ia be noemd de eerw. heer W. A. v. Worcom. De bekende bierbrouwerij »De Ge kroonde Valk", van de HH. Van Vollen hoven Co. te Amsterdam, heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan, en brouwt thans behalve Stout en Princesse Bieren, ook Beiersche Bieren, bekend on der de namen Beiersch, Pilsener en Lager- bier. Tot dit doel is in den afgeloopen winter door genoemde heeren een geheel nieuwe inrichting gebouwd met groote ijs-machine en flinke ijskelders. De prijzen zijn zeer billijk gesteld, terwijl de goede naam der firma voldoenden waarborg biedt voor de kwaliteit. In October aanstaande zal een ver gelijkend onderzoek plaats vinden van adspiranten voor de betrekking van sur numerair bij het vak der postergen, waartoe twaalf plaatsen ter vervulling zijn opengesteld. De adspiranten behooren zich vóór 1 September aanstaande bij een op zegel geschreven rekwest tot den minister te wenden. Men zie de Staatscourant van Woensdag. Wjj vermeldden onlangs als een zeld zaamheid, dat 3 broeders te Middelburg op den zelfden dag in 't huwelijk traden. Een nog zeldzamer geval wordt uit Wa genberg gemeld. Verleden week genoten 4 personen uit één huisgezin, 2 broeders en 2 zusters, het voorrecht met hunne respectieve vrouwen en mannen hnnne 25-jarige echtvereenigi ng te herdenken. Dezer dagen reisde een dame met haar jeugdig kind van Amsterdam tot het station Noord-Scharwoude. Om haar zuigeling beter te kunnen helpen, legde zg haar gouden horloge met ketting ach ter zich op de bank neder, doch bg het uitstappen te Noord-Scharwoude vergat zij het medetenemen. Eerst 's avonds laat werd dit bemerkt. Den volgenden ochtend werd aan den chef te Noord- Scharwoude daarvan kennis gegeven en deze telegraphëerde onmiddellijk aan zijne ambtgenooten te Schagen, Anna Paulowna en Helder, die evenwel omtrent de ver miste voorwerpen niets vernomen hadden. Daarna werd de inspecteur te Haarlem van het gebeurde onderricht, die den goeden raad gaf de afdeeling van den waggon, waarin de dame had gereisd en welk rijtuig op dien dag wederom op de lijn AmsterdamHelder in gebruik was gesteld, bij aankomst te Noord-Scharwoude te laten onderzoeken. Dit geschiedde, en tot niet geringe verwondering der reizi gers, die toen in deze afdeeling zaten, vond de chef de vermiste voorwerpen in ongeschonden staat onder het kussen, of schoon een corpulent heer daarop had gezeten. Te Leeuwarden zijn voor belang stellenden ter bezichtiging gesteld twee paren schaatsen, toebehoorende aan den heer Mr. J. Van Buttingha Wichers, te Leiden, secretaris van den Nederl. schaat- senrijdersbondwelke om hunne samen stelling zeer de aandacht trekken van de Friesche hardrijders. Het eene paar is van dezelfde samen stelling als dat jwaarmede Axel Paulsen, uit Noorwegen, verleden jaar te Hamburg den Duitschen eereprgs behaaldehet andere paar is van het model waarmede bg diezelfde gelegenheid, de Amerikaan Curtis den len prijs voor 't schoonrgden verkreeg. De eerstgenoemde schaatsen, van Axel Paulsen, zgn van Noorweegsch, gewijzigd Friesch, model, en vervaardigd in de fabriek van A. Storen, te Christiania. De ijzers zijn van gehard staal, 32 cM. lang, niet meer dan 2 mM. dik, overal even sterk met vlakgeslepen snede en houden van begin tot einde op. Het overige gedeelte van de schaats is ver vaardigd van plaatijzerde zoolvlakte is gebogen naar den vorm van de schoen deze wordt met 10 gzeren schroeven aan de schaats bevestigd. Door zgn lange en rechte ijzers zgn deze schaatsen blijkbaar bestemd voor hardrgden op de lange rechte baan. De andere schaatsen, die van den kunst schaatsenrijder Curtishebben eenige overeenkomst met de bekende Halifax- schaats. De zoogenaamde gzers zgn van staal en sterk gekromd, met vlakke en ongeveer 6 mM. breede snede. Ook bg deze is het overige gedeelte der schaats van ijzer en geschiedt de bevestiging zonder riemen of bandenmet behulp van een sleutel wordt de zool van de schoen gevat tnsschen klauwen, welke zich zijwaarts op de zooivlakte der schaats bevinden. Deze schaatsen hebben wegens den gebogen vorm der gzers weinig op pervlakte en zgn daarom niet geschikt voor tochten op de lange haan. De rgder evenwel die, na goed op streek te zijn, steeds op het middengedeelte gaat, zal er gemakkelijker mede voortglijden, omdat het gedeelte, dat met 't ijs in aanraking komt, zeer weinig oppervlakte heeft. Voor het gerechtshof te Amsterdam stonden Dinsdag jl. de bekende inbrekers Lavertu en Bot terecht, beschuldigd van diefstal van een groote hoeveelheid hor- logien op den Nieuwendgk te Amster dam. De getuigenverhooren, die een gerui- men tgd in beslag namen, bevestigden de uitkomsten, die de instructie der zaak reeds aan de hand gedaan had. De hos pita van Lavertn verklaarde daarbij nog, dat de porder eiken morgen haar kost ganger kwam wekkenop des porders gepor gaf Lavertu dan immer een signaal, ten bewijze dat hg wakker was. Maar, zoo vertelde de vrouw, op den morgen van den nacht, dat de diefstal gepleegd was, kreeg de porder geen antwoord blijkbaar was Lavertu toen niet te huis. Gewichtig was ook de verklaring van den getuige Prins. Kort na den diefstal is hij in aanraking gebracht met Bot en Lavertu, die horloges voor hun te koop hadden, welke evenwel in Engeland weder verkocht moesten worden. De getuige echter antwoordde: »dat is mgn handel niet, ik handel niet in goud en zilver." En zoo sprong de onderhandeling af. Na afloop der getuigenverhooren wer den de twee beschuldigden ondervraagd. Lavertu ontkent den diefstal te hebben gepleegd. Eerst sedert November jl. heeft hij dagelijks met Bot omgang gehad. Eenige dagen vóór den diefstal heeft hij Bot voor 't huis zien staan. Bot wilde een horloge-sleutel koopen, maar daar hij daartoe wat te beschonken was, deed Lavertu dit voor hem. In den nacht van den diefstal heeft hij te huis gesla pen. Bot moet volgens hem den diefstal gepleegd hebben. Zoo boosaardig is zijn mede-besch., dat deze de horloges alle op naam van hem (besch. Lavertu) buiten diens weten heeft verkocht of beleend. Van den diefstal weet hg niets af. Bot daarentegen werpt de schuld geheel en al op Lavertudeze heeft bepaald den diefstal gepleegd. Wel heeft hij (Bot) nu en dan horloges verkocht voor L., maar hij kon in de verste verte niet ver moeden dat zij gestolen waren. Overigens was Bot van meening dat vele getuigen onwaarheid hadden gesproken. In den laten namiddag was het woord aan het O. M. De adv.-gen., mr. Jolles, lichtte uitvoerig toe hetgeen ten processe gebleken was. De vraag wie de daders waren achtte ZEd. Gr. Achtb. gemakke lijk te beantwoorden z. i. waren de aan wijzingen tegen Lavertu zoo verpletterend en sprekend, dat niet meer te betwgfelen was, of deze had werkelijk den beruchten diefstal gepleegd. Wat Bot betreft, meende mr. Jolles, dat niet voldoende bewezen is, dat deze den diefstal mede gepleegd heeft, maar onbetwistbaar was het toch, dat Bot de gestolen horloges verkocht i heeft, ofschoon hg wist dat ze gestolen waren. De spr. bracht hierbij nog een woord van hulde aan de rechercheurs Pan- horst en Verbeek, aan wier gver de ont dekking der misdaad voor een goed deel te danken was. Mr. Jolles releveerde eindelijk nog een ander feit. In 1880 werd Lavertu wegens diefstal tot tien jaar tuchthuisstraf ver oordeeld. Niet lang daarna kreeg hij gratie. De gratie berustte op een ver gissing. Een broeder van den besch., die gelijk met hem in het tuchthuis zat, werd ernstig ziek. De geneesheer gaf hiervan een attest aan de bevoegde auto riteit af, maar vermeldde per abuis daarin den gezonden Lavertu (thans beschuldigde) in plaats van den zieke. De Koning verleende gratie en zoo kwam de man, over wien thans weder de vierschaar ge spannen werd, op vrije voeten. En hoe hij die onverwachte genade heeft gebruikt, blijkt, zeide mr. Jolles, uit het feit dat hij weder bedreven heeft. Een strenge straf voor Lavertu zoowel als voor Bot, achtte ZEd. Gestr. Achtb. noodzakelijk. Op dien grond werd tegen Lavertu 15 jaar tuchthuisstraf en tegen Bot 12 jaar tuchthuisstraf gerequireerd. Te Derby is Vrijdag kort voor den aanvang der voorstelling de nieuwe schouwburg, welke eerst den 25n Maart jl. geopend is, tot den grond toe afge brand. De brand ontstond achter het tooneel tengevolge va een gasontploffing en er waren op dal ogenblik ongeveer 200 personen in Ik geheele gebouw tegenwoordig, die zich in vrij goede orde verwijderden. Van het schouwburgper- soneel is een tooneelspeler in zgn kleed kamer gestikt, terwijl een werkman door het instorten van het dak gedood werd, De schade wordt op 20.000 p. st. ge raamd en wordt door de assurantie grootendeeh gedekt. Een student in de geneeskunde te Brussel heeft 250 grammen van zgn bloed laten overtappen in het lichaam van een vrouw, die de kanker heeft en door me nigvuldige aderlatingen geheel uitgeput was. De operatie is uitmuntend gelukt en de vrouw bevindt zich wel. Een muziekgezelschap van Brussel, uit ongeveer tachtig personen bestaande, maakte Zondag een tochtje op 't kanaal. Een stoomboot had een gedeelte van de reizigers aan boord, terwgl de overigen zich verdeelden op twee kleinere vaar tuigen die door de stoomboot op sleep touw werden genomen. In de nabgheid van Vilvorden sprong de ketel van de stoomboot, met het ongelukkig gevolg, dat zeven personen min of meer zwaar gekwetst werden. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur 1 Vergun m\j een kleine plaatsruimte in uw veelgelezen blad. In het «Nieuw» van den Dag" van 11 Mei, lste blad, las ik een advertentie over de ker mis te Medemblik, waarin werd bekend ge maakt, dat kooplieden, kramers en ondernemers van vertooningen tot de bywoning daarvan worden uitgenoodigd, zullende bedelarijdob belspelen enz., ten strengste worden geweerd. Het ware te wenschen, dat 't Achtb. bestuur der gemeente Helder, dat gepasseerde jaar zoo degelijk optraddoor de zoogenaamde straatmuziek te beperken, ook evenzoo als het Bestuur te Medemblik, alle hazardspelen en bedelarij, ook op de Heldersche kermis zou weren, daar dit niet alleen last aan de bur gerij veroorzaakt, maar ook de oneerlijkheid, die er uit ontstaat, zeer in de hand werkt. Dankzeggende voor UEd. opname, noem ik mij, G. Heldersche Moppen. ANDERHALVE CENT. Een jonge huwelijkskandidaat bracht een boerengezin een bezoek en verklaarde, dat hij een goed oogje had op de oudste dochter. Deze, een stevige meid, zag den kleinen vrijer vewonderd aan, greep hem toen met do eene had bij zijn kraag, met de andere bij zijn pan talon, hief hem in de hoogte en hield hem een poos zoo in de lucht, met de woorden nu zul je wel begrijpen dat wg niet bij elkander passen. o PARVENU. Ik zie je zoo dikwijls met de zijn dat lui, die men vragen kan? Vragen kan je ze gerust, maar of ze komen zullen, dat is de kwestie. KLEINIGHEDEN. Wie moeite en zorg 't hoofd durft bieden, Ziet zulke gasten 't spoedigst vlieden. Beloven is vaak kinderwerk, Woord houden soms een man te sterk. Wie smart voelt, kan het best die heelen, Door in eens anders leed te deelen. Hij, die zijn zaakjes wil doen bloeien, Moet flink zich zelf er mee bemoeien. Pakt steeds met nieuwe lu»t weer aan Denk nooit: 'k heb reeds te veel gedaan! Gemakzucht lacht zoo gaarne ons aan Met arbeid zal 't ons beter gaan. Genot moet bijzaak zijn, maar arbeid 't ernstigst (streven. Dan heeft men eiken dag het meest genot van ('t leven. De kleinste vlek, ziet men terstond Op eenen zuiver helderen grond. Als men de waarheid goed verguit, Wordt zg nog hier en daar geduld. Niets schandelykers is er vrinden, Dan 't werken schandelijk te vinden. Karakter is veel meer dan geld; Doch wat wordt 't meest op prijs gesteld Arrondissements-Rechtbank. Correctioneele Terechtzitting van 11 Mei. G. P. G. Helder, verkoopen van militaire kleeding, f10 boete, subs. 3 dagen gev. A. C. B., huisvrouw van G. P. G., Helder, verkoopen van militaire kleeding, vrijgesproken. H. S., Helder, verkoopen van militaire klee ding, f10 boete, sub». 3 dagen gev.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1