MUZIEK ia ie TUINTJES UHEiniAKITU BELANGRIJKE YERKOOPING In ti lodest Hapzlln Ju Tinton." Eerste Zomer-Concert, Ontbinding Tweede Kamer. Advertentiën. Ds. ESCHER, van Haarlem. Vrije Geref. Gemeente, ouderwijs ia Naaien, Stoppel lazea ea aaflere aattip Handwerken, MAANDAGEN, 17,24,31 Mei en 7 Junia.s. 1 J. H00GENB0SCH Sr. Kiezers! J. HOOGENBOSCH Senior. PARK TIVOLI. J. KONING, op ZONDAG 16 MEI 1886. TIVOLI. Zondag a.s.BAL. op Zondag a. s. MUSIS SACRUM Zondag a. s. BAL. Attentie s. v. p.! BAKEB. Oevraagd. Lokaal „DILICENTIA" VOOR VADERLAND EN ORANJE OF ALVA IN NEDERLAND. Ik inviteer mijn Kolonel. Eea DIENSTMEISJE praaid vraagt een KNECHT- Kleeflermakerskaecliten. Een LOOPJONGEN Een HUIS te huur WINKELHUIS n een vierwielde Waterkar en een vlugge Ezel. eene uitgebreide collectie Heden ontvangen Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins van Oranje vertrok 10 Mei van Marseille naar Batavia. Het stoomschip Prinses Marie vertrok 11 Mei van Padang naar Amsterdam. Het stoomschip Sumatra, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 12 Mei van Port-Said. Het stoomschip Madura, van Arasterdam naar Batavia, vertrok 12 Mei van Soutliampton. Het stoomschip Prinses Wilhelmina, van Am sterdam naar Batavia, passeerde 12 Mei Aden. Marktberichten. Sehagen, 13 Mei. 4 Paarden f80af 180, 8 Ossen f 70 af 120, 4 Stieren f120 af 170, 70 Geldekoeien f 80 af 240, 50 Kalf koeien f 110 af 180, 20 Vaarzen f60 af90, 32 Hokkelin- gen f40 a f60, 20 nucht. Kalveren f4 a f 11, 800 Schapen f 17 a f 25, 890 Lammeren f 6 a f 11, 14 Bokken en Geiten f 0,75 af7, 20 magere Varkens f 13 af24, 40 Biggenf4,50 af 9, 80 Kippen f0,75 af 1,25, Boter per kop 624 tot 664 cent, Kaas per kilogram 30 tot 40 cent, Kip-Eieren per 100 stuks f2,25 a f2,50, Eend-Eieren per 100 stuks f 3,25. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 11 tot 14 Mei. ONDERTROUWD: C. Visser, zeeman, en A. M. Gomes. W. de Jong, broodbakker, en T, Bont. J. G. W. Kriens, zonder beroep, en M. L. J. Chovenet. GEHUWD: H. Lub en J. C. M. Huijbens. II. Blom en H. C. Dekker. A. Boot en M. de Vries. C. J. Ernst en N. van Leeuwen. S. Nieuvvbuurt en N. Been. D. van Leeuwen en M. Dekker. BEVALLEN: P. M. C. Pfaff, geb.Putters, a. C. J. Eijbergen, geb. Blankenstein, z. J. A. Visser, geb. Beek, d. W. Paans, geb. Gerritsen, z. OVERLEDENJ. C. H. Mackay, geb. Chap- puijsi, 57 j. P. Schuffelen, 33 j. W. Bruin, 70 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 6 tot 12 Mei. Geene. ONDERTROUWD GEHUWD: GEBORENPieternelle Jeannette, dochter van Adolf Sijbrand Keyser enElisabeth Koning. Neeltje, dochter van Jacob Salm en Niesje Vla ming. Simon, zoon van Pieter Smit Rz. en Jantje Ilin. Melle, zoon van Cornelis Zegel Mz. en Marretje Kalis. Gerardina Johanna, doeliter v. Peter Jan Hendrik Iiermens en Maria Bruin. Dirkje, dochter van Abraham De Ridder en Dieuwertje Klok. OVERLEDENGerrit Kikkert, weduwnaar van Tetje Dekker, 82 jaren. POLITIE. Gedeponeerd ten Raadhuize een gouden ring, gevonden in den tuin van Tivoli, ter gelegenheid van de indeeling. Aan 't Bureau n, een blauw gestreept zakje, geadresseerd aan den heer J.Meijer, Anjeliersstraat, Harlingen. Een paar dames handschoenen, op de straat gevonden. Kantongerecht, gem. Helder. Zitting van 12 Mei 1886. Het zich bevinden in kennelijken staat van dronkenschap op den openbaren weg: J. K., S. R., D. v. G., C. d. S., R. d. D., J. L. C., J. C. L., N. W., M. v. 't H., C. K., B. J. B., J. J., B. B., G. v. D., C. V., ieder f 3; D. W., W. B., ieder twee boeten van f 3. Allen subsidiaire gevangenisstraf en in de kosten. op Zondag 16 Mei in Tivoli. 1. Le Drapean d' Ilonneur: „Marche des Matelots" Bender. 2. Concert-Ouverture" (Es Majeur)Carl. Machte. 3. Italienische SérenadeAlb. Jungman. 4. Mon Rêve //Valse". Emil Waldteuffel. 5. Souvenir de 1'opéra: «Tann- hauser"Rich. Wagner. 6. Bouquets de Mélodies//Sur des motifs d'opéra's de" G. Verdi. 7. Schneewitchen//Polka Ma zurka" Joh. Strauss. 3218te Staatsloterij. 4e Klasse. 2e Lijst. No. 11154 17751 f1500. No. 3540 f 1000. No. 14888 f400. No. 8614 6199 f200. No. 1340 5041 8587 11891 14445 f100. 4e Klasse. 3e Lijst. No. 1266 f25000. No. 9344 f5000. No. 10782 18394 f 1000. No. 4888 f400. No. 4006 5122 5604 7355 20994 f100. 4e Klasse. 4e Lijst. No. 17329 f 1000. No. 410 1511 f 100. De Staatscourant van 13 Mei bevat het koninklijk besluit van 11 Mei (Staatsblad No. 105.) Wij Willem III, enz. Op de voordracht van den Raad van Ministers Gelet op art. 70, 98 en 99 der Grondwet; Hebben besloten en besluiten Artikel 1. Onze minister van binnen- landsche Zaken wordt gemachtigd om van Onzentwege de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal te sluiten in eene ver- eenigde vergadering der beide Kamers op Dinsdag 18 Mei aanstaande, des namid dags te 3 uren. Art. 2. De Tweede Kamer der Staten- Generaal wordt ontbonden met het tijd stip der sluiting in het vorige artikel bepaald. Art. 3. De verkiezingen der leden van eene nieuwe Tweede Kamer zullen plaats hebben op Dinsdag den 22 Juni 1886 waar herstemming noodig is, zal deze plaats hebben op Dinsdag den 6 Juli daaraan volgende. Art. 4. De eerste samenkomst der Kamers van de Staten-Generaal zal plaats hebben in vereenigde vergadering op Woensdag den 14 Juli 1886. Onze minister van binnenlandsche zaken is belast met de uitvoering vau dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad van State, aan de Depar tementen van Algemeen Bestuur en aan De Algemeene Rekenkamer, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. Het Loo, den llden Mei 1886. WILLEM. De minister van 9taat, minister van binnenlandsche zaken, HEEMSKERK. Uitgegeven den twaalfden Mei 1886. De minister van justitie, DU TOUR VAN BELLINCHAVE. Vervolg der Berichten. Op Woensdag a. s. zullen in Tivoli alhier, even als vorige jaren in de Meimaand geschiedde, de planten van Floralia aan de ingeschrevenen worden uitgereikt (zie adver tentie hierachter). Terwijl we hiervan mel ding maken, wordt tevens door ons herinnerd, dat de gelegenheid openstaat om als lid van Floralia (contributie f 1 per jaar) toe te treden. De lijst ter inteekening circuleert juist dezer dagen, en vordert, daar zij door overlijden en vertrek is gedund, zeer belangrijke aanvulling. Ter aanbeveling daarvan wijzen we er op, dat het Bestnur jaar aan jaar hier zeer goede Volksfeesten weet te organiseeren, en dat het door zijn streven op krachtige wijze bijdraagt om den lust voor 't kweeken van planten en bloemen in iederen stand te bevorderen. Ge durende 10 jaar heeft Floralia op deze wijze gewerkt; in September a. s. zal die lOjarige werkzaamheid, naar we vernemen, feestelijk gevierd worden. Reden te over voor de ingezetenen, die nog niet van hunne belang stelling hebben doen blijken, om hunne hand- teekeningen te plaatsen op de naamlijst van allen, die Floraüa's streven zoowel door stof felijke middelen als door zedelijken steun willen bevorderen. Die ledenlijst worde in aantal opgevoerd dit wenschen wij tot een schitterende hoogte. De zomer-concerten in Tivoli, te geven door 't Staf muziekkorps der marine, zullen a. s. Zondag weder een aanvang nemen. Gewoonlijk werden deze con certen niet druk bezocht. De commissie van beheer heeft daarom het besluit ge nomen den toegangsprijs voor niet-leden te verminderen, (zie annonce), om daar door het bezoek aan te moedigen. De liefhebbers van goede muziek zullen dit bericht zeker met genoegen vernemen. Bevorderd bij 't korps mariniers, met ingang van 1 Juni a. s.tot luit.-kol. den kapt. P. Spanjaard tot kapt. den le luit. J. A. H. Jockintot le luit. den 2e luit. J. P. A. Termaat. Benoemd met ingang van 16 dezer bij 's Rijkswerf te Amsterdam tot com mandeur der ernstvuurwerkers, de ernst- vuurwerker bij 's Rijks werf te Willems oord, H. Filarski. Dinsdag a. s. zal de verkiezing hebben voor een lid van de Prov. Staten ter vervanging van den heer S. Keijzer Szn. (overleden). Het te verkiezen lid zal dan slechts zitting hebben tot 1 Juli a. s. Op de veemarkt te Appingadam werd Woensdag een oppassend jongmensch van 19 jaren zóó hevig door een koe gestooten, dat hij nog denzelfden dag aan de gevolgen is overleden. De Utrechtsche kapper L., die den 17 Februari jl. gevangen werd genomen wegens poging tot moord, op zijne gewe zen beminde gepleegd, is Woensdag van Utrecht naar Amsterdam overgebracht, om den 26 dezer aldaar voor 't gerechts hof terecht te staan. Acht getuigen zul len in deze zaak worden gehoord. Verschillende personen zijn door de Haagsche politie aangehouden, die valsche- lijk als lantaarnopsteker, nachtwaker of bij de openbare reiniging in betrekking aldaar, kermis wenschten. Ook was er nog een, die voor de werkeloozen,met een busje rondging. Terwijl men Woensdagnamiddag op het terrein der boogschutters-Ver- eeniging St. Sebastiaan te Sittard bezig was met het ophijschen van vlaggetjes naar het boveneinde van den vogelstang, brak plotseling dit ijzeren boveneinde af en kwam zoo ongelukkig op het hoofd van den jonkman A. G. terecht, dat diens htrsenpan verbrijzeld werd en hij onmid dellijk een lijk was. Op een wedde van f 500 hebben zich voor de betrekking van onderwijzer aan de o. 1. school te Terbregge, ge meente Hillegersberg, niet minder dan 34 sollicitanten aangemeld. Van deze zijn 11 uitgenoodigd tot een vergelijkend onderzoek. 2 jaar geleden boden op een wedde van f 600 zich nauweljjks 2 solli citanten aan. De korporaal B., van het 6e reg. inf. te Breda, Dinsdag de wacht in de soldaten- keuken hebbende, is aldaar in een ketel kokende soep gevallen. Deerlijk gebrand is hij door den kok er uitgetrokken en naar het milit. hospitaal overgebracht, alwaar hij des namiddags na hevige smar ten overleed. Uit New-York komt de tijding, dat de beruchte socialist Most, redacteur van Die Freiheit, in hechtenis is genomen. ZONDAG 16 MEI hopen onze geliefde Ouders P. GROEN i EN j T. GEERVLIET hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Nieuwediep, 14 Mei 1886 Uit naam hunner dankbare Kinderen. Ondertrouwd REIJER LONDON, Telegraafbeambte b/d. N. R.-Sp., van den Helder, en CORNELIA MEERDINK, van Zeist. ZeistCht' 13 Mei 1886' Ondertrouwd WILLEM DE JONG Cz. TRIJNTJE BONT. 13 Mei 1886. Helder. Zaandam, Algemeene kennisgeving. Getrouwd H. BLOM H. C. DEKKER. Helder, 13 Mei 1886. Getrouwd ARIE BOOT MARIA DE VRIES. Huisduinen, 13 Mei 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd GERARDUS P. W. VAN DER KLUGT ALIDA GEERTRUIDA KLEIN. Helder, 14 Mei 1886. Bevallen van een Zoon Mevrouw C. J. EYBERGEN— Blankenstein. Nieuwediep, 12 Mei 1886. Bevallen van een levenloos Meisje, F. KLEVEHOVINGH. Helder, 13 Mei 1886. Heden overleed na een kortston dig lijden, onze geliefde Vader en Behuwd-Vader WILLEM BRUIN, in den ouderdom van ruim 70 jaren. Helder, 13 Mei 1886. Uit naam der Familie, P. BRUIN. Algemeene kennisgeving. De Heer en Mej. VAN DER KLUGT— KLEIN betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 4 Mei 1886. De Heer en Mej. KLEIN—VAN VLIET en Mej. de Wed. VAN DER KLUGT— VAN TILBURG betuigen hun hartelijken dank voor de belangstelling, bij het hu welijk hunner kinderen ondervonden. Helder, 14 Mei 1886. Voor de vele bewijzen van belang stelling, op den lOn Mei jl. ontvangen, zoowel binnen als buiten deze gemeente, betuigt de ondergeteekende zijnen harte lg ken dank. Helder, 14 Mei 1886. A. J. WIJKHUIZEN. Voor de menigvuldige blijken van be langstelling, gedurende de ernstige onge steldheid mijner vrouw betoond, onzen hartelijken dank. FRANKET en Echtgenoote. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 16 Mei 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de WelEerw. Heer HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s„ voormiddags 10 en 's namidd. 5% uur, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. Voor belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat in een der lokalen der Bewaarschool in de Hoogstraat, gelegenheid bestaat voor vier avonden in de week, van 57 uren, tegen betaling van 15 cent per week. HET BESTUUR. Aan de ingeschrevenen voor dit jaar zullen de PLANTEN worden uitgereikt op Woensdag 19 dezer, des namiddags van 4 tot 8 ure, in Tivoli." De afgifte geschiedt op vertoon van 't inschrijvings biljet en bij voldoening van nog 40 Cts. voor elke verzameling van 8 Planten. Helder, 14 Mei 1886. Het Bestuur, T. MOOY, Voorzitter. G. E. KLOOSTERHUIS, Secr.-Penningm. 33© te TEXEL zullen worden gehouden op De Burgemeester, D. C. LOMAN. ww «e 9 Dinsdag a. s. moet gij uw plicht vervullen. Kiest met ons hem, dien gij allen kent en onze belangen wil behartigen. Eenige Anti-Liberalen. De Heer J. HOOGENBOSCH heeft, op ons uitdrukkelijk verlangen, thans de can- didatuur voor het lidmaatschap der Provin ciale Staten aangenomen. (In plaats van wijlen den Heer S. KEIJZER Szn.; blauw stembriefje). Laten wij daarom eenparig samenwerken en trachten voor hem een plaats in dat college te veroveren. Wij kennen immers den Heer J. HOOGEN BOSCH als een flink, eerlijk en onafhan kelijk man, die ons in dat lichaam getrouw zal vertegenwoordigen. Komt dus Dinsdag a.s. ter stembus en kiest met ons den Heer Eenige Kiezers. te geren door het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, onder directie van den Kapelmeester AANVANG 2'/, ÜDR. Tot de Concerten hebben alléén toegang 3H. Contribuanten met hunne Dames en Kinderendoch uitsluitend tot hun huis gezin behoorende. Voor niet-leden is de entréeprijs Heer enƒ0.50. Dames en Kinderen ieder - 0.25. Aanvang 3 ure. De solide firma GRÜNHUT& Co., wordt in baar eigen belang uitgenoodigd ten spoedigste aan hare verplichtingen, omtrent J. K UI PE R Blokmaker te Helder, te voldoen, ter voorkoming, dat deze uitnoodiging haren weg vinde in alle groote bladen van ons Rijk. in het laatst dezer maand, een BAKER. Zich te vervoegen: fort Erfprins", bij den Serg.-Majoor ELDERMANS. Zaterdag IS eu Zondag IC Mei: Historisch drama in vijf Tafereelen. Met medewerking van den Heer H. W. NIEUWENHUIS. gevolgd door: Blijspel in één bedrijf. Entree 35 Cent. Na afloop BAL. uur precies. voor 's morgens. Adres Bureau van dit blad. i. W. Monnichmann, Mr. Kleermaker, lstè Molenstraat P 11, Gevraagd. Adres W. J. CORNELISSE, Weststraat No. 21. Zoo spoedig mogelijk zindelijk OagmeïSjë bij een bejaarde juffrouw. Loon f 1.50 p. week. Adres BERKHOUT Co. Gevraagd een zindelijke DIENSTBODE. Adres BERKHOUT Co. GEVRAAGD, in de Kleine Winst. ATTENTIES, V. P. Er bestaat gelegenheid voor Q a Q HLostgangersbij de Wed. E. C. ASSENDORP, Laan No 370, Helder. V erloren een Portemonnaie, inhoudende contanten en papieren. De eerlijke vinder zal be loond worden. Adres BERKHOUT Co. Wordt te huur gevraagd: een gewoon Burgerhuisje. Adres Boekhandel van J. C. DE BUI- SONJÉ ZOON. i*© Huur een welingericht Bovenhuis, aan de Hoofdgracht a f2.50 per week. Te bevragen Dijkstraat 413a. in de Verlengde Spoorstraat No. 42, van alle gemakken voorzien, f 2,50 per week. T© Huur met overname van den Inventaris. Achter-Hoofdgracht No. 185, Helder V. R. TE! K.OOP Te bevragen hij C. KOHNGasstraat. Ter overname aang eboden een Kruideniers-Inventaris en eenige Kruidenierswaren. Brieven, onder lett. K, bij Berkhout Co. door den Makelaar MOOJEN te Texel, ten overstaan van een bevoegd beambte op: I. MAANDAG 17 en DINSDAG 18 MEI a. s., in de VERGULDE KIKKERT aan den Burg, II. WOENSDAG 19 MEI aan den Hoorn, IH. DONDERDAG 20 MEI te Oosterend, IY. VRIJDAG 21 MEI aan de Waal, telkens des morgens ten 11 ure, van: in de fijnste en nieuwste dessins. Breeder bij biljetten omschreven. Afkomstig uit de Magazijnen van den Heer N. SALOMON te Amsterdam. Betaling 15 November a. s. Opgeld 10%. de fijnste Kamper Boter 60 Ct. per 5 ons, zuivere Natuurboter 45-50 Ct., een nieuwe zending Hammen, van 3 a 4 kilo, 26 Ct. per 5 ons, zelf-rijzend Meel 22 Ct. per pak, nieuwe Peren, blanke Appelen, Mo- laris-Amandelen, zeer mooie Pruimen, in ruime sorteering, Rozijnen zonder pitten, 20 Ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2