Setraten en icbterielen, Geen oriis baar meer!! Defluisvriend B. SCÏÏULMAUM MAGAZIJN VAN MEUBELEN, SPIEGELS EN SCHILDERIJEN. Lampe Beige. AdTerteDtie-Bnrsan MIDDENSTRAAT. ËDDig Depot ra HEE8 P. ASSEM®, Mslfaat 158, DE NAAIMACHINE TIMEN KRUIS ËN TEMPEL. OPENBARE VERKOOPING. p. m. 4000 bij Jacques van Bosendael. Haarlemsche Meisjes, H. A. HEIJBL0M. van A. J. MAAS, is de nieuwste en beste constructie van die Naaima chines, welke zonder Spoel werken en hun onderdraad direct van de garenklos nemen. Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar in het Centraal Naaimachine-Magazijn van Spoorstraat, Helder. Den Burg, Texel. Spoorstraat, Helder. A. BARNEVELD. Den Borg, Texel. ra Ae firma T. CREBAS, te Gonda, bij de Wed. Siebes Zn., Thee van E. Brandsma, Geen Spoeltjes meer! J. VAN BREDERODE, Looflspclt 411, D. v. BREDERODE Co., te Hoorn. uitvoeren van alle Sigaren-Magazijn, Kanaalweg I, No. 91. Zilveren Medaille. NieuwNieuw Phoenix Tinte. Git-zwarte Sclirüf- ei Copiëer-Mt. INKTPREPARATEN, Vloeibare Lijm, Waarschuwing. J. VAN MUIJDEN, Binnenhaven No. 10. M. HIN, Molenplein. FEUILLETON. Te koop voor 80 Gulden: twee Ansjovis KUILEN, 1 nieuw en 1 halfsleet. Te bevragenJohn. KRUGER, IJmuiden. aal op WOENSDAG 19 MEI a.s., des morgens 10l/s uur, aan de Achterbinnen- haven nabij de Kuipersteeg, publiek ver- koopen zeer geschikt voor hekwerk, alsmede voor Plafondbetimmering; voorts: een teakhouten Balk, id. Hoofden, Ra's, Kettingwerk, ijzeren Stutten, id. Want, Ketel en hetgeen verder daags voor den verkoop ter voorschreven plaatse te bezichtigen zal zijn. maakt en repareert alle soorten van Zadels, Tuigen, Koffers, Breukbanden, bekleedt Canapés, Stoelen, Matrassen, Kinderwagens en verder alles wat tot zijn vak behoort. Wordt ten spoedigste afgeleverd. ONTVANGEN Reiskoffers, Damestasschen Hand koffertjes, Couriertasschen, Spoormanden enz. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep F alleen verkrijgbaar Prjjs 85 Cent per flacon en fl.öO de dubbele flacon. 114. KANAALWEG. 114. iFM^nixrTJizsxBiNr, croote sorteering, tegen coucurreerende prijzen. J. KIKKERT. Niets beter! Niets goedkooper! Niets voordeeliger dan de gerenommeerde a 60 Cent de 6 Hektogram. Overtreft elk ander Koekje door zijn lichtheid in het gewicht. Dijksthaat 392, Helder. Plaatsing van advertentiën in alle couranten, zonder prijsverhooging. De meeste discretie wordt steeds in Hclit genomen. Van de SMIDSTRAAT naar de H.L COMESTIBLES en Van Houten's CH0C0LAAD-P0EDER. ÉMÉÉhdiftViinn* Uitgaaf van H. A. M. R0ELANTS, te Schiedam. MAANDBLAD voor het HUISGEZIN. IUKSTPLATEH - H0YELLEN s5 VERHALM GEDICHTEN - BI0GRAPHIËN PLAATSBESCHRIJVING - GESCHIEDENIS - UITVINDINGEN - NATUURKUNDE - NATUURLIJKS HISTORIE RAADSELS ANECDOTEN - SCHAAKPROBLEMEN kbi. EIZ. Prijs per jaargang ƒ4.50. Bestellingen worden aangenomen bij den Boekhandelaar BERKHOUT Co., te HELDER. Spoorstraat Q IV. De ondergeteekende bericht bij deze, dat hij ruim voorzien is van een prachtige collectie Nfahonyhonten T .1 w nen^aBten, Salontafels, Hollandsche, Fransche, Duitsche en Brnsselsche StO©l©n. ONTVANGEN p£*aClltlge @Ollil^.OrljGn, die voor een klein prijsje weder van de hand zullen worden gezet. Tevens houd ik mij gerecommandeerd voor alle voorkomende werken, welke spoedig en net zullen worden uitgevoerd. UEd. Dw. Dienaar, Bestellingen op Bindwerken, Boek en Steendrukwerken, worden net en spoedig afgeleverd door _A_. J. :TVE -A.-A.S, Boekhandel en Boekbinderij. Handel in Tabak en Sigaren, WESTSTRAAT L 103. TRADE MARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Middenstraat; Mej. KORVER, Spoorstraat >DE THEEBOOM," Spoorstraat; M. TIS- SING, Spoorgracht; T. STEEMAN, Mid denstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Werklieden- VereenigingKoning straat; P. v. d. OORD, Laan, hoek Pijl steeg; J. KRIJNEN, SpoorstraatE. LA- BOUT, Vroonstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCDOi\ THEE fl.30 per 5 oor. Vrij te bezichtigen bjj Nieuwediep. Deze Naaimachine, met twee klossen boven en beneden, direct van de Garen- klos naaiende, te bekomen bij Gratis onderricht. 5 jaar gnarantie. beveelt zich minzaam aan voor het Spoorstraat, bij 't Centrum. De ondergeteekende bericht zijn geachten begunstigers, dat hij partij PROFESSOR PASTEUR'S SIGAREN heeft ontvangen a f2.90 en f3.40 per 1/10 kistje, welke bij hem alleen verkrijgbaar zijn en afkomstig zijn uit de fabriek van de Heeren E. ViN GENDERIiVGEN Sc Co. te /.utpllen. Verder alle soorten van TSC*t~K>ZXOlA SlgaPOll Slijters flink rabat a contant. Aanbevelend, T. BE. Fabrieksmerk gedeponeerd. Dc zoo zeer gerenommeerde voor Henbels, Marmer en gererniat Bontwerk, van A. W. KRUIJS ZOON, 's Bosch, Handelaren in Verfwaren, Vensterglas Albastine, enz., is steeds verkrijgbaar in fleschjes a 177s Cent; en bij de Heeren Jacques van Rosendasl Nieuwediep J. Brongirs, Alkmaar Mej. de Wed. E. M. Engel MedemblikW. Hoogslag, Zaandam; J. Sciiuddeboom, Koog a/dZaan; J. Bienderhoff, Enkhuizen A. J. Veen, Purmerend J. P. Karthatjs, Haarlem D. Bloemendaal, BovencarspelC. Da- vidson, HoogcarspelD. Lieshout, Wor- merveerM. van Lent, BennebroekJ. Nieuwenhuizen Avenhorn M. G. An- tonijssen, Beverwijk J. Beerepoot, Hem. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Deze INKT vloeit gitzwart uit de Pen, wordt niet dik en kleeft of plakt niet. Deze INKT is, benevens de andere bekende Gallus-, Tannin-, Aleppo-, Alizarin-, Kei zer-, Schrijf- en Copiëer-Inkt, Goud-, Zilver-, Salon-, groene, blauweroode, Car- min, Metaal en andere Inkt-soorten en verkrijgbaar in lederen Boekwinkel. FABRIKANTEN EN UITVINDERS Lempereur c&s Bernard to x.u11sl. Deze Petroleumlamp is gebreveteerd in alle landen, geeft sterker licht dan een gasvlam, gebruikt voor ruim 1 cent petroleum per uur en is wegens hare veiligheid, soliditeit en haar helder wit stilstaand licht herhaaldelijk boven elke andere Petroleumlamp aanbevolen. Het buitengewoon succes der LAMPE BELGE heeft tengevolge, dat er van alle kanten namaaksels in den handel worden gebracht onder de namen Lampe Royale", »Lampe Universelle", »de Nederlandsche Lamp", Lampe Bvslge perfectionnée," enz. Ieder kooper gelieve zich te verzekeren, dat de woorden Lampe Beige breveté L B 1 883 zich op den bodem van deze Lamp bevinden en de naam der fabrikanten voluit op iedere branderschijf. De kristallen glazen, die niet springen, dragen het merk en maken deel uit van de uitvinding. -- De ECHTE L4HPE BELGE is verkrijgbaar alhier by Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 49. H. WIGHART. Gij zijt een duizendkunstenares, Laura, een kunstenares bij de gratie Gods op het schoonste instrument, het hart! Luister verder. Door dit goede resul taat vermetel geworden, liet ik haar den kleinen Bruno beschrijven en vernam, dat hij het evenbeeld zijner moeder was. Ten laatste vroeg ik haar waarom zij hem Bruno genoemd had. Waarom niet? vroeg zij verbaasd. Bevalt de naam Zeker zeide ik, zonder mij te laten afschrikken maar eene moeder is altijd geneigd om haar kind den naam van zijn vader te geven. De rader? herhaalde zij, in gedachten verzonken zijn vaderjazeker, zijn vader de kinderen zy» niet alleen van de moeder maar ik kan my niet her inneren zijn vader moet toch uw echt genoot wezen, zeker, viel ik dadelijk in. Zij schrikt» of zij geëlectrieeerd werd: Myn echt genoot eeide n, myn echtgenoot? Zeker, hebt f ij hem dan heelemaal vergeten En wilde u zyn naam weten, vroeg zij doodsbleek, ter wijl ey mij steeds met heldere oogen bleef aanzien. Ja, ik zou zoo gaarne weten hoe de echtgenoot van mijne dierbare Olga heet! zeide ik met vleiende stem, terwijl ik hare handen drukte. Dat moet wel een beste man geweest zijn, die uwer waardig was; noem mij nu spoedig zijn naam. Ondanks dit alles bleef zij zwijgen. Eerst toen ik vroeg: Waarom wilt ge nu niet weten, dat hij Manuel heet rukte zij zich heftig los en was zij de huis deur al in, voordat ik er aan denken kon kaar te volgen. Ik wil wel bekennen; dat ik voor de gevolgen vreesde en mij een pak van het hart viel, toen gij mij hedenmorgen verteldet dat gij zoo over Olga Goldstein te vreden waart. Ja, ik wilde mijne oogen niet gelooven, toen zij met een uitdrukking van maagdelijke schaamte een droom vertelde, waarin Bruno's vader haar om een takje van zijn graf ver zocht had, aan welk verzoek zij had voldaan. Op mijne vraag of zij zich lichamelijk sterker gevoelde, als zij 's nachts aangenaam ge droomd had, zeide zij, dat zij nog nooit last had gehad van hare dagelijksche bezoeken in den tuin. Hieruit kunt gij zien hoe zy over zich- zelve nadenkt! Ja, ik geloof dat wij hoop mogen koesteren haar weldra weer terug tc zien keeren in het betere, dankbare leven. Mij, ik wil het eerlijk bekennen, zal haar vertrek een leegte achterlaten, die slechts hierdoor kan worden aangevuld, dat ik weet dat zij elders gelukkiger is dan hier. De dokter bukte om liet kluwen weder op te rapen, dat zijne vrouw tegelijk met haar zakdoek uit den zak getrokken had. Stil, ik geloof dat er geklopt wordt. Binnen! riep mevrouw, naar de deur gaande. Zij werd zachtjes geopend. Beste Olga welk eene aangename verrassing! De jonge vrouw bloosde, toen zij binnen kwam; zij had een vochtigen ruiker in de hand, dien zij hare vriendin overhandigde. Het zijn de beste bloemen van het graf! zeide zy, met hare zachte welluidende stem. En zijn die voor mijvroeg de doktersvrouw bewogen. Maar ik moet toch op u knorren, dat ge weer zoo lang in dit weer buiten ge bleven zijt ge zijt zeker weer lang buiten aan het droomen geweest! Ja, lachte Olga. - Nu, dit is ook zoo erg niet zeide de dokter, de jonge vrouw een stoel by het vuur aanbiedend. Zoo'n kleine verkoudheid is spoedig genoeg genezen, als uw hartje maar niet meer ongerust is. Neen, zeide Olga, streek hare lokken, die door den wind verwaaid waren, van haar voorhoofd weg en bleef in de flikkerende vlammen staren, De beide echtelieden stonden voor haar en bewonderden haar tooverachtig schoon gelaat, dat door het schijnsel der vlammen rood gekleurd werd. En blijft gij nu van avond een warm kopje thee bij ons drinken? Dat zal u goed doen, na zoo lang buiten geweest te zijnkijk, het is juist klaar! Als ik u geen overlast aandoe, blijf ik gaarne, antwoordde de jonge vrouw aarzelend. Het is boven zoo eenzaam en ik heb behoefte om te spreken en te luisteren. Zij greep de hand der doktersvrouw. Ik moet mijn excuus nog maken, dat ik gisteren zoo plotseling weggeloopen ben. Om mijne nieuwsgierigheid te ontloopen, lachte de andere vroolijk. Maar waar blijven de kinderen toch? Een verliefd paartje heeft altijd zulke zonderlinge invallen! Roep hen toch eens, Albert! Ha, daar zijn ze al! En zoo was het, in de deur werd de om hulde gestalte van de kleine Theo zichtbaar, die nauwelijks uit hare oogen zien kon, zoo goed was zij ingebakerd. Toen zij zich los- gewikkeld had, snelde zij op de jonge vrouw toe en gaf haar een zusterlijken kus. Kijk eens, Philip, wie vanavond bij ons is! Zoo geheel en al omgeven door liefde en opgeruimdheid, voelde Olga haar hart meer en meer opengaan en lachte zij om de droge scherts van den dokter, zoowel als om de vroolijke praatjes van den verloofde. Toch steeg nu en dan een wonderlijke beklemdheid bij haar op, als zij de zaligheid der twee ver liefden gewaar werd. De meest geheimzinnige handdruk ol lonk ontging haar niet als be- tooverd volgde zij de verliefde blikken en den blos, die zoo vaak hunne wangen kleurde. Waarom kwam het haar zoo zalig voor, dat het meisje zoo geheel en al opging in den man harer keuze? Hoe zij er ook over nadacht, zij kon maar niet begrijpen, waarom zij dit steeds op zichzelve wilde toepassen. Zij ver stond die stomme taal evengoed alsof zij die zelve vroeger ook gesproken had, maar dat lag zoo ver, zoo verborgen achter haar, als ware het een sprookje uit lang vervlogen tijden, dat men zich slechts onnauwkeurig herinnert. Mevrouw bemerkte welke richting Olga's gedachten namen ongemerkt gaf zij het paartje een wenk om in het aangrenzende vertrek te gaan, terwijl zijzelve naast Olga ging zitten. Het is alsof de jengdige verliefdheid der jongelieden uw vroolijke luim verdrijft. Zij ontwaakte uit hare droomerijen. O neen, maar als ik mij niet schaamde om het te bekennen, dan zou ik dit bittere, onbe kende gevoel nijd moeten noemen. Waarom, mijn beste? vroeg mevrouw argeloos. Dat is het juist wat ik niet begrijpen kan, antwoordde Olga onrustig. Bij elke vreugde waaraan ik deelneem, heb ik een gevoel alsof ieder woord, iedere kus een aanklacht tegen mij bevat. Ik gevoel het, hoewel ik niet weet waaraan ik het verdiend heb. Gij dwaalt! Hoe kunnen zulke droeve gedachten door een reine liefde worden op gewekt. Neen, neen, riep Olga levendig. Ieder woord, dat zij onbewust uitspraken en door u niet verstaan kon worden, was voor mij een spiegel, waar ik in keek, zonder echter mij- zelve te herkennen! Ik weet niet^of ik mij verstaanbaar uitdruk, zeide zij blozend. Zeker, ik begrijp u heel goed en alles bijeen genomen, gevoel ik, dat wat gij onder vindt, niets is dan een onbewust verlangen. Was het een zucht, een kreet van onwil of ontevredenheid, die op deze woorden volgde? Gelooft gij mij niet? Ademt niet alles liefde wat in de natuur is. De bloemen der lente, het gezang der vogelen, het kletteren van het beekje, wat is het anders dan liefde, die de aarde ontvangen heeft en nu onder duizend vormen zijnen Schepper teruggeeft Schaam u niet voor dit gevoel, verloochen de paarlen niet, waaruit een edel karakter ge boren wordt; het oorspronkelijke verlangen, dat de mensch bij zijne geboorte ontvangt en hem slechts bij zijn dood verlaat, daar moet men niet tegen strijden. Een mensch, die niet lief kan of mag hebben, is onder alle onge- lukkigen het meest te beklagen. Liefde, mompelde de bleeke vrouw, over meesterd door een voor haar onverklaarbare droefheid. Ik heb mijn kind liefgehad - wan neer heb ik het verloochend? Liefhebben en liefhebben is twee, glim lachte de doktersvrouw. Stel u een kroon voor, die door een wijze uit enkel kleinodiën is vervaardigd. Dit gansche sieraad te dragen is slechts aan weinigen geoorloofd, want de liefde voor onze vijanden is het schoonste gedeelte van die diadeem, maar toch, wanneer dit er uitgenomen is, heeft iedere steen nog een on noemelijke waarde. De zachte parel is de moederliefde, de vurige robijn beteekent liefde voor den echtgenoot. Het is alsof ik in tranen zal uitbarsten, zuchtte Olga, en hoewel ik mijn best doe om niet aan dit gevoel toe te geren, vervolgt het my met alle geweld. Het is alsof uwe woorden mij in een kring van gewaarwordingen trekken, die mij als goede bekenden toeknikken en toch weer afstooten. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van Q. DE BOER Je.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4