't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1383. Woensdag 19 Hei 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT.I Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 18 Mei 1886. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram, beeft Zr. Ms. scbroefstoomschip Java, onder bevel van den luit.-ter-zee der le klasse C. Hoffman, in de* avond van 13 dezer Suez verlaten. Aan boord was alles wel. Den officier-machinist 2de kl. A. J. over de Linden, bij 's Rijkswerf alhier, is de leiding van de applicatieschool voor machinisten opgedragen, ter vervanging van den officier-machinist 2e kl. J. G. van den Bosch. De kapt. A. J. de Vrede, van het lste reg. inf. alhier, is overgeplaatst bij het 3de reg. inf. te Bergen-op-Zoom. De aanbouw op 's Rijks Marinewerf te Amsterdam van het groot schroef- stoomschip lste kl. Johan Willem Friso is zoover gevorderd, dat de te-waterlating omstreeks de helft der volgende maand kan plaats hebben. Met de toebereidselen daarvoor is men druk bezig. Vanwege Z. M. den Koning der Nederlanden, is aan elk der bemanning van de te Borkum gestationneerde redding boot Emden, van de Dnitsche maat schappij tot redding van schipbreukelingen, de bronzen medaille met toepasselijk di ploma uitgereikt, voor het redden der equipage van het in December 1885 ver ongelukte Ned. schoenerschip Nieuwediep. Deze redding ging met groote moeielijk- heden gepaard; toch gelukte het de ge- heele, uit 9 personen bestaande beman ning van de Nieuwediep, behouden door de branding in de boot en aan land te brengen. Voor 20 vacante plaatsen als ma chinist-leerling hebben zich 96 sollicitan ten aangegeven. De examen-commissie bestaat uit de heeren C. L. de Jong, luit. t. z. le kl., A. Jongkees, officier-machinist le kl., G. Witsen Elias, luit. t. z. 2e kl., D. L. Hardeman en G. van der Zanden, hoofden van scholen. In de verordeningen voor 's rijks werven is opgenomen een nieuw 4e hoofd stuk, houdende bepalingen omtrent het conserveeren van het gepantserd materi aal der zeemacht, de stoomketels, machi nes, geschut enz. Op een met Amsterdamsche straat- vuilnis gemest land te Smilde werd dezer dagen door zekeren J. K. Oosterloo, al daar, een gouden tientje gevonden. Vlugge reizen. Amsterdam 15 Mei. Het gisteren binnengekomen stoomschip Burgemeester den Tex heeft een voor spoedige reis gehad. Het legde den af stand van Batavia tot IJmuiden af in 37 dagen 1 uur. De kortste thuisreis in 1885 geschiedde in 38 dagen 13 uur. Voor het kantongerecht te Rotter dam hadden zich Zaterdag een aantal personen te verantwoorden wegens het zich in den spoortrein bevinden zonder geldig plaatsbewijs. A. had zijn kaartje verloren; B. had een biljet tot Schiedam, maar was toch maar doorgereden tot RotterdamC. had een retour, reeds eenige weken oud; D. had zijn kaartje aan stukken gescheurd en weggeworpen, enz. enz. Tegen allen werd een geld boete geëischt, verschillende van f 1 tot f 6, terwijl één beklaagde zich zóó bru taal aanstelde, dat de kantonrechter hem uit de zaal liet zetten, en tegen wien de eisch was f 10 boete. Door het Prov. bestuur van Noord- Holland is bij enkele inschrijving aanbe steed het planten van stroo en helm, het stellen van rietschuttingen enz. in de duinen van Tessel en aan den vasten wal van Noord-Holland, gedurende de jaren 188689, in 8 perceelen. Raming per jaar: le perceel f6150; 2de perceel f 9600 3de perceel f 8200. Minste im- schrijver le perc. W. Hillenius te Tessel, voor f 5590 2de perc. J. Oldenburg, te Bergen, voor f 9440 3de perc. dezelfde, voor f7996. Een bewoner van Wissekerke (N. B), vader van vier kinderen, heeft de vorige week vrouw en kinderen verlaten, zonder dat iemand weet waarheen hij vertrok ken is. Huiselijke oneenigheden en mis schien ook financieele moeilijkheden schjjnen de oorzaak van zjjn vertrek te zijn. In de Staatscourant is het koninklijk besluit van 11 Mei, betreffende de ont binding der Tweede Kamer, wegens mis stelling herplaatst. De verkiezingen voor de nieuwe Kamer zijn thans gesteld op Dinsdag 15, en de herstemming, zoo die noodig is, op Dinsdag 29 Juni a. s. Voor den datum der eerste samenkomst van de Kamers is echter de 14e Juli behouden. De in Maart aangehouden onbezol digde rijksveldwachter Loomans, uitLinne, heeft nu bekend werkeljjk zjjne vrouw te hebben vermoord. Door de afd. Amsterdam, der ver- eeniging Vergunning" werd de vorige week een vergadering gehouden, waar de volgende motie aangenomen werd »De vergadering van kleinhandelaren in sterken drank te Amsterdam, opgeroepen door de vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank Verguuniug," spreekt als hare meening uit, dat de wijze waarop de drankwet, vooral wat aangaat de inning van Tiet vergunningsrecht, wordt uitge legd en toegepast, Jtot gevolg zal hebben den achteruitgang, zoo niet geheelen ondergang van velen hunner, protesteert hiertegen ten sterkste en noodigt het bestuur uit, alle zoodanige maatregelen te nemen, als kunnen strekken tot herstel van de h. i. rechtmatige grieven." Deze motie zal aan het gemeentebestuur worden aangeboden. Een adres aan de Tweede Kamer werd mede vastgesteld en getee- kend. Thans is door de regeering voorge steld een ontwerp om bedrog bij verkoop niet alleen van boter maar van alle le vensmiddelen tegen te gaan, door met eenige wijziging der oorspronkelijke reductie van art. 329 van het nieuwe strafwetboek te herstellen en een jaar gevangenisstraf te bedreigen tegen den verkooper, die den kooper bedriegt. lo. Door hem opzettelijk te verkoopen of te leveren, wat niet of slechts gedeel telijk is, en uiterlijk gelijkt op hetgeen hij verlangde en meende te koopen of kocht 2o. door hem, die een bepaald aan gewezen voorwerp kocht, opzettelijk iets anders daarvoor in de plaats te leveren 3o. ten opzichte van de hoedanigheid of de hoeveelheid van het geleverde, door het aanwenden van listige kunstgrepen. Uit St. Jacobi Parochie wordt ge meld Op den algemeenen verhuisdag van Zaterdag moest ook een oude onge huwd# vrouw, die hier sinds jaren alleen leefde, wegens hare slordigheid hare woning verlaten. Niemand wilde haar nu in huis nemen, zoodat de armroogdij besloot, haar in het armenhuis te doen opnemen. Dit wilde zij evenwel bepaald niet, en zoo bivakkeerde ze sedert Zaterdag met haar oud inboedeltje op de algemeene begraafplaats onder den blooten hemel Haar slordig inboedeltje verliet zg geen oogenblik, doch toen de politie er zich mee kwam bemoeien, om haar ook van daar te verwijderen, en het rommeltje wenschte op te ruimen, kwam men tot de ontdekking, dat zich in al die oude zakken en lappen zilveren en koperen geldstukken bevonden. Toen men alles had nagezien, bleek het, dat het oudje dat door bedeeling en half bedelend leefde, een kapitaaltje van bg de 1000 gulden had opgegaard. Nadat zij gereinigd, en het oude rommeltje aan kant geholpen was, kon zij weder hare oude woning betrekken. De Wholesale Clothing Association te Chicago heeft besloten dat haar perso neel in een verloonsmindering moet be rusten. Dientengevolge zullen 27,000 kleermakers den arbeid staken. Te Krossen (in de provincie Bran denburg) te Berlijn, is Vrijdag door een windhoos een geduchte vernieling aan gericht. Verscheidene huizen zijn inge stort. Van bijna al de overigen zijn de daken en vensters beschadigd. De kerk toren is omvergeslagen. De militairen en de brandweer zijn bezig met de puin- hoopen weg te ruimen. Er zijn men- schen omgekomen en eenige zwaar ge kwetst. In den Oder zijn twee schepen gezonken en vijf menschen verdronken. Sedert eenigen tijd gebruikt men tè Luik de telephoon als wekker. De zaak is op die wijze ingericht, dat men het telephoonbureau bericht kan geven, op welk bepaald unr van dag of nacht men den volgenden dag gewekt wil worden. De telephoon doet dan den volgenden morgen zijn plicht en houdt niet op te schellen, vóór de abonné uit zgn bed gesprongen is en geantwoord heeft. Het noordelijk gedeelte van Kansas City, in Missouri, is thans geheel vernield door een storm, gelijk aan dien, welke" onlangs in Ohio woedde. Vier-en-twintig personen werden gedood, onder welke 15 leerlingen der Lathrop-schoolwaar nog een groot aantal gekwetst werden. De toren der sehool, waarin een groote klok hing, woei omver, en sloeg in zgn val door het dak en de verschillende ver diepingen, de kinderen en meubelen in de diepte meeslepend. De kinderen gedroegen zich in het algemeen zeer moedigeen klein meisje vroeg den werklieden, die haar uit het puin wilden redden, eerst een knaapje te helpen, dat daar dicht bij lag; »want hij is pas vijf jaar," zeide zij De ouders kwamen in grooten getale toestroomen. Ook het gerechtshuis stortte inde gevangenen, die in de kelderverdieping waren, gingen vreeselijk te keer, maar niemand werd gekwetstalleen een com missaris van politie werd gedood. De vrouwen-beweging breidt zich in Duitschland uit. Na Berlijn is Stettin aan de beurt gekomen om een verga dering van vrouwen in zgn midden te zien, waar de sociale toestand der vrouw besproken wordt. Onnoodig te zeggen, dat er op de eerste vergadering gelachen is, vooral toen een spreekster, vrouw Potting, het recht voor de vrouw recla meerde, daar Duitschland een half milli- oen meer vrouwen dan mannen telt. De Cycloon te Madrid. De bijzonderheden over den cycloon welke de vorige week te Madrid en in de omstreken heeft gewoed, stellen de verwoestingen als ernstiger voor dan men aanvankelijk vermoedde. Men kan zich niet herinneren, dat nog ooit zulk een natuurverschijnsel te Madrid is waarge nomen. Regen en hagel vielen bij stroo men neder, vergezeld van donder en weerlicht en een vreeselijken wind, welke de vensters der huizen stuk sloeg, de schoorsteenen en dakpannen medesleepte, en zelfs rgtuigen deed omkantelen. De voetgangers zochten hun heil in de open staande deuren der woningen, maar zg, die daartoe geen gelegenheid hadden, werden tegen den grond geslingerd, zoo dat volgens een telegram aan de Daily News uit Madrid van Donderdag morgen 260 personen werden gekwetst en 70 gedood. Verscheidene waschvrouwen, die aan den arbeid waren, werden in de rivier Manzanares geworpen, en 28 harer verdronken. De toren van een der kerken werd omvergeworpen. Verscheidene hui zen liepen door het opgezette water onder. De daken van sommige waschhuizen stort ten in en zeventien menschen werden onder de puinhoopen begraven. Alle boomen in de pascos zijn vernield. In bijna de helft der huizen, welke Madrid telt, zgn de vensters verbrijzeld. De gasthuizen zijn vol gekwetsten. Het aantal verongelukten is nog onbekend, want verscheidene ongelukkigen liggen onder de puinhoopen bedolven. Een der gasthuizen werd door den bliksem getroffen en een brand onstond, welke echter spoedig kon gebluscht wor den. De woningen der werkende klasse hebben het meest geleden. Ook in de omstreken der stad is de schade ontzettend. De storm kwam na verscheidene dagen van buitengewone hitte opzetten. Een nieuwe misdaad is Donderdag te Brussel gepleegd en heeft aldaar grooten indruk gemaakt. Zekere heer Carlier, chef eener afdeeling aan het departement van openbare werken, is op zgn bureau door zijn zwager Verhaeren met revolver schoten gedood. De aanleiding schijnt een twist over familie-belangen te zgn. De moordenaar is in hechtenis genomen. In Noord-Amerika sehijnt aan de natuurrampen geen einde te komen. Weder zijn vele streken van het westen door cyclonen zwaar geteisterd. Stormen, don der, bliksem, regen en hagelsteeneu van zeldzame dikte hebben een ontzettende schade aangericht. Het meest heeft Xenia geleden, een stadje in Ohio, dat geheel overstroomd werdboomen en huizen verdwenen onder het water, en groot is het aantal menschen, die verdronken. Reeds veertien lijken zijn gevonden. De regen begon 's avonds te 8 uur en hield twee uren aan. Een riviertje, dat langs de stad loopt en welks oevers bebouwd zgn, wies tot een ongekende hoogte; het water overstroomde de stad en sleepte 50 a 100 huizen benevens een aantal der be woners mede. De tegrafische gemeenschap is afgebroken, zoodat bijzonderheden moeie- lijk te verkrijgen zgn. Uit Pittsburg en Cleveland en de om liggende oorden zgn ook bedroevende berichten ontvangen. Op den Indiana- Bloomington- en Western spoorweg is een ongeluk voorgevallen ten gevolge van het inzakken van den grond door den hevigen regen. Drie menschen hebben daarbij het leven verloren en velen werden gekwetst. Op den New-York-Pennsylvania- en Ohio- Spoorweg, bij Rosborn (Ohio), zgn bg een dergelijk ongeluk zeven menschen ver wond. De verschrikkelijkste verhalen komen uit Amerika over fabrieken, die tot het vervaardigen van helsche machines en andere ontplofbare toestellen zijn inge richt ten dienste van nihilisten, anarchis ten en hoe zg ook heeten mogen. Een der voornaamste dezer fabrikanten is zekere Holgate, te Philadelphia, die van het onbeduidenste voorwerp, een hoed, een schoen of iets dergelijks een helsche machine maakt. Bij hem halen de nihi listen den »ticker," een ijzeren pot, welke met een bijzonder soort kruit is gevuld, dat bg eiken schok ontploft en waarvan 3 pond een kracht bezitten van 900 pond gewoon buskruit. Door denzelfden fabri kant wordt ook de »eight days machine" (acht dagen machine) vervaardigd, welke zoo klein vervaardigd kan worden als men wil. Men kan deze machine zelfs in een brood verbergen, ofschoon zij de kracht bezicht om de grootste gebouwen in de lacht te doen springen. Men meldt ook dat Holgate den verdelger" maakt, een doos, die op een gegeven oogenblik openspringt, waaruit een lucht te voor schijn komt, die in een omtrek van 100 meters den dood kan verspreiden. Voorts heeft men nog flesschen, die springen bg het ontkurken, hoeden, die ontploffen bg het groeten, enz. Een zeldzame oorzaak van krank zinnigheid is te Parijs voorgekomen, Eenige dagen geleden ontving een land bouwer te Avesnes een kennisgeving van een notaris uit Parijs, dat hem een groote erfenis was ten deel gevallen, en dat hij deze som te zgn er beschikking hield. De landbouwer nam den eersten trein den beste, kwam te Parijs aan en begaf zich naar den notaris, die hem mededeelde dat zgn erfenis honderd duizend francs be droeg. Deze mededeeling maakte op den erfgenaam zulk een indruk, dat hij on middellijk teekenen van verstandsverbijs tering begon te geven en zijn toestand werd zoo ernstig, dat de ongelukkige uit het kantoor van den notaris naar een krankzinnigengesticht moest gebracht wor den. Sen lief plekje. Er ligt een vriendlij k plekje, Niet verre van de zee, Waar zich de lieve lente Een zegenende fee Voor Flora's kindren toonde. 't Voormalig Molenplein Toont ons dat vriendlijk plekje, "Wel klein, doch lief en rein. Weer prijken groen en bloemen In 't parkje, dat zoo schoon Ontwikkelt't lieve plekje Spreidt weer veel fraais ten toon. Wij huldigen hen allen, Die op de plek van itof En slijk dat alles schiepen Hem brengen we onzen lof. Wijst men in andre dreven Ons vaak iets schooners aan, Waarbij het lieve plekje Heel ver moet achterstaan, Toch mogen wij 't waardeeren, Dat zooveel bloemenpracht Ons, tijdens lente en zomer, Bevallig tegenlacht. Wie hart heeft voor wat schoon is, Wat lieflijk is en rein, Waardeere 't kleine parkje Dan op het Molenplein; O, dat het zien van 't schoone In ons het goede wekk' Bemint daarom de bloemen Beschermt de lieve plek Ingezonden. Zijt gij lid eener Kiesvereeniging? Deze vraag werd mij dezer dagen doereen mijner vrienden gedaan en, meenende er trotsch op te kunnen zijn, beantwoordde ik die vraag ontkennend. Ik zei myn vriend, dat ik neringdoende en dus van anderen af hankelijk ben, en dat ik bovendien geen lust heb aan den leiband van een 5tal bestuurs leden te loopen. Ik werd daarop echter op nogal afdoende wijze door mijn vriend toege sproken, en 't geen door hem werd aange voerd, acht ik van belang genoeg, om het aan anderen, die even als ik er over denken, mede te deelen. Ge zgt dus als neringdoende van meening, dat ge geen lid onzer plaatselijke kiesvereeni ging kunt zyn. Ge zoudt, meent ge, goede klanten soms tegen u in 't harnas jagen. Maar, mij dunkt, dat ge een klant, die graag lid van eenig college wil worden, juist boos zoudt maken, als hij op ééne enkele stem na, in de vergadering tot candidaat werd gepro clameerd en gij door uwe onthouding oorzaak waart, dat de man het niet zoover bracht als hij wenschte. Zie, als ge uwe klanten ge noegen wilt doen, moet ge wèl lid der kies vereeniging wordenge zijt dan in staat om in hun belang werkzaam te zgn. Ik zeg niet, dat ik hen, die 't lidmaatschap van eenig Collegio uitsluitend als een begeerlijk baantje beschouwen, zoo graag gesteund zie, maar de winkeliers-bezwaren heb ik op die wgze slechts willen ontzenuwen. Aan den leiband der 5 bestuursleden wilt ge niet gaan, ofschoon die 5 menschen niet schroomen hunne namen onder de aanbeveling van candidaten te plaatsen. Maar wilt ge dan wèl aan den leiband loopen van „vele kiezers," van «een menigte kiezers," van „kiezers die het belang der gemeente beoogen" en meer van die luï, maar die schroomen hunne namen, of liever, hun naam te noemen Want, bedenk het wel, die „vele kiezers" zijn vaak slechts één persoon, die zich achter die geijkte uitdrukking verbergt. Juist om aan dat gescharrel van niet-onderteekende adver tentiën ter aanbeveling van candidaten een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1