m DIENSTBODE. Advertentiën. WAARSCHUWING. SUrtli*. Jlirtlii. onderwijs in Naaien, Stoppen, Mazen en andere nnttiie Handwerken, De door Z. I. goedjreleiirde Yereenips: (Stüralü Mj Sijds Zondag den 23en Mei a. s. fl&>>fMFfig Bostaaa, gUmiraal k ffittijtir. Donderflai 20 Mei, 's avonds ten 8 ure, Amusements-V ergadering met Dames. en G.-V. „Oefenina kweekt Kunst." een SMIDS-JONCEN, einde te maken, werd door een paar geachte plaatsgenooten de kiesvereeniging «Helder// gesticht. Die stichters meenden veel, zeer veel sympathie te vinden bij hunne mede kiezers, denkende dat er algemeen walging bestond tegen zulke flauwheden, als niet- onderteekende aanbevelingen zijn. Zij hebben veel teleurstelling ondervonden, ofschoon het succès bij de jongstgehouden verkiezingen niet weg te cijferen is. Drie candidaten, twee voor de Prov. Staten en één voor den Raad, werden gesteld. Één candidaat werd terstond gekozen en de beide anderen komen als eerste candidaten in de herstemmingen voor. 't Is mijne overtuiging, dat, hoe langzaam ook, van lieverlede zal worden ingezien, dat het be stuur der kiesvereeniging zich bevindt op den rechten weg, en dat meer en meer afkeer zal worden betoond van de niet-onderteekende aanbevelingen. 't Vorenstaande, den hoofdinhoud uitma kende van 't geen mijn vriend mij had te zeggen, deel ik aan de lezers van dit blad ter overweging mede. Ontvang, mijnheer de Redacteur, den dank voor de plaatsing dezer regelen van Uwen bestendigen lezer, Y. Helder, 14 Mei 1886. Mijnheer de Redacteur Zou ik voor het onderstaande om een plaatsje mogen verzoeken in uw veelgelezen blad, U bij voorbaat dankzeggende. Adn de Anti-Liberalen I Daar wij nu weder aan den vooravond staan van eene geheele vernieuwing der Tweede Kamer, Staten-Generaal, daar dezelve ont bonden is verklaard, acht ik 't niet overbodig de Anti-Liberalen alhier op de noodzakelijk heid eener Kiesvereeniging in bovengenoemde richting te wijzen. Treurig is het toch, zoo weinig belangstelling als er betoond wordt bij sommige stemmingen getuige weder de laatst gehouden verkiezingen voor de Prov. Staten en den Gemeenteraad. En waaraan moet die traagheid of onverschilligheid hoofdzakelijk toegeschreven worden Hieraanomdat er in bovengenoemde richting geen kiesvereeni ging bestaat, die ons flinke en degelijke mannen aanbeveelt, die door instemming van beginsel en capaciteit geschikt zijn voor de verschil lende vacaturen in aanmerking te komen. Vroeger is dit district jaren-lang in de Tweede Kamer vertegenwoordigd geweest door Anti-Liberalen, en dit kan weder zoo worden, want het meerendeel der kiezers in dit district is Anti-Liberaal, doch zij moeten opnieuw tot stemmen opgewekt en er tevens op gewezen worden, dat door niet te gaan stemmen, men zijn eigen beginsel verloochent en zijn plicht als staats- burgerverzaakt. Daarom roep ik u toe, laat ons aansluiten tot een flinke kiesvereeniging, nog voor de aanstaande stemming en laat ieder in zijn eigen omgeving er zooveel mogelijk voor wer ken, en het resultaat zal bij de eerste ver kiezing al blijken, gedachtig het oud-Hollandsch spreekwoord«Eendracht maakt Macht." Een Anti-Liberaal. Helder, 17 Mei 1886. De voerman Z. zou dezer dagen met zijn rijtuig, waarop behalve fouragie voor zijne paarden, ook beddegoed en etenswaren voor eenige werklieden geladen was, naar den Stuif- dyk op Texel rijden. Om den weg daarheen te bekorten besloot hij door den zoogenaamden «Mok" te rijdenmaar een verkeerde bere kening van het getij zou hem, zoowel als zijn knechts en paarden, het leven hebben kunnen kosten. Met zwemmende paarden, drijvenden wagen en natte fouragie, had hij evenwel het geluk den overkant te bereiken. A. A. K. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Burgemeester den Tex arri veerde den 14den Mei van Batavia te Amster dam. Het stoomschip Prins van Oranje, van Am sterdam naar Batavia, vertrok 17 mei van Port- Said. Het stoomschip Madura, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 16 Mei Kaap St. Vincent. Het stoomschip Koningin Emma arriveerde den 16 Mei van Amsterdam te Padang. Marktberichten. Alkmaar, 15 Mei. Aangevoerd 5 Paar f85 a 275, 50 Koeien en Ossen f 110 a i Paarden i 180, 40 nucht. Kalveren f4 a 11, 971 Schapen f18 a 26, 1712 Lammeren f7 a 12, 226 ma gere Varkens f 14 a 22, 138 Biggen f6all, 12 Bokken en Geiten f 4 a 8, 8 kleine Bokjes f0,50 a 0,70, Kipeieren f2,75 a 3,25, Eenden dito f3,40 per 100, Boter per kop f0,52 a 0,62. Hoorn, 15 Mei. Tarwe f6,50 a 8, Gerst f4,25 a 5,50, Haver f3,75 a 4,50, Witte erw ten f8 a 10, Groene f 11,50 a 13, Grauwe f13 a 17, Vale f9 a 14, Bruine boonen f 6,50 a 14, Karweizaad f 18,50, 6 Paarden f50 a 200, 91 Koeien f 150 a 250, 900 Schapen f 17 a 46,1000 Lammeren f6 a 14, 46 Kalveren f 4 a 14, 51 Varkens f14 a 23, 110 Biggen f5a 9, 30 Kippen f0,75 a 1,75, 18700 Kipeieren f2,75 a 3, 5900 Eenden dito f3,50 per 100, 2342 koppen Boter f0,42 a 0,50 per kop. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 14 tot 18 Mei. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: G. P. W. van der Klugt en A. G. Klein. BEVALLEN: C. Janse, geb. Verkerk, z. A. Duit, geb. Kieseling, d. P. A. Sijne, geb. Ox, z. C. Gans, geb. de Waard, d. S. Klein, geb. Cohen, d. OVERLEDENH. W. Dilg, 67 j. G. Poor ters, 1 m. Drie levenloos aangegeven. POLITIB. Gevonden voorwerpeneen j a a g 1 ij n, ge deponeerd aan Bureau Ieen grijs dames jacket, een koperen bril, een fan- tasiehoed, een konijn, allen gedepo neerd aan Bureau n; een wit dasje, ge deponeerd ten Raadhuize. Inlichtingen worden gevraagd omtrent een kruik (10 liters), een blikken emme r en een zwart kamgaren broek; in het bezit gevonden van personen, die weigeren omtrent de herkomst mededeelingen te doen. Vervolg der Berichten. Blykens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip Java, onder bevel van den luit. t. z. Ie kl. C. Hoffman, in den namiddag van den 16en dezer te Djeddak aangekomen. Aan boord was alles wel. De officier-machinist bij de Kon. Ned. zeemacht J. G. Van den Bosch heeft zich naar Fiume, aan de Adriatische zee, begeven, ten einde ingevolge opdracht van het departement van marine, de proe ven bij te wonen met de vischtorpedo's, vanwege de Oostenrijkscke regeering in de wateren aldaar genomen. Aan den machinist le kl. P. J. E. de Hen, leeraar aan de Kweekschool voor machinisten te Hellevoetsluis, is de gouden medaille geschonken wegens 36-jarigen trouwen dienst. Een groot aantal machinisten bij onze Marine hebben aan hem hunne opleiding te danken. De kapt. A. J. R. de Vrede, van het le reg. inf. alhier, wordt met 21 Mei a. s. overgeplaatst by het 3e reg. van dat wapen. De vorige week is in onze haven aangekomen Zr. Ms. nieuwgebouwde oefe ningskorvet Nautilus. Dit schip is een ijzeren kuilschip, met vol 3-mast-tuig, speciaal gebouwd tot op leiding van bootsmansleerlingen. Het schip ligt fraai, doch ie wat hoog op het water, heeft een flink tuig en voor koud en guur weder een ruimen kuil ten dienste der opleiding. Behalve een groot dubbel tusschendek, waarvan een voor de vaste bemanning en een voor de bootsmans leerlingen, heeft deze bodem een prachtige kajuit voor den commandant en ruime longroom met hutten voor de officieren, terwijl er bij den bouw van het schip ook voor een flink logies afgescheiden van de bemanning voor de onderoffi. is gezorgd. De bewapening bestaat, behalve uit de handwapensuit een achterlaad- kanon van 15 cM., 8 kanonnen van 12 cM. en 3 van 7,5 cM. A. De bemanning bestaat uit 180 koppen," en het schip ligt 52 palm diep. De oefeningstocht zal in de Oostzee gehouden worden. Bij algemeene order is door den minister van oorlog ter kennis van het leger gebracht, als door den Koning be paald, dat by afzonderlijke dagorder, zoo in Indië als in Nederland eervol zullen worden vermeld de le luit. der genie van het leger in O.-Indië L. G. Krol van der Hoek, alsmede de korporaals van het korps genietroepen van dat leger J. De "Vree en L. C. C. Fischer, ter belooning van hun gedrag bij de krijgsverrichtingen in Atjeh, gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1885. Eenige weken geleden werd gemeld, dat op de Zuiderzee een Volendammer- visscher, Kwakman genaamd, overboord sloeg en verdronk, terwijl op hetzelfde oogenblik zijn arme vrouw beviel van haar vijfde kind. Het lijk van Kwakman is thans op het eiland Wieringen aangespoeld en naar Yolendam overgebracht om aldaar be graven te worden. In de zitting van den Hoogen Raad heeft gisteren Mr. A. F. L. Gregory, Ad vocaat-Generaal, conclusie genomen in de bekende zaak van mevr. Bulkley c. s., be trekkelijk de poging tot kinderontvoering te Apeldoorn. Adv.-Gen. concludeerde tot verwerping van het beroep en solidaire veroordeeling der requiranten in de kosten. De uitspraak is bepaald op Dinsdag 15 Juni. Met den nieuwen Rotterdamschen- waterweg schijnt het goed vooruit te gaan. Het stoomschip Rhosine, met eendiep gang van 75 decimeter, is met volle lading uit zee te Rotterdam aangekomen. Het lijk van den korporaal Boshoven, die in de nacht van Dinsdag op Woensdag 11., door het vallen in een ketel met ko kende soep, op zoo noodlottige wijze het leven verloor, is Vrijdagnamiddag per spoor van Breda naar Rotterdam overgebracht. Aan het station Breda bevonden zich de kapitein, benevens zooveel onderofficieren, korporaals en manschappen zijner com pagnie, als de dienst maar eenigszins toeliet er was door zijne gewezen krijgsmakkers een krans op de lijkkist nedergelegd. Dat dit verlies zijne moeder, die weduwe is en wier eenige zoon hy was, in dubbele mate moet treffen, zal men gevoelen als men weet dat haar man, nu juist een jaar geleden, alhier door een tramwagen werd overreden, waardoor ook diens leven een ongelukkig einde nam. Vrijdagnacht is de heer D. P., wo nende te Nieuwediep, doch gelogeerd bij zijne zuster, de wed. P., in de Lange Siu- gelstraat te Schiedam, in een aanval van waanzin, aldaar uit een raam der eerste verdieping op straat gesprongen, waardoor hij zich ernstig aan het hoofd heeft ver wond. Na verbonden te zijn door de geneesheerenNolet,Rutschy en v. d. Sman, is hij ter verdere verpleging in het zie kenhuis opgenomen, alwaar hy Zaterdag jl. is overleden. Bij ministerieel besluit is de heer Vermeire, voormalig directeur der pro voost te Haarlem, die wegens de ontsnap ping van den Beverwykschen commissionair in effecten, Visser, niet eervol was ont slagen, als volkomen onschuldig aan onachtzaamheid in deze ten volle gereha biliteerd en benoemd tot tweeden commies bij het gevangeniswezen te Leeuwarden, een even eervolle als moeielyke taak, met behoud van eventueel vol pensioen. De tjalk sjonge Anna," schipper J. F. Fries, komende van Terschelling, is Zaterdagavond na met veel moeite bij buiïg weer de haven vanEukhuizen te zijn binuen- geloopen, aldaar gezonken. Het vaartuig had 128 lammeren en 2 stuks hoornvee, be stemd voor de Purmerender markt. Per soonlijke ongelukken zijn niet te betreuren; ook het vee werd gered. Men vermoedt dat de tjalk in het Krabbersgat voor de haven een aanvaring met een ander vaar tuig heeft gehad. Bij een hevig onweder, dat Vrijdag middag in verschillende gedeelten van Noord-Brabant woedde, sloeg de blliksem in de kerk te Dinter, trof, op het oogen blik dat daar de Servatius-processie ge vierd werd, een der zijtorentjes der kerk en drong tot in het kerkgebouw door, waar een zevental personen gekwetst werden, doch in lichten graad. Alleen een meisje werden de haren verschroeid, en zij kreeg een wonde aan het hoofd, die zoo ernstig scheen, dat men aanvankelijk voor haar leven vreesde. De stoffelijke schade is zeer gering. De in Natal gevangengenomen voortvluchtige boekhouder der Stadsspaar- bank te Emmerik, J. van Raay, is in Engeland weder op vrije voeten gesteld. De Duitsche Regeeriug stelt nu opnieuw pogingen in het werk om hem in handen te krijgen, opdat de man, die het levens geluk van zoo menigen kleinen burger in Emmerik en omstreken verwoest heeft, zijne verdiende straf niet ontga. Een stoutmoedige sprong waagde dezer dagen op de Wetzlarer-spoorbaan een man uit een in volle vaart zynden trein. Eerst had deze man zich jegens een medereiziger in den waggon onbe hoorlijk gedragen, waarna hij het met den conducteur te kwaad kreeg, die dreigde hem te Berlyn aan de politie te zullen overleveren. Op de spoorbrug tusschen Michendorf en Berlyn rukte de bedreigde eensklaps het portier open, en voor hy hierin verhinderd kon worden, sprong hy uit den in volle vaart zynden trein. On middellijk werd het halt-signaal gegeven, doch toen de trein tot staan gebracht was, was de koene springer reeds spoorloos verdwenen. ReceptieDonderdag 20 Mei, 's na- van 2 tot 5 uur. C Zondag 23 Mei hopen A. VAN DER WAAL C. RUIS hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenking. Nieuwediep, 19 Mei 1886. Uit naam van de Buren, i in de Oranjestraat. j Getrouwd H. LUB, 2e Timmerman K. N. M., en J. M. C. HUIJBENS, dié tevens hun hartelyken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 13 Mei 1886. Ondertrouwd J. C. W. KRIENS, gep. Ambtenaar, en MARIA LOUISA JULIA CHOVENET. Helder, 18 Mei 1886. Algemeene kennisgeving. Geboren SIMON FREDERIK, Zoon van S. v. d. VIS en G. de JAGER. Amsterdam, 14 Mei 1886. Algemeene kennisgeving. Goddank voorspoedig bevallen van een welgeschapen Dochter S. KLEIN—COHEN. Helder, 17 Mei 1886. Bevallen van een Dochter M. C. BELS, geb. Helder, 17 Mei 1886. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn geliefde echtgenoote en ouze dierbare moeder, BREGTJE NOORDBERG, in den ouderdom van 83 jaar en 3 maanden. Wat wij in haar verliezen, kunnen zij beseffen, welke de zorgzame moeder en echtgenoote gekend hebben. Oude Schild, 16 Mei 1886. JAKOB BAKKER. PHILIPPUS BAKKER. CORNELIS BAKKER. Algemeene kennisgeving. Op den 5n Mei 11. overleed te Amsterdam, na een korte doch hevige ziekte, miju geliefde Echtgenoote, onze Zuster en Behuwdzuster, CHAR- LOTTA AMELIA EGGERT, in den ouderdom van 37 jaren, mij nala tende drie kinderen, die te jong zyn om hun verlies te beseffen. A. H. DE VISSER, Brievenbesteller te Amsterdam, en Familie. Wegens omstandigheden eerst he den geplaatst. Heden ontvingen wy de treurige tijding, dat onze geliefde Vader en Behuwdvader L. J. DHAENENS, in leven gepens. adj.-commies ter Prov. Griffie van Zeeland, in den ouderdom van ruim 85 jaar, na een langdurig doch geduldig lijden te Middelburg is overleden. Helder, 17 Mei 1886. P. D. J. DHAENENS. H. DHAENENS— HEERINGA. Heden overleed alhier, in den ou derdom van ruim 36 jarenonze waarde Broeder en Behuwdbroeder, de Heer DANIËL PIGEAUD, wo nende te Nieuwediep. Namens Broeders en Zusters J. W. PIGEAUD. Schiedam, 15 Mei 1886. Eenige kennisgeving. Op 14 Mei overleed plotseling onze innig geliefde Broeder IJBERT VAN DE PUT, te Anna Paulowna, in den ouderdom van 45 jaar, diep be treurd door zijne Echtgenoote en ver dere familie. J. VAN DER PUT. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid, onze veel geliefde Vader- en Behuwdvader FRANCIS- CUS JOHANNES MATTHIJS DE RUIJTER, in den ouderdom van bijna 74 jaren. P. C. J. GROEN. E. J. P. GROEN, de RüIJTEI.. R°HddtT' 14 Mei 1886- Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij de ongesteldheid en het over lijden van onzen geliefden braven Vader, betuigen kinderen en behuwdkinderen hun innigen dank; ook aan de vrienden dragers voor de laatste eer, aan den overledene bewezen. Namens de familie P. BRUIN. Helder, 18 Mei 1886. De ondergeteekenden betuigen door dezen hun hartelyken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, by hun 25- jarige Echtvereeniging ondervonden. P. GROEN en Echtgenoote. Nieuwediep, 18 Mei 1886. Door het misbruik maken van commissie op naam van begunstigers, achten de ondergeteekenden, leden der Rijtuigvereeniging Gemeen- schappelijk Belaag," zich verplicht, een ieder attent te maken, dat geen ander dan ondergeteekenden gecombineerd zyn. J. VISSER, L. A. HARTSINCK, J. STROOMER, D. DEKKER, C. ROOD, Th. TERRA, J. KLEES, S. KONING en G. JANNES. Geen crediet of geld te verleenen aan CHRISTINA CORVER. Namens haar man, JENTJE BEEKMA, Matr. le klb/d. K. N. M. Amsterdam, 9 Mei 1886. De aandacht onzer plaatsgenooten wordt gevestigd op een Circulaire, inhoudende de uitnoodiging om zich als leden van »Floralia" te doen inschrijven, welke Circulaire dezer dagen, vergezeld van een inteekenlyst, ter inzage en ter teekening wordt aangeboden. Belangstellenden, wien deze stukken door een onwillekeurig verzuim soms niet mochten in handen komen, kunnen zich bij de ondergetee kenden, of bij den bode J. GOOIJER, als leden doen inschrijven. Helder, 18 Mei 1886. Het Bestuur, T. MOOY, Voorzitter. G. E. KLOOSTERHUIS, Secr.-Penn. Aan de ingeschrevenen voor dit jaar zullen de PLANTEN worden uitgereikt op Woensdag 19 dezer, des namiddags van 4 tot 8 ure, in »Tivoli." De afgifte geschiedt op vertoon van 't inschrijvings biljet en bij voldoening van nog 40 Cts. voor elke verzameling van 8 Planten. Helder, 14 Mei 1886. Het Bestuur, T. MOOY, Voorzitter. G. E. KLOOSTERHUIS, Secr.-Penningm. •ïfggygg®"*» Voor belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat in een der lokalen der Bewaarschool in de H oogstraat, gelegenheid bestaat voor vier avonden in de week, van 5—7 uren, tegen betaling van 15 cent per week. HET BESTUUR. m zal op een Feestvierende Vergadering houden, ter gelegenheid van het voor Heeren Donateurs en Leden met hunne Dames, IN 'T LOKAAL „TIV0LI," des aionds om 8 nar precies. Besloten partij. Namens het Bestuur. HET BESTUUR. ADSPIR4NTEN-AFDEEMN6. Morgen (Woensdag) geen oefening. HET BESTUUR. Mejuffrouw BREEBAART VRAAGT Wordt gevraagd eenigszins met het vak bekend. Adres P. GRIEK, Binnenhaven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2