DE TIJDGEEST. HANGLAMPEN Tisscliers- i Marine-Clib, mr De Allemansgading. A, S. WEEZENSTRAAT. INVENTARIS, GROOTE UITVERKOOP. .DE CONCURRENT.' Spécialiteit in WITTE GOEDEREN door de meest uitgebreide sorteering, zoowel in Huishoudelijke als in fijne Goederen, voor Dames- en Heeren-Uitrusting, in den ruimsten zin. eea Me&sfsieisf©» Een Kleerinatatolit m een Jongen Een Burger-Dochter P.G. KEUKENMEID, een Broedsche KIP. ben Heer P. G., BANK VAN LEENING. Gemeente Helder. Goud-, Zilver, Mans- en Vrouwenkleederen. Opbare tóooping Huisraad en Inboedel, Meubelen, Huisraad en Inboedel, De goedkoopste Winkel: Notaris HORDIJK, is HORDIJK, te Helder, De Scheepstimmerwerf „DE HOOP," den tot die Werf behoorende Attentie s. v. p. Depót ra UtrecMscle Mosterd. Profiteert van het Extra koopje! voor de aanstaande Pinkster. Prachtige JAPONSTOFFEN, fijn en zwaar, 17 Cent. Prachtige BUKSKINGS, voor Costumes en Pakjes, 2 El breed, 67'A Cent per El. Profiteert, zoolang de voorraad strekt! in „DE KLEINE WINST." met de SEPULCHRE'S en de REICHS BRANDERS, die alle bestaande Branders in lichtsterkte overtreffen, zijn in ruime keuze voorradig in het Magazijn De Concurrent, L 87. WESTSTRAAT. L 88. „DE B80DE KOUS; Jacques van Rosendael. van A. J. MAAS, CAPE POLAK, Overheerlijk 'T 'T Hoofdgracht K 72. PHOTOGRAPHIE. 3J. ihmer. Hoofdgracht K 72. Attentie s, v. pj Koper- en Blikwerk, EFFECTEN-, COUPON en WISSELHANDEL. Bij Jb. BRUIN, Bij P' Vorrer, Californiestraat Volledige sorteering voor Huishoudelijk gebruik. Bekende lage prijzen. A. VAN WILLIGEN, J. VAN WILLIGEN, ARTIKELEN, Tapijten, Schotscle, Wollen en Haren Karpetten, Zeil, Loopers, f as- Joel!, Canapé-, Benr-enGanpatten, rollen fijne Matten Tan af f 2.00 per rol. Rüïe tae Behangselpapier van af 9 ct. Randen van af 5 Cent A. VAN WILLIGEN, L Er wordt gevraagd voor Vrijdags en Zaterdags vast, een fatsoenlijke en zindelijke WERKSTER Adres BERKHOUT St Co. Gevraagd dat huiswerk kan verrichten, voor 's mor gens. Loon f 1. Adres bureau van dit blad. gevraagd, tegen hoog loon. Adres M. J. WALL AST, Spoorstraat. Tot assistentie in het naaien wordt een 3VI©iSjO gevraagd. zag zich gaarne hier of elders geplaatst als KEUKENMEID of MEID-ALLEENis van goede getuigen voorzien, terstond of met 1 Juli. Franco brieven, letter A, Uitgevers dezer courant. Oevraaga een zindelijk DAGMEISJE. niet beneden de 15 jaar. Adres BERKHOUT Co. Mevrouw VAN MARLE, Nieuwediep, verlangt met 1 Aug. een die goed kan koken en werken, voorzien van goedegetuigen.Loon naar bekwaamheid. Er wordt gevraagd: een flinke Tweede Meid. Loon naar bekwaamheid. Adres Mejuf- irouw TISMEER, Spoorgracht 262. Er wordt gevraagd in een klein gezin, een nette NAAISTER, die met het Modevak bekend is, om va)h tijd tot tijd aan huis te komen naaien. Adres Bureau van dit blad. Er biedt zich aan een YERSTEL-NAAISTER, voor 3 dagen per week. Zij verlangt ook Naaiwerk aan buis- Adres BERKHOUT Co. ~V©:r JtL o.issca. van de Breestraat naar de Gravenstraat, No. 534, J. P. QUANT, Aanspreker en Agent en Bode van bet Fonds van uit- keering bij overlijden" te Helder, door den Directeur, den Heer P. YERFAILLE, aangesteld in plaats van wijlen P. DE GRAAF. Met aanbeveling, J. P. QUANT. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers, dat hij verhuisd is van de Kooisteeg naar de SMIDSTRA AT, waar hij zich ook min zaam aanbeveelt tot het maken en re- pareeren van Schoenen en Laarzen en wat verder tot het vak behoort. Belovende een goede bediening. r GROOT. Te koop gevraagd Adres D. WENTEL, Artilleriestraat. Te koop gevraagd een Broodbakkerswagen. Adres franco brieven, lett. L K, bureau dezer courant. V erloren. een Heeren-Dasspeld met jnweelen Steentje. De eerlijke vinder zal bij terugbezor ging, goed beloond worden. Adres BERKHOUT Co. 1*© Huur aan de Binnenhaven, een net gemenbe- leerde KAMER, voor een eenig Heer. Huurprijs f 15 per maand. Adres met franco brieven onder lett. A, bij Berkhout Co. T© üoop een zoo goed als nieuw ZOMERPAK en Ouffelschen PALETOT. Adres Bureau van dit blad. T© Huur een gemeubeleerde Kamer, met Slaapkamer. Te bevragen bij A. J. MAAS, Boek- handel, Dijkstraat. vraagt KOST, INWONING enz., met stille vrije ZITKAMER, tegen p°. Juni. Brieven lett. B, met duidelijke opgave van con ditiën, adres bureau dezer courant. Uit de hand te koop: zoo goed als nieuwe Aardappelen- bak, Gruttenbak en Koffiebus, (ruim 50 KG. bevattende). Adres BERKHOUT Co. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van bet Heemraadschap Weeringen, zullen op Vrijdag den 28 Mei 1880, bi] enkele inschrijving aanbesteden het maken van 200 M. Steen- glooing, het leggen van een Vang- dam en verzwaren der dijken. Bestek en voorwaarden liggen van af heden ter lezing ten kantore van den Secretaris, alwaar ze tegen betaling ,van 50 Ct zijn te bekomen. Het Bestuur van bet Heemraadschap Wieringen voornoemd, S. STRAND, Dijkgraaf. C. Mz. KOORN, Secretaris. Men zal op WOENSDAG 19 MEI 1886, des voormiddags ten 10 ure, OPENBARE VERKOOPING houden van de onaf ge loste panden van bet jaar 1884, be staande in Daags vóór de verkooping zijn de goederen te zien van 's namiddags 2 tot 5 ure. door verandering van Woonplaats. zal op heden, Woensdag 19 Mei, ten over staan van den Notaris Battinga Raven, in het Verkooplokaal aan de Loodsgracht, i namiddags ten 2 ure precies, publiek verkoopen waaronder Mabonybouten LINNEN- en PENANT- KASTEN SECRETAIRE, CHIFFON NIÈRE CANAPÉSSalon- en andere STOELEN, TAFELS, SPIEGELS, voorts een PIANO, een GLADMANGEL, enz. enz. Te bezichtigen op den dag der verkoo ping van af 's morgens 10 ure. zal op Donderdag 20 Mei a. s.. des na middags 2 uur, in bet Verkooplokaal van den Heer ABRAHAMSE, in de Wagenstraat, PUBLIEK VERKOOPEN, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. v. d WAL Cz. waaronder Mabonybouten Linnenkast, id. Penantkast, Chiffonnière, ronde en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilde rijen, Glas- en Aardewerk, blauw ge- emailleerde Keukenbenoodigdheden, veeren Bedden, Dekens, een partij Karpetten en Bedkleedjes, gebloemd Neteldoek voor Overgordijnen, opgemaakte Kinder- en Vrouwenhoeden, Regenmantels, gedragen Heeren-Kleedingstukken, een Pulenhok, enz. enz. Goederen voor deze verkooping worden nog tot Woensdag a.s. 's avonds 6 uur aangenomen. Te zien op den verkoopdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur. Ontvangen een groote partij gegalva niseerde TOBBES, EMMERS, KOEKE- PANNEN en WASCHBORDEN, Blauwe en zwarte geëmailleerde Goederen, spot koopje. Porcelein en Glaswerk, Zeil en Karpetten, Schoenen en alle huishoude lijke artikelen tegen gpotpryzen. Vrioslander ÉlK te Helder, zal in het lokaal „Musis jpSacrum," aldaar, op Woensdag 26 «Mei 1886, avonds 7 ure, PUBLIEK VERKOOPEN 1. Drie WONINGEN ouder één dak en ERVEN, hoek Achtergracht-Westzij de en Bakkersstraat te Helder, L 129 en 130, samen groot 52 centiaren. 2. Een HUIS en ERF aan de Achter gracht Westzijde, naast de vorige per- ceeleu, L 131, groot 48 centiaren. 3. Een PAKHUIS en ERF, aan de Binnenhaven hoek Telegraafsteeg aldaar, groot 3 aren 58 centiaren 4 Een HUIS, ingericht tot Logement Koffiehuis, genaamd „de Vereeniging," met recht van vergunning tot verkoop van sterken drank, en ERF, aan de Achtergracht Westzijde, bij de Waag- en Schippersteegtegenover bet Molenplein aldaar, L 214 en 215, groot 97 centi- ren. De kooper heeft de bevoegdheid den Inventaris tegen taxatie over te nemen. Ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN: 5. Een HUIS en ERF, aan de Vla- lingstraat aldaar, P 46, groot lare; 6. Een HUIS en ERF, aan de Hoog straat boek Koningdwarsstraat, aldaar, P 491a, grcot 56 centiaren; 7. Een HUIS en ERF, naast't vorige perceel, P 491, groot 56 centiaren 3. Een WAGENHUIS met STALLING voor Paarden en grooten ZOLDER met ERF, aan de Hoogstraat aldaar, groot 1 are 64 centiaren 9. Een perceel BOUWTERREIN, aan de Koningdwarsstraat aldaargroot 54 centiaren. Breeder bij biljetten, terwijl nadere inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van genoemden Notaris HORDIJK en wat de perceelen 59 aangaat mede ten kantore van genoemden Makelaar OUDENHOVEN. zal aldaar pnbliek verkoopen: 1. op Woensdag 26 Mei 1886, na iifloop van de hier bovenstaande veiling:, in het lokaal Musis Sacrum," te Nieuwediep, g-em. Helder, met de daartoe behoorende C3r©— iDOU. w' ©H, ter gezamenlijke grootte van 35 aren 15 centiaren, met het recht van altijddurende erfpacht van den grond. 2. Op Donderdag 27 Mei 1886, voormiddags 10 urenop genoemde S ehe epstimmerwerf; alsmede een SCHEEPSHUT, 10 bladen nieuw geel KOPER, een ANKER en een KETTING. Breeder bij biljetten en notitiën, ter wijl nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. Schipper STORM beveelt zich minzaam in de gunst van HH. Visscbers en Oud- KameradeD, bij de opening zijner Achter-Hoofdgracht No. 185. Supra fijne Kamper Grasboter, per 5 ons f 0.60 Zuivere Natuurboter f 0.45 0.50 Meppeler Kluiten (3 pond) 1.25 Boterhammenworst, per ons 0.10 Bankethammen, per 5 ons 0.27 Sago, per 100 rol 10.— Italiaansche Peren 0.26 Limburger >0.20 Heele en stukjes Appelen en Pruimen in ruimen voorraad. Oude Friescbe en Leidsche Kaas. VorKooptiuis POLIJSTPLANKEN. SLAGERS- ES TORN- ZAK- SNOEI- en uj ZEEMANS g SALADELEPELS en VORKEN. uj c/5 l/l uj TAFEL- DESSERT- VOORSNIJ- BROOD- en ROOKVLEESCH- S CHAMPAGNEHAKEN. BIEFSTUK- Z AARDAPPEL- SNIJBOONEN-$ WILD- en uj VRUCHTEN 5 KURKENTREKKERS. ZUURTANGEN. NOTENKRAKERS, enz. enz. Dijkstraat 392, Helder. Plaatsing van advertentiën in alle couranten, zonder prijsverhooging. De meeste discretie wordt steeds in acht genomen. LAGER. 1 :i 1 Adres H. A. STADERMANN, Boekhandrl, Boekbinderij, DIJKSTRAAT H 384a, HELDER. De ondergeteekende beveelt zich be leefd aan voor het repareeren van tegen billijken prijs. J. A. C. WERLINGSHOFF, Middenstraat D No. 229d. M. MARMELSTEIN, NIEUWSTRAAT 393D. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het maken en repareeren van allerlei Machinewerk. C. ADRIAANSE. KERKGRACHT 243. Middenstraat, over de Draaisteeg, is ver krijgbaar best KOEVLEESCH. LAPJES 27VS, ROLLADE 32Vs, BIEFSTUK 37VS. Ook best KALFSVLEESCII. CARBONADE 10 en GEHAKT 20 cent. Alles per 5 ons. is verkrijgbaar best KOEVLEESCH. Lapjes 20, Rollade 30 en Biefstuk 35 Ct. Alles per 5 Ons. GLAS- en AARDEWERK, GRANIET, KRISTAL en PORCELEINruime keuze BEELDEN, VAZEN, BLOEMPOTTEN, MAGNOLICA, Kristal WIJN-, MADERA-, LIKEUR-, BIER-, GROC- en PUNSCH- GLAZEN. Brittannia-metaal KOFFIE KANNEN, THEEPOTTEN en THEE STOOFJES. Molenirraclit 355/56. Magaaij n in de meeste verscheidenheid en prijzen, van GEBRs. DUBBELMAN. Voor winkeliers en slijters zijn de prijzen als aao de fabriek te Nijmegen. L 87. WESTSTRAAT. I 88. Molengracht 255—256. verkrijgbaar ter Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij KONINGSTRAAT I 511.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3