't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1385. Woensdag 26 Mei 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT.! Advertentiön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRI.JDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 25 Mei 1886. Zondagmiddag bad men heerljjk lenteweder en kon 't zomer-concert, ge geven door de stafmuziek der Konink lijke Marine, onder directie van den kapelmeester J. Koning, in de openlucht plaats hebben, 't Was weder een genot de liefelijke toonen in 't vrije te hooren weerklinken, terwijl 't geboomte met 't frissche lentegroen prijkt. Het park ziet er netjes uit, en mogen we ons dezen zomer des Zondags vaak in helderen zonneschijn verheugen, dan twjjfeleu we niet, of menigeen zal ge bruik maken van deze gelegenheid om iets goeds en schoons te genieten, te meer daar de muziekprogramma's steeds met den meesten zorg worden samenge steld en de verlaagde toegangsprijs 't bezoek gemakkelijker maakt. Zondagavond vierde de Vereeniging Ontwaakt bjj Tijds haar twaalfde jaar feest in de sierljjk gedecoreerde zaal van Tivoli. Door den heer A. G. J. de Vries, president, werden de aanwezigen welkom geheeten in een korte toespraak. Uit 't verslag van den secretaris bleek, dat, buiten de eereleden, de Ver eeniging bestaat uit 28 donateurs en 108 gewone leden. Volgens 't verslag van den penningmeester is 't totaal bedrag van 't gemeenschappelijk kapitaal f 1121.82. Verder bracht men den tjjd aangenaam door onder 't zingen van liederen, 't luisteren naar voordrachten en 't opvoeren van de blijspelen »De Gouden Karot of de zeeman tegen wil en dank en *>De bruiloft van Kloris en Roosje.* Aan laatstgenoemd blijspel was blijkbaar bui tengewone zorg besteed en 't bad veel ■uccès. Herhaaldelijk kwamen de lach spieren in beweging en nu en dan klonk een welgemeend applaus. Nog lang bleef men gezellig bijeen. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip Java, onder bevel van den luit. t. z. lste kl. C. Hoffman, in den morgen van den 21 sten dezer te Aden aangekomenbet voornemen be stond in den avond van dien dag weder van daar te vertrekken. Aan boord was alles wel. Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met bet verwapenen der stoom- kanonneerbooten klein model. De stoom- kanonneerbooten Havik en Hydra komen bet eerst in aanmerking tot verwisseling van bet getrokken kanon van 23 cM. in een van 21 cM. A. Naar we vernemen is door de directie der H. IJ. S. Mij. aan de gymnasten, die op 14 Juni a. s. bierheen komen om deel te nemen aan 't feest, ter gelegenheid van de inwijding van 't oefeningslokaal der Scherm- en Gymnastiek-Vereeniging Oefening kweekt Kunst." reductie van reiskosten toegestaan en wel in dier voege, dat men 't retour betaalt als enkelvoudige reis. Z. M. de Koning zegt het Vad. zal op 14 Juli de zitting der Kamers per soonlijk, op plechtige wijze, openen. Het is opmerkelijk zooveel slangen als zich tegenwoordig in de heidestreken van Friesland vertoonen. Gelukkig be- hooren zij meest tot de gladtandige, die niet giftig zijn. Een feit is het, dat waar zij zich veel ophouden, de muizen niet zoo talrjjk zijn. Bjj het hevige onweder in den nacht van Vrijdag jl., is de arbeiderswoning van O., te Oost., op Texel, door den bliksem getroffen en stond in een oogwenk in volle vlam. De bewoners konden zich in tijds redden, doch een geit en een hond kwa men in de vlammen om. Ofschoon de brandspuit van Oosterend met den meesten spoed ter bulpe snelde, kon er tot blussching niets meer worden gedaan. Een vreeselijk ongeluk is Zaterdag ochtend te 7 uur aan de drukkerij van bet Handelsblad gebeurd. Een der werk lieden is, door te struikelen, tusschen de stoommachine geraakt en zoo ernstig ge kwetst, dat bjj onmiddellijk dood was. Bij de Pensioenvereeniging voor werklieden zjjn, naar de Verzekerings bode" verneemt, verzekerd 196 mannen en 107 vrouwen, tezamen 303 personen. De verzekerde som bedraagt voor de mannen f 212.98Vs wekeljjksch pensioen en f21.151.59 uitkeeriug bjj overigden, voor de vrouwen f 2 wekeljjksch pensioen en f 6650 uitkeering bjj overljjden. De verzekeringen, door werkgevers ten behoeve hunner werklieden gesloten, be droegen ongeveer fi/3 van bet totaal voor pensioen en ongeveer 1/s van dat voor uitkeering, bjj overljjden verzekerd. Door bet departement van koloniën is aan de Kon. Mjj. De Schelde de bouw opgedragen van een stoomschip, ten be hoeve van de Indische militaire marine. Een der logeergasten in een hotel op de Prins Hendrikkade te Amsterdam is Vrijdagmorgen in hopeloozen toestand van daar overgebracht naar bet stedelijk ziekenhuis. Iu een vlaag van plotselinge verstandsverbijstering had de ongelukkige een hoeveelheid zwavelzuur ingenomen. Bjj den goudsmid Verbaan te Mont- foort is Vrjjdagnacht, nadat een te voren met groene zeep besmeerde ruit was in geduwd, de gebeele goudkast bestolen door 3 personen, die naar Utreebt zjjn gevlucht. De knecht van den kleermaker A. O. te Gulpen, die de vorige week tengevolge van den schrik een naald doorslikte, is, dank zjj de zorgvuldige geneeskundige behandeling, bet gevaarlijk voorwerp thans kwjjt geraakt. De vorige week werd te Amsterdam ter aarde besteld het ljjk eener vrouw, die gewoond bad aan den Overtoom en algemeen als behoeftig bekend stond. Toen de familieleden van de treurige plechtigheid in bet sterfhuis teruggekeerd waren, werd daar eeukapitaaltje van pl. m. f 60,000 gevonden, en wel iu den kelder der woning. Men vond o. a. een massa rjjksdaalders in een emmer en een aantal gouden tientjes in een stopflesch. Gelukkige neefjes en nichtjes Hoe in 't oogloopend een persoon met lichtblauw" haar ook moet zjjn, beeft de Haagsche politie den man niet kunnen vinden, die bjj signalement in het Politieblad met dezen azuren baardos werd aangeduid. Het signalement is in een nieuw verschenen Politieblad her plaatst wegens misstelling" en daaruit blijkt, dat in de aanduiding moet gelezen worden »haar lichtblond". De Bakkerij-tentoonstelling, welke te Amsterdam van 2 tot 15 Augustus a. s. in het Paleis voor Volksvlijt zal gehouden worden, belooft hoogetbelangwekkend te zullen worden. Hoewel voor Frankrijk en Engeland de termjjn van inschrijving nog niet is gesloten, beeft men reeds de ver zekering dat zeer samengestelde inzen dingen de tentoonstelling aantrekkeljjk zullen maken, o. a. zal er een volledige inrichting eener Engelsche bakkerij zjjn en zal men twee volledige maalderijen in werking kunnen zien. De meel- en granen-afdeeling zal zeer uitgebreid zjjn. Waarschjjnljjk is het, dat bet ge- heele Paleis voor Volksvljjt met zijne galerijen en zjjn tuin door de tentoon stelling zal bezet worden. Een bjj bet departement van kolo niën ontvangen telegram van den gou verneur-generaal van Nederlandsch-Indië bevat bet volgende bericht. Den 19den Mei is op het particuliere land Tjiomas (afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia) eerst een troep feest vierende inlanders en daarna de adristent- resident van Buitenzorg door een ge wapende bende aangevallen. Den volgenden dag heeft zich de resident van Batavia, vergezeld door militairen, naar de plaats van het verzet begeven en aldaar 500 opgezetenen van Tjiomas gewapend aan getroffen, op wie, na eenige vergeefsche soramatiën, door de militaire macht ge vuurd moest worden, tengevolge waarvan zij ruim 50 dooden en gewonden bekwa men. De zaak is in onderzoek. Men meent de reden van het verzet te moeten toeschrijven aan opdrijving door den landheer van de lasten der opgeze tenen van het land. De rust is hersteld. Wederom schrijft de Atjeh-correspondent van het „Algem. Dbl." zijn twee onzer afge dwaalde „schapen'1 tot hunne kudde en hun her der wedergekeerd de deserteurs Ransonnet en De Mey, de eerste gewezen sergeant der artillerie, een zeer goed aangeschreven militair, de laatste gewezen korporaal bij de infanterie, kort voorde opdoeking van Toengkoep naar den vijand over- geloopen. Het toeval, het noodlot zoo ge wilt, heeft hen van Scylla in Charybdis geworpen. De heeren waren namelijk van plan dit oord van jammer en ellende te verlaten. Hun vroe- geren lotgenoot, deserteur Lips, gelukte 't eenige weken geleden via Teioq Semawe, door tnsschen- komst vun een Klingalees, met een particulieren stoomcr Penung behouden te bereiken. Ransonnet en zijn makker waagden thans een poging. Als Arabische vrouwen, getooid met de kap over het aangezicht, zoodat slechts de oogen onbedekt bleven, had dezelfde Klingalees hen aan boord van de „Raja" gebracht .e» de passage-gelden voldaan. Ongelukkig voor zijne cliënten, laat de Klingalees zich achertseide ontvallen, dat zijne lading zich door een blanke huidkleur en groote handen onderscheidde. De uitwerkiug van deze onge vraagde mededeeling was geheel anders dan de zoo bezorgde cargadoor er mede beoogdede kapitein hield zich leuk, stoomde door en zond te Segli, waar hij zijne papieren aan den com mandant van den oorlogsstoomer moest vertoonen, tevens bericht van zijn vermoeden, dat er twee deserteura aan boord waren. De oommandant zond een gewapende sloepeneen nader onderzoek wettigde het vermoeden. Zonder eeni- gen tegenstand werden de vermomden gevangen genomen en xwaar geboeid herwaarts gebracht. Hoe snel en betrekkelijk geheimzinnig 't vervoer der gevangenen van de reede naar de gevangenis te Gedan plaats greep, toch was het ruchtbaar geworden, en wachtte een schaar van vroegere wapenbroeders de verraders op om hen met smaad en schimp te overladen. Ransonnet vooral had het zwaar te verantwoorden. Een zijner landgenooten ontzag zich niet den machteloose ©en slag in het aangezicht te gevendie sporen naliet, onder de toevoeging„ik zal je moeder schrijven, hoe hoog je het hier gebracht hebt tot aan de galg toeAnderen wierpen hem met vuilnis en modderaan kernachtige uitdrukkin gen geen gebrek. Hoe strafbaar de lui gehandeld hebben, toch wekte het walging het grauw in ongebondenheid den vrijen teugel te zien vieren. Sen sterke macht beveiligde de desertenrs tegeu erger. Ransonnet ziet er goed uit, doch zijn makker kan haast niet loopen, zoo is de man aangetast door berri-bzrri. Bij het voorloopig onderzoek, opgedragen aan den kapitein der artillerie Brninis en den len luitenant bij dat wapen Smits, ver klaarde Ransonnet, dat hygetrouw aan zijn woord, daags na zijne ontvluchting schriftelijk aan zijne makkers te Roempit gezonden, niets tegen de Compagnie bad ondernomen, waarvoor hij zich tegenover zijne vroegere krijgskameraden zou moeten schamen, dat slechts de laster hem als den leidsman der Atjehers bij het aanleggen van versterkingen en het schieten met lila's had gebrandmerkt; hij had reeds 4 maanden aan de Oostkust doorgebracht, steeds loerende op een geschikte gelegenheid om te ontkomen, en met de meeste nauwgezetheid een daghoekje aange houden, waaruit kon worden nagespeurd, hoe hij onder de Atjehers geleefd had, en wat hem we dervaren was. R. vertelt, dat de macht van Tengkoe di Tiroe totaal gebroken isdat hij diep in schelden steekt en dientengevolge door zijn aanhang van avonturiers verlaten is. De Atjehers zelven zonden, volgens Ransonnet, sinds lang niet meer in den strijd volhardende vagebonden, enkele fauatieken en naar aanzien dorstenden onder de bevolking, zonden een zeer klein deel zijner vroegere bende vormen, die voor 't andere en grootere deel bestaat uit Javanen, Maleiers en lieden van anderen volksaard, uitgeworpen lieden nit vreemde gewesten. Zijne mededeelingen zijn vrij wel in overeen stemming met de waarnemingen tijdens de laatste maanden. Want al blijft het beschieten, ook thans nog, van enkele posten en treinen aankon den, het schaadt ons niet direct, en blijkbaar zijn het slechts enkele personen, die zich met dat werk bezighouden. Iets van beteekenis, iets dat van een krachtig optreden getuigt, heeft sinds lang niet plaats gegrepen. Toch blijft de toestand hier bedenkelijk genoeg om op zijn hoede te zijn; niet alleen past dit het bestuur en bet leger, maar ieder voor zich. Want biunen ouze linie, in eigen boezem, worden wij bestookt. Atjehers zullen er wel in betrokken zijn, doch de uitvoer ders schuilen onder onze dwangarbeiders, huis bedienden en ander ontuig, dat hier „en gros" rondloopt. Dit blijkt genoegzaam uit de brutale diefstallen, die af en toe, en ook weder in de laatste dagen, zijn gepleegd. Hoe lastig en hoe gevaarlijk zulke dieven het ous maken, wij kunnen er geen de minste betee kenis van oorlog of verzet der Atjehers aan geven. Mijne meening is, dat alles wijst op een toestand, zij het nog verre van toenadering, dan toch op een merkbare verflauwing, en, mag men, alles bij elkander genomen, de gevolgtrekking maken, dat de bevolking in Atjeh den oorlog moede is. Ook op de N. O. kust moet de kolonel, daarheen den 24en Maart vertrokken, den toe stand vrij bevredigend hebben gevondente Samalanga en andere plaatsen werd hij onder eerepoorten en tropeeën en met volksfeesten door de hoofden en bevolking ingehaald. De radja van Tenors, sedert de Nisero-quaestie geheel aan ons onderworpen, heeft, bevreesd voor zijn pepertninen, die door naburen met vernieti ging bedreigd worden, hulp verzocht aan het bestuur in den vorm van eenige aohterladers en munitie. Dat die hulp hem niet verleend wordt, moet toegejuicht worden. Het ontstelen door twee jongens van een portemonnaie, inhoudende f 45, aan een juffrouw te Rotterdam, is met groote brutaliteit gepaard gegaan. Een der jongens sprong op den rug van de juffrouw en hield hare armen zoodanig geklemd dat zij machteloos was zich te verwijderen, terwijl de andere jongen in dien tijd de portemonnaie met den inhoud uit haar japonzak nam. Beide jongens zetten het daarna op een loopen, doch werden al spoedig met behulp van een particulier ingehaald en gegrepen door een politieagent. De portemonnaie was inmiddels niet ver van daar weggeworpen, chter een ijzeren hek, en werd met den inhoud in beslag genomen. De jongens zijn vervolgens aan het politie-bureau in de Groote Pauwensteegin bewaring gesteld. Te Graz stonden dezer dagen een bankier-geldschieter Hannemann en zijn vrouw terecht, wegens schandelijken woe ker. Zjj hadden, zooals bleek, van huune talrijke slachtoffers tot 1000 percent rente genomen, voor het leenen van geld. Maar het voornaamste feit der acte van be schuldiging was, dat zij een minderjarig meisje dat geld te wachten had, f 6500 leenden, en door allerlei knoeierijen van leenen en opnieuw leenen daarvoor reeds f 24,000 ontvingen, terwijl zij van het arme slachtoffer nog f 43,000 eischten, als hun toekomend saldoHet arme meisje was weldra zoozeer door het echt paar in de war gebracht, dat zij, als een willoos werktuig, alle wissels teekende die haar voorgelegd werden. Zij werd op het laatst bijna krankzinnig, door den .ngst waarin zij voortdurend bleef ver- keeren. De beide beschuldigden werden tot twee jaren zware kerkerstraf* en een aanzienlijke geldboete veroordeeld. De wissels en schuldbekentenissen, die zij hun slachtoffers hadden afgeperst, werden alle nietig verklaard. Het ongeluk, dat de echtgenoote van den heer Pendleton, den Amerik. gezant te Berlijn, heeft getroffen, is het gevolg van het schuw worden der paarden. Mevrouw Pendleton maakte met haar dochter een rit in het Central-park te New-York, toen de paarden plotseling schrikten en de beide dames door den schok uit het rijtuig werden geslingerd. Mevrouw Pendleton overleed onmiddellijk, maar haar dochter kwam er met een geringe kwetsuur af. De gezant woonde te Berlgn juist met zijn tweede dochter de groote parade bjj. Toen hij thuis kwam vond lig de doods tijding. De vrouw van den gezant ver toefde sinds eenigen tjjd te New-York wegens het overig den van haar schoon dochter. Een verver te Kollumerzwaag was weigerachtig het huis, door hem niet weder ingehuurd, te verlaten. Alle middelen, om hem daartoe te bewegen, waren vruch teloos. Eindelijk vond men een middel, en wel ditde notabele ingezetenen gin gen hem in persoon mededeelen, dat, wanneer hij het huis niet verliet, hij van hen nimmermeer eenig werk zou hebben. Deze bedreiging bleek voldoende, want hij verliet het huis. Te Lubeck zijn Woensdagavond vier gevaarljjke misdadigers uit het tuchthuis ontsnapt. Twee van hen werden in de nabijheid der stad ingehaald en na hefti- gen tegenstand gebonden en in de ge- vaugenis teruggebracht. De beide ande ren zijn in de richting van Hamburg verdwenen. De vier gevangenen waren bezig met, sigarenmaken, en hebben de enkele oogen- blikken,' die hun gegund werden om op de binnenplaats der gevangenis hun han den te wasschen, gebruikt om te ont vluchten door een achterdeurtje, dat zij met een valschen sleutel openden. Op straat zgn zjj door verscheiden persone gezien. Daar zij sigaren rookten en ge reedschappen droegen, als een arbeider die van zjjn werk terugkeert, lette men niet op hunne tuehthuiskleediug. Des nachts vonden zij, door inbraak in een boerderij buiten de stad, nog gelegenheid om het gevangenispak voor gewone kleederen te verwisselen. De beide nog voortvluchtige boeven, waarvan een nog elf jaar in de gevangenis moest doorbrengen, zullen, naar men be weert, beproeven de Hollandsche grens te bereiken. Door het springen van den stoom ketel is de sleepboot Tape-dur op de Seine geheel verbrijzeld. De bemanning, bestaande uit zee personen, werd ver weg in de Seine geslingerd. Menschen, die op den oever stonden, snelden terstond met booten te hulp en brachten vier der opvarenden min of meer ernstig gewond aan wal. De beide anderen zjjn echter door de ontploffing gedood. De ontplof fing was zoo hevig, dat zelfs stukken van de boot op 200 meters afstand op de kade werden geslingerd. Heldersche Moppen. ONZE DIENSTBODEN. (Mijnheer komt even in de keuken om zijn handen te wasschen). De keukenprinses. Mjjnheer, ik heb er niets op tegen, dat je in de keuken komt, maar dan verzoek ik je behoorlijk te kloppen. Hier is 't mijn departement. Historisch. o EEN VERGISSING. Eon advocaat liet zijn huis restaureeren en verlangde, dat de schilder boven de deur van zijn spreekkamer, met Gothische letters, een toepasselijke spreuk zou aanbrengen, waartoe hij uitverkoor Goeden raad Haal niet te laat! De schilder penseelde lustig door en weinige dagen later was alle3 in orde. Doch toen de advocaat zijn spreekkamer wilde binnentreden, bleek het dat 't geheugen den schilder parten gespeeld hadboven de deur stond Goede raad is duur. Een nog al kleine jonge dame, die op het punt stond met een langen man in het huwe lijk te treden, werd door een harer vriendin nen met hare geringe gestalte geplaagd. „Wees maar niet bang dat het hinderen zal," gaf zij ten antwoord, „als ik op papa's geldzakkeu sta, vindt Adolf me groot genoeg." Bjj het Landgericht te Frankfort gaf dezer dagen een man als zijn beroep op: gepensio neerd echtgenoot. Na veel heen en weer vragee, gaf de man eindelijk de verklaring op, dat hij van zjjne vrouw gescheiden was en van haar een jaarljjksch inkomen van 3600 mark ontving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1