Gemeenteraad te Helder, Advertentiën. IE. „émt m Jirtas." een flinke JONGEN, Stoomvaartberichten. Het stoomschip Madura is 20 Mei van Mar- seille vertrokken naar Batavia. Het stoomschip Sumatra, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 22 Mei Gibraltar. Het stoomschip Prins Hendrik vertrok 22 Mei van Padang naar Amsterdam. Het stoomschip Prins Alexander vertrok 22 Mei van Southampton naar Batavia. Marktberichten. Alkmaar, 22 Mei. Aangevoerd 3 Paarden f85 a 250, 35 Koeien en Ossen f 110 a 170, 35 nucht. Kalveren f4 a 18, 678 Schapen f18 a 27, 1216 Lammeren f6 a 12, 215 ma gere Varkens f14 a 22, 250 Biggen f6al0, 18 Bokken en Geiten f4 a 8, 8 kleine Bokjes 0,50 a 0,70, Kipeieren f2,75 a 3,25, Eenden dito f 3,40 per 100, Boter per kop f 0,52 a 0,70. Hoorn, 22 Mei. Tarwe f7 a 8, Gerst f4,50 a 5, Haver f4 a 4,50, Witte erwten f9 a 11,50, Groene 11,50 a 13, Grauwe f 15 a 17, Vale f 10 a 12, Bruine boonen f 10,50 a 13,50, Karweizaad f 19, 9 Paarden f60 a 200, 46 lïoeien f150 a 225, 550 Schapen f20 a 30, 350 Lammeren f6 a 12, 24 Kal veren f5 a 16, 45 Varkens f13 a "20,1 Zeug f30, 102 Biggen f6 a 9, 40 Kippen f0,80 a 1,75, 17200 Kipeieren f 2,90 a 3, 4400 Eenden dito f 3,50 per 100, 1309 koppen Boter f 0,52 a 0,60 per kop. 321ste Staatsloterij. 5e Klasse. Ie Lijst. No. 3243 5032 6690 7563 f 1000. No. 15384 f 400. No. 5067 11816 f 200. No. 2957 8725 11679 13413 17878 20088 f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 21 tot 25 Mei. ONDERTROUWD: q GETROUWD: ^eene* BEVALLEN: A. Kenninck, geb. Kruk, d. H. Meijer, geb. de Wolf z. H. Dekker, geb. Paaij, d. J. A. Lamens, geb. Guijken, z. G. van der Blom, geb. van Brederode, d. K. de Boer, geb. van Assen, d. M. Bijl, geb. Rieken, d. F. M. de Graalf, geb. Hoogerwerff, d. OVERLEDEN: B. Metz, 4 maanden. POLITIS. Ten Raadhuize gedeponeerd: een Sleutel en aan 't Bureau II een mes met schede en ri em. gehouden Maandag 24 Mei 1886. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Er zijn tegenwoordig eerst 10, later 11 leden de heeren van Tinkelenberg, van Gijn, Hoogen- boscli, over de Linden en Hordijk zijn afwezig, 1 vacature. Na de opening der zitting, worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Met 6 stemmen wordt benoemd tot hoofd der gemeenteschool no. 1 (in het Koegras) de heer W. Westendorp, onderwijzer te Nieuweramstel. Op den heer P. Klok, te Rijswijk, werden 4 stemmen uitgebracht. Verder stond nog op de nominatie voor bedoelde betrekking de heer P. Butter, te IJmuiden. Aan mejuffrouw J. M. De Buisonjé werd, op haar daartoe gedaan verzoek, wegens hare be noeming tot onderwijzeres aan de School met den Bijbel alhier, met ingang van 1 April j.1. een eervol ontslag verleend uit hare betrekking van onderwijzeres aan eene der gemeentescho len. Door den heer Korver wordt bij zijne komst in de vergaderzaal geklaagd, dat hij niet per rijtuig is afgehaald en dat' dit de oorzaak is, dat hij te laat in de zitting verschijnt om aan de be noeming, die reeds heeft plaats gehad, deel te nemen. De Voorzitter verzekert den hr. Korvei", dat de reden van het niet-af halen hem onbe kend is. Door B. en W. wordt den Raad aangeboden eene suppletoire begrooting voor den dienst van 1886. Bij deze begrooting wordt als post van ontvangst vermeld het bedrag der aangegane leening ad f80,000, terwijl daarin als uitgaven Worden genoemd eene som tot delging der thans bestaande schuld en overigens openbare wer ken, die 't meest noodig kunnen geacht worden. De heer Korver verklaart met het Dag. Best. te verschillen in 't oordeel over de noodzakelijk heid der in de begrooting genoemde werken en geeft in overweging, die werken althans in deze begrooting niet te bepalen. Met 6 tegen 5 •temmen wordt ten slotte deze ontwerp-begroo- ting verworpen. De beslissing omtrent een verzoek om eenige toelage aan den oud-nachtwacht C. van den Brande, die in en door den di«nst een licliaams- gebrek heeft bekomen, wordt, met het oog op een in te stellen onderzoek, verdaagd tot eene volgende zitting. Deze mededeelingen worden voor kennisge ving aangenomenlo. dat de onlangs ontwor pen regeling der onderwijzei-s-tractementen door H.H. Gedep. Staten is goedgekeurd; 2o.dat de som van f901.745, door 't Rijk te veel betaald als vergoeding voor de kosten van lager onder- wijs in 1884, aan 's Rijks kas moet worden teruggegeven; en 3o. dat de heeren Klerk en Sant, hoofden der scholen alhier, hun dank heb ben betuigd voor te hunnen aanzien genomen gunstige beschikkingen. Bij de gewone rondvraag wordt door den heer Korver gewezen op 't gevaar, dat ontstaat door den bouwvalligen toestand van den schoorsteen der gasfabriek en op de wenschelijkheid, dat de modderpoelen, waaruit de slooten nabij de Bree- waterstraat bestaan, spoedig worden opgeruimd; wordt door den heer van Neck de wenscli te kennen gegeven naar publiceei-ing der uitkom sten van het gasonderzoek; en wordt door den heer Beukenkamp de aandacht gevestigd op de voor de gezondheid der ingezetenen schadelijke wijze, waarop de sloot in de 2e Molenstraat wordt gedempt. De Voorzitter beantwoordt achtereenvolgens deze sprekers, zegt onderzoek en voorziening toe, en sluit hiei-op de zitting. Vervolg der Berichten. De barkschepen Henriette Gerardina Susanna en Pieter, gisteren te Amsterdam verkocht, hebben opgebracht, de eerste f 4100,gekocht door de Naaml. Ven nootschap »De Lastdrager" alhier,de twee de f 3250,aan eenige heeren te Zijpe. Beiden worden gesloopt. Ingevolge machtiging des Konings, bij besluit van 21 dezer no. 24, worden met 21 Juni a. s. in dienst gesteld Zr. Ms. ram- schip Schorpioen en Zr. Ms. monitor Bloed hond, liggende te Willemsoord, Zr. Ms. rammonitor 2e klasse Wesp, liggende te Helleroetsluis, en Zr. Ms. monitor 2e kl. Tijger, liggende te Amsterdam, en het be vel over die bodems respectievelijk opge dragen aan den kapitein-luitenant ter zee G. J. Buyskes en de luitenants ter zee le klasse JDalen, J. R. Eek en J. J. Stooker; de kapitein ter zee J. A. Greve, met lo. Juni a. s., op zijn verzoek, ter zake van langdurigen dienst en meer dan vijf tigjarigen ouderdom, op pensioen gesteld, onder toekenning: a. van den titulairen rang van schout bij nacht; b. van een jaar- lijksch pensioen van f2100 en eene verhoo ging daarvan met f 1050 's jaars, voor wer kelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tus- schen de keerkringen. Naar men verneemt bestaat het voornemen Zr. Ms. sehroefstoomschip le kl. »Johan Willem Friso," in aanbouw bij 's rijks werf te Amsterdam, den lOen Juni a. s. te water te laten. Uit Hellevoetsluis meldt men De eerste groep adspirant leerling-machinis ten, die examen deden', is niet gelukkig geweest. Van de 11 jongelui werden er 5 afgekeurd. Texel, 24 Mei. De handel in lammeren is, zoowel in den commissie-handel als ter markt, tegen woordig zeer levendig, Heden waren 32 a 3300 lammeren ter markt aangevoerd, die tegen f 6.a f 11.25 werden verkocht. Uit een brief uit Oleh-leh, dd. 13 April, blijkt, naar Het Vad. bericht, dat de 24ste onzer soldaten, zekere Brouwer, naar den vijand is overgeloopen de kerel schoot nog op den trein, welke langs de posten reed; evenwel zonder teraken. De twee gevangen genomen deserteurs Ransonnet en De Mey zijn opgehangen. Omtrent den moord te Smilde kan nog worden gemeld, dat het vermoeden meer en meer veld wint, dat de buurman werkelijk de misdaad zou hebben gepleegd. Bij het lijk van de verslagene gebracht, was hij niet op zijn gemak, en hij moet zich hebben uitgelaten, dat hij op den middag van den moord bij den vader van de verslagene met deze laatste koffie had gedronken. Nu is werkelijk op het tijdstip, dat hij opgeeft, iemand in de woning der verslagene gezien door tw«e personen, die daar waren voorbijgekomen. Het onderzoek wordt steeds voortgezet en de verdachte natuurlijk voortdurend in het oog gehouden. Zijn voetsporen zijn in een nabijgelegen boschje aange troffen. De justitie is ter plaatse tegenwoordig en neemt uitgebreide maatregelen om den schuldige te vinden. Zaterdag heeft de begrafenis van de verslagene onder een grooten toeloop van menschen plaats gehad. Reeds hebben wij met een enkel woord gewag gemaakt van den moord, die Donder dag voormiddag in de Wijngaardsteeg is ge pleegd. De Amst. Crt. vermeldt het volgende: Elisabeth Plaat, 26 jaar oud, geboi-en te Harlingen en wonende in de Wijngaardsteeg No. 11, twee hoog, leefde met den ongeveer 28 jarigen Louis van Londen, iemand, die vroeger reeds met de cellulaire gevangenis had kennis gemaakt. Genoemde Elizabeth Plaat, alias Betje Neus, bevond zich Donder dagmorgen, omstreeks 10 uur, in een tapperij op den hoek van de Warmoesstraat en Nieuwe Brugsteeg, en had daar vijf bittertjes gebruikt. Daar reeds moet zij gezegd hebben een woor denwisseling met v. L. te hebben gehad, óm dat zij met een ander een wandeling gemaakt had. Uit de tapperij had Betje zich begeven naar de Wijngaardsteeg, om den raad in te winnen van een aldaar wonende vrouw. Betje vroeg daar een glas jenever, in de plaats waarvan zij een kop koffie kreeg. Elizabeth klaagde haar nood, dat zij geen eten voor haar minnaar en niets meer in huis had om naar //Oom Jan" te brengen. Alleen nog haar wollen onderrok kon zij verpanden, maar dat deed ze liefst niet. Yan Londen moet inmiddels beneden aan de deur der woning gezegd hebben: «Als ze boven komt kost het haar dood." Hij was daarop naar boven gegaan, gevolgd door Betje. Tegen elf uur ging een vrouw voorbij de trap van het pei'ceel, waarin de beschuldigde en zijn bijzit verblijf hielden, en vond daar een bed onder aan de trap. De vrouw wilde dit optillen, doch v. L. riep haar toe: //dat ze er af moest blijven, anders zouden haarde hersens ingeslagen worden." Bevreesd voor deze bedreiging, begaf de vrouw zich naar de vrouw, waar Betje een glas jenever had ge vraagd, en begaf zich met deze en nog twee andere vrouwen naar de plaats waar het bed lag. Men lichtte dit op en vond daaronder het lijk van Betje Plaat, in zittende houding, met het hoofd achterover. Haar schedel was verbrijzeld, terwijl haar hals alle kenteekenen van worging droeg. De politie werd dadelijk van het feit in kennis gebracht en deed Yan Londen, tegen wien sterke vermoedens gerezen waren, naar de Oudenbrug overbrengen, terwijl de heer Stork een onderzoek in loco instelde. De waarschijnlijk vermoorde vrouw had dikwijls ongenoegen met haar minnaar en was door dezen ongeveer 3 maanden geleden nog eens door de ruiten geworpen, bij welke gelegenheid zij ernstige verwondingen aan het hoofd bekwam. Voor dit feit zal de ver dachte binnenkort voor de rechtbank moeten terecht staan. Voor 14 dagen hadden zij opnieuw zoo hevig getwist, dat Betje haar leven moede scheen, naar het IJ liep en daar te water sprong. Zij werd echter gered, doch heeft daarna nog een poging gewaagd om zich van het leven te berooven, door van de trappen harer woning te springen. Ook dit gelukte niet. In haar val werd zij gegrepen, zoodat zij er met een lichte kneuzing afkwam. In een polderkeet bij den Weemse- lermolen bij Albergen ,(Overijsel), zijn Zondag door den bliksem drie personen Te Lunteren (gem. Ede) is Zondag bij een onweder een paard in de weide doo- delijk getroffen. Bij een hevig onweder, dat in de om streken van Roermond woedde, sloeg de bliksem in den stal van den landbouwer J. G. te Maasniel. Twee koeien werden op stal gedood. Ook in Noord-Brabant heeft een hevig onweder gewoed in den nacht van Zater dag op Zondag. Vooral te Breda werd het gevolgd door een geweldige hagelbui, waarbij steenen van buitengewone grootte uit de lucht vielen. Nabij Vlissiügen is Zondagnacht een paard in de weide door den bliksem ge dood. De uitbarsting: vau de Etna. Na de stormen en aardbevingen komen verschijnselen, die 't vermoeden wettigen, dat zij er mee in verband staan. Gelijk men weet is de Etna op Sicilië weder in werking gekomen. Reeds werden schokken van aardbeving waargenomen te Catania, Paterno, Bianavilla enz. Voorts werd een uitbarsting gemeld in de Mont- Grosso, ten noordwesten van Nicolini. De op 18 Mei 's voormiddags te 11 uur begonnen uitbarsting van de Etna is, volgens de bewoners der omstreken van dezen vuurspuwenden berg, een der meest plotselinge en der hevigste, welke zij zich kunnen herinneren. Elf kraters zijn in werking. De hoofdkrater werpt alleen rook en asch uit, doch uit drie andere worden reusachtige steenen tot een verschrikkelijke hoogte opgeworpen. De lavastroom, die op sommige punten een breedte van 600 voet heeft, vernielt den te velde staauden oogst en doet de bosschen in vlammen opgaan. Nicolosi, en Belpasso, twee kleine steden, worden met verwoesting bedreigd, en vele in woners hebben de vlucht genomen. Tot dusverre zijn, naar het schijnt, geen men schen omgekomen, maar een groot aan tal is zonder dak, daar hunne huizen door de aardschokken zijn ingestort en de stroomen asch hen genoodzaakt hebben elders een wijkplaats te zoeken. De laatste groote uitbarstingen van de Etna ontstonden in 1874, 1879, 1883 en veroorzaakten verschrikkelijke onheilen maar het schouwspel, dat de vulkaan oplevert, is bijna weergaloos. GeborenGEERTJE. Dochter van JAN BAKKER en GUURTJE DE VRIES. Nieuwediep, 25 Mei 1886. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Meisje Wed. J. H. van der BLOM geb. van Brederode. Helder, 22 Mei 1886. Heden trof mij en mijne kinderen een gevoeligen slag, door het nood lottig overlijden van mijn innig'ge liefden Echtgenoot C. KOOMEN, in den ouderdom van 36 jaar; mij na latende 3 kinderen, te jong om het treurig verlies te beseffen, doch ik hoop in Gods wijzen wil te berusten, wiens doen liefde en wijsheid is. Amsterdam, 20 Mei i886. Wed. C. KOOMEN, geb. D. van dee Hulst. Mede uit naam der verdere familie. A. KOOMEN. Tevens brengen wij onzen innigen dank aan zijn chef, den Heer B. SCHUSZLER, alsook aan de vrienden, die het stoffelijk overschot ter laatste rustplaats begeleidden. Heden ontvingen wij de droevige tijding, dat onze broeder en behuwd- broeder JACOB PALM, den 25 April te San Francisco is overleden, in den ouderdom van 56 jaar. Helder, 25 Mei 1886. Joh. HUBBELINGPalm en verdere Familie. Den 23 Mei overleed te Amster dam onze geliefde Moeder en Be- huwdmoeder Mejuffrouw de Wed. DE JONG, geb. VENNIK, in den ouderdom van 72 jaar. Helder, 25 Mei 1886. Namens de famile, Jb. DE JONG. Heden overleed, na lang en ge duldig lijden, onze geliefde Echtge noot en zorgvolle Vader M. MEE- RENS, in den ouderdom van 56 jaren. Helder, 24 Mei 1886. Wed. M. MEERENSLondon, Kinderen en Behuwdkinderen. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig, doch geduldig lijden, mijne innig geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgzame Moeder ELI- ZABET HILLEGONDA JANSEN, in den ouderdom van 41 jaar, mij nalatende 8 kinderen, waarvan de ra eesten 't verlies hunner dierbare Moeder nog niet beseffen. Uit aller naam, D. GORTER. Helder, 23 Mei 1886. Heden overleed, tot onze diepe 8 droefheidonze eenigste lieveling BERNARDUS, in den ouderdom van 4 maanden. Helder, 23 Mei 1886. J. METZ. A. METZ, geb. Reinhaedt. Heden overleed te Amsterdam mijn geliefde Dochter, ANTJE HIL- LENIUS, echtgenoote van J. HULST KAMP, in den ouderdom van 33 jaar, nalatende een kindje van 11 dagen. Helder, 21 Mei 1886. Wed. M. HILLENIUS. Heden ontvingen wij dè treurige tijding, dat onze geliefde zoon en broeder GERRIT OOM, in leven matroos 3e kl. bij 's Rijks Zeemacht, den 13 April jl., op de kust van Atjeh is overleden, in den ouder dom van ruim twintig jaren. Een vijandelijke kogel bij een onverkoed- schen aanval, maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Zwaar en zeer smartelijk valt ons deze slag, te meer daar wij in hem een braven en liefdevollen zoon en broeder betreuren, zoodat zij, die den overledene gekend hebben, zullen kunnen beseffen, hoeveel wij aan onzen dierbaren zoon missen. God geve ons kracht om in Zijnen wil te berusten, daar Zijn doen toch wijsheid en liefde is. Strekkende deze tot algemeene en bijzondere kennisgeving, zoowel bin nen als buiten deze gemeente. Helder, 21 Mei 1886. Zijn diepbedroefde Ouders, Broeders, Zuster en verdere Familie, P. HEIN. C. M. HEIN, geb. Lek. P. OOM. W. E. OOM, geb. Spaan. Jb. BAKKER. T. BAKKER, geb. Oom. J. OOM. Heden overleed mijn geliefde Echt genoot JOHANNES ERNESTES VAN POMMEREN, in den ouder dom van 45 jaren en 9 maanden, mij nalatende 4 kinderen, nog te jong hun verlies te kunnen beseffen, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten. Helder, 23 Mei 1886. Wed. VAN POMMEREN- Smid. Mede uit naam van wederzijdsche ouders en familie. Tevens betuig ik mijn dank aan den WelEd. Heer Dr. BITTER, voor zijn onvermoeide zorg, aan hem betoond. Den 22n Mei overleed te Amster dam na een kort maar smartelijk lijden, in den ouderdom van bijna 68 jaren, onze geliefde Moeder, na een gelukkige Echtvereeniging van van 45 jaren. Helder, 25 Mei 1886. Namens haar zoon en Dochter J. A. v. d. HEUVEL. T. MEIJER. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belangstel ling, ondervonden bij het overigden van onzen geliefden Vader en Behuwd vader, den gepensioneerden Generaal-Majoor L. A. C. DE BOCK, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Helder, 25 Mei 1886. M. HAREMAKER—de Bock. L. HAREMAKER. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan 't personeel van 's Rijks Marine-Hospitaal, aan onze buren en aan vrienden en bekenden, voor de vele blijken van belangstelling, ter gele genheid hunner 25-Jarige Echtvereeni ging zoo ruimschoots ondervonden. Helder, 24 Mei 1886. A. v. d. WAAL. C. v. d. WAAL-RUIS. Gevoelig voor de vele blijken van be langstelling, op 22 Mei bij de herdenking van onze 35-jarige Echtvereeniging on dervonden, betuigen ondergeteekenden hun hartelijken dank aan vrienden en bekenden, aan heeren muzikanten, aan onze buren en in 't bijzonder aan onze geachte neef en nicht C. VAN DEN BERG en P. VAN DEN BERGdb Boer. L. DE BRUIJN, en Echtgenoote. Een ieder, die iets ver schuldigd is of iets te vor deren heeft van M. C. DE DIE, gelieve daarvan opgave of betaling te doen, vóór 29 Mei 1886, M. C. DE DIE, Spoorstraat Q 31. ZONDAG 30 M EI A. s. -^"VOIN HEDEN, Dinsdagavond 8 ure, gewone Vergadering-, in 't bekende lokaal. HET BESTUUR. TWEEDE ZOMERVERGADERING op Vrijdag 28 Mei 1880. HET BESTUUR. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt, ter voorkoming van on gelukken, ter algemeene kennis, dat vol gens ontvangen mededeelingen van den Heer Luitenant-Kolonel Commandant van het 4e Regiment Vesting-Artillerie alhier, weder schietoefeningen zullen plaatsheb ben, en wel van 1 Jnni tot 15 Angnstns e.k., en dat deze oefeningen zullen bestaan in het schieten 1°. met springgranaten uit de Batterij Kaaphoofd op de plaat Onrust." 2°. uit het fort Erfprins op een sleep- schijf op gelijke wjjze als zulks vroeger is geschied, alsmede op de plaat Onrust." 3°. Uit het fort Oostoever met granaat kartetsen in de richting O. ten Zuiden op het Balgzand. 4°. In de maand Augustus op nader op te geven datum uit het forb »de Harssens." Dat de onveiligheid op de schietdagen op de gebruikelijke wijze zal worden aan gegeven door het plaatsen van roode vlaggen op de batterijen waaruit gevuurd wordtterwijl bij het vuren met spring granaten op de Onrust" bovendien een roode vlag van de Reddingskaap aldaar zal waaien. De vletterman Kennink is weder, als voorheen, uitsluitend belast met het weg halen van het materiëel en de projectielen van de plaat Onrust." Helder, den 22en Mei 1886. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. J. A. H., denk om de 4= X E3 van DE SALAMANDER. Gevraagd. niet beneden de 14 jaar. Adres BERKHOUT Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2