II Confeetie-Goederen, „DE TIJDGEEST. „DE TIJDGEEST. De Concurrent, SI PAKKISTEN, INVENTARIS, GetaieJfflMk WËËZBNSTRAAT. ZAND-AARDAPPELEH „DE ROODE KOUS." LA1IPENGLAZEN, Kamgarens en Zomer-Bukskings voor Heeren en Kinderkleeding, in de nieuwste soorten, tot buitengewone prijzen. Nouveautés in Dames- en Kinder-KleedingstofFen, Étamines, Cachemires, Thibets, Velours-épinglé, Grosgrain, Percals, Batiste, Zephirs, in rijke keuze en voordeelige prijzen. een iita€eimele|e Een DIENSTMEISJE levraagil. Een tierde Bakiersïnecht of Jongen een DIENSTBODE, een Dagmeisje, Een Dienstmeisje Tuinaabde. een Haai met 4 Kippen w Te huur een Voorkamer L. BOOG, Weststraat. Notaris HORDIJK, 'is HORDIJK, te Helder, De Scheepstimmerwerf „DE HOOP," den tot dieWerf behoorenden Notaris HORDIJK, te Bier, acht-en-tachtig perceelen ONTVANGEN MEIJER HABERMANN. Specialiteit ifl PORCELEIN, KRISTAL, GLAS- 81 AARDEWERK, Ruime keuze in BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, BLOEMPOTTEN, enz. enz. Groote keuze.Lage prijzen. mm öEiiüKSïEft! I. GBUNWALD, Binnenhaven. FIRMA POPPELMAN C°. Opnieuw een groote sorteering in: Firma: POPPELMAN Co. F. RIESSELMAM, MMl puike getapte Melk, GittH-Fliiwifl ii it tin, fijne STROOKEN, ..De Kleine Winst." OMERK VAN PRAAG. GRASBOTER, F. RIESSELMAN, Zuidstraat. EXTRA KOOPJE! BITRA KOOPJE Van een gelikwideerd Magazijn te Amsterdam. De goedkoopste Winkel: tS0T De Allemansgading. Nog een partij beste ZUURKOOL, i BOELSOMS. OlSlsMsM. Verkoophuis JACQÜBS YAN ROSENDAEL. Op ruiming! Lampen- en Kooktoestellen - Katoen, J. VAN WILLIGEN, Eerst Proeven!!! Puik best Hollandsch SPEK en Geldersche METWOBST, bij D. S. JACOBS, Naar fla pedKooBfl Oiliraprij, GOUD SMIT, voor spotprijs te koop, A. STAM, Gevraagd een net MEISJE, niet beneden de 16 jaar. Adres C. SCHAGEN, Paardenstraat. Er wordt gevraagd: niet beneden de 15 jaar. Zich aan te melden des avonds na 7 uur, Weststraat No. 110. Adres BERKHOUT Co. GEVRAAGD. Adres BERKHOUT Co. Gevraagd een fatsoenlijk Meisje, voor kinderen en licht huiswerk, lste MOLENSTRAAT 23. Wordt gevraagd die met de Wasch kan omgaan. Adres Advertentie-bureau Stadermann. Er wordt gevraagd: om eenig huiswerk te verrichten, van 's morgens 7 uur tot 's middags 3 uur. Adres Bureau van dit blad. wordt gevraagd. Adres BERKHOUT Co. Men zoekt plaatsing voor een R. K. MEISJE, oud 13 jaar, om behulpzaam te zijn in het huishouden bij fatsoenlijke R. K. menschen. Brieven, onder letter D, adres BERK HOUT Co. De persoon, die VRIJDAGMORGEN jl. een geverfde Ladder van de Kanaalberm, achter den Heer Postma, heeft weggehaald, wordt in zijn belang gewaarschuwd deze te brengen bij P. SPRUIT, Westgracht 312. TE KOOP: VIEE "VJBEIieEIsr, geschikt voor een Wagen. Adres BERKHOUT Co. Ongeveer 20 M3. zeer goede TUIN AARDE, alsmede een partijtje KALK- PUIN, tegen vergoeding van transport. Te bevragen bij S. KRIJNEN, Mr. Timinerm. Te lioop andegde leg, niet Hok en Loop, «Sb ^2gaandegdeleg,inetHok en Loop, Adres Bureau van dit blad. Te Huur: een HUIS, geschikt voor een affaire, met een Pakhuisje er achter. Adres WESTSTRAAT 52. in de verlengde Hoogstraat. Adres Berkhout Co. ■V erloren Donderdagavond, 3 nlenwe witte Einder- Boezelaars en 3 paar witte Kinder-Konsen. Die dezelve terugbezorgt bij Berkhout Co., zal goed beloond worden. T© Koop voor 20 gulden, een VLET met 4 rie men, anker, mast, spriet, zeil en fok. Adres C. VISSER, in de Langesteeg. Degene, welke een verkeerde Jtrf. I INT <GS- heeft afge haald, wordt vriendelijk verzocht dezelve terug te bezoigen. TE KOOP van een fatsoenlijke familie, wegens bij zondere omstandigheden, een zoo goed ala nieuw en slechts een maand in ge- brnik geweest een Mahonyhouten Ledikant f55 Springveeren Matras -45 Paardeharen - 75 gekost hebbende. Thans voor f 100 tezamen. Gekocht bij de firma Sinkel. Adres bureau van dit blad. bij party zeer billyk. Verkoophuis „de Roode Kous." To Huur eenige WOONHUIZEN, geheel opnieuw gerestaureerd, in de Nieuwstraat, a f 3.00 per week een WOONHUIS, geheel gerestaureerd, met zes Kamers, Keuken, Kelder en Tuin, naast »'t Centrum," a f200 per jaar. Te bevragen aan 't Magazijn „De Tijd geest," 's avonds tusschen 6 en 8 uur. te Helder, zal in het lokaal „Musis fijjflj Sacrum," aldaar, op Woensduff 2$ flEhJR Jlei 1886, avonds 7 ure, PUBLIEK YERKOOPEN 1. Drie WONINGEN onder één dak en ERVEN, hoek Achtergracht-Westzijde en Bakkersstraat te Helder, L 129 en 130, samen groot 52 centiaren. 2. Een HUIS en ERF aan de Achter gracht Westzijde, naast de vorige per- ceelen, L 131, groot 48 centiaren. 3. Een PAKHUIS en ERF, aan de Binnenhaven hoek Telegraafsteeg, uitko mende aan de Achter-Binnenhaven aldaar, groot 3 aren 58 centiaren 4. Een HUIS, ingericht tot Logement en Koffiehuis, genaamd „de Vereeniging," met recht van vergunning tot verkoop van sterken drank, en ERF, aan de AchtergrachtWestzijde, bij deWaagsteeg en Schipperstraat .tegenover het Molenplein aldaar, L 214 en 215, groot 97 centi aren. De koopervan dit perceel heeft de be voegdheid den Inventaris tegen taxatie over te nemen. Ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN: 5. Een HUIS en ERF, aan de Vla mingstraat aldaar, P 46, groot lare; 6. Een HUIS en ERF, aan de Hoog straat hoek Koningdwarsstraat, aldaar, P 491a, groot 56 centiaren; 7. Een HUIS en ERF, aan de Hoog straat, naast het vorige perceel, P 491, groot 56 centiaren. 8. Een WAGENHUIS met STALLING voor Paarden en grooten ZOLDER met ERF, naast het vorige perceel, groot 1 are 64 centiaren 9. Een perceel BOUWTERREIN, aan de Koningdwarsstraat aldaargroot 54 centiaren. Breeder bij biljetten, terwijl nadere inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van genoemden Notaris HORDIJK en wat de perceelen 59 aangaat mede ten kantore van genoemden Makelaar OUDENHOVEN. zal aldaar p u b 11 e k verknopen: 1. op Woensdag 26 Mei 1886, na afloop van de hier bovenstaande veiling, in het lokaal Musis Sacrum," te Nieuwediep, gem. Helder, met de daartoe behoorende GrO- bouwen, ter gezamenlijke grootte van 35 aren 15 centiaren, met het recht van altijddurende erfpacht van den grond. 2. Op Donderdag 27 Mei 1886, voormiddags 10 uren alsmede SCHEEPSHUT, 10 bladen nieuw geel KOPER, ANKER en KETTING, rfc 90 vadem. Breeder bjj biljetten en notitiën, ter wijl nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. zal, in bet lokaal iTivoli" aldaar, op WOENSDAG 9 JUNI 1886, v. 6 nren, PUBLIEK VERKOOPEN te Helder, aan de Breewaterstraat, Molen straat en Californië, zooals het op het terrein is afgebakend. Breeder omschreven bij biljetten en kaarten, terwjjl nadere inlichtingen wor den verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. ©ene na l e u. w zending tot buitengewoon lage prijzen. Tevens ruime keuze in Kamgarens, Bukskin, Japonstoffen, Japondrill etc. ij 87. WESTSTRAAT. L 88. voor Huishoudelijk gebruik en Luie. Extra koopje in Kleedjesstoffen, in gekleurde en zwarte Thibet, met bijpassende kanten en garneering. Zwart glacé' Dames en Heeren Hand schoenen, gekleurde zijden Dames-Handschoenen (6 knoops lengte) ook witte Militaire Heeren-Handschoenen, witte Overhemden, Fronts, Cols, witte Kinderkapertjes en jongens Baretten, witte en gekleurde Boezelaars en verder alle aanverwante artikelen, alles tot de concurreerendste prijzen. waaronder begrepenBUKSKING eu KAMGAREN PAKKEN (in de bekendt maten 44 tot 54) waarvan de prijzen beginnen met 14 gulden 50 cents. De JONGEHEEREN-COSTUUMS (zwart, donkerblauw en fantasiekleuren) in d® maten van 36 tot 42, voor den leeftijd van 10 tot 15 jaar, van af 10 gulden en hooger. De KINDERPAKJES in iedere gewenschte grootte. Voorts een uitgebreide keuze in de nieuwste Kamgarens en Buksking, zwart Laken en donkerblauw Marinelaken. KLEEDERMAKERIJ onder leiding van een bekwaam Coupeur. G. B. BRAMLAGE, Eerste soort 10 CL, Tweede soort 39 CL, Derde soort 30 Ct. Bij hoeveelheid minder. dagelijks aan huis te bekomen, 3 Liter 10 Cent en 1 Cent 1 Liter. Jb. SMIDS, Nieuwstraat. A. BLIKKEN HORST zoolang dc voorraad strekt üoovet, bij de 5 Pond 20 Cent Roolispeli 25,1 bjj de 5 Ons 30 Cent. LANGESTRAAT. HELDER. Nieuw! IVleuw! Nieuw! en een groote partji voor fabelachtig lage pryzen. Zijden en wollen KANTEN in alle kleuren, tot spotprijzen. LINTEN, groote sorteering. Opruiming van restanten Manufacturen, in alle ar tikelen. Z0N-H0EDEN 15 Cent, in Extra fijne Leidsche bij Aangekocht een prachtige partij FIJN BORSTELWERK, waaronder prachtige KleerenschuiersHaar schuiers, Zakschuiers, Tafelschuiers, Hoedenschuiers, Billartschuiers. Tan- denschuiers, Nagelschuiers en Reis- schuiers, alles prachtig en van de fijnste soorten, welke spotgoedkoop worden verkocht. Lange en korte Kamerstoffers,alsmede een prachtige en solide partij verschillende Dames, Heerenen Kinder-Haarkammen van 't fijnste soort Buffelhoorn, tot spot prijzen, zoolang er voorraad is. Vrleslander ZO Ct. en Frlesche ZZ CL de 5 kop. 4 Cent per pond. z0iherspr0etenzeep. badzeep. sj eau de colognezeep, g è*j reiszeep. o 2s cocoszeep. ps w scheerzeep w 5 palihitinezeep. 3 winosorzeep. eg q r0zenc0c0szeep. o cs vaselinezeep. p0ederzeep. s glycerinezeep o pj muscuszeep fi w teerzeep. glycerinec0c0szeep x poetszeep p tq en vele oudere soorten fijn C5 geparfumeerde T0ILETZEEPEN. Fantasie-Hoeden van 5,00 voor f2,50. 13,50 11,75. Zijden Heerenhoeden vanf 6,00 3,00. Fantasie-Hoeden a 50 Cents F. L. K. NEIJTS, HOOFDGRACHT No. 33. 10 pakken en S pakken f 3.25, 1 pak 70 Cent. per 100 f2,25. L 87. WESTSTRAAT. L 88. T© Koop Te bevragen bij Jh. KEESMAN, te Barsingerhorn. zoolang de voorraad strekt: 20 Cent de 5 ons. Zooeven ontvangen een partjj Porcelein, Graniet en wit Aardewerk. Spot, spotgoedkoop I in de SMIDSTRAAT. LET WELSMIDSTRAAT. PAJLEISSTRAAT 176. Huismoedertjes als gij uw huis schoon gemaakt hebt, moet gij uw Keuken toch ook opsieren. Ik heb nog blauwe geëmail leerde Pannen, Koffie- en Waterketels, Kannen, Theepotten, in alle grootte, For nuizen, koperen Ketels, Doofpotten en meer Keuken- en Huishoudelijke artikelen, die voor spot, spotprijzen worden opge ruimd. Ziet en overtuigt u daarvan bjj PALEISSTRAAT 176. met toebehooren, tevens opruiming van het restant KARPETTEN, BEDKLEEDJES EN GANGL00PERS. Middenstraat h. Kromme-Elleboogsteeg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3