't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. TUSSCBEN OOK EN TEMPEL. No. 1387. Woensdag 2 Juni 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. AlDc>nnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 1 Juni 1886. Met goed gevolg beeft de beer A. J. H. Van Voornveld aan de boogeschool te Leiden 't litterariscb-matberaatisch examen afgelegd. Daar genoemde beer zijne opleiding beeft genoten aan de scbool voor m. u. 1. o., directeurjde beer Vastenau, zien we, dat men om de voor bereidende studiën niet naar elders be hoeft te gaan. De minister van Marine brengt, ten vervolge op de in Maart jl. gedane aankondiging, ter kennis van belang hebbenden, dat in stede van twintig dit jaar vijf-en-twintig jongelieden als ma chinist-leerling 2e kl. zullen kunnen worden aan Naar het Vad. verneemt, zouden er in de laatste dagen meer dan eens drin gende dépêches uit Indië zijn aangeko men om versterkingen van de legermacht aldaar, en wordt dientengevolge bier bij bet leger zeer gewerkt op indiensttreding bij bet Indische leger. In een tapperij op den Haarlem merdijk te Amsterdam is in betaling gegeven een sigarenbon in den vorm van een bankbiljet van f 25. Bij de politie is aangifte gedaan. Omtreot den hevigen brand, die te Apeldoorn beeft gewoed, kan nog worden gemeld, dat de beide papierfabrieken, toe- behoorende aan de beeren Gebr. Panne- koek en Gebr. Gerrevink, geheel zijn uit gebrand, terwij een groote hoeveelheid papier, snippers en lompen mede door de vlammen werden vernield. Het onheil is waarschijnlijk te wijten aan vonken, die uit den schoorsteen zijn ge vlogen en die tusscben de pannen zijn gekomen,waaronder met riet gedekt waren. Vier spuiten deden dienst. Door den feilen wind vloog bet brandende papier bijna een half uur ver. Alles was ver zekerd. Donderdagmorgen is een poging tot moord gepleegd op de boerendienstbode M. G. te Vrouwenpolder, gem. Veere. Zg is naar bet gasthuis te Middelburg ver voerd en de justitie beeft baar onderzoek aangevangen. Van de misdaad wordt verdacht de zoon van den landbouwer J., bg wien M. G. woonde. De verdachte is gehuwd, heeft één kind, en stond, naar bet gerucht wil, in ongeoorloofde betrek king tot de dienstbode. Zij is wel ernstig maar, naar men gelooft, niet doodelijk gewond. Donderdagnacht ten één ure is de toren te Ede door den bliksem getroffen. Het brandend gedeelte was in den nacht moeielijk te bereiken. Eerst nadat het gedeelte, waarop bet kruis met de baan zijn bevestigd, was ingestort, kon men zonder levensgevaar krachtig werken, en werd men den brand spoedig meester. Een goed deel van de spits is verbrand. Ongelukken hadden verder niet plaats. Er was een massa volks op de been. Een bloemenverkooper te Arnhem bood aan particulieren in de Spijkerstraat zijne waar aan. Een paar dienstboden, die op een balconkamer aan bet werk waren, antwoordden den man dat er niets noodig waswaarop bij, boos wordende, een pot met bloemen naar haar hoofd slingerde. Deze kwam door een spiegel ruit op een kostbaar meubelstuk terecht. Ijlings nam bij toen de vlucht, maar zijn naam is bekend en er wordt een ver volging tegen hem ingesteld. Donderdag is te Scheveningen de eerste bomschuit ter baringvisscherij uit gezeild; bet is de »Argo," van den reeder A. Hoogenraad, schipper M. Paal. Blijft de wind zoo gunstig als die voor de heen reis was, dan kan de »Argo" reeds in 't begin van deze week bare netten voor de eerste vangst uitwerpen. Te Albergen (gem. Tubbergen) sloeg Zaterdag 22 Mei de bliksem in een pol derkeetje, waarin zich 5 personen bevon den, nl. man, vrouw en kind, alsmede een oude moeder, die voor eenige dagen aldaar vertoefde en een bejaard kostgan ger. De twee laatsten kwamen er onge deerd uit, maar man, vrouw en kind bleven achter. Daar het keetje zeer nabij eenige groote ploegkeeten stond, was er onmiddellijk hulp. Maar in de verbijstering dacht niemand, zoo 't scheen, aan de menscben daarbinnen, zelfs de daaruit gevluehten niet en werd op bet reeds vlammende keetje «en groote hoeveelheid aarde ge worpen. Toen bet niet door den bliksem ge troffen kindje in de wieg begon te ker men, was het reeds te laat. Onder bet gewicht der op het buis geworpen aarde en van de plaggen, waarmede de keet bier en daar gedekt was, zakte zij in elkaar en bedolf de levenden en de doo- den of bedwelmden. Zoo bleef alles liggen tot de plaatselijke geneesheer en de politie van Tubbergen op de plaats des onbeils verscheen. Het geblakerde lijk der vrouw rond men onder de tafel en dat van den man die, na 't inslaan van zijn plaats schijnt geloopen te zijn, lag met het hoofd naar den uitgang der keet gekeerd. Op de} Prinsengracht te Amsterdam werd Donderdagavond te 10 uur een dame bij de keel gegrepen door een man die haar om geld vroeg. Zij gaf hem een gulden, waarop hij zich uit de voeten maakte. Kort daarna is wel een persoon door de politie aaugehouden, onder ver denking van de aanranding te hebben gepleegd, doch daar de dame hem niet herkende, is hij weder losgelaten. Zonder kruiwagenkan men het in de wereld niet ver brengen, dacht een eenvoudig man te Gorincbera, die dezer dagen bij een ingezetene zulk een voor werp ten gebruike te leen vroeg en tot beden verzuimde den kruiwagen aan den eigenaar weerom te geven. Of bij het met een kruiwagen »ver« zal brengen, weet de justitie hem misschien wel te vertellen. Te Tietjerksteradeel doet zich bet vreemde geval voor, dat een paar jonge lui sedert maanden in ondertrouw staan, zonder tot trouwen te kunnen beslaiten. De jonkman wil ondtr den naam van zijn natuurlijken vader trouwen. Hij is onecht geborenzijn vader stierf toen hij 7 weken oud was. Door zijns vaders broeder werd hij grootgebracht, en den naam van dezen werd zijn tweede. In- tusscben is den jouktuan, naar aanleiding dat bij zich aan zijn wettigen vadersuaam hield, een erfenis uitgekeerd, en kan hij ten tweedenmale weer erven, maar die erfenis vervalt, wanneer bij trouwt onder den naam, zooals hij in ondertrouw werd opgenomen. Bovendien moet bij dan wellicht de reeds uitgekeerde erfenis terugbetalen. Vandaar de onaangename positie, waarin ze geraakt zijn. De heer Turfboer, Vrijdag van Ba tavia te Amsterdam aangekomen, heeft zeker de snelste reis naar Java en terug gemaakt, ooit door eenig scheepsgezag- voerder volbracht. Den 6 Maart met zijn stoomschip Prins Hendrik van Amsterdam vertrokken, werd hij bij aankomst te Batavia op 17 April door den vertegenwoordiger der Stoomv. mij. Nederland'* uitgenoodigd om het bevel te aanvaarden van bet stoomschip Sumatra, welks gezagvoerder ziek was ge worden. Hij stapte over, vertrok twee uren na aankomst weder uit de haven van Batavia, en is nu, na een voorspoe dige reis, den 28en Mei weder te Am sterdam. In 83 dagen dus uit en thuis. De vroegere gezagvoerder van de Su matra, de beer Heemskerk, is inmiddels hersteld en commandeert nu de Prius Hendrik op de thuisreis. Zekere persoon, genaamd Prins, beeft zich bij de politie te Gouda aangemeld als hebbende Le Grand, wiens lijk dezer dagen in bet water aldaar gevonden werd, daarin gegooid, na op den weg twist met hem te hebben gehad. Yolgens zijne be wering zou Le Grand begonnen zgn met twisten en was zijne daad een gevolg van diens uittartende houding. Het zal nader blijken, wat daarvan waar is. Een mishandeling, welke aan een bekend Utrechtsch schandaal doet denken, is te Standaardbuiten (N -Br.) voorgeval len. Drie mannen drongen een woning binnen, waarin een vrouw, weduwe, reeds ter ruste lag. De indringers lieten baar opstaan en mishandelden baardaarna werd zij uit hare woning gesleurd en een eindweegs over den grintweg voortgesleept. Meer dood dan levend werd de vrouw naar bare woning teruggevoerd. De politie doet natuurlijk onderzoek. Mochten de daders terechtstaan, dan be staat er een voortreffelijk model voor een slotrede van den president der rechtbank, welke genoodzaakt zal zijn hen te veroor- deelen. Omtrent de misdaad, te Yeere ge pleegd, wordt aan de M. C. nader mede gedeeld Ten huize van den landbouwer P. J. te Yrouwepolder werd Yrijdag in den vroegen morgen op de blinden geklopt. De bezoeker was niemand anders dan de zoon van genoemden landbouwer, onder Veere woonachtig, getrouwd en vader van 1 kind. Sedert eenigeu tijd was hg met de dienstbode, Maatje G., in ongeoorloofde betrekking geraakt, waarvan de treurige gevolgen in de toekomst zich lieten wach ten. Ten einde die te voorkomen, bad bij het plan opgevat met geweld ze te keer te gaan. Doch toen M. G. zgn voorstel weigerde en bleef weigeren, werd hij op eens woedend, greep baar aan, bracht haar eenige messteken toe en sleepte haar bij de baren naar den watergang, waarin bij baar hoopte te's^l ^__Met een koel bloedigheid, die aan het ongeloofelijke grenst, bood hij feilen tegenstand aan iedere poging, die bet meisje deed om baar leven te behouden. Eindelijk overtuigd, omdat hij geene beweging meer in baar zag verwijderde hg zich, maar bad juist daarmede buiten den waard gerekend, want de meid, begrijpende dat baar leven alleen gered zou kunnen worden door onbewegelijk stil te blijven liggen, kroop uit het water en behield haar leven. De verwondingen schijnen niet den dood ten gevolge te zullen hebben. Zij is naar Middelburg vervoerd. De verdachte heeft in zijn angst het geval zelf aan bet hoofd der politie bekend gemaakt zonder zgn naam te noemen. Hij is, na een zeer langdurig verboor te hebben ondergaan, jl. Donderdagavond laat door de politie gevankelijk naar Middelburg vervoerd. Bij bet verhoor bekende P. J., zijne woning verlaten te hebben met bet doel Maartje G. te vermoorden. Hij was cy nisch kalm. Zijn slachtoffer schijnt door hem echter niet zoo ernstig mishandeld geweest te zijn als men vermoedde. Alleen aan neus en een der banden werd zij ver wond, terwijl baar verder een blauw oog werd toegebracht. Zaterdagochtend werd zij in het buis van arrest tegenover haar aanvaller als getuige gehoord, Uit Rome wordt van 27 Mei be richt, dat de uitbarsting van de Etna steeds toeneemt. Woensdag beeft de oostelijke lavastroom, meer dan honderd voet per uur, het oude klooster buiten Nicolosi bedolven en de inwoners der stad moesten vluchten. Het gemeentebestuur van Catania beeft 124 wagens gezonden, om de vluchtelingen in staat te stellen een deel van have en goed te redden. De westelijke lavastroom, die van Monte Nocella afkomt, nadert langzamer, maar beeft eenige kastanjebosscben en wijn gaarden vernield en dreigt Delpasso te bedelven De koning heeft aan het ge meentebestuur van Catania 800 lire ge zonden, tot voorziening in de behoeften der noodlijdenden. Een Arabisch advies. Vier mannen zijn te zamen. De eerste weet niets en weet niet dat bij niets weet hij is gek, ga hem uit den weg. De tweede weet niets en weet dat bij niets weetkg is onwetend, onderwijs hem. De derde weet, maar weet niet dat bij weethg slaapt, maak hem wak ker. De vierde weet en weet dat hij weethij is een wijze, volg hem. Een ongemeen schandaal verwekt op dit oogenblik te Geut een aldaar wegens onzedelgVe feiten van bijzonder ergerlijken aard ingesteld onderzoek. Tal van personen, die tot den zoogenaamden deftigen burgerstand behooren, zouden daarin betrokken zijn en drie, vier opzien barende zelfmoorden, die in de laatste dagen te Gent werden gepleegd, worden daarmede in verband gebracht. Er wordt bijna over niets anders meer gesproken en de te Gent anders zoo woelige ver kiezingsperiode op 8 Juni moeten 8 kamerleden aldaar worden verkozen bleef totnogtoe buitengewoon stil en rustig. Volgens berichten uit New-Yorkis in Pennsylvanië een nieuwe petroleum- bron ontstaan, welke 5000 vaten per dag oplevert. Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 53. H. WIGHART. Ja, ik wist plotseling dat moederliefde boven elke belijdenis verheven is en toen ik het hierover geheel met mijzelve eens was, viel het mij niet moeielijk te gelooven, dat zulk een offer den Heere welgevallig zou zijn. Toen ik opnieuw moeder hoopte te worden, nam ik mijn man eens mede naar buiten, in de ontwakende natuur, en daar vertelde ik hem wat ik ia alle stilte met mijzelve had afgesproken en de groote vreugde waarmede hij het offer aannam, deed mij het best in zien hoe goed ik gehandeld had. Dan hadt gij Bruno Israëliet laten worden vroeg zij schuchter. Gij hadt dankbaar moeten zijn, dat uw man u niet dwong dit te doen. Olga stond op en droogde bare tranen. Het ',s goed zeide zij zacht maar vast. Ik wist wel dat mijne schuld groot was, nu ge voel ik dat zij ouvergeeflijk is. Ik dank u, dat gij mij in mijn hart hebt doen lezen ik heb niets meer te hopen dan dat ik de kracht mag bezitten mijn lot moedig en ge dwee te dragen; u echter vertrouw ik myn laatste verzoek toe, wees u zoo goed en breng aan Manuel een boodschap over, zeg hem dat geene tuchtiging in staat is om het geringste van mijn schuld af te nemen, dat ikzelve on der lieete tranen van berouw het niet zou durven wagen zijne vergiffenis af te smeeken, maar dat ik het als de hoogste gunst zal be schouwen, hem zoo gelukkig te weten als hij met mij hoopte te zijn. Zeg hem dat! Waar snelt gij heen? riep mevrouw ver rast, toen zij Olga naar de deur zag gaan. Na mijn oordeel als het beste te hebben be schouwd, vrilt gij eensklaps zoo eigenmachtig handelen? O, moederlijke vriendin, wat kwelt gy mij! riep Olga aangedaan. Wat moet ik doen? Zijne goedheid inroepen? Nooit eer wil ik voor uwe voeten sterven! Moet de schuldige, berouwvolle Olga zoo spreken? Houd u aan mijne beslissing vast al waart gij mijn eigen vleesch en bloed, dan zou, zoo gij mijne hulp kwaamt inroepen, mijn raad niet anders luiden. Zij sloeg wanhopig de handen voor het verhit gelaat. Ik heb zoozeer naar hem ver langd nog gisteren heb ik Manuels nabij heid als de hoogste zaligheid beschouwd, waar ik gaarne mijn leven voor zou opofferen. Maar het is voorbij mijn liefde is niet vermin derd, maar mijn schaamte is wakker gewor den. Goed, dan zal hij dit gevoel erkennen en liet eeren. Maar gij zult hem toch wel het recht toekennen een erkentelijk woord van zijne vrouw te mogen verwachten. Deze kleine overwinning heeft hij voor zijne trouwe liefde wel verdiend! Moet ik schrijven? vroeg Olga ver ward. Ja, mijn kind, gij moet een volledige bekentenis voor hem afleggen, het geringste plekje van uw hart moet gij voor hem bloot leggen, zonder weerhouding moet ge u voor hem uitstorten, dan eerst hebt gij uwen plicht vervuld. Wat uw echtgenoot dan doen zal, wat hij u antwoordt, wat hij over u besluit, mijn beste, moet gij als eene goddelijke be schikking aannemen zonder morren, als hij u niet vergeven kan, zonder valsche schaamte, als bij u weder in zijn huis neemt. Wat ech ter het gevolg er van zijn mag, gij zult in ons steeds een steun vinden, die u het on vermijdelijke zal helpen dragen! Olga viel in hare armen en bedekte hare handen met kussen. Ja, ja, ik zal schrijven; het zal mijn hart verlichten, als ik mij voor hem uitge stort heb. Het overige Zullen wij met geduld afwachten! ein digde de doktersvrouw, haar de gouden lok ken van het voorhoofd strijkend. ACHTSTE HOOFDSTUK. Professor Goldstein was zooeven thuisge komen de vochtige schemering, die buiten heerschte, was tot zijne studeerkamer door gedrongen en omgaf alles wat er in was, met een droefgeestige tint. Manuel voelde zich niet thuis in zijn eigen vertrek. De doodsche stilte, die in de naburige kamers heerschte, de eentonigheid waarmede de uren voorbij gingen, de onverstoorbare regelmaat waar mede alles op zijne plaats bleef, maakten er het verblijf voor hem onaangenaam. Hoe kwam het dat hij, terwijl hij ongeduldig in de sche mering op en neer ging, vergelijkingen maakte tusschen het voorheen en thans, hoe kwam het dat de beelden steeds duidelijker werden en dat de eenzame man liet lachen en jube len van een kind meende te hooren, terwijl hij toch alleen een houtwurmpje in de tafel hoorde? Hij had er op kunnen zweren, dat hij een sleep naast zich hoorde ruischen toen hij echter goed luisterde, was het de wind, die met de franje der markiezen speelde. Manuel belde om licht, hij werd bang voor zijn eigen gedachten en viel in zijn armstoel neder. De deur werd voorzichtig geopend Tante Mina kwam binnen, met de hand op het hoofdin de eene hand hield zij de bran dende lamp, in de andere een klein blad, waarop de koffie stond, over haren rechter arm had zij haren mantel hangen. Zij gij reeds terug? vroeg zij, zonder zijn groet at' te wachten en ontdeed zich van haren last. Ik was in de keuken, anders had ik het rijtuig wel hooren aankomen neem het niet kwalyk, dat ik u liet wachten! Waarom sleept gij toch alles zelve aan, tante? Yroeg Manuel, hare vrije hand druk kend. Is er geen bediende, die u helpen kan Zeker, maar ik vind het prettig u van dienst to zijn! Daarom koin ik ook icderen dag met genoegen hier naar toe, om te zien of alles goed gaat. Nu, voor vier en twintig uur is uwe huishouding weer in orde. Dank u zeer, tante! Gij hebt goede bedienden, Manuel. Zoo? Ja, ik heb hen dadelijk op alles orde leeren stellen, zoodat zij niet weer in den ouden sleur vervallen die vroegere lieden waren verschrikkelijk slecht opgevoed! Manuel trok onschuldig de schouders op. Er is zooveel onnuttig verbruikt in uwe huishouding, zooveel goed geld weggegooid, dat bespaard had kunnen worden, als Praat hier niet over, tante, viel Manuel haarscherp in de rede. Als ik u echter zeg, dat gij honderden hadt kunnen uitsparen, als uw huishouder verstandiger, burgerlyker Dan zeg ik u, dat ik gaarne nog een maal zooveel onnut zou willen uitgeven, als ik het gewenschte en verlorene er mede terug zou kunnen koopen. Geld, geld zeide hij zenuwachtig over zijn voorhoofd strijkend ik heb liet immers voor wie zou ik spa ren? Destijds hadt gij die vraag zeer goed kunnen beantwoorden. Ja maar ge kwelt mij door telkens op het verleden terug te komen. Gij zijt werkelijk ongesteld, Manuel, viel zij bezorgd in. Uw plotseling misnoegen be wijst het even goed als uw bleek gelaat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1