't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1388. Zaterdag 5 Juni 1886. Veertiende Jaargang. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advortontlën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JUNI, (Zomermaand), 30 dagen. Opkomst der Zon 3 u. 42 m. Onderg. 8 u. 15 m. Zondag 6 Maandag 7 Dinsdag 8 Woensdag 9 Donderdag 10 Vrijdag 11 Zaterdag 12 Eerste Kwartier. Israël. Pinksteren. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 4 Juni 1886. Bij het lilt. math. examen ie Leiden, is Dinsdag nog geslaagd de heer A. Met selaar alhier, eveneens leerling aan de school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs van den heer Vastenou alhier. Het in de vorige week alhier aau de Binnenhaven opgehaald lijk is geble ken te zijn van een vroegeren inwoner alhier, genaamd Wisse. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram beeft Zr. Ms. schroefstoomscbip 4de kl. »Java" in den namiddag van 31 Mei jl. Point de Galle verlaten, koers stellende naar Batavia. De bewering, dat de vele en soms hooge assurantiën veeltijds oorzaken der vele branden op het platteland zijn, heeft eenige maatschappijen, waaronder die te Zutfen en anderen, op nieuw tot een onderzoek in Drenthe gebracht naaf de verzekerde panden, om eenige wijziging in de verzekeringen te brengen. Zoo wil b. v. de Zutfensche Maatschappij van gebouwde eigendommen slechts het 3/4 der werkelijks waarde verzekeren, terwijl de verzekerde het 1/4 dier waarde voor eigen rekening neemt. In dat geval zal er niet zoo licht iemand door den brand uit den brandkomen. De verzekeringen worden algemeen zeer verschillend ge sloten, en eenig onderzoek daarnaar is ook voor verzekerden zeer wenschelijk. Het aantal verzekeringen tegen brand schade neemt op het platteland in Drente in de laatste jaren zeer toe. In dorpen, waar vroeger slechts enkelen der meest- gegoeden hunne eigendommen hadden verwaarborgd, is thans zelfs de kleinste keuter of veehoeder tegen brandschade verzekerd. Een huzaar, van het 3de regiment, te 's-Gravenhage in garnizoen, die Maan dagavond wegens wanordelijk gedrag door een patrouille werd gearresteerd, maakte, bij zijn overbrenging naar de kazerne, van een onbewaakt oogenblik gebruik om bij de brug over het water aan de Mauritskade zijn geleiders te ontsnappen en in den modderpoel water is het niet te noemen te springen. Hoewel spoedig hulp werd verleend, was de man reeds in de modder gestikt. In de »Dord. Ct." leest men het volgende schrijven Aan Het Buraau Der Dorsche Drukkerij der Koorant te Dordrecht. Sliedrecht 29 mei. Var zoek aan u edele De aventensie te Herroepen in uwe korant van 29 Mei daar er Geen C. Gemeente te Dirksland bestaat en ik Gistere eerst het beroep der rrjje Griffermeerde gemeent aldaar ont vangen heb dus Geen spraake kan zijn van bedanken Dus moet zijn Beroepen bij de vrije Ger Gemeente te dirksland Ds M v d Spek te sliedrecht Leeraar bij de vrije Ger Gemeente te sliedrecht. U Dienaar Ds M v d Spek. In Januari jl. verzond iemand te Maarsbergen naar 's-Gravenhage een kist, inhoudende twee stukken spek, een car- bonade, boerenkool, appelen en peren. De geadresseerde vermiste daaruit twee stuk ken spek en een carbonade. Van die vermissing werd bij den stationschef aan gifte gedaan. Een dientengevolge ingesteld onderzoek bracht aan bet licht, dat zich in het keteltje van O., die als conduc teur had dienst gedaan op den trein, waarmede het goed verzonden was, twee stukken spek bevonden, welke volgens den alzender van bet goed groote over eenkomst hadden met de verzonden stukken. Het gevolg was, dat tegen den conducteur O. een strafgeding werd aan hangig gemaakt, hetwelk ten gevolge had, dat hij zich Dinsdag voor het Hof te Amsterdam te verdedigen had tegen de beschuldiging van diefstal. Zijn bewering luidde, dat hij aan dat misdrijf ten eenen- male vreemd was en dat hij het in zijn keteltje gevonden spek gekocht had van een boer te Emmerik, van waar de trein gekomen was. Een mede-conducteur, als getuige geboord, verklaarde, dat bij O. inderdaad te Emmerik met een boer heeft zien spreken hij had echter niet opgemerkt, dat die boer iets verkocht bad aan O. De advocaat-generaal, mr. Jolles, was van oordeel, dat de diefstal en de schuld van den besch. daaraan, wettig en ovprtuigend bewezen waren en requireerde, met het oog op de geringe waarde van het ontvreemde, 4 maanden celstraf. De verdediger, mr. Th. Heemskerk, poogde de verschillende aanwijzingen, die tegen den beschuldigde waren te berde gebracht, te ontzenuwen en drong op vrijspraak aan. Het Hof te Amsterdam heeft Dins dag vrouw T. en hare dochter, beiden wonende te Amersfoort, vrijgetproken van de beschuldiging, gezamenlijk een boer, die haar herberg bezocht, bestolen te hebben. Over het verband, dat er tusschen het groeien en het toenemen van den mensch bestaat, heeft docter Hansen, de directeur van het Instituut voor doof stommen te Kopenhagen, nauwkeurige waarnemingen gedaan. Te dien einde woog hij drie jaar lang de 130 kinderen uit zijne inrichting driemaal daags en mat ze iederen dag éénmaal. De uit komst van zijne onderzoekingen was, dat de mensch niet regelmatig, maar met tusschenpoozen grooter wordt, en dat in de tijdperken van rust zijn gewicht toe neemt. Het maximum van toeneming in gewicht lag bij verreweg de meeste kin deren in den herfst en den winter; bij het begin van den zomer begonnen ze te groeien en bleef hun gewicht op dezelfde hoogte. Hansen vergelijkt deze uitkom sten met zijne waarnemingen van plan ten, bij welke ook bleek, dat zij in den tijd dat zij bladeren en bloesems krijgen, niet in dikte toenemen. Eerst van Juni of Juli af beginnen zij te groeien en in den herfst komen zjj tot rust. Behalve deze jaarlijksche bewegingen heeft Hansen ook nog kleinere afwijkingen waarge nomen, zooals bijv. die, dat het lichaam bij een verhooging der atmosferische temperatuur over het algemeen aan ge wicht toeneemt. In Fraukrgk wordt weder het proces over de zestig millioenen van Jean Mistral voortgezet, dat reeds herhaaldelijk voor de rechtbanken kwam. Men kent de ge schiedenis. Sedert 1840 vertoeft in het krankzinnigengesticht Point-Saint-Cöme te Montpellier de millionnair Jean Mistral sedert veertien jaar nu geeft zich een bloedverwante van dezen grijsaard alle mogelijke moeite om hem uit de gevan genschap te verlossen. Jean Mistral had als verkwistend zoon van een gierig vader zich eenige buiten sporigheden veroorloofd, was tegen den zin zijner familie naar het buitenland gegaan, bad in Polen een chanteuse, Dombrowska, getrouwd, en zich met deze naar Provence op reis begeven, toen zijn geld opraakte. Met vrouw en kind wist bij, liedjes zingend, door Duitschland en Frankrijk naar huis te komen; naast een ellendige kar met een mager paard loo pend, in lompen, kwam hij eindelijk in zjjn geboorteplaats Saint-Rémy aan, en passeerde een café, waar zijn vader met eenige vrienden zat. De oude Mistral sprong woedend op, greep zijn zoon aan, met de woorden Hij is gek!" en riep politie-agenten die den jongen man in hechtenis namen. Na eenige heftige tooneelen werd Jean Mistral door de bemoeiingen zijns vaders in een gekkenhuis gebracht, en zijn vrouw, wier huwelijk met hem nog niet in Frankrijk gelegaliseerd was, met smaad en schande weggejaagd. Het kind stierf later, zij zelve trouwde met een ander, en verscheen nog voor drie jaar, als getuige voor de rechtbank. De oude Mistral was iutusscbeu gestor ven met achterlating van een groot ver mogen het kwam aan zijn twee kinderen, een getrouwde dochter en den zoogenaam- den krankzinnige. De man en later de zoon van deze dochter, mevrouw Ber- nardMistral, administreerden het ver mogen van den krankzinnigen oom, dat nu met de rente ongeveer zestig millioen be draagt. Het proces loopt nu tusschen de Bernards en een neef, Fournier, die Jean Mistral wil doen vrijlaten. De Bernards beweerden, dat Jean Mistral geheel on- feschikt was om het gesticht te verlaten 'ournier zeide, dat| veertig jaren in een dolhuis voldoende zouden zijn om een zeer verstandig man gek te maken, maar dat Mistral het redelijk goed uitgehouden had, en zich zeer goed bedroeg. Het bof van Tarascou, dat de zaak te behandelen had, besloot Mistral zelf te hooreu. De grijs aard verscheen, wel zeer schuchter, maar verstandig, en de rechtbank beval zijne invrijheidsstelling. Thans houdt het regelen van zijn vermogen de belanghebbenden meer bezig dan de late rechtvaardigheid jegens een man, wieu men 47 jaren van ziju leven onroofd heeft. Een hevige brand heeft Zaterdag avond laat te Berlijn groote schade aan gericht, en verlies van menschenlevens veroorzaakt. Hij brak uit in een mackine- oliefabriek in de Schinkelstrasse. Uit een der ketels stroomende olie vatte vlam, en binnen weinige oogenblikken stond dit gebouwwaar een paarhonderd vaten olie lagen, en waarbij 5000 vaten bars waren opgestapeld, in lichte laaie. De aldus gevoerde ontzettende vlammen wa ren niette stuiten, en tastten de omstaande buizen aan, welks bewoners ternauwer nood tijd hadden om het leven te redden. Een bejaarde vrouw kwam in de vlam men om en een andere vrouw wercl ge dood door een wanhopige sprong uit een venster. Twee brandweermannen werden gewond; een hunner zeer ernstig. Voorts zijn een aantal huisdieren, vooral hoen ders en ander gevogelte, verbrand. De puinhoopen beslaan nagenoeg een uitge strektheid van één hectare. De schade wordt geraamd op 4 a 5 millioen Mark en een groot deel dergenen die alles ver loren, onbemiddelde lieden, waren niet verzekerd. Van alle landen op deez' aard Is Holland m(j 't meeste waard. Zoo ooit, zelfs in de roemrijkste dagen van de Republiek der Vereenigde Provinciën, deze spreek woord geworden dichtregelen waarheid bevatten, dan voorzeker is het nu. Wij Nederlanders, waar om weet ik niet, maar de naam Hollanders is mij liever, hebben inderdaad reden ons gelukkig te ge voelen te leven in ons klein, maar dierbaar vader land. Laat sommige Nurksen gerust beweren dat dit leven slechts voorwaardelijk zoo genoemd mag wor den, dat 't woord vegeteeren meer van toepassing zou zijn, er zijn redenen te over om ons te verheugen iu ons betrekkelijk hartstochteloos bestaan. Een slechts vluchtige blik op andere volken, schijnbaar materieel beter bedeeld dan wij, kan dit reeds staven en m. i. kan 't geen kwaad voor een enkelen keer rond om ons te zien, ten einde te beter te kunnen waardeeren de voorrechten, die wij genieten. Vestigen wij het oog op het machtige Albion, dan verbijstert ons een rassenhaat, waarvan wij hier geen begrip hebben. Is het mogelijk, vragen wij ons af, dat twee volken, nevens elkander wonende, na genoeg dezelfde belangen hebbende, zoo verschei den van nationaliteit en karakter kunnen zijn, el kander z<5<5 innig kunnen haten als slechts heersoher en beheerschte, overwinnaar en overwonnene dit kan nen doen? En is 't niet een droevig versohijnsel, dat de overmachtige zoo zeer is ingenomen met zich zelf, zoo onvoorwaardelijk aan eigen voortreffelijk- heidgelooft, dat, wanneer in zijn midden een eerbied waardige, bewondering afpersende grijsaard, een man, jeugdig ondanks zijn ouderdom, edelmoedig, rechtvaardig, wiens doorzicht en onbaatzuchtigheid door vriend en tegenstander om 't zeerst worden geroemd, zich opwerpt als kampioen eener onder drukte natie, dat zulk een man zal ondergaan in een strijd, dien hij voor z. i. verdrukten heeft aan gebonden P Gladstone, door 't Hof niet gesteund, door eene groote meerderheid tegengewerkt, ondanks al len, ook die alleen het verhevene van zijn moed en de heiligheid zijner overtuiging begrijpen, zal val len als een slachtoffer van nationale ijdelheid, die Ierland een eigen bestuur weigert. De gevolgen van dien val, of liever van het niet aannemen van de ingediende Home-Rule Bill zijn niet te overzien, doch ook zooder prophetischen blik is het te voorzien, dat ton langen leste een bloedige burgeroorlog niet kan uitblijven. Dit, ge voegd bij de onophoudelijke inspanning, die Enge land behoeft, om zijn gezag (P) te doen gelden in Birma, in Egypte, op zoovele andere plaatsen nog, kunnen o. i. niet anders dan onrust wekken voor ben, die bij vrede in Engeland belang hebben. Pas nog zijn onlusten in België in bloed ge smoord, onlusten, die met weinig meer de propor ties van een burgeroorlog hadden kunnen aanne men, en het volk wordt stelselmatig opgewonden door dagbladen van elke richting. Zonder te spreken van „Le peuple" of„ni Dieu ni Maitre", organen, die of vermomd öf openlijk de anarchie voorstaan en die ondanks het doodzwijgen, dat andere bladen op hen toepassen voort durend en in steeds wijderen kring van ontevre denen propaganda weten te maken, hitsen liberale en clericale om 't zeerste de volksbartstochten aan. Geregeld noemen de liberale bladen de partij der independenten (een ander woord voor clerica- len), die van den moordenaar van der Smissen, een afgevaardigde die zijns vrouw heeft gedood, terwijl de tegenpartij niet achterwege blijft even zeer op de onwaardigste wijze hare tegenstanders met ergerlijke ea laat ons er dit bijvoegen laffe insinuaties te overstelpen. Het gevolg is, dat van samenwerking zelfs tegen het dreigende spook der anarchie geen spoor is te vinden en dat België, in evenredigheid een der meest industrieele landen der aarde, aan een vooravond staat van eeneu industrieelen crisis, die, met behulp van nog een paar werkstakingen, haar van de wereldmarkt zal verdrijven. Is het in Frankrijk beter? Geven ook daar de werkstakingen te Decazeville, enz., de ondersteu ningen die de stad Parijs daaraan toezendt, de pro paganda, die de afgevaardigdeu in de kamer ma ken, de verkiezingen te Parijs (honderdduizend stemmen gegeven uan een anarchist) geen reden tot bezorgdheid Heilig Holland, waar noch Domela Nieuwen- huis, noch anarchist vooralsnog kans hebben naar 't Binnenhof te worden afgevaardigd. Duitschland, dat zich verheugt in het bezit van den grootsten staatsman zijner eeuw, vindt het toch noodig de scherpe wetten af te vaardigen op het verblijf van niet-Duitschers binnen zijn grenzen. Bismarck wil voorkomen, dat zieh mettertijd een Dnitsch-Ierland vormt, hetwelk een bron vau onuit sprekelijke ellende zou kunnen worden. Wanneer heeft ooit onze regeering ook maar de linste reden tot bezorgdheid gehad over een volk als de Friezen, bijv., die met andere zeden ook eene andere volkstaal hebben Rusland, nu de tanden latende zien aan Enge land, dan weer aan Turkije, Bulgurije, Oostenrijk, Duitschland, China of welke natie ook, in zijn bin nenste langzaam maar zeker verwoest door een nihilisme, dat helaas maar al te zeer zich kon ont wikkelen, om de verdorvenheid, omkoopbuarheid en baat en heerschzucht van die lieden, die geroe pen waren voor alles de voorspoedige en vreedzame ontwikkeling des volks in de hand te werken. En Turkije, waarlijk wel bet minst benijdens waardige land van Europa. Aangevallen en ge trotseerd door natiën, in kracht ver beneden het staande, waagt het niet, anders dan door zekere negatieve kruchtsvertooning, op te treden, wijl het zich bewust is bijna zonder sympathie in ons wereld deel alleen te staan. Bijna onverbloemd toch durfde nog dezer dagen een Russisch blad de nabijzijnde uitvoering te verzekeren van het testament van Peter de Groote, dat men zegt de verdrijving van de halve maan uit Europa voor te schrijven. Maar meer nog dan zijne positie ten opzichte van het buitenland, is de inwendige toestand hache lijk. Het is onnoodig en ligt ook niet in het bestek van dit artikel daarbij stil te staan, doch wel is het voor de meesten onder ons duidelijk, dat het weder Europeesch worden van Byzantium slechts eene quaestie van tijd is. Slaan wij Griekenland over, dat op 't oogenblik het voorbeeld geeft hoe een geheel volk niet weet wat het wil. Waar van daag bet bevel van giste ren wordt ingetrokken, om morgen weer te worden uitgevaardigd of vervangen door een ander ding, even onlevensvatbuar. Zelden i> 't wel vertoond, dat een gansch volk den eenen dag even geestdriftig toejuichte, wat het den vorigen als landverraad brandmerkte. Van Spanje willen wij alleen hopen dat het ge rucht waarheid bevat, dat de finantieele hulpmid delen van Don Carlos zijn uitgeput en bem dus de groote factor ontbreekt tot het organiseeren van een opstand. Niettemin dreigt der monarchie in deze oogenblikken een ernstig gevaar van de zijde der republikeinen, terwijl ook de anarchisten, voor heen nagenoeg onbekend, thans onrustbarende vorderingen maken. Duisterder echter dun in Denemarken is wel ner gens de binnenlandsche politieke toestand. Daar regeert Koning Christiaan met zijn minister Estrup en maalt evenveel om de volksvertegenwoordiging als wijlen Dathenns om zijn oude schoen. En bei den, het volk en zijn vertegenwoordiging laten zich dit welgevallen, betalen belnstingen, die niet door de kamer ziju goedgekeurd en oefenen zich mid delerwijl druk in den wapenhandel. Minister Estrup ook. Deze engageert tegen hooge bezoldiging een soort van leger-politie of politie-leger, waarop hij, bij voorkomende en niet onmogelijke gebeurtenis sen, kan rekenen. Het is echter te wenschcn en ook wel te verwachten dat de Deensche libera len, al voortgaande bclaiting te betalen en te wa- penhandelen, in die beide uitspanningen een ge schikte afleiding zullen vinden voor hun gemoede lijken toorn. Is het, vraagt ge mij, dan in Nederland zooveel beter dan overul elders, dat daardoor de aanhef van uw geschrijf wordt gereohtvaardigdP Ik aarzel niet daarop volmondig ja te zeggen. Wel hebben we een oorlog met Atjeh, die lang zamerhand de afmetingen van onzen tachtigjarigen aanneemt, en parenthesemen hoort en leest steeds van een oorlog met Atjeh en zelden slechts van de betengeling van den opstand aldaar. Wat ter wereld, vraagt nu 't gezond verstand, kan ons aanleiding geven om met een wildvreemd volk oorlog te gaan voeren? Dat die lieden minder goede zeden hebben (een der argumenten), kan wel waar zijn, maar 't Nedcrlandscke volk is nog geen bende ciitheobiseermeesters, en als de Atjehers op zeeroof uitgaan moeten ze bestraft worden, maar kunnen deze zaken aanleiding geven tot een veertienjarigen oorlog en wel vraagt men zich af of die oorlog niet mag eindigen; maar voor 't overige is'tin onze overzeesche bezittingen rustig. Wel wordt ook bij ons de Kamer naar huis ge stuurd, maar bij zoo'n gelegenheid slaakt het volk eeu zucht van verlichting en geen kreet van ™")ede, want met dit congé wordt aan den bartewensch van het groote deel des volks voldaan. Minder nette lieden zonden zeggen, dat men 't gewauwel moede is, dat een schijngevecht voert over de school, waar aan du sedert onheuchelijke tijden bijna alle en zeer dringende be'u »en worden opgeofferd. Wél wc.-Jen vau4ijJ ^iljjd cont-acten en concessiën verleend (men denke aan Billtou en de gasfabriek te Amsterdam) waarbij een wèl on derlegd handelaar de klus kwijtraakt, en wel zijn er nog vele andere zaken, die juist niet een bron van genot of tevredenheid opleveren, maur summa suiumurum, wat leven we hier niet rustig, wat zijn we niet vrij, wat heerscht er niet, ondanks alle geschetter over malaise, een betrekkelijke voorspoed. Vreedzaam sohrijden wij voort en voorwaarts, alles goeds verwachtende van de ongestoorde ontwikkeling van ons zei ven en onze kinderen, niet met wantrouwen in het hart tegen onze regeering, maar vervuld van liefde en innige ge hechtheid aan onzen Koning en zijn Hui9. We weten dat onze rechten in Zijne hand veilig zijn, en dat Hij de eerste zou ziju ons te wapen te roe pen, tegen ieder die ze zou willen aanranden. Mogen de gezegende regeering van onzen dier baren Vorst nog jaren lang de beste waarborg zijn voor de welvaart van Nederland en zijn volk. L. Handel reefct* Handel recht, bij wel en wee 't Zij uw wachtwoord heel uw leven In den strijd als in den vreê, Moet het u voor oogen zweven. Blyf trouw aau deez' leus gehecht Handel recht Handel recht! 't Zij men u prijst, Of in 't slijk tracht te vertreden 't Zij men eerbied u bewijst, 't Zij gevloekt of aangebeden. Goed is goed en slecht blijft slecht; Handel recht Handel recht! Waar 't kwade lonkt, En tot slechtheid u wil sporen Waar 't een boozen gloed ontvonkt, 't Goede in uw hart wil smoren. Hoe ge ook tegen 't booze vecht, Handel recht! Handel recht! Vraag daarom niet Hoe de menschen u wel heeten Doe al wat uw plicht gebiedt, Volg de stem van het geweten Wat die stemme spreekt is echt. Handel recht!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1