Vierde Zomer-Concert, Advertentiën. Ds. L. VAN 'T SANT. Vrije Geref. Gemeente, S.- en G.-V. „Oefening Mt Knnsl." Stoomvaartberichten. Het stoomschip Conrad, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde den 1 Juni te Mar- seille en heeft den 2en de reis voortgezet. Het stoomschip Voorwaarts van Batavia naar Amsterdam, vertrok 1 Juni van Padang. Het stoomschip Madura, van Amsterdam naar Batavia, passeerde Perim den 3 Juui. Het stoomschip Prinses Amalia, van Amster dam naar Batavia, vertrok van Southampton den 2den Juni. Het stoomschip Prinses Marie, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde heden te Suez en ging het Kanaal in. Marktberichten. Purmerend 1 Juni. Aangevoerd 394 Melk en vette Koeien prijshoudend, handel matig, 852 vette Kalveren f 0,60 a 0,80 per P., han del vlug, 186 nucht. dito f5 a 18, handel stug, 3345 Schapen en Lammeren, vette Schapen hoog in prijs, Lammeren prijshoudend, allen handel vlug, 121 vette Varkens f0,38 a0,48 per P., handel vlug, 384 Biggen f5 a 9, han del stug, Kipeieren f3 a 3,50, Eenden dito f 3,25per 100, 2048 P. Boter, f 1,05 a 1,15 per P. Kleine Kaas f 27, aangevoerd 324 stapels. Schagen, 2 Juni. 9 Paarden f 40 a f 100, 8 Stieren f 70 a f 140, 60 Geldekoeien f 140 a f 230, 25 Kalfkoeicn f 125 a f 175, 18 Vaar zen f 60 a f 90, 10 Hokkelingen f 50 a f 70, 8 nuchtere Kalveren f7 a f 16, 760 Schapen fl8af31, Lammeren f7 af 11,50, 10 Bokken en Geiten f 1 a f 10, 26 magere Varkens f 12 a f 16, 28 Biggen f7 af 10, 30Kippen f 0,50 a f 1,25, Boter 774 a 824 ct. per kop, Kaas 30 tot 40 ct. per kilogram. Kip-eieren per 100 stuks f 2,50 a f 3, Eend eieren f 3,10 per 100 stuks. Visscherij-Berichten. 3 Juni. 7 vlettén en blazers met 15 tot 90 roggen, per stuk 26 a 28 cent. 90 korders met 30 tot 185 groote tongen, per stuk 25 a 30 ct. 56 tot 285 kleine en middelbare id., p. stuk 5 a 20 ct. 16 groote tarbotten, per stuk f5 a f8. 1 a 2 manden kleine schol, per mand f2., 1 a 2 manden scharren, per mand f3. 4 Juni vm. 23 korders met 26 tot 165 groote tongen, per stuk 20 a 25 ct. 40 a 110 kleine en middelbare id., per stuk 5 a 15 ct. 1 a 3 manden kleine schol, per mand f 1.70 a f3. 1 a 2 manden scharren, per mand f3.3 vletten met 15 a 40 roggen, per stuk 25 cent. Van Wieringen 42 tal geep, per tal f2.80 a f3.35. 321ste Staatsloterij. 6e Klasse. 6e Lijst. No. 18459 f 5000. No. 177, 2163, 3109, 5059, 7367, 19986 f 1000. No. 5768, 9499, 9814, 11170, 19785 f 400. No. 5111 f 200. No. 1563, 2674, 5704, 8458, 8885, 12479, 12652, 17333 20434 f 100. 7e Lijst. No. 3994 f 10000. No. 15551 f 1500; No. 4875, 20820 f 1000. No. 5664, 15821, 16374 f 400. No. 2532, 8173, 15762, 16867, 17430 f 200. No. 741, 1704, 2167, 2443, 8487, 3727, 4342, 5914, 6038, 8046, 8451, 8785, 9588, 16366 f 100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 1 tot 4 Juni. ONDERTROUWD: G GEHUWD: ^eene- BEVALLEN: A. Raar. geb. Bood, z. A. Sturk, geb. Kraft, z. B. Jurrie, geb. de Vrij, d. P. Revier, geb. Thomasse, z. E. W. de Bruin, geb. Leowens, z. OVERLEDEN: j. Boere, 20 j. J. C.Krij ger, 3 m. C. Vermeij, 5 m. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 27 Mei tot 2 Juni. ONDERTROUWD: Klaas Ran en Kaatje De Vries. GEHUWD: Geene. GEBOREN: Neeltje, dochter van Jan Van der Sterre en Neeltje Bruin. OVERLEDENGerritje Buis, 57 jaren, gehuwd met Pieter Kind. Antje Maas, 39 jaren, weduwe van Jacob Huisman. POLITIE. Gevonden voorwerpen: aan 't Bureau I gedeponeerd een beurs waarin eenig geld op Zondag 6 Juni in Tivoli. 1. Cornelius-Marsch. F. Mendelssohn Bartholdy, 2. Fest-OuvertureAlbert Lortzing. 8. Pilgerchor und Lied: O! du mein holder Abendstern a. d. Oper: Tannhauser Richard Wagner 4. Invitation h la Danse. Rondo brillant C. M. Von Weber 5. Prélude sur l'Africainc Opéra de G. Meyerbeer. 6. Grande Fantaisie de 1'opéra: SigurdE. Reijer, 7. Lichtenwalder Park. PolkaWaldow. Vervolg der Berichten. Op de bovenzaal van bet Café Passage alhier werd jl. Woensdagavond een vergadering gehouden door de Kies- vereeniging Helder.Na discussie, wer den bij acclamatie gekozen tot candidaten, ook van deze Vereeniging, voor 't lid maatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heeren Mr. J. L. De Bruyn Kops en Mr. W. Van der Kaay. Aan het Bestuur werd opgedragen van dit besluit de noodige mededeeling te doen, ter aanbeveling bij de verkiezing op 15 dezer. De heer S. T. Land. had, wegens vertrek uit deze gemeente, voor zijne betrekking als lid des Bestuurs moeten bedanken. In zijne plaats werd met bijna eenparige stemmen, gekozen, de heer A. Van Voorn veld, door wien deze benoeming werd aangenomen. Op voorstel van het Bestuur werd be sloten om in den loop der volgende week alhier een meeting te houden, ook voor niet-leden gratis toegankelijk, in 't belang van de keuze der door de Ver eeniging geproclameerde Candidaten. De Voorzitter deed ten slotte nog eenige mededeeling, naar aanleiding van de in de vorige zitting genomen besluiten, en verklaarde daarna de vergadering voor gesloten. Voor de verkiezing van een lid voor de Prov. Staten, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van 't lid Keijser, werden uitgebracht 259 stemmen; daarvan bekwam de heer D. C. Loman 170, en de heer J. Hoo- genbosch 86 stemmen, terwijl 3 briefjes van onwaarde werden verklaard, zoodat de heer Loman gekozen is. Te Helder zijn 165, op Texel 65, Ter schelling 22 en op Vlieland 7 kiezers opgekomen. Nader vernemen wij, dat de persoon, wiens lgk in de vorige week alhier in de Binnenhaven is gevonden, is genaamd Wissing, en niet Wisse, (zie eerste blad zijde). Het schroef stoomschip le kl. Van Speijk, in conservatie bij 's Rijks Marine werf te Willemsoord, zal naar men ver neemt, binnen korten tijd in reserve worden opgenomen. Aan den luit. ter zee le kl. Z. J. Cambier, belast met artillerie-aangelegen heden bij 's Rijksw. alhier, werden Woens dag de benoeming tot,, en de versierselen van ridder der Danebrog-orde, hem door den koning van Denemarken geschonken, uitgereikt. OPGAVE van geplaatste en overgeplaatste officieren, machinisten en onder-officieren. Op 21 Juni: luit.t. z. 1° kl. J. van Brakel Schimmel van non-act. als 1° officier op raraschip Schorpioen. Id. 2e kl. W. J. Cohen Stuart van id. op id. Id. 2® kl. H. C. A. Schluter van id. op. id. Id. 2e kl. J. E. J. Eijbergen van wachts. te Wil lemsoord op id. Off. v. gez. 1® kl. G. H. Klosser van non-act. op id. Off. v. adru. 2e kl. C. M. Krul van id. op id. Luit. t. z. le kl. T. Böthlingh van id. als 1" off. op Monitor //Bloedhond." Id. 2® kl. S. Woldringh van id. op id. Id. M. van Nassau van id. op id. Id. A. A. Flaes van wachts. Wil lemsoord op id. Off. van Gez. 2° kl. Dr. P. Broek - hoff van non-act. op id. Off. v. adm. A. A. Schilt van id. op id. Luit. t. z. 2° kl. van id. op wachts. te Willemsoord. Mach. 1° kl. v. k. J. P. Ketner van non-act. op Raraschip //Schorpioen." Id. 2° kl. G. P. T. Munnikvan //Aruba" opid. Id. M. Griek van wacht, te Willemsoord op id. Id. 3° kl. A. F. G. Kroese van id. op id. Id. 3e kl. N. E. Noppen van Paddenburg van id. op id. Lrl. lc kl. P. H. de Car- pentier van non-act. op id. Id. lekl.P. Ohmstede van id. op id. Mach. lekl. v. c. J. Jongkeesv.cons. Willemsoord op Monitor 2° kl. //Bloedhond." Id. 2® kl. A. Offringa van torpedod. op id. Id. 3® kl. G. J. van Wouw van non-act. op id. Mach. leerl. 1° kl. A. J. Crucq van id. op id. Mach. 3e kl. J. van Rees van wachts. te Willemsoord op Ramm. //Wesp." Td, 3® kl. J. Hollaar van id. op St.lcnb1. z/Raaf." Id. 3® kl. A. van den Berg van id. op id. z/Havik." Id. 3° kl. D. Oranje v. d. torpedodienst opid. wUdur." Id. 2e kl. J. Kluit van non-act. in de rol van wachts. t. Willemsoord en gedet. b. d. torpedodienst. Id. 3e kl. H. P- den Hertog van wachts. te Willemsoord in id. en bij id. Id. 3e kl. A. H. de Bats van id. in id. en bij id. Id. 2® kl. W. L. Ort van non-act. op //Aruba." Id. 2®kl. G. J. Smeenk van id. op wachts. W/oord (stoombark.) Schipper J. H. Winkelman op //Schorpioen." Bootsman J. Groenewegen op //Bloedhond." Id. E. J. C. Willems op „Wesp." Id. J. Bakker op //Tijger." Id. G. L. v. Pothoven op //Raaf." Id. F. van Exter op //Udur." Id. J. A. Litooi op /,Havik." Id. G. N. Bakker op //KoninginEmma derNederl." Id. J. Bloemsmaop //Schorpioen." Konst. maj. v. k. Ph. H. Huber op id. Konst. J. J. Sardijn op id. Konst.m1. D. W. Spangenberg op id. Konst. maj. v. c. J. C. Annjjas op //Bloed hond." Konst. P. A. Spoelstra op id. Konst.mt. N. Wijnperle op id. Konst. v. k. F. W. Dijkman op //Wesp." Konst. H. Kreuger op id. Konst.mt. E. D. Willems op id. Konst. v. k. J. Gonggrijp op //Tijger." Konst. C. Labree op id. Konst.mt. J. F. Keijzer op id. Konst. v. k. A. L. v. d. Mijle i. d. rol wachts. Hellev. en ged. a. b. //Havik." Konst. v. k. A. Visser in id. en ged. a. b. «Raaf." Texel, 3 Juni. Uit een kolk nabg de Koog werd Dins dag bet lijk opgehaald eener weduwe moeder van zeven, meestal jonge, kinde ren. De ongelukkige was sinds tal van dagen lijdende, en schijnt zich in een aanval van waanzinnigheid in het water te hebben gestort, waaruit haar lijk werd Men deelt aan de N. R. Ct. mede, dat bij den Raad van State aanhangig is een voorstel tot verhooging van het tarief der binnenlandsche telegrammen. Het zou nl. worden bepaald op 3 cent per 2 woorden, met een grondtaxe van 10 cent en een minimun van 25 cent. Voor dagbladtelegrammen zou hetzelfde tarief gelden, doch boven 40 woorden zou slechte één cent per woord worden berekend. De gemeente-gasfabriek te Maastricht heeft over 1885 een winst van f13,637.68 opgeleverd. Te Tiel zal de prijs van het gas met 1 November a. s. van tien op acht centen per stère gebracht worden. In zeker verdacht huis te Amster dam zijn Woensdagnacht eenige vrouwen zoo vinnig en verwoed aan het vechten geraaktdat toen de politie zich ter plaatse vertoonde, zij drie vrouwen aan wezig vond, allen zoodanig aan 't hoofd verwond, dat zij ter verpleging naar het gasthuis moesten worden overgebracht. De vrouw, welke deze verwondingen had toegebracht met een tang, is in hechtenis genomen. Zekere R. Gist, die verdacht wordt van den moord te Smilde, is met twee zijner kinderen bij de justitie te Assen in verhoor geweest. Ook hebben dezer dagen 30 a 40 personen met de politie de dennenbosschen, nabij zijne woning, doorzocht, doch aldaar geene van de ge stolen voorwerpen gevonden. Tot heden bestaan er nog geen termen om hem in verzekerde bewaring te nemen. Eenige dagen geleden is te Amster dam 't stoomschip »Helmsly" uit Bombay aangekomen met een niet zeer behagelijk wonder aan boord, nl. een vrouw wier gelaatstrekken niet te onderscheiden zijn omdat het geheele aangezicht dicht be haard is, zóó zelfs dat zij om het puntje harer neus te laten zien de haren op zij moet strijken. Woensdag is deze vrouw met het stoomschip »Amstelstroom" naar Londen vertrokken, vergezeld van haar dienstpersoneel. Vermoedelijk vindt zij in het vertoonen van dien overvloedigen haardos een ruim middel van bestaan. Het gerechtshof te Amsterdam heeft den kappersbediende E. E. L. te Utrecht, wegens poging tot moord op zijne vroegere verloofde, veroordeeld tot een tuchthuis straf voor den tijd van 5 jaren. Dinsdagmiddag, omstreeks half drie, viel te Nieuwersluis en omstreken, ten gevolge van een onweersbui, een hagel slag, zóó sterk, dat de oudste lieden zieh niet kunnen herinneren ooit iets derge lijks te hebben bijgewoond. Stukken ijs, waarvan verscheidene tot ruim drie centi meters middellijn, vielen neder en richt ten op verschillende plaatsen groote ver woestingen aan. Vogels werden doodge- m, bladeren en zelfs takken van de boomen gescheurd, en honderden venster ruiten verbrijzeld, terwijl het aantal ge broken ruiteu van broeiramen duizenden bedraagtop één buitenplaats onder de gemeente BreukelenNijenrode stelt men iet aantal gebroken ruiten op niet minder dan 4000. Een dienstbode te Leiden, die re keningen zou gaan betalen, maar intus- schen eerst een kijkje ging nemen in een aldaar staand wassenbeeldenspel, moet Maandagnamiddag een som van 200 gul den uit haar zak zijn ontfutseld. Toen zij dit ontdekte, werden eenige der nog in de tent aanwezige personen gevisiteerd, maar zonder gunstig resultaat. Het geld met de rekeningen incluis was spoorloos verdwenen. Of de tegenwoordige be zitter misschien zelf de rekeningen voor de meid zal gaan betalen, is niet be kend. Onder grooten toeloop van nieuws gierigen is te Brussel het proces tegen den afgevaardigde Van der Smissen be gonnen. De akte van beschuldiging luidt in zoover gunstig voor den aangeklaagde, dat de schuld voor zijn opgewonden toe stand aan de berichten in een derBrus- selsche bladen wordt geweten. Bij zijn ondervraging door den voorzitter over de beweegredenen tot zijn misdaad, hield de beschuldigde reeds een verdedigingsrede, waarin hij ontkende met voorbedachten rade gehandeld te hebben, gelijk in de akte van beschuldiging was beweerd. De besch. was zeer kalm en sprak meer als ware hij verdediger van een ander dan als iemand, die zelf wegens moord, op zijn vrouw gepleegd, terecht staat. De verdedigers trachtten het getuigen verhoor zoo te leiden, dat de zedelijke verantwoordelijkheid voor het gedrag der vrouw tijdens echtscheiding terugvalt op een derde, en wel op den advocaat, die Cadignan verdedigde, met wien mevrouw Van der Smissen in betrekking stond, De akte van beschuldiging, door den advocaat-generaal Van Maldeghem gere digeerd, maakte onder het publiek een diepen indruk. De man, die daar voor u staat, zoo ongeveer ving hij aan, heeft een vrouw vermoord, zijn vrouw, de moeder van zijn kind. Of hg 't gedaan heeft Zie zijn handen, ze zijn met bloed bevlekt. Heeft Hij moedwillig gehandeld, met den wil om haar te dooden O zeker; ik geef terstond toe dat de hartstocht in dit drama van tranen en bloed een groote rol heeft gespeeld, maar sedert wanneer is hartstocht een verontschuldiging Heeft hij met voorbedachten rade gehandeld Hij heeft het in de instructie erkend; zijn besluit stond vast. Van Alost komende, stelt hg orde op zijn zaken, neemt zijn wapen, ledigt zijn brandkast, die vol is van de bewgzen zijner schande en gaat recht toe, recht aan, naar de woning zijner vrouw. Dat is de geheele zaak. Blij heeft zijn vrouw niet gedood op het oogenblik dat hij van haar ontrouw overtuigd werd. Aanvankelijk blijft hg zelfs zeer kalm; eerst na een poos be sluit hg scheiding aan te vragen, maar bezwijkt later voor haar smeeken en ver zoent zich weer met haar. Echter niet in ernst, want het scheidingsproces wordt voortgezet. Het doel is alleen de com- promitteerende brieven, die in haar han den zijn, terug te krijgen. Brussel, 2 Juni. Heden is door het Hof van Assises van Brabant uitspraak gedaan in de zaak van den afgevaardigde Van der Smissen, die zijne vrouw met revolverschoten om het leven heeft ge bracht. Hg werd schuldig verklaard aan moedwilligen doodslag en tot 15 jaren dwangarbeid veroordeeld. De jury nam niet aan, dat hij met voorbedachten rade had gehandeld. Te Berlijn heeft een hevige brand gewoed, waardoor de fabriek van machine olie der firma Otto Büttner geheel is vernield. In 16 ketels wordt daar uit colophonium verschillende soorten van olie bereid. De ketels zijn afgesloten met houten deksels, die met schroeven aan den rand van den ketel zgn bevestigd. Eenige dezer schroefopeningen schijnen echter niet volkomen dicht te zijn ge weest. Ten minste Zaterdagavond is ko kende olie uit een der ketels ontsnapt, langs den wand naar beneden geloopen en in het vuur gevallen. Onmiddellijk stond het geheele kookhuis in lichte laaie en spoedig was de geheele -fabriek ver loren, want voor eenige dagen waren 5000 vaten colophonium aangebracht, die met een paar honderd vaten olie tusschen het kookhuis en de straat lagen opgestapeld. Aan blusschen viel niet -te denken en een uitgestrektheid van ongeveer een hectare is nu met puinhoopen bedekt. De vrouw van een voerman kwam in de vlammen om, terwijl een andere vrouw door een sprong uit een der vensters het leven verloor. Voorts zijn 5 brandweermannen ge wond, waarvan 1 zeer ernstig. De materi- eele schade wordt op 4,000,000 a 5,000,000 Mark geraamd. Een tweede soldaat in België, die eerstdaags voor den krijgsraad zou moeten terechtstaan, heeft zieh in zgn cel het leven benomen. Eerst heeft hij ge tracht zich te dooden door het hoofd tegen den muur te slaan, doch toen dit niet gelukte, heeft hg zijn broek aan strooken gescheurd, en deze aan elkander gebonden, ten einde zich er van te kunnen bedienen als van een koord. Alleen de vrees voor de te wachten straf heeft den soldaat tot het noodlottige besluit ge bracht. Uit Sydney wordt gemeld, dat de stoomboot Ly-ee-moon, van de Australische stoomvaart-maatschappij, bij Kaap Green schipbreuk heeft geleden. Met uitzondering van 15 personen, kwamen alle opvaren den om het leven. Men gelooft, dat omstreeks 70 personen zgn omgekomen. De Ly-ee-moon was op reis van Melbourne naar Sydney. Het was een ijzeren stoom schip, groot 1202 ton en in 1859 te Black- wall gebouwd. In het ministerie van Binnenlandsche Zaken te Berlijn is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag 11. ingebroken. Een politieagent had een persoon binnen zien gaan en ging eerst hulp halen, waarna het ministerie onderzocht werd. Men vond den inbreker eindelijk op den zol der van de woning van minister Von Puttkammer, in het bezit van allerhande werktuigen en een dolk. Men vermoedt dat hij het voornamelijk voorzien heeft gehad op de geschenken, welke de zoon van den minister bij gelegenheid van zgn Dinsdag plaats gehad hebbend huwelijk bekomen had. De inbreker was een oude bekende der justitie hij was eerst in 't begin van dit jaar uit het tuchthuis te Brandenburg ontslagen. Uit Catania wordt van 31 Mei ge meld, dat de lavastroom toen nog slechts 450 meter van Nicolosi verwijderd was. De inwoners hebben allen de plaats ver laten; de toegangen tot het stadje zijn door militairen afgezet. Hoewel de in woners in groote opgewondenheid de plaats verlaten hebben, is daarbij toch geen ongeluk voorgevallen. Zonderling herneemt de vreemdeling maar waarom stormen die vliegen juist tegen dat uur op de draden aan? O, dan seinen we de suikerberichten over. Dank u. (Vi'eemdeling af.) 30-Jarige Echtvereeniging tan ARIE ABBENES en CATHARINA BELS. Uit naam hunner dankbare Kin deren, Behuwd-Kinderen en Klein-Kind J. B. EVRARD. N. EVRARD—Abbenes. H. HILLE. J. HILLEAbbenes. A. BRANDENBURG. C. BRANDENBURG-Abbenes. A. BRANDENBURG. J. ABBENES. C. ABBENES. D. ABBENES. Amsterdam, 5 Juni 1886. Heldersche Moppen. Jong schilder (tot een jonge dame die nevens hem zit) //Teekent u ook soms, juffrouw Jonge dame (verlegen). «Een weinig." Schilder. //Landschappen Jonge dame. //Neen, thuis linnengoed." o Een nauwgezet vreemdeling achtte zich dezer dagen, volgens Le Voltaire verplicht, een Pa- rij sch telegraaf beambte te waarschuwen dat hij bespeurd had dat eiken middag omstreeks 4 uur de draden bezaaid waren met vilegen, hetgeen wellicht storend op den dienst zou kunnen werken. "Wij wisten het antwoordt de beambte maar er is niets aan te doen. 30-jarige Echtvereeniging van onze geliefde ouders M. H. KLERK en A. KW AST. Helder, 6 Juni 1886. Uit naam hunner dankbare Kinderen en Behuwdkinderen. Zondag 6 Juni hopen onze liefde ouders P. A. BIERSTEKER J. SNOERWANG, hun v(jf-en -twintig-Jarige Echt vereeniging te herdenken. Helder, 4 Juni 1886. Uit naam hunner dankbare Kinderen. Bevallen van een welgeschapen Zoon: H. BRUIJN, geliefde Echtgenoote van G. OTTO. Helder, 2 Juni 1886. Bevallen van een welgeschapen Zoon A. BOOD, geb. van wljngaabden. Amsterdam, 2 Juni 1886. Geboren ALBERTUS, zoon van P. DE BRUIN en E. W. DE BRUIN—LEEWENS. Helder, 2 Juni 1886. Heden trof ons een gevoelige slag door het afsterven van onzen ge liefden Vader en Behuwdvader WOUTER MENS, in den ouderdom van 75 jaren. Zeer smart ons dat verlies, doch wij hopen op Gods hulp en troost. Helder, 3 Juni 1886. Uit naam der Familie, J. MENS en Echtgenoote. J. v. WILLIGEN en Echtgenoote. JAC. MENS en Echtgenoote. W. MENS en Echtgenoote. Dankbetuiging aan KORS EELMAN en zijne Echtge noote, DIRKJE DEKKER, woonachtig in den »Theetuin" aan den Koogerweg op Texel, voor de goede bejegening door ons gedurende geruimen tijd van hun ge noten. De gezamenlijke Vrachtrijders van het Oudeschild. Zondag 6 Juni, voorm. 10 ure: HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 51/, unr, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. Adspiranten-Afdeeling. Maandag a.s., 's avonds 8 uur, oefening. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2