Weder ontvangen: nieuwste Zomermantels, van af f5.00, alsmede in de nieuwste modellen Kinderpakjes. BURG. TEXEL. GEBR. BROEKKAMP. Patent. W.V.BRUINVIS RANNEVASSER, m CAESAR DE BAZAN. eer bet ge te laat komt ee profiteert van ie koopjes! Bier- ee ffaterglaza KIESYEREENIGING „GELDER". HEEREN-BOTTINES, Voor M a. s nieuwe iwartaal. WEEZENSTRAAT. Ontvangen deze week in „DE TIJDGEEST" een nieuwe zending in goedkoope BEHANGSELPAPIEREN, van 10 tot 25 Cents. Spécialiteit in betere kwaliteiten Behangselpapieren, door prachtvolle Dessins, tegen buitengewoon voordeelige prijzen. Wm&t &rawr-<|(mtert TIVOLI. Zondag a.s.BAL. MIJ SI S S ACRUM Zondag a. s. BAL. op Zondag a. s. MUZIEK voor den DANS Lokaal „Diligentia." Entrée 35 Cent. KEUKENMEID. en met randen. 45 Boterlianiinenliordjes5 Bij J. S. JACOBS, een nette zindelijke Meid Mevrouw HARREBOMEE, Een fatsoenlijke Familie Voorloopig Bericht! een nette WONING, een BURGER-WOONHUIS, TE KOOP: Altijd voorhanden: sterke e'legante eigengemaakte Het geëerie pbM wordt Wond paait, dat door de invallende DE KLEINE WINST. Jhr. C. H ARTSEN, MhnüL Helder. BoekMnflerü. een groote sorteering in de Bij J. Grunwald, Binnenhaven, JUNKER RUH'S Rotatie-Naaimaches, Naaimachine-Magazijn van M. HILDERING, pip" Groote opruiming van alle kleuren Fluweel, DUS HAAST U! II Wei. BEUKERS, Spoorstraat. ATTENTIE! Zomerdienst 1886. BERKHOUT Co., Spoed U naar Spot, spot, spotprijs! Bij S. Makelaar, hoek Koiii-Dwarsstraat, ADVERTENTIEN De goedkoopste Winkel: De Allemansgading. Vrleslander By J. D. DE GRAAF, te HELDER (Palmstraat.) Zondag 6 Juni 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de Wel.Eerw. Heer Ds. SCHULLER TOT PEURSUM, van Alkmaar. PARK TIV0L1. te gevea door het Stafmuziekkorps der Kon. Ked. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op ZONDAG 6 JUNI 1886. AANVANG 2'/. UUR. Fintrée Heerenƒ0.49. Dames en Kinderen ieder - 0.25. OPENBARE SAMENKOMST in 't lo kaal Tivoli, op Dinsdag 8 Juni, des avonds ten 8 ure. Spreker de heer COHEN STUART, van Alkmaar. Onder werp De politieke toestand des lands, met liet oog op de a. s. verkiezingen. TOEGANG VRIJ, ook voor niet-leden. HET BESTUUR. Na gedane rekening en verantwoording van de V uurstokers-V ereenigïng WELVAART en VOORUITGANG, is alles in goeden staat bevonden. 2 Juni 1886. IE lanrnn 3 uur. op ZONDAG 6 JUNI bij R. ZWAAN ia den lsten Aanleg, Huisduinen ZONDAG 6 JUNI zekere laatste Voorstelling. Met medewerking van den Heer H. W. NIEUWENHUIS. Na afloop BAL. Aanvang 8 uur. Mevrouw JANSSEN, Keizerstraat, vraagt een NOODHULP, om terstond in dienst te treden. Er wordt gevraagd: een knap Dagmeisje. Adres A. C. BAKKER, Kanaalweg No. 1. Wegens huwelijk van de tegenwoordige wordt tegen 1 Augustus een nieuwe KEUKENMEID gevraagd. Adres Hoofd gracht K 69. Onnoodig zich aau te melden zonder goede getuigen. Bij A. LENGKR8, Breedstraat, is verkrijg baar best KOE VLEESCH, tegen den laagsten prijs. »Bij de Wed. P. MOOR, in de Koningdwarsstraat is alle dagen verkrijgbaar best Koevleesch. Lapjes 25, Rol- lade 30, Biefstuk 35 cent. Alles per 5 ons. Overtuigt TJ z Verder PORCELEIN-, GLAS- en AAR DEWERK, alles 1ste soort, spotgoedkoop. Middenstraat. Grevraagd. als MEID-ALLEEN, loon f 2 00 per week. Brieven onder lett. W., aan het bureau dezer Courant. Kerkgracht 312, vraagt tegen Juli a. s.' welke kan koken en wasschen. Er bestaat gelegenheid voor 1 a 2 Kostgangers. Weststraat No. 35. Een Timmermansjongen gevraagd, die met het vak bekend is. Adres C. WIGMAN. Breestraat No. 276. "V erloren een KINDER-KRUIWAGKNTJE. De (eerlijke vinder wordt verzocht bet terug te bezorgen. Victoria Concert Hall, Spoorgraclit. vraagt op korten termijn ter leen gulden, tegen goede renten voldoende waarborg en spoedige aflossing. Informatiën met brieven, onder letter H, bij BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: om dadelijk in dienst te treden, tusscben 15 en 17 jaar, tegen een loon van f2.per week. Adres Berkbout Co. De Vendumeester en Taxateur B. B. BORGART zal, op nader te bepalen dag, in bet verkooplokaal van den Heer ABRAMSE, publiek verkoopen: ,l! Tot bijvoeging van Goederen vervoege men zich intijds bij genoemden Vendu meester, Achtergracht Westzijde 208, over de Molen van den Heer JANZEN, of bij den Deurwaarder J. W. v. d. WAL Cz. TE HUUR, aan de Weststraat, met GAS- en WATERLEIDING. Huur- prijs per week f 4.25. Te bezichtigen Weststraat, des middags na 2 ure. T© Duur met vrijen ingang. Adres Laan G. 374 a Helder. Te huur gevraagd voor een klein gezin, 2 gulden niet te boven gaande. Adres Berkhout Co., onder lett. L. Nieuwe en gebruikte ZEILEN van Hollandsch Zeildoek, zeer geschikt voor Zaad- en Dekkleederen, MOLENZEILEN, voorts eenig gebruikt TOUWWERK, KETTINGEN, BLOKKEN, voor alle doeleinden geschikt en tot billijke prijzen, PEK, TEER, OLIE, VERFWAREN en alle soorten IJZERWAREN, HEINING DRAAD in alle dikte tot concurreerende prijzen. Binnenhaven 76. Jb. N. PRINS. Alsmede zware BLOKKEN en KAAP- STANDEN te koop of te huur. tegen den kekenden lagen prijs van r-i.oo M. G. KfflST. lanaalffBE. De ALGEMEENE KIESVEREENIGING voor de Tweed® Kamer der Staten-Gener&alin het district Alkmaar, beeft in bare verga dering van 22 Mei 1886, voor de vacatures, welke tengevolge der Kamerontbinding zijn ontstaan, met algemeen© stemmen tot baren candidaat gesteld te Amsterdam, oud-Lid van de le Kamer der Staten-Generaal. Zij noodigt hare mede-kiezers dringend uit, om Dinsdag 15 Juni 1886, hunne stemmen op dien Heer uit te brengen. Het Bestuur, D. F. VAN LEEUWEN, President. P. VAN FOREEST, Secretaris. Abonnementen op alle Couranten, TijdschriftenVervolgwerken en Mode-Journalen. Leesgezelschap ,,'t Zuiden." ,,'t Westen." H. A. STADERMANN, Algemeen Adrertentle-Burean. vindt men de ruimste sorteering JAPONSTOFFEN met bijpassende Kanten, Gar- neeriug, Fluweelen. Tevens ruime keuze in WITTE OVERHEMDEN, van af f 1.40. FRONTS, BOORDEN, COLS, DASSEN, zwarte en gekleurde HANDSCHOENEN, CORSETTEN, TRICOT-GOEDEREN en alle aanverwante artikelen. Tevens opruiming van verschillende restanten Lappen JAPONSTOFFEN, VITRAGE, PAKJESST0F voor Kinderen, tot spot, spotprijzen! den boven en benedendraad direct van de garenklos naaiende. De schoonste dubbele stiksteek. Volkomen geruiscblooze beweging. Groote duurzaamheid. Uiterst eenvoudige behandeling. Onverslijtbare roteerende inrichting. Het naaldenbreken is bijna geheel overwonnen. Elke aan beveling is overbodig, wijl bet grootste voordeel, gemak en tijdwinst, door een ieder direct verstaan wordt. Deze Machines zijn verkrijgbaar voor hand- en trapbeweging met of zonder kast, alsmede in het grootste soort voor Kleermakers, in het 4Q BLanaalweg 4Q. Wegens Feestdag zal de Winkel gesloten worden a.s. DINSDAGAVOND 7 uur en geopend worden DON DERDAGAVOND 8 uur. Dus die zich voor den Pinkster nog voorzien wil, haaste zich om van de koopjes te profiteeeren. Heel breed gekleurd Lint, per El 7 Cent. Kinderkousen 6 Geborduurde Strooken, per el 3 Dames-Handschoenen 20 Alle kleuren Krulveeren 8 Cent. Bloemen 10 Heeren Halfhemden 20 Dasjes 10 Jongensboorden 10 ON IVOOZELE SCPAAPJES. ontvangen De praktische lijst, vermeldende de uren van vertrek en aankomst van het spoor, de stoombooten en veeren, be nevens den dienst pp het postkantoor en andere rijks- en gemeente-bureaux, is morgen verkrijgbaar. Frijs 5 ct. op ge woon papier. Op carton 10 ct. Boekhandel. Langestraat Heeft ontvangen een partijMANU FACTUREN, GAREN, BAND, gekleurde en witte FESTONS, gekleurde en witte KOUSEN; zwarte, gekleurde en crème KANTEN, Mantel- en Japon-KNOOPEN, Jongens- en Meisjes-HOEDEN, gekleurde en witte PLOOISELS; een partij ZON- HOEDEN, 15 Cent per stuk. Een partijtje BUKSKING, dat voor alle prijzen wordt opgeruimd. is verkrijgbaar best KOEVLEESCH. Lap jes 30, Rollade 35, Biefstuk 40 Ct. Alles per 5 Ons. Scüipper F. Hes zal Maandag weder uitgestald zijn aan de Molenbrug, met een prachtige collectie BLOENEN ia potten en PLANTEN. voor 't Vliegend Blaadje, Held. N. Courant, enz. worden steeds aan genomen door -A-„ J". IMI-A-A-S, BOEKHANDEL en BINDERIJ, Dijkstruat, Helder. Bij vrouw HEITLAGER, in de Langesteeg No. 232, overtrekt men DEKENSnaait ook Linnen- en Wollen- goed en neemt ook Verstelwerk aan HU H. G. VAN STEEDEN, te Hellevoet- slois is verschenen: De gecombineerde Hooge-, Middelbare- en Lagere druk- machines, van M l URICE DEMODLIX, vrij bewerkt naar bet Fransch, door J. GÖTZ, met 3 uitslaande platen. Prijs f 1.75. Dit werkje is het eerste in bet Neder- landscb dat uitsluitend de triple-Com- ponnd machine behandelt. Gordijnkoord 9 ct. per streng; Kolen- Lepels 9 ct., Rosé Heeren Kop en Schotel 28 ct., Breed Looperzeil, geschilderd 24 ct., Wascbborden 26 ct., groote Waterglazen 57a ct., geëmailleerde Zeepkoppen 37 ct gegalvaniseerden Tobbe 32 ct., fijne por seleinen Dameskop en Schotel 27y2 en 30 ct., Drooglijntjes 12 ct., Deurmatjes 19 ct., Poken 17 ct., Drankglaasjes 5y2 ct., kom pleet Waterstel f 1.10, mooi, stérk Klee- dengoed 22 ct. per el., Timmerman6pot- looden, merk Faber, 4 a 10 ct., 1 paar Vaasjes 25 ct., Nijptangen 12 ct., groote dito 15 en 20 ct., Lepels, Vorken, Draad nagels, Dames- en Heeren Bottines en Pantoffels, en alle huishoudelijke artikelen goedkoop. Gravenstraat, is te verkrijgen best KOEVLEESCH. LAPJES, 30, ROLLADE 35, BIEFSTUK 40 Cents. Alles per 5 ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3