BOUWTERREIN TE ROOP. li Stltjf» WEGENSfflOÜW. KOFFIEBOONEN, "KLki HET NIEUWSVAN DEN DAG. J. G. DE BUISONJÉ k m N3Q NÏA SM1IN1HH ÜE KISIM Ta School met dbk Bijbel. mal, gtdmiraal de Jtoijter. ffelpfc Elkander, Blliseaf £a EEN NACHT OP STRAAT HOOIGE WAS. Deurwaarder KONING, BREESTRAAT No. 327, Mej. RIESSELMAN, Znidstraat, zindelijke WERKSTER. een bekwame Keukenmeid m fatsoenlik Teielscbe DIENSTBODE, e Dienstbode en een Meisje, Een Jongmaatje Notaris HORDIJK, Den tot genoemd Koffiehuis en Logement behoorenden goed onderhouden en com- pleeten Inventaris, Prijs-Courant. J. TAAL, Spoorstraat Moopiii Meubelaire en andere Goederen. A. S. MANHEIM, een Watertor of Puike gebrande ra Ml AMPPELBR. P. SMIT, Wagenstraat. MARINE. Weaens vertrek metterwooi naar Amsterüain B. RICHTER, Spoorgracht. C. POSTMA, De goedkoopste winkel Een partij fijn Porcelein en Glaswerk tot spotprijzen. rm De Allemansgading. Puikste Friesche JAMMEN, co OUDKERK VAN PRAAG (8 Mr.) In de maand October a. s. zullen bovenstaande 4+ perceelen BOUWTERREIN, breed ieder gemiddeld 5 Meter en diep 20 Meter, publiek worden verkocht. Dit terrein grenzende ten Noorden aan een straat van 10 Meter breedte, genaamd „Kerkwegten Oosten aan een straat van 10 Meter breedte bij de nieuwe R.C. kerk, ten zuiden aan tuingronden en ten westen aan de „Fabrieksgracht"is voldoende hoog gelegen en heeft een zeer gunstige ligging voor _waterloozing, enz^ Enkele zoowel als meerdere perceelen, zijn onder gunstige bepalingen inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. middags van zes tot acht uur. Te bevragen aan het Magazijn „DE TIJDGEEST," des na- Vergadering voor de leden van 't lo kaal-comité op WOENSDAG 16 DEZER d«s avonds ten 7 ure in de Consistorie der Chr. Geref. Kerk. Het Bestonr. DONDERDAG 17 JUNI Amnsementg- Vergadering met Dames, 's avonds ten 8 uur. HET BESTUUR. VEREENIGIN6 Algemeene Vergadering op ZATERDAG 19 JUNI 1886, des avonds ten 8% ure, in het lokaal »Café Passage." Rekeniog en Verantwoording Verkiezing van eenige Bestuursleden. Toegang ook voor niet-leden. Namens met Bestuur. WESTPLEIN. Op ZONDAG 20 JUNI 1886 zal door het Alkm. Tooneelgezelschap »Fidelio" worden opgevoerd: Groot dramatisch tafereel uit 't Zeemans leven in 2 bedrijven. gevolgd door Kluchtspel in één bedrijf. Aanvang 8 uur. Na afloop BAL. Heer 49 Cents. Entree Dame 85 ffiBHF* ^eze voorstelling zal rae- dewerken Mevr. v. d. Bobde Gardier, ex-lid van het Rott. Tooneelgez. TEXEL, beveelt zich beleefd aan bij landlieden te Texel, tot bet houden van publieken verkoop HOOIGE WAS. ZKlOTTHSTGr- De ondergeteekende 9 maakt zijn plaatsgenoo- ten bekend, dat hg een BROOD- en BESCHUIT- BAKKERIJ heeft geopend in de en hoopt door eeD goede en solide be diening het vertrouwen zijner plaatsge- nooten en beganstigers te verwerven. J. KORT, Brood- en Beselialtbakker. Gevraagd EEN DIENSTBODE. Adres J. BAIS, Kanaalweg. vraagt een Door huwelgk van de tegenwoordige Dienstbode, wordt in de maand Augustus of September gevraagd, van goede getuigen voorzien. AdresH. JANZEN Ez.. Hoofdgracht. Ei' biedt zich aan om terstond of met 1 Juli in dienst te treden. AdresHnlppostkantoor Oosterend, V. H. letter A. Gevraagd beneden 15 jaar. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres BERKHOUT Co. Mevrouw HARREBOMMÊE, Kerkgracbt 312, vraagt tegen Juli a. s. een DIENSTBODE, welke kan koken en wasscben. gevraagd, bekend met het Koper- Blikslagersvak. Adres BERKHOUT Co. te Helder, zal aldaar op VRIJDAG 18 JUNI 1886, v.m. 10 uren, in het Logement en Koffiehuis „de Verceniging," hoek Waagsteeg en Schippersstraat, te genover het Molenplein, p n b 1 i e k verkoopen: bestaande in: Een goed loopend BILJART met toe- behooren, TAFELS, STOELEN, SPIE GELS, SCHILDERIJEN, KACHELS, JALOUSIËN, GLAS- en AARDEWERK, goed gevulde VEÊREN BEDDEN met toebehooren, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags vóór den verkoop dag van 103 uur. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. V erloren een SCHEERMES en een OLIESTEEN. De eerlijke vinder zal bg terugbezor ging beloond worden. Adres BERKHOUT Co. V erloren op den lsten Pinksterdag EEN GOUDEN HEER EN-DASSPELD, model boefijzer. Die haar terug bezorgt Koningstraat 515 zal beloond worden. Het Bestuur van den polder Helder a Huisduinen maakt bekend, dat de jaarlgksche Wegenschouw in dien polder zal gehouden worden op WOENSDAG den 23 JUNI 1886. Eigenaars of gebruikers van landen worden herinnerd, dat de aan hunne landergen gelegen polderwegen, vóór den dag der schouwing, behoorlijk moeten zgn ingeslecht. De nalatigen verbeuren eene boete van zestig; cents, onvermin derd hunne verplichting, om de wegen in behoorlijken staat te brengen. Tevens wordt in herinnering gebracht 1°. dat men, bij het gaan door den polder, niet dan van de gewone wegen gebruik mag makendat ouders voor hunne kinderen aan sprakelijk zgn, en dat het loopen over landergen van anderen met geldboete wordt gestraft; dat honden, die onbeheerd in den polder loopen, zooveel mogelijk on schadelijk zullen worden gemaakt. Helder, 12 Juni 1886. Het Polderbestuur voornoemd, H. SMIDS, Voorzitter. C. BOON, Secretaris. Heden noteer ik de nieuwe Schotsche Huiles-Haring als volgt 1 vaatje a 6 stuks f 1.00. 1 a 12 - 1.80. per stuk - 0.12. Tweemaal per week versche aanvoer. op Woensdag 23 Juni e. k., en zoo noodig den volgenden dag, des namiddags ten 2 ure, van Tot bijvoeging van solide Goederen ver- voege men zich b|) den Hakelaar LOODSGRACHT. Te koop gevraagd Adres W. FABER, Brouwerstraat. a 30 Cent bet balve kilo, bij S'/2 kilo a 38 Cent. H. A. HEIJBL0M. Aiu/PPr sfclüD* Eerste soort voor fl.30 de zak of H.L. en f0.23 de vijf kop. Tevens ruim voorzien van alle soorten GROENTEN, tegen de laarste prijzen, b|) Openbare Aanbesteding bij de Directie der Marine te Willems oord op VRIJDAG den 25 JUNI 1886, des voormiddags ten 11 ure, van: Het verrichten van eenige werk zaamheden aan de gebouwen enz. van het Maritime Etablissement aldaar. De bestekken liggen ter lezing bij bet Departement van Marine te 's Gravenhage en bg de Directiën der Marine te Wil lemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bg de Provinciale Besturen van Friesland, Overgsel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en ter Se- cretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zgn de bestekken gratis te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemsoord. De noodige aanwgzing in loeo zal ge schieden op de twee de aanbesteding voorafgaande werkdagen, 's morgens ten 10 uren. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofdinge nieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, vermeldende de aannemingssom in cgfers en letters, met de namen van aannemer en borgen, zonder doorhalingen en bij- conditiën en door den inschrijver onder teekend, moeten vóór bet uur der aan besteding franco bezorgd zgn bg den ondergeteekende. Willemsoord, 12 Juni 1886. De Schout-bij-nacht, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE J. DE JONG. Die iets te vorderen beeft*van of ver schuldigd is aan den ondergeteekende, gelieve hiervan opgave of betaling te doen voor den 6 Jnli e.k. Tevens uitverkoop van de nog voor handen zijnde GEMAAKTE en ONGE MAAKTE GOEDEREREN, alsook van GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en HORLOGES voor spotprijs. Ook een best veêren BED. Alles moet verkoeht worden. Het Hals is te haar. naast het Café Centrum, is eiken dag geopend van 's morgens 7 tot 's avonds 12 uur. Door de concurrentie verkoop ik nu de beste Friesche Jammen, eerste soort, voor f2.60 per H.L. Geen be driegerij met verbroeide of slechte, maar frissche Aardappelen, pas uit Friesland ontvangen en ook niet dat ik teveel heb of er mee verlegen ben. H.H. Wederverkoopers genieten rabat. Weststraat L No. 92. Weozenstraat, Lepels, Boenders, Sajet, Messen, Duim stokken, Knoopen, Peperbussen, Vorken, StrijkboutenHeeren-Bottines,V uilnisblik- ken, Pantoffels, Draadnagels, Band, Schuiers, Deursloten, Emmers, Drooglijn tjes, Akers, Tobbes, Nijptangen, Poets pommade, Koekepannen, Spoormanden, geëmailleerde Ketels, Pannen, Zeepkoppen, Petten, Hangsloten, Zeil, Kinderschoenen en alle huishoudelijke artikelen SPOT GOEDKOOP. Vrleslancior AFSLAG. f 1.30 per zak, de 5 kop 23 Ct., per kop 8 Ct. C. STEEMAN, Kanaalweg. Degene, die zich heden abonneert, ontvangt de Nummers, voor 1 Juli verschijnende, GRATIS. Prijs per kwartaal f2.50, met Zondagsblad f 3.00. De nieuwe abonnees kunnen 't Premiewerk (Mr. P. Brooshooft, Plicht) ook nog tegen f 0.65 bekomen. De Agenten voor Helder en Nieuwediep, CA ca berichten ontvangen te hebben zwart-zijden KANTSTOF, 75 Cent per El, en verder alle kleuren van wollen en zijden KANTEN, tot spotprijs. Groote sorteering FANTASIE-KNOOPJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3