't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. TDSSCEÈN KRUIS 1 TEMPEL. Ne. 1396. Zaterdag 3 Juni 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 i> franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Ad.vertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JULI, (Hooimaand), 31 dagen. Opkomst der Zon 3 u. 47 m. Onderg. 8 u. 21 m. Zondag 4 Maandag 5 Verjaardag van Wilhelmina Frederika Anna Elizabeth Maria, dochter van Z. K. H. Prins Frederik. (Gehuwd met den Prins zu Wied. Dinsdag 6 Woensdag 7 Eerste Kwartier. Donderdag 8 Vrijdag 9 Zaterdag 10 HELDER, 2 Juli 1886. Beroepen te Huisduinen ds. N. Caro, te Krommeniedijk. De Minister van marine brengt ter algemeene kennis, dat blijkens ontvangen bericht van den commandeerenden officier van Zr. M. instructiekorvet Nautilus van 27 dezer, twee witte reddingsboeien, af komstig van gemelden bodem en waarop met zwarte letters de naam Nautilus" vermeld staat, over boord geraakt eu in de Noordzee drijvende zyn, zoodat bet ontmoeten en opvisschen van die voorwer pen geen aanleiding tot bezorgdheid be hoeft te geven. Een schipper van de Zuiderzee, te Amsterdam binnengekomen, heeft bet lijk aangebracht van een marine-matroos, die, van Zr. Ms. instructie vaartuig Pollux over boord gevallen en verdronken, door be doelden schipper nabij het eiland Marken uit zee is opgevischt. Langs Texelstroom is Dinsdag een proeftocht gemaakt door de stoomschepen Friesland en Enkhuizen. De eerste, een raderboot, is bestemd voor het vervoer van passagiers, de tweede een schroefboot, voor de overvaart van goederen en vee tusschen EnkhuizenStavoren. De proef- reis der beide booten voldeed uitnemend. Naar men verneemt, zal de stoom- bootdienst StavorenEnkhuizen met 15 Juli e.k. worden geopend en dagelijks een zoogenaamde bliksem-trein van Leeu warden naar Amsterdam en omgekeerd loopen, die het geheele traject in SP/s uur zal afleggen. Te Wieringerwaard zal door de heeren J. L. T. Groneman, J. Zijp Hz en K. Schenk Az. een tweede kaasfabriek worden opgericht. Genoemde heeren heb ben een overeenkomst gesloten met den heer Boekei, onder wiens toezicht de fa briek zal gebouwd worden en die zich daarna ook gedurende een jaar met de leiding daarvan zal belasten. Alkmaar, 29 Jun. Onze gemeente- nam heden het besluit het Waagpein, dat steeds, maar vooral in deze dagen te klein bljjkt voor den aanzienlijken aan voer van kaas, met omstreeks 100 vier kante meter te vergrooten, door den aan koop voor amotie van drie perceelen voor de som van f19,000, behalve de kosten van overdracht en levering. De twee ontvluchte knapen uit het Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar zyn weder gevat. De een had zich te voet naar Amsterdam en de andere naar Rot terdam begeren. De eerste nieuwe Hollandsche haring werd Dinsdag te Ylaardingen aangebracht. Het geschenk daarvan voor Z. M. den Ko ning, werd op de gebruikelijke wijze per rijtuig, met de nationale driekleur versierd, naar de residentie verzonden en ten paleize afgegeven. Een buitenman, onbekend met Am sterdam bij nacht, werd Maandagavond een huis in de Papenbrugsteeg aldaar binnengetroond, waar men hem van al zyn geld beroofde. Op zijn geroep om hulp, verscheen tijdig een politie-agent, die, toen het gestolen geld in het bezit van een vrouw gevonden werd, niet draalde haar in hechtenis te nemen. Dinsdag ochtend is zij naar de cel overgebracht. Het duiken naar goud op het wrak der Lutine zal beginnen zoodra wind en water dienen. Alle instrumenten zyn thans gereed en de stoomschelpenzuigers kunnen elk geschikt oogenblik zee kiezen. De landmerken op Vlieland en Terschel ling zijn alle herplaatst en gedeeltelijk vernieuwd. Toen Woensdagnacht detweeryks- veldwachters A. Verbraak en J. W. F. van Schuilenburg op last der justitie niet voor het eerst op de Prinsen gracht, te Amsterdam, nabij het Paleis van Justitie in een mestpraam in hinder laag afwachtten of wellicht, gelijk voor een paar dagen, weder biljetten van ver boden inhoud zouden worden aangeplakt, zagen zij ongeveer te twee uren iemand naderen, die bij het gebouw stilstond. Het was de bekende sociaal-democraat Belderok, die nog Zaterdagavond het blad Recht voor Allen c in de Damstraat ventte. Hij hield een pak papieren on der den arm, gelyk bleek ter aanplakking bestemd, waarbij hg thans door genoemde rijksveldwachters op heeterdaad betrapt werd. De biljetten, waarvan nog 106 exemplaren in beslag werden genomen, waren op oranjekleurig papier gedrukt en van oproerigen en vöor hooggeplaatsten smadelyken inhoud. Belderok werd door de Rijksveldwach ters naar het politiebureau der 4e sectie gebracht, waar van het gebeurde proces verbaal is opgemaakt. Domela Nieuwenhuis en Croll heb ben appél aangeteekend tegen het vonnis der Haagsche Rechtbank. Voor veertien dagen kwam een dame met een kind logeeren in een hotel te Heeren veen. Zij vertelde dat zij huis houdster was geweest bij den heer d. T. te Amsterdam en zich nu naar Friesland had begeven, om weder een dergelijke betrekking te zoeken. De Heerenveensche kermis heeft zij meê gevierd en het scheen dat er »geen krimp" was. Onverwacht echter zyn moeder en kind verdwenen zonder te betalen, met achterlating van een koffer, waarin zich eenige sleutels be vinden. Te Arnhem werd Maandag een pak coupons ter waarde van f 5000 verloren. Vijf sjouwers vonden het pak, wisselden in een tapperij een paar coupons in en behielden het overige. Zij werden echter 's nachts door de politie uit hun bed ge licht en in verzekerde bewaring gesteld. Door de rijkspolitie is Maandag uit de gevangenis te Utrecht naar het krank zinnigengesticht te Medeinblik overge bracht A. W., wed. van H. H., wonende te Tienboven, ten einde ingevolge arrest van het gerechtshof te Amsterdam, ge durende een jaar aldaar te worden ver pleegd. Zij wordt verdacht van op den 22en November des vorigen jaars haar man te hebben vergiftigd, daar zij rattenkruit in door hem te gebruiken karnemelkspap had geworpen, doch uithoofde van krank zinnigheid, kan het haar ten laste gelegde misdrijf haar niet worden toegerekend. Dirk Van Steen, 15 jaar, kantoor bediende, lang, met kort en donkerbruin haar, bruina oogen, gezonde kleur, slank postuur, knap uiterlijk, en een wond aan den binnenkant der rechterhand, gekleed met donkerblauw pak, nieuwen fantasie- hoed en nieuwe bottines, heeft zich 26 dezer schuldig gemaakt aau misbruik vau vertrouwen ten nadeele van de firma A. Noorduin en Zu. te Nijmegen, door het zich toeeigenen van een hem ter aantee- kening ter hand gestelden brief aan het adres van Lippman, Rosenthal en Co. alhier, inhoudende f 14,300 aan bankbil jetten, en wel 1 van f 1000 lett Q no. 379, 44 van f300 en 1 van f 100 en een kassiersbriefje getrokken door Hope en Co. op de Associatie-Cassa groot 1231.37. In zijn gezelschap is waarschijnlijk Adriaan Pieter Rooze, 18 jaar, ververs leerling te Nijmegen, haar blond, lang, oogen blauw, gekleed met bruin geruit fantasiepak, fantasiehoed en bottines, wit overhemd en omliggende boord en een korporaal der infanterie, die sedert dien tijd afwezig is gebleven. Alle drie hebben Maandag Nijmegen verlaten. De commissaris van politie aldaar ver zoekt hunne opsporing, aanhouding en be richt. In de gemeente Schoterland deed zich het kluchtig geval voor, dat een boer uit gebrek aan arbeiders by het hooien zyn toevlucht moest nemen tot een bak kersknecht, een jeugdig piano-stemmer, een venter in manufacturen en een win kelbediende, die allen dadelijk bereid waren om den man te helpen, zoodat er een belangrijke hoeveelheid hooi 's avonds huiswaarts werd gebracht. Zij werden allen flink beloond. Dinsdag stond voor het gerechtshof te Am sterdam te recht F. 11. Liese, oud 33 jaren, geboren te Schilt in Westphalen, laatst wonende te Amsterdam. Bekend is dat de naam van be schuldigde doet denken aan den op zoo geheim zinnige wijze omgekomen H. L'Amblée, den kap per uit Zaandam, die in een perceel Kloveniers burgwal hoek Zandstraat een kamer in huur had, wanr hij enkele nachten per week door bracht. Besch. heeft zich te verantwoorden over het feit, dat hij in den avond van den 30sten November jl., na zonsondergang, ten nadeele van bovengenoemden 1'Amblée, arglistig heeft weg genomen ean gouden horloge en enkele andere voorwerpen, maar vooral een grijze overjas, die zijn ontdekking ten gevolge had. Bij wordt alzoo beschuldigd van diefstal bij nacht in een bewoond huis. 14 Getuigen zijn gedagvaard. Vooral de getuigenis van M. van der Hoef, den kleermaker uit IJselstein, die de justitie op spoor bracht, is belangwekkend door het toevallige, waardoor in deze duistere zaak eenig licht kwam. Get. verklaarde, dat hij den over ledene 1'Amblée voor 5 6 jaren heeft leeren kennen en ongeveer twee jaar geleden voor hem een jas, broek en vest heeft gemaakt; ook dat het hem bekend was, dat 1'Amblée in het bezit was van een loodkleurige overjas met grijs flu- weelen kraag; dat get. zich op Dinsdag 26 Jan. te ongeveer 12 ure bevond op de Boogesluis en aldaar een persoon zag staan, die een overjas aan had, alles sprekend gelijkend op die van wijlen 1'Amblée; dat hij, den hesch. op een tram ziende stappen, van iemand met wien hij den besch. had zien spreken, hoorde, dat zijn naam was „Liese," en deze kastelein was geweest in het zoogenaamde Heidelberger Vat te Zand voort. Dat hij toen dadelijk van zijne bevinding aan gifte bij de politie heeft gedaan, edoch niet zoo geholpen werd als men met recht verwachten mag. Het dichtstbij zijnde commissariaat van politie was wel dat op het Rembrandtplein. Daar dus ging getuige heen. Vreemd keek get., die der justitie zulk eeu dienst bewees, op, toen de commissaris van die sectie hem zeide, maar eens naar het hoofdbureau te gaan, daar hij zich met zoo'n zaak niet kon inlaten. Getuige vroeg toen of hij dan op kosten van de politie geen rijtuig kon krijgen, daar spoed zeer wen- schelijk was. Dat was al te gek meenda men. Dus ging get. loopen. Op het hoofd bureau van politie gekomen, zei men get. dat die zaak bij de 2de sectie te huis hoorde, dus dat hij daar maar eens heen moest gaan. Ook dit deed get. Door den heer Stork werd get. beleefd en welwillend ontvangen, kreeg een re chercheur mede en 's avonds had men Liese. Besch. bekent den diefstal gepleegd te hebben. Het O. M., waargenomen door mr. Jolles, bracht hulde en dank aan get. v. d. Hoef, voor den dienst der justitie bewezen. Z. G. E. A. meende, dat het wettig en overtuigend wis bewezen en meende een zware straf te moeten eischen. Hij requireerde alzoo een tuchthuisstraf van 6 jaren, met bepaling dat een extract van het vonnis zal worden aangeplakt te Haarlem en te Amsterdam. Mr. C. F. Vreede meende dat de qualificatie: nacht", op dezen diefstal niet toepasselijk was. Een waarschuwend voorbeeld in den kersentyd wordt uit Freiburg (Baden) be richt. Daar is een veertienjarige knaap, die kersen met pit en al gegeten bad, tengevolge daarvan onder hevige pijnen gestorven aan een ingewands-ontsteking. Op den tweeden Paaichdag van 1884 viel te Southend van de wandel- pier een Italiaanscbe jouge dame in zee. en werd met veel moeite door een jonk man van de plaats, John David Hudion, gered. Me* beloofde den jongen man een belooning, maar deze bleef uit. Dezer dagen echter ontving hij het be richt dat de dame, de vorige maand over leden, hem tweeduizend pond vermaakt had, en dat haar broeder er nog drie duizend bijgevoegd had, zoodat Hudson voortaan over een inkomen van ongeveer f 3000 zal te beschikken hebben. Uitslag der herstemmingen voor de Tweede Kamer. Gekozen: in het district: Haarlemmermeer; de heer Mr. F. J. M. A. Reekers kath. met 845 st. De heer H. F. Bultman lib. bekwam 685 st. Znidhomde heer Mr. E. J. B. Cre- mers lib. met 675 st. De heer Mr. U. H. Huber anti-rev. bekwam 400 st. Lelden: de heeren O. Baron Van Was- senaer van Catwijk anti-rev. met 1898 en Mr. J. P. Smeele kath. met 1515 st. Op den heer mr. Graaf van Limburg Stirum lib. waren 1338 en op den heer J. Rinkes Borger lib. 1068 st. uitgebracht. Goesde heeren Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lobman (a.r.) met 1431 stemin. en A. b. Schiramelpenninck v. d. Oye (a.-r.) met 1439 stemmen. Jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort (lib.) verkreeg 1067 en Mr. L. A. Bybau 962 stemmen. (Reeds bij afzonderlijke bulletins in de gemeente bekend gemaakt.) Een roman uit den tegenwoordigen tyd van 62. H. WIGHART. Waarom zyt gij niet by hem? Het ware geen zonde geweest. Ikzelve heb God ge smeekt, dat hij door nw bezit gelukkig mocht worden, mij was het niet gelukt. Ik ver zocht ook Manuel hiertoe te besluiten; geloof my, ik deed het waarom ziet gij my zoo zonderling aan, Rachel? Gij wildet neen, neen, dat is onmo gelijk, dan hebt gij hem nooit bemind. *D mÜn hftrt kondt zien, zoudt gy er zyn beeld aanschouwen. Keer dan tot hem weder! Ik ben het niet waardig gij zijthet! U bemint hij. Raehel sloeg de handen voor het gelaat. Ware er slechts één oogenblik geweest, dat ik dat gelooren kon! Rachel, kom tot uzelve, smeekte Olga angstig. Wat verlangt gij, als zijne liefde u niet genoeg is? Hij heeft mij nooit bemind! Steenend kwam het over hare bleeke lippen. Daarom ontvluchtte ik hem. In zyne nabijheid zou ik het ellendigste, ongelukkigste schepsel ge weest zyn dat ik mij denken kan alleen al® ik ver van hem was, kon ik my troosten. Een aanhoudende hoest maakte een einde aan hare klachten. Olga week niet van hare zijde kalm en met vaste hand ondersteunde zij de lijderes. Toen zij eindelijk een af scheidskus op het bleeke voorhoofd drukte, zeide zij: Ik kom terug. En zij kwam weder; van toen af verdeelde zij haar tijd tnsschen hare lessen en de|zieke Rachel. Urenlang zat zij aan haar bed. Rachel ging steeds achteruit Olga bedwong hare smart om de zieke niet op te winden en hoewel zijzelve alle hoop verloren had, trachtte zy steeds Rachels moed op te wekken; het kwam haar voor dat zy uit Manuels naam handelde, nu zij op haren post bleef tot het einde. Hoe meer zij in het hart van hare vroeger# vyandin mocht lezen, hoe meer zij de helderheid, het eergevoel en den moed der stervende bewonderde en hoe inniger de vriend schap werd die beiden verbond. Hoe kon het anders dan dat Olga, meegesleept door de betoovering van die stille uren, zich ge heel en al overgaf aan hare liefde voor Manuel, dat, hand in hand met hare vroegere ge vreesde medeminnares, allerlei herinneringen by haar wakker werden, die duidelijker dan woorden voor de diepte van haar gevoel spra ken. Zonderling was het zeker, dat Rachels gelaat geen smart of ongenoegen verraadde zij drukte de hand der blozende Olga slechts vaster in de hare: zij wist nu dat zij in dit hart hare eigene gevoelens terugvond. En eens, toen de schemering genoeg ge vallen was, om elke aandoening medelijdend te omsluieren, toen Olga, aan Rachels borst geleund, zich aan de buitenwereld ontrukt ge voelde, toen beider gedachte op een punt ge vestigd waren, toen biechtte Rachel hare schuld.... Olga durfde geen adem te halen - - ondanks de diepe smart die hare ziel door sneed, voelde zij iets als bewondering, toen zij de 6tervende beschouwde als de vrouw die Manuel door den gloed van hare liefde on trouw had doen worden. Hoe treffend had Rachel zich vergeleken met de Passiflora; deze stervende wonderbloem was een getrouw beeld eenmaal gekust, verwelkte zij eenmaal gelukkig stierf zy. Rachel, fluisterde Olga, met tranen in de oogen naar haar opziende, staak uwe biecht, gij hebt de koorts. Kon hij het helpen, dat ik zyn mede lijden voor liefde hield? Ik heb het immers zelve ondervonden, dat men zijn hart niet veranderen kon, zooals een blad door den wind wordt opgedreven? Gij hebt overwonnen, voor u zal hij leven, als ik reeds lang naar mijne laatste rustplaats ben gebracht ik ga voor u, de betere, uit den weg! Troost hem, Olga, troost hem, als het berouw hem verwijten doet bedroef hem niet door hem verwijten te doen. Nooit, nooit! fluisterde Olga. Zeg hem, ging zij met een bovenaardsch lachje voort, dat ik zijne rust hooger stel dan mijn leven, dat mijne liefde sterker was dan mijn verdriet. Zeg hem, dat geen berouw mij ooit bekroop en dat, zoo ik duizend levens te verliezen had, ik ze gaarne voor hem zou hebben opgeofferd. Zy viel in haar kussens terug. Rachel, gilde Olga ontzet en tilde haar met geweld overeind. Een donkere bloedstraal stroomde over de bleeke lippen Wederom was de dag aangebroken, een heldere, zonnige lentedag. Hij scheen met stralenden glans door het nu wijd geopende venster en verlichtte de slanke vrouwenfiguur die zich angstig en vol liefde over de sluime rende heenboog. Het was een bange, zware nacht geweest die Olga aan het bed had door gebracht. Zij had een gevoel alsof zij een schipbreukelinge was, die reeds afstand van het leven gedaan had en nu op het laatste oogenblik een reddende plank naar zich toe zag drijven, die haar naar een zekere haven zou brengen. De zieke bewoog zich; het eerste wat zij zag was het bleeke gelaat der afgematte Olga. Zij greep hare hand en bracht die aan de lippen. Ik heb gedroomd; geruimen tijd dacht ik mij terug in die zalige uren. In den slaap leven wij voort, een droom is vaak een groot geluk voor ons, want in de stilte van den nacht ondervinden wy onze zaligheid het best. Toen Olga bemerkte, dat de zieke door den slaap gesterkt was, ging zij op den rand van het bed zitten en vroeg zacht: Ken ik de gestalte die uwen slaap belieerschte? Manuel, fluisterde Rachel en zag strak voor zich op de kussens. Hy wenkte my, maar de afstand tusschen ons werd steeds grooter, zijn broeder Willem dreef ons uit elkander, hij dreigde my en hem. In myn angst riep ik met luider stem zijn naam Manuel, hoor mij, kom naar mij toe! Maar tevergeefs, de broederhaat kende geen erbar men. Toen tradt gij als een lichte gestalte tusschen ons, juist zooals nu, de oogen om sluierd door een vochtigen glans, en even medelijdend boog zich uw hoofd over myn gloeiend gelaat. En zie, toen gij lachtet, verdween de afstand, de twist en mijn angst. Plotseling stond Manuel voor mij Rachel, mijn arme. diep betreurde Rachel! Zij drukte Olga's hand tegen hare oogen en weende bitterlijk. Deze ongewone zwakheid, van een- geest die steeds zooveel wilskracht getoond had en zich zoo goed wist te bedwingen, was zoo treffend, dat zij de zenuwen der jonge vrouw zeer schokte. Het schemerde voor hare oogen en zij moest zich met geweld vasthouden om staande te blyven. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1