in ie TUI Yoorflraclileii ii fle TiiiBljes Mi J. SMIT, hoeH Lanseslr. Helfler. „DE VEREENIW DAMUniK. S. J. In den OemeeQteraad. MET PLEinEB. Zevende Zomer-Concert, Advertentiën. Vrije Geref. Gemeente, TIVOLI. Zondag a.s.BAL. op ZONDAG a. s. Sprekers Jb. ZANDER eb VrieBflea. Na afloop BAL. PARK TIVOLI. in ,.Café Passage" VAN DER SOLSER. C. DENIJS. T. BLOOS. in Diamanten, Gouden en Zilveren Werken, VereeBigde Rotterdamsclie TooBeeUisteB. Kermis te den Helder. DE PRIESTER. CHARL0TTE C0RDAY, fle Jflib fier FraBscle Revolatie. best Veeren Befl, Pelnw es 2 Kussens. Gesneden GRASZODEN, Een BOVENHUIS te huur, Stoomvaartberichten. Het stoomschip Soenda is 29 Juni van Suez vertrokken naar Batavia. Het stoomschip Sumatra vertrok 30 Juni van Amsterdam naar Java. Het stoomschip Burgemeester den Tex is 30 Juni van Amsterdam te Marseille aangekomen en vertrok 1 Juli naar Batavia. Het stoomschip Prinses Wilhelmina is 30 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken. Marktberichten. Schagen, 1 Juli. 6 Paarden f 80 a f 180, 6 Stieren f 70 a f 130, 52 Geldekoeinen f80a f200, 15 Vaarzen f60 a f120, 12 nucht. Kal veren f 10 af 16, 420 Schapen f 12 a f 27, 180 Lammeren f 4 a f 7, 10 Bokken Geiten f 1 a f 8, 14 magere Varkens f9afl5, 61 Biggen f6 af 8, Boter per kop 65 a 70 ct., Kaas per kilogram 25 a 35 ct., Kip-Eieren per 100 f 3, a f 3,50, Eend-Eieren f 3,10. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 30 Juni tot 2 Juli. ONDERTROUWD: C. J. Ober, oppasser, en W. C. de Pagter. GEHUWD: J. Van Nijmegen Schonegevel, en Jonkvr. S. M. M. S. van Franckenberg en Proschlitz. P. Slort en E. Smit. C. De Boer en M. Zwier. J. Bakker en W. De Bie. C. Pool en A. Zwaai. T. W. Hutte- man en H. Woudman. W. F. H. Nung en E. Schaefergockel. BEVALLEN: T. Snel, geb. Kort, D. A. A. C. Preller, geb. Leewens, D. E. M. Dissel, geb. De Schot, Z. S. Munter, geb. Zeilmaker, D. G. Harjer, geb. Kater, Z. N. Hoogendijk, geb. Neefjes, Z. OVERLEDEN: M. Tesselaar, geb. Kra mer, 32 jaren. J. Consael, 6 jaren. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 24 tot 30 Juni. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Simon Daalder Pz. en Doortje Bakker. GEBOREN: Cornelia, doehter van Adam Kalf en Neeltje Kalf. Trijntje, dochter van Teu- nis Troost en Naantje Jongeboer. Maartje, doch ter van Kasse Zegel en Antje Dekker. OVERLEDENAntje Hin, gehuwd met Barend Gorter, 70 jaren. op Zondag 4 Juli, 's avond 8 uur in Tivoli, bij minder zachte weersgesteldheid te 21/4ure 1. Hochzeitsmarsch a. d. unvollendeten Oper. «Loreley", F. Mendelssohu Bartholdy. 2. Ouverture«Raijmond ou le secret de la Reine" Ambroise Thomas. 3. a. Aria de 1'opéra: «La Poupée de Nurembourg." A. Adam. b. Gavotte Stéphanie. Czibulka. 4. Walzer a. d. Operette: «Das Spitzentuch der Köni- gin." Joh. Strauss. 5. Ouverture: «Die Schone Galathee". Franz von Suppé. «Eine Concertreise." Grosses Potpourri. Con- radi. 7. «Le Réveil du Lion." Caprice Héroïque. A. de Kontski. Vervolg der Berichten. Omtrent de kermisvermakelijkheden kunnen we onzen lezers mededeelen, dat de schouwburg van de heeren Le Gras en Haspels reeds a. s. Maandag wordt ge opend met de opvoering van het blijspel >In den Gemeenteraad," terwijl de schouw burg van den heer A. van Lier, eerst Woensdag wordt geopend met het beroemde drama »De Priester." De oude bekende Spriet zal ook weder op de kermis niet ontbreken. Zondagavond zal men in Musis Sacrum reeds kennis kunnen maken met het flinke gezelschap, onder directie van den heer Hnbertns Klevits (in ons vorig no. was de naam van den directeur onjuist ge meld). In Tivoli zal het bekende gezel schap van den heer Stroober Maandag avond voor het eerst optreden. De Onderofficiers-Vereeniging der Zeemacht Admiraal de Ruijter", alhier, zal a. s. Maandagavond ten 6.30 in groot tenue en voorzien van de omfloerste banier en insignes voor het lokaal Musis Sacrum aantreden en vandaar naar het Adder monument gaan, om aldaar het lint dat aan de krans dier vereeniging is beves tigd, te vernieuwen. Een hulde aan noodlottig omgekomen kameraden die, vooral door de overige onderofficieren der zeemacht, niet genoeg op prijs kan worden gesteld. Een treurig ongeval had Woensdag avond aan 't Westplein plaats, 't Zes jarig dochtertje van een der kermisreizi gers, den heer Consael, geraakte te water en werd eenigen tijd daarna levenloos opgehaald. Alle moeite om de levens geesten weder op te wekken bleken vruch teloos. De smart der ouders, die hun lieveling op zoo noodlottige wjjze hebben verloren, was onbeschrijfelijk. Hedenmorgen viel uit den mast van het schip Brouwershaven", liggende in de Binnenhaven alhier, een jongeling van 13 jaar (L. T.), met het gevolg dat hij on- middelijk dood was. De schipper Berghuijs, a. b. van Zr. Ms. schip »Emma", is met 1 Juli bevor derd tot opperschipper. -Woensdag kwam alhier ter reede de Engelsche telegraafboot »Monareh," ko mende uit de Noordzee. Oudeschild, 1 Juli. De rederijkerskamer »Heije", alhier, gaf gisteren een welgeslaagde tooneeluitvoe- ring. Een aardig blijspel werd opgevoerd, dat nu en dan den lachlust bijzonder op wekte. Telen verlustigden zich na afloop der voorstelling met dansen Heden viel een werkster van een zol der in een dergarnalenkokerijenZij schijnt zich bij dien val nog al belangrijk te hebben bezeerd. Dr. M. Stam verleende spoedig zjjn bijstand aan de gekwetste. De Woensdag te Londen gehouden veiling der stoomschepen van de Stoom vaart-Maatschappij »Insulinde,"te Amster dam, is afgeloopen als volgtde»Jacatra" werd verkocht voor 24,500, de »Ma- cassar" voor 17.000. De Koning Willem III" en »C. Fel- linger" werden opgehouden. Uit Delft wordt medegedeeld dat aldaar een pasgeboren kind overleden is tengevolge van een vergissing van een geneeskundige. Een kraamvrouw wilde voor haar kind, zes dagen oud, genees kundige hulp inroepen, en zond een meisje van 13 jaar met een boodschap naar den geneesheer B. Deze, meenende dat de moeder pijnen had, schreef een morphine- drank voor, die dadelijk bij het kind den dood ten gevolge had. Het lijkje is naar 's-Hage opgezonden en vertoonde de kenmerken der vergifti ging* Uit Maastrieht wordt gemeld Dinsdag vond men in de brievenbus van het postkantoor een open biljet met de woorden Wilt ge wat naders van de vermoorde vrouw weten, ondervraagt dan de leerjongens van Pi Eijmael Ebenist." Dit biljet werd onmiddellijk aan den hoofdcommissaris van politie ter hand ge steld, waarop deze zich naar den heer Eijmael begaf en aldaar van een der leer jongens vernam, dat hij de zuster van de verslagene tot haren man had hooren zeggen: »Als ze je er nog over praten zeg dan maar dat jij het gedaan hebt." Deze man is zekere V. D., die reeds een paar dagen na het vinden der vermoorde vrouw in hechtenis werd genomen, doch weder ontslagen. Door hem was de ver slagene in een levensverzekering bezorgd. Y. D. is nog op vrije voeten, maar wordt steeds in het oog gehouden. Op den 7den Juli 1886 hopen onze geliefde Ouders CORNELIS RIJKERS en ELIZABETH MOORMAN, hunne 50-Jarlge Echtvereenifing te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen ReceptieDijkstraat H, No. 399, Helder. Eenige en algemeene kennisgeving. Op Zondag den 4en Juli hopen onze geliefde ouders WIJBE FABER IDA ELIZABET BAKKER, hunne 25-Jarife Echtvereeniffing te vieren. Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwdkinderen en i Kleinkind. Op den 3en Juli hopen wij de lSVs-JftlgG Echtvereeniging te i mogen herdenken van onze ge liefde Kinderen A. VOS en A. DE WIJN. Amsterdam, 30 Juni 1886. Uit naam hunner Ouders, 1 J. VOS. J. VOSAbbenes. Mede namens Broeders en Zusters. I Ondertrouwd J. F. B. DE WINTER en E. WINTER. 8 GHeUerage' 2 JuU 1886' Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd CORNELIS JACOBUS OBER, en van Delft, WILHELMINACORNELIA DE PAGTER, van Middelburg. Helder, 1 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd CORNELIS POOL en ANNA ZWAAL. Helder, 1 Juli 1886. Bevallen van een Zoon: G. HARJER, geb. Kater. Helder, 29 Juni 1886. Bevallen van een Dochter: T. KORT, geliefde Echtgenoote van JACOBUS SNEL. Helder, 28 Juni 1886. De ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijn hartelijken dank, ook namens ziju Echtgenoote, aan Dr. H. BITTER en Mej. DE RUIJTER, voor de vele en goede zorgen bij de moeie- lijke verlossing zijner Echtgenoote onder vonden. Ook aan Mej. CORNIELJE betuigt hij zijn innigen dank, voor de goede hulp door haar betoond. JACOBUS SNEL. Heden overleed na een langdurig en smartelijk doch geduldig lijden van ruim 5 jaren, in het Prins Hendrik gesticht te Egmond aan Zee, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader JAN PRINS, in den ouderdom van 82 jaren en 6 maanden. Uit aller naam, J. PRINS. Egmond aan de Hoef, 28 Juni 1886. Tevens betuigen wij onzen harte lijken dank aan de bestuurders van het Prins Hendrik gesticht te Eg mond aan Zee, den Heer J. VER- HUES en Echtgenoote, vader en moeder in het gesticht, alsook aan WOUTMAN, die allen gedurende dien tijd zoo liefderijk hulp en bij stand hebben verleend aan onzen geliefden Vader. Op den 21n Juni overleed na een langdurig, doch geduldig lijden, mijne veelgeliefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle Moeder, Mejuf frouw GRIETJE LAP, na een echt- vereeniging van circa 50 jaren, in den ouderdom van ruim 69 jaren, diep betreurd door ons allen. Mede namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen, S. KIKKERT. Helder, Juli 1886. (Wegens buitenlandsche betrek kingen eerst heden geplaatst. Voor de talrijke bewjjzen van belang stelling, bij onze 50-jarige Echtvereeni- ging ondervonden, betuigen wjj onzen hartelijken dank. K. MULDER. J. MULDER- Sprenkelaar. Westzaan, 2 Juli 1886. DANKBETUIGING. Hoogst tevreden over en erkentelijk voor de welwillendheid, hulp en steun van hare plaatsgenooten te Oudeschild, ondervonden in hare benarde omstandig heden gedurende zoo langen tijd, betuigt de ondergeteekende hiermede haren op rechten dank. Texel, 1 Juli 1886. Wed. H. SIKKELÉE. De ondergeteekenden betui- gen bij deze hun' hartelijken en oprechten dank, aan hunne buren, vrienden en bekenden, voor de vele hoog achtende blijken van deelneming, zoowel stoffelijk als anderszins, bewezen bij ge legenheid van hun zilveren bruiloftsfeest. Helder, 2 Juli 1886. J. DE LA FONTEIJNE en Echtgenoote. De ondergeteekenden heb ben de eer bij deze, den geachten ingezetenen van Helder en omstreken te berichten, dat van af heden de Heer G. LAGER WE IJ als vertegenwoordiger van onze Courant en Boekdrukkerij alhier opgetreden is, met machtiging namens de firma te mogen teekenen. Onder beleefde aanbeveling ter plaat sing van Advertentiën en levering van Brokwerk, verblijve wij hoogachtend, UEd. Dw. Dienaren, GEBROEDERS MÜRÉ, Uitgevers Held. Courant. Helder, 1 Juli 1886. Door het eindigen van het koopen met het recht van wederinkoop, wordt men ver zocht binnen zes maanden de verkochte panden terug te koopen, daar zij anders publiek verkocht worden. Mejuffr. DE BRUIJNE, Oostslootstraat. Helder, den ln Juli 1886. Aan Familie, Vrienden, Bekenden en Turners van >0. k. K." roep ik bij mijn vertrek naar Hilversum een hartelijk Vaarwel toe. Helder, 1 Juli 1886. A. M. MARX. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 4 Juli 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de Wel.Eerw. Heer Ds. MOETON, van Haarlem. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 51/8 uur, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. Van 3 tot 7'/, uur. Op Zondag 4 Juli 1886, 's avonds 8 nnr, bij E. KINDT, Huisduinen. Kaartjes verkrijgbaar tegen 25 ct. bij den Boekhandelaar H. A. STADERMANN, Dijkstraat, J. SMIDT,Langestraat, Helder, E. KINDT, in de Tuintjes" en H. KLEIN, te Huisduinen. te geven door het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op ZONDAG 4 JULI 1886. Aanvang }s avonds te 8 uren. [Bij minder zachte weersgesteldheid te 2 74 uur namiddags). Entróe s Heeren0.49. Dames en Kinderen ieder - 0.25. GEOOT op MAANDAG 5 JULI a. s. en volgende avonden der Kermis, door 't zoo gunstig bekende gezelschap van (Comiek HICHEL SOLSER). Gedurende de Kermis alle dagen IMI TT Z I IE IK1, In De Llndetooom Langestraat, Melder. Muziek voor den Dans, gedurende de Kermis, In het Lokaal gedurende de Kermis, iederen avond, Tevens gelegenheid voor XJOG-IES bericht zijnen geachten begunstigers, dat hg Dinsdag en Woensdag a. s., (6 eu 7 Joli) te spreken is, ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat. Gevraagd een nette Joilgoil voor de Bierbottelarjj. Adres BERKHOUT Co. Kermis te den Helder. SCHOÏÏWBnR&TEMT tfl T CENTRUM. directie Si© Kras Mnspeig. Openings-Voorstelling Maandag 5 Juli, 8 ure: Blijspel in 5 bedrijven, van Moser. Ver taald door Soranus. Dinsdag 6 Juli, 8 ure Beroemd Tooneelspel in 5 bedrijven, van Emile Augier. Vertaling van P. L. Cocïjsret. Woensdag 7 Juli, 8 ure Blijspel in 5 bedrijven, door Otto Pirndt en G. von Moser. Vertaling van Jan C. de Vos. P R IJ ZEN* 1ste Rang f 1.25. 2de Rang f 0.75. 3de -0.60. 4de -0.25. 10 Abonnementskaarten le Rang f 10. Bespreek-Bureau op de speeldagen open 104 ure. Schouwburg VAN LIER, standplaats voor „Tivoli." Hollandsch Tooneelgezelschap, onder directie van "V-A-HNT LIEE, van 't Grand Théiltrc le Amsterdam. W Woensdag 7 Juli 1886. Tot opening van het Tooneel Groot beroemd Drama in 7 Tafereelen, naar het Fransch »Le Prêtre." UW Donderdag 8 Juli 1886: Oorspronkelijk geschiedkundig Drama in 7 Tafereelen, door W. N. Peuters. De hoofdrollen zullen worden ver vuld door de Dames Wilhelmina Ellenberger, Jeanne de Groot, HuijsersRosenweldt, Maria Grader en de Heeren Veltman, Potharst, Blaaser, Hesselink en Jurgens. Aanvang 8 ure. 1ste Rang f 1.25. 2de Rang 75 Ct. 3de 50 Ct. 4de 25 10 Abonnementskaarten f 10,—. Mejuffr. HOOGENSTEIN, Dijkstraat, vraagt een nette DIENSTBODE, die met de wasch kan omgaaE. Eene fatsoenlijke burgerweduwe zag zich gaarne belast met eenige WASCH- KLANTEN van de Marine, belovende eene nette bediening. Adres BERKHOUT Co. G-evraasd een Dienstbode of Noodhulp, tegen hoog loon. Adres Berkhout Co. Verloren Een VROUWENZAK met een ZILVEREN KNIP. Die dezelve terugbezorgt bij J. MOL, Californiestraat, zal beloond worden* Wegens vertrek metterwoon naar Am sterdam ter overname aangeboden een voor spotprijs. Adres RICHTER, Spoorgr. 10 Cent per M2, A. GRAAFF, Breewaterstraat. Uit de hand te koop: KOFFIEHUIS-TAFELS. Te bevragen bij den Vendumeester B. B. BORGART. Te Huur 66B HUIS, aas, di Te bevragen HOGE, Oostslootstraat 234. van vele gemakken voorzien. Adres: P. A. THIJSSEN, Nieuwebrugst. Te üoop een nieuwe groote HANDKAR. Adres BERKHOUT Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2