Bazar. Parasols, Bazar. Bazar. Groot Mnsenm W.V.BRUINVIS TRICOT-JACQUETS, BECONCURRENT. AFGIFTE VAN GOEDKOOPE RET01BILJETTEN. ZALU, PALING eo LÜRZ, Moge mater, Kanaalweg 107. PHOTOfiRAPHIE, N. J. RINNER, ZOIERMANTELS, LltUi JAPOHSTOFFEN KATOENEN. "1 KWANT, „DE YEBEENIG1NG." TOILET-ZEEPEN BEDDEN- EN MATRASSEN-fflAGAZIJN VirtrUair bi! BEDOT &Ct. PRIMA KAPOKKEN BEDDEN. UITVERKOOP tot spotprijzen. Bazar's Kleedermakerij. S in Zwart, Marine-rood en Tabak, van af f 2,00. BAZAR. UITVERKOOP MARINE. AARDAPPELEN, Openbare Verkooping. Een aanzienlijke partij EIKENHOUT, BRANDHOUT, J. VAN WILLIGEN, HET ZENDINGSFEEST op BEECKESTEIN, bij Velzen, den 7en Juli. MUSIS SACRUM." en vervolgens iederen avond gedurende de Kermis BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN. Grand Spectacle Concert Yarié, Internationale Variété-, Spécialiteiten en Operetten-Gezelschap. Schroefstoombootdienst GEBRS. ZUR MUHLEN. Eerste Kajuit fl.50. Tweede Kajuit fl.OO. De VIERDAAGSCHE retourbiljetten DAGELIJKS te verkrijgen zijn voortaan ACHT DAGEN geldig. Wapen van Noord-Holland, Gedurende de Kermis iederen avond MUZIEK VOOR DEN DANS. Voor de eerste maal in deze stad. van ONTLEEDKUNDE, VOLKENKUNDE, ZIEKTELEER en KENNIS DER MENSCHENKIEM of EMBRYOLOGIE. Onder het bestuur van den Heer TH. CONSAEL. 3,5 0 0 Gerookte Paling, Zalm en Purmerender Metworst, DIRK VISSER, Roode en Witte BESSENWIJN. G. KROEB Sr., Koek- en Suikerkraam PALING en PormereiÈr METWORST J. SELDERBEEK. H. L. SCHRODER, Oosterhoutsche Moppen TIVOLI, DEN HELDER. Gedurende de kermis van af Maandag 5 JULI tot en met ZONDAG II JULI 50 Cents. KANAALWEG 107. 50 Cents. Variété-, Specialiteiten- en Operette-Gezelschap Directie G. STROOBER, Rotterdam. HOOFDGRACHT 72, naast de Marine-Club. Cagelljls.s geopend. KOPPEN's VERKOOPHUIS. van J. W. KAMPER, 0 355. Spoorgracht, hoek Nieuwstraat 0 355. Buitengewone goedkoope aanbieding van Een 2-persoons BED, PELUW en 2 KUSSENS, voor den spotprijs van ACHTTIEN GULDEN. Een ieder profiteere van deze gelegenheid! Hoogste onderscheiding KOPERVERF. gp Sumis, Finale VAN OEBs. IST^A-S. o - O co 5O CO O >-> i© •-1 (M GEBS, NAS. Ontvangen: een groote partij GEBS. NAS. GEBS, NAS. Finale VAN en GEBS. 0V.ia.JS. De Schout-bij-NachtDirecteur en Commandant der Marine te Willemsoord, zalonder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, op Dinsdag den 13 Juli 188#, des voormiddags ten elf ure, bjj inschrijving aanbestedende levering van ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoord, van af den dag dat de goedkeuring der inschrijving ter kennis van den aannemer zal worden gebracht, tot ultimo December 1886. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende den aannemingsprijs in cijfers en lettere per 50 Kilogrammen, en de namen en vroonplaatsen van aannemer en borgenzonder doorhalingen en bij conditiën, door den inschrjjver ondertee kend, zullen vóór of op den dag der aanbesteding, en vóór het bepaalde uur, bjj de Directie der Marine te Willemsoord moeten bezorgd zijn. Gedurende bovengemeld tijdvak wordt bet verbruik geraamd op ongeveer 17000 Kilogrammen. De voorwaarden van aanbesteding lig gen van beden tot aan den dag der aanbesteding, gedurende de werkdagen op de gewone kantooruren, ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Willemsoord, 30 Juni 1886. De Schout-bg-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE J. DE JONG. te Helder, zal op MAANDAG 5 JULI a. s., des voormiddags te 101/* uur, aan de HAUKES te Wibringen, publiek verkoopen: afkomstig van bet gesloopt wordende Barkschip »Aurora", bestaande in Eiken HUIDPLANKEN 3/9 van 15-30 voet, dito BALKEN, dito PALEN of OPLANGERS van 6 tot 8 voet, DEK- DELEN, dik 9 a 10 dm lang 30 voet, KNIEËN, STUTTEN, enz. Voorts een belangrijke partij en hetgeen meer zal werden aangeboden. Zaterdag vóór, en op den dag van ver- koop te bezichtigen. Logement en Koffiehuis De ondergeteekende maakt zijn geacbten begunstigers bekend, dat hij het Logement en Koffiehuis van Mejuffr. de Wed. VAN WIJNGAARDEN beeft overgenomen, en beveelt zich met deze beleefdeljjk aan, be lovende een nette bediening. De zaak zal voorzien zijn van een goedioopend Biljart. T. B. BLOOS. „DE VRUCHTENBOOM," \>ver Bellevue. Pas ontvangen Nieuwe, dun gesneden ZOUTEVISCH 22 Ct. de 5 ons. Nieuwe Scbotscbe MAAT- JES-HARING 10 Ct. per stak. Masazlj n in de meeste verscheidenheid en prij zen, van Gebr. D0BBELMAN. Voor winkeliers en slijters zijn de prijzen als aan de fabriek te Nijmegen. L 87. Weststbaat. L 88. PLAATSJBILLETTEN en PROGRAMMA'S voor den feesttrein zijn van 30 Juni tot 5 Juli. des avonds 6 uur, te bekomen aan bet Station te Ilelder en de tus- schenliggende Stations van de Hollandsche Spoorweg-Maatschappij. Afzonderlijke PROGRAMMA'S kosten 40 Cent; op franco iuzending van het bedrag worden zij franco door den ondergeteekende gezonden. Dit Programma en bet groote Aanplakbiljet geven verdere inlichting. H. B. BREIJER, ARNHEM, Juni 1886. Secretaris. Zondag dL JaaXI 1880 1 door het gunstig bekende HT Directeur: HUBERTUS KIEVITS, Rotterdam. Zie verder groote en kleine biljetten. Zaterdags en Zondags. ACHT OAOmiV GELDIG. MOLBHPLBIM ENTRÉE VRIJ. P. VAN WIJNGAARDEN Sr. Hen verwarre dit HUSEIIM niet met de Salon, van Wassenbeelden. Staande op 't westplein aUiler. DEZE KOSTBARE TENTOONSTELLING BEVAT MEER DAN van de meeat belangrijke inwendige stukken van het menscheljjk lichaam. Entróe SS Cent. Weder alhier op de kermis de bekende H>. Visser, met alles puike kwaliteit, tegen concurreerende prijzen. Door het drukke debiet alle dagen versche aanvoer. Onder aanbeveling, Uw Dw. Dienaar, van Purmerend. Ct* Standplaats over den Hr. KRIJNEN, gepens. Loodsscbipper, Kanaalweg. SPOORSTRAAT. De ondergeteekende bericht aan de geachte Burgers en Buitenlieden, dat hg evenals vorige jaren met zijne net ingerichte en lekkere eerste soort Amsterdamsche gerookte op de kermis zal zijn. Hij hoopt dat 't t vertrouwen, ten vorige jaren ondervonden, ook nu ruimschoots zijn deel moge zgn* Cr Standplaats Kanaalweg, Molenbrug. GROOTE SORTEERING O LASWBEK. Hoofdgracht 4b. t Yan af heden kan bg ondergeteekende worden ingeschreven op alle soorten GOUDEN, ZILVEREN en METALEN HORLOGES, VER GULDEN en MARMEREN PENDULES, REGULATEURS, KLOKKEN en alle soorten van WEKKERS, op wekelgksche afbetaling van af SO CeiltS Alle uurwerken zijn bij mg ten minste 30 procent goedkooper dan bg firma's uit andere plaatsen, welke hier agenten hebben. Ten tweede kan bij mg elk uurwerk persoonlijk worden uitgekozen. Voor elk door mg geleverd uurwerk wordt 3 jaar voor goeden gangl ingestaan. Mg tevens beleefd aanbevelende voor alle voor-1 komende REPARATIËN, welke tegen de minste prijzen worden uitgevoerd. 50 Cents SO Cents. door het hier zoo gunstig' bekende Aanving 8'/s nar. Bureau geopend 71/, uur. ENTRÉE 75 CENT. NA 11 UUR 50 CENT. Zie verder aanplakbiljetten en programma's. MagazUn van goedkoope Kinderwagens. Manden KINDERWAGENS van af f7.00. IJzeren WAGENS met KAPPEN f8.75. Goedkoope VE- LOCIPÈDES, POPPENWAGENS, KINDER STOELTJES en TAFELTJES. Reparatiën worden spoedig en billijk uitgevoerd. NIEUWmpiBI». ZILVEREN MEDAILLE, van de Internationale Tentoonstelling te Antwerpen TARR WOINSON'S Generaal-Agent voor Nederland L. F. F. SCHILLING. PAS VERSCHENEN: Polka-lied met refrein, doob TAN VR.OLXK., prijs 40 cent. Boek- en Muziekhandel. Boek-, Courant- en Handels-Diukkerjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4