't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1401. Woensdag 21 Juli 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Ad.v©rt©ntlën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 20 Juli 1886. Niet de heer A. Fiorani, machinist bij de marine, is aangesteld als 2e ma chinist bij het 4de Reg. vesting-artillerie, (zie ons vorig no.) maar de heer G. Fiorani. De gebrs. Klein, alhier, zijn aanne mers geworden voor de levering van 3000 hektoliters cokes ad cent per hekto- liter, franco te leveren in de bergplaat- Ben van het Koninklijk Instituut voor de marine. Op de voordracht voor hoofd der openbare school no. 2 te Leiden wordt door den districtschoolopziener aan den gemeenteraad o. a. voorgedragen de heer J. M. Prins, onderwijzer alhier. Aan den rijks-veldwachter 3de kl. J. H. Kelderman, alhier, is toegekend de rang van brigadier-titulair. Het Militair Blad maakt melding van een nieuwe schrede voorwaarts op het gebied van opleiding tot marine officier. Het plan bestaat om op het Zilveren Kruis een groot aantal adelborsten 1ste kl. in te schepen en hen, op den kruis tocht van dien bodem, te plaatsen onder het toezicht van een speciaal daarvoor aangewezen officier, die met hunne ver dere opleiding zal belast worden. De 2de luits. bg het korps mari niers, C. Van den Ban, L. De Jonge Oudraat en J. M. Ente van Gils, worden ingang van 1 Augustus aanstaande, be vorderd tot lsten luitenant. De collecte, gehouden op het 23ste Christelijk nationaal zendingsfeest op het landgoed Beeckensteinte Velzen, heeft t 932 opgebracht. Op Marken is de timmerman Jan Schouten overleden in den ouderdom van bgna 85 jaren. Zijo vrouw, die hij 60 jaar geleden trouwde, is ook 85 jaar oud. Hij laat verder na 14 kinderen, 43 klein kinderen en 12 achterkleinkinderen. Voor de wedstrijden, te houden ter gelegenheid der bakkerij-tentoonstelling in Augustus a. s. te Amsterdam, is het navolgend programma vastgesteld: No. 1. Sierlijkste piêce-montée. 1ste prijs f 100, 2de prijs f 50. No. 2. Hoogste en schoonst gebakken vol-auvent. Prijs f 50. No. 3. Schoonste versierde taart. Prijs f 50. No. 4. Brabantsche mop. Prijs f 25. Buren kunnen het elkander soms zoo onaangenaam maken. Donderdag avond had de bewoner eener le verdie ping van een perceel in de Utrechtsche- dwarsstraat te Amsterdam zgn woning verlaten en hiervan maakte zijn buurvrouw op de 2e, met wie hij steeds overhoop tagi gebruik, om eens duchtig wraak te nemen over al het onrecht, dat zij meende te hebben moeten verduren. Zij drong in de vertrekken van haar buur door en besprenkelde al de kledingstukken, die zy er vond, met vitriool, waardoor deze totaal bedorven werden. Of zij van hare wraakneming veel pleizier zal hebben, be twijfelen wij. De epidemie van febris typhoïdea in de gemeente Winkel heeft, volgens verklaring van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Noord- Holland, opgehouden te heerschen. Naar men verneemt, bestaat bij het Departement van marine het voornemen om op een terrein aan aen ingang van het Noordzeekanaal gebouwen te plaatsen voor de inrichting tot inschieten van tor pedo's. De krankzinnige persoon uit Itter- voort, die in den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn broeder vermoord heeft, is Vrijdagavond in een bosch nabij die gemeente met afgesneden hals gevonden, De ongelukkige heeft dus, na de gruwel daad gepleegd te hebben, zichzelven van kant gemaakt. Door de justitie te Roermond wordt een onderzoek ter plaatse ingesteld. Op 1 Juli jl. was het aantal Chris telijke scholen in ons land reeds tot 430 gestegen, terwijl er nog een tiental in aanbouw zijn. Door de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs wor den hiervan 196 scholen, die zich hg haar hebben aangesloten, met jaarlgksche toelagen van f 200 gesubsidieerd. Onder den titel Levensverzekering, eens ieders pligtc heeft de heer Dr. P. J. Hollman een brochure geschreven, waarin hij als autoriteit op het gebied van levensverzekering, een warm pleidooi levert voor die zoo hoogst nuttige instel ling. Door bevattelijkheid van taal en overvloed van bewijzen zijn gevoelen in gang willende doen vinden, is hg daarin volkomen geslaagd. De uitgevers (Herms. Coster en Zn. te Alkmaar) hebben hun nerzijds door een zeer lage prijsbetaling loffeljjk er toe medegewerkt, om het boekje onder ieders bereik te brengen. Zij hebben daardoor een nuttig werk ge daan en vooral op den weg van maat schappijen van levensverzekering, werk gevers en werkliedenvereenigingen, ligt het de verspreiding er van in de hand te werken. Wy hopen daartoe, door dit woord van aanbeveling, te hebben mede gewerkt. Eenige Belgische werklieden zgn oorzaak dat eenigen hunner Nederland- sche kameraden broodeloos zgn. Te Groningen namelijk moet de bouw der R. K. kerk gestaakt worden wegens ge brek aan Hardsteen, dat uit België moest komen, doch tengevolge der werksta kingen niet geleverd kon worden. De Amsterdamsche Diergaarde is nu ook in het bezit van de zoogenaamde eetbare vogelnestjes, die Indië zooveel oplevert en door de Chineezen ale een lekkernij worden beschouwd. Te Amsterdam is bij de uitgevers Kremmer Co. verschenen het eerste nummer van de Rijm-courant voor Neder land, die rijmt elke week voor elke stand.c De geheele inhoud, zelfs de advertentiën alles is op rijm gebracht. Een te Sneek woonachtige schipper had een jongeren broeder, die aan ver standsverbijstering lijdende was, ten einde dezen eenige afleiding te bezorgen, op de reis medegenomen naar Leeuwarden. Deze wist van een onbewaakt oogenblik, ter wijl zijn broeder op het dek was, ge bruik te maken om zich met een in de kajuit op tafel liggend broodmes een ernstige wonde in den buik toe te brengen. Te Leeuwarden aangekomen is de onge lukkige terstond ter verpleging opgeno men in het stadsziekenhuiszgn toestand is hoogst gevaarlijk. Bij kon. besluit van 6 Juli 1886 is bepaald, dat het eereteeken voor be langrijke krijgsbedrijven, ingesteld bg kon. besluit van 19 Febr. 1869 (Stbl. 21), wordt toegekend aan hen, die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen in Atjeh en onderhoorigheden in de jaren 1881 tot en met 1885. De hun deswege uit te reiken gesp draagt het opschrift Atjeh 1873—1885. Zg wordt niet gelijktijdig gedragen met de gespen, vastgesteld bij artikel 6 van het kon. besluit dd. 6 October 1874 No. 10 en bg kon. besluiten van 7 Juni 1876 No. 6 en 29 Mei 1881 No. 19. Zg die versierd zgn met een dezer drie gespen, zgn bevoegd baar te wisse len met die, welke het opschrift draagt: Atjeh 1873—1885.* Woensdag is in het Krabbersgat vóór Enkhuizen een jonge man, zoon van den beurtman van Medemblik op Amsterdam, door het overslaan van de giek over boord geAagen en verdronken Hij was pas 6 maanden getrouwd en zijne jonge vrouw deed voor pleizier de reis mee. Zij, de vader en de broeder van den ongelukkige zagen hem verdrin ken, zonder hem te kunnen redden. De wetsontwerpen tot herziening der Grondwet zgn onveranderd weder bg de Tweede Kamer ingekomen. In een der Berlijnsche gasthuizen is thans een man, die vier revolverkogels in het lichaam heeft 2 in het hoofd en 2 in het onderlijf en die toch nog alle kans beeft in het leven te bljjven. De man pleegde te Schönholz een poging tot zelfmoord en bracht den nacht op de heide door, steeds hopende aan zgn# won den te sterven. Den volgenden morgen wandelde hij naar Berlijn terug en begaf zich daar naar het gasthuis in de Ziegel- strasse. Uiterlijk was aan den krachtigen, breedgeschouderden man niets anders te zien, dan dat zijn gezicht onder de oogen was opgezwollen.. De kogels schijnen g#en van allen edele deelen geraakt te hebben, en, zooals reeds gezegd is, als er niets ernstigs bg komt, is het zeer waaarschgnlgk dat hij gene zen zal. Over de vulkanische uitbarstingen, waarvan Nieuw-Zeeland in de maand Juni het tooneel was, brengt de uit Australië teruggekeerde stoomboot »Ala- meda* uitvoerige berichten mede. Eerst kwam de Tarawera-berg in beweging en daarna volgde de geheele Paersa-keten met den Ruapeha, een krater die men reeds sedert menschengeheugenis uitge brand waande. In het geheele Auckland- lake-district is de bodem heet en bros, terwijl er hier en daar ophoogingen ont staan, waaruit dampen opstijgen. Onop houdelijk verduisteren stofwolken den hemel en verscheiden dorpen werden onder een tien voet dikke aschlaag be graven. Meer dan 20 menschen kwamen hierbij om en het vee verhongerde, omdat er niet meer te grazen was. Andere bij de uitbarsting waargenomen verschijnselen waren sterk onweder, hevige aardbevingen, zwaveldampen en een voortdurend lood kleurige hemel. Het Russische keizerrijk bezit 884 strafinrichtingenzoo groot is tenminste het aantal waarover de administratie der gevangenissen verslagen openbaar maakt. Deze instellingen herbergden op den len Januari van het vorige jaar 94,515 per sonen van beiderlei geslacht, zijnde bjjaa 8 percent meer dan het voorafgaande jaar. Hiervan bevonden zich in de gewone huizen van arrest 68,000, in de strafge vangenissen 6500, in de verbeterhuizen 8000 en in de Poolsche gevangenissen 8000. Het aantal vrouwelijke gevange nen bedroeg minder dan 10 percent, maar in Polen steeg haar aantal tot wel 16 percent, mogelijk wel omdat de vrouwen zich daar meer bemoeien met staatkun dige woelingen. Ongeveer drie kwart millioen arrestatiën worden in Rusland in den loop.,van een jaar gedaan. Eerstdaags komt voor bet Hof van gezworenen in Henegouwen het proces in behandeling tegen 18 personen, die als hoofdschuldigen aan het vernielen en in brand steken der groote gla fabriek van Baudoux te Jumet, op 26 Maart 11. vervolgd worden. De akte van beschul diging, een ljjvig stuk van de hand van den advocaat-generaal Janssens, tracht te betoogen dat er in komplot ge handeld is; dat toch de oorzaken der groote werkstaking in Maart 11. alleen te zoeken zgn bij de steenkool-industrie; dat de werkstakers dan ook aanvankelijk uitsluitend onder de mgnwerkers te vinden waren, en dat de redenen hunner opge wondenheid en ontevredenheid de glas blazers onverschillig hadden gelatendat echter dezen slechts van de ontstane agi tatie hebben gebruik gemaakt om aan hunne ontevredenheid over het nieuwe stelsel, door den heer Bauddui in zijne fabriek toegepast (dit stelsel - wordt ge noemd le fonr a bassin), lucht te geven, en daarom de door het land trekkende benden werkstakers naar de fabriek heb ben geleid, teneinde deze door hen te doen vernielen en verbranden. Het Open baar Ministerie betoogt zelfs, op grond van in de instructie gebleken feiten, dat de glasblazers met >helschen ijver* de plundering geleid en er voor gezorgd hebben, dat de vernieling der fabriek volkomen zou zgn. Wordt bij de openbare behandeling dezer omvangrijke zaak de juistheid dezer opvatting bewezen, dan wacht den be schuldigden stellig een zware straf. Rinaldo Rinaldini als balletdanser is zeker iets ongewoons. Zooals uit Parys wordt gemeld, is voor korten tijd een be kende balletdanser van een der voornaam ste schouwburgen daar, gearresteerd, juist op het oogenblik, dat hg met zgn ge liefde bet tooneel dacht te verlaten. Deze balletdanser was Luca Recia in eigen per soon, de man, die in het bekende Accol- tellatorie-geding, dat in Ravenna plaats greep, en in geheel Italië buitengewone belangstelling wekte, in zgn tijd een be langrijke rol had gespeeld. Hg ontkwam toen onder een valschen naam. Nu is hij weer gearresteerd en zal worden uitge leverd. Hij zal te Ravenna niet minder dan 16 moorden te verantwoorden hebhen. Voor het Gerechtshof te Ancona is thans een rechtsgeding Lu behandeling, dat door ge heel Italië zeer de aandacht trekt. Het staat in verband met den grooten diefstal in 1878, ten nadeele van de Italiaansche bank gepleegd. De bank moest een som van 6,400,000 francs van Ancona naar Genua verzenden, en deed dat, op hare gewone manier, door nl. hare bedienden zeiven het geld naar de plaats der bestemming te doen brengen, in drie valiezen, welke zij bij zich droegen, alsof daarin hun gewone bagage ras. Nn had een geheim genootschap, zooals nog iltijd in Italië bestaan, dat onder den Bchijn van politieke doeleinden te hebben allerlei diefstallen pleegde, zich in verbinding gesteld met de be dienden, aan wie het overbrengen van het geld was toevertrouwd. Er werd een valies gemaakt, volkomen gelijk aan die, waarin de bank het geld liet overbrengen. Dit werd met waardeloos papier gevold, aan het spoorwegstation, door Baccarini, het hoofd van het genootschap, schijn baar onopgemerkt, verwisseld voor het best ge vulde der valiezen, dat 2,400,000 fr. bevatte, en eerst bij de opening te Genua, kwam de diefstal aan het licht. Intusschen hadden Bac carini en zijn voornaamste medeplichtige, Gover- natori, zich nit de voeten gemaakt met den buit, waarvan zij ieder een millioen namen, en het overige verdeelden onder hunne helpers. De bedienden der bank werden natuurlijk in hechtenis genomen. Baccarini wist zieh echter aan de nasporingen der politie te onttrekken; hij verborg zich zelfs geruimen tijd te Ancona, in een hnis naast het politiebureau, waar hij, aan de gevolgen zijner vrijwillige gevangenschap, overleed. Governatori werd door zijn eigen vrouw wie hij wat al te jaloersch was verraden, en veroordeeld tot 8 jaren dwangarbeid. Hij, zijne vrouw en de advocaat Lopez bekend o. a. als de verdediger van prof. Sbarbaro zijn de hoofdpersonen van het thans aanhangige proces. In het geheel zijn er 16 beschuldigden, waar onder vier vrouwen. Governatori had indertijd Lopez tot zijn ver dediger gehad. Hij bekende den advocaat zijn diefstal en beloofde hem 100,000 lire als bij vrijgesproken werd, en 50,000 in het tegenover gestelde geval. Hij vertrouwde het gestolen millioen aan zijn vrouw, Argenide, toe, en deze gaf het weder in bewaring aan Lopez, bun rechtsgeleerde raadsman, die gaandeweg een al te vertrouwde vriend van haar geworden was. Lopez gebruikte dat geld ten eigen bate en maakte er goede sier van. Zijn weelderige leef wijze trok lang de aandacht, en eindelijk werd hij eenige jaren nadat hij door den veroor deelde Coccapieler formeel was aangeklaagd in hechtenis genomen. De koopman Lorenzotti, in het vorige proces vrijgesproken, is thans opnieuw in het geding betrokken. Lopez verklaarde den reehters dat een geheime verbintenis hem verbiedt, de volle waarheid te openbaren. Er is een door hem geteekend stuk, waarin hij verklaart, het geld van Argenide Governatori in bewaring ontvangen te hebben. Als de echtheid daarvan bewezen wordt, is dat een sterk bewijs van zijn schuld. De Koningin-Moeder van Beieren zal aan den otver van het Starnberger- rneer, op de plek waar haar zoon, Koning Lodewijk, zich verdronken heeft, een ka pel laten zetten. Die kerk wordt voor een gedeelte in het water gebouwd. Eene elegante jonge dame is tus- schen Simbach en Weenen uit een slaap wagen gevallen. De trein stopte onmid dellijk. Gelukkig bleek zg niet gevaar lijk gewond! De stoomboot Salier van de Nord- deutsche Lloyd heeft de 14 Juli Bremen verlaten met bestemming naar Australië, De tweede groote lijn voor den mail dienst tussehen Duitschland en de verst- afgelegen oorden der wereld is dus ge opend. UIT HET DORPSLEVEN. In 't midden van het dorpje, Daar waar het kerkje staat, Ligt ook de dooden akker, Zoo vlak maar aan de straat. Daar rusten op het kerkhof Geslachten reeds bijeen. Nog kortlings trok men droevig Er met een lijkstoet heen. Een aardig, vroolijk knaapje, Der oudren lust en vreugd, Was plotseling ontslapen, In 't bloeien van zijn jeugd. Zijn makkertjes betreurden Den kleinen, dooden vrind, Die bij de dorpelingen Alomme was bemind. Een week slechts na zijn sterven Was 't kermis in het oord, En werden er de tonen Van de muziek gehoord. Een orgel draaide lustig Een walsje voor de jeugd; Die, dra tot dansen vaardig, Rondzwierde vol van vreugd. En wijl het orgel speelde In 't midden van de straat, Danste op den doodenakker De jeugd, met blij gelaat. W. M. Tz. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur Zou ik voor het onderstaande om een plaatsje mogen verzoeken in uw veelgelezen blad, u bij voorbaat dank zeggende. Nt afloop der Kermis* De jaarlijks terugkeerende Jaarmarkt of Kermis is weer achter den rug en hebben wij in die oogenblikken dien wij er noodzakelijk op moesten doorbrengen, weder menig ergerlijk tooneeltje kunnen gadeslaan en, kwam deze vraag bij mij in gedachten, heb ik nu te doen met een hoop zinncloozen, of moest al dat ge tier, gevloek, gevecht, gezuip, (de drankwet schijnt in zoo een week ook wel buiten wer king gesteld te zyn) en verder de liederiykste taal toonen dat men volop genoot, dan roep ik die zoogenaamde feestgenooten toe, gij be gaat aan u zelf een zedelijken moord en moet men zich schamen over een groot deel anders zoo fatsenlyke plaatsgenooten, en dan zit het er bij de burgerij nog zoo aan, om in dio week het geld zooveel en spoedig mogelijk, maar weg te gooien, ik denk de naweeën komen achteraan, en ook menig zucht zal de kermisweek achtervolgen, want hoevele ouders moeten zich over het gedrag van hun kinderen niet schamen en hoeveel ouders geveu aan hun kinderen een lichaam-, ziel- en zedebe- dervend voorbeeld. (De feestweek is nu voorbij dus denk er nu maar eens over na, en wat is hier nu tegen te doen ditdat het gemeentebestuur het kloeke besluit neme en schatte de kermis af. Indien' zij dit deed vervulde zij een grooten en billijken plicht tegenover de ingezetenen, want de Kermis of Jaarmarkt heeft geen recht van bestaan meer, getuige het voorbeeld van Amsterdam, Den Haag en zooveel andere plaatsen, en werden wij van een feest? ver lost dat velen met zorg en kommer tegemoet zien en bleef veel geld op dien tijd onnut be- besteed in de gemeente. Welke vereeniging of genootschap wil de zorg op zich te nemen om een adres te laten circuleeren bij de ingezetenen om den Gemeen teraad te verzoeken daartoe het besluit te Nieuwediep, 15 Juli '8 N. N.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1