't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1402. Zaterdag 24 Juli 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent- Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JULI, (Hooimaand), 51 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 12 m. Onderg. Zondag 25 Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vrydag 30 Zaterdag 31 7 u. Nieuwe Maan. HELDER, 23 Juli 1886. Dinsdagavond bood de fraai ver lichte tuin van Tivoli een vroolijk en levendig tooneel. Tuaschen de groene boomen zag men een menigte kraampjes en tenten, een draaimolen was in be- weging en in de avondlucht klonk hier en daar de kermismuziek. Bovenal hoorde men 't concert van pseudo Duitsche muzikanten, die heel aardig 't bekende karmislied >0, mijn SusannaU bliezen. Voeg hierbij nu eenige honderden be zoekers, zoo klein als groot, en ge waandet u weer verplaatst in de kermis- week. Een Panorama, menagerie, museum van antiquiteiten, koekkraam, speelgoed- kraam, schiettent, ja zelfs kramen met olie bollen en zuur brachten 't hare bij om de illusie te verhoogen. Om niets te vergeten, de alom bekende schelletjesman vergezeld van een zigeunerin, liet ook hier zjjne vroolijke muziek hooren. Hot was die kermis daar als door een toover- slag ontstaan? Dat was 't werk van 't college »Entre Nous,« onder leiding van den hfeer v. d. Ordel, en we erkennen gaarne 't heeft eer van zijn werk gehad. Naar we vernamen, hebben de heeren A. Bels, J. Bethlehem en J. P. Valter krachtig en belangeloos hunne hulp bij den ar beid verleend. Behoorlijk werd de kermis door den president van 't college in- en uitgeluid. Daarna werd er Café-Chantant in de groote zaal gegeven en eindelijk 't feest met een bal besloten. Vooral brengen we een woord van hulde aan de medewerkende dames, die aan 't geheel zulk een feestelijke stem ming wisten te geven. Aan de bemanning van de sloep Pollux, stuurman H. Groenedijk, werd ieder f 130 uitbetaald voor het binnen brengen van ean schip, dat in volle zee geheel verlaten was aangetroffen. Maandagavond sloeg te 9 uur in den Amstel, een bootje, waarin vier jonge lieden zaten, om. Ondanks de toegescho ten hulp konden maar twee gered worden. Beide anderen verdronken. Zondag gaf zich te Amsterdam bij de politie een man aan, die op de Nieuwe Heerengracbt een ruit bad ingeworpen. Wanneer dit misschien niet genoeg was, om onder dak te komen, verzocht hg nauwkeurige opgave van het aantal glas ruiten, dat hg dan nog zou moeten in werpen, om behoorlgk te worden gehuis vest. De verschillende Nederlandsche zen- dingsvereenigingen hebben over 1885 de som van f 247,694.95 ontvangen. Daar entegen waren de uitgaven f 287,373.34, nadeelig saldo f 39,678.39. Het Noordpoolscheepje Willem Ba- rents is op de jongste veiling aangekocht voor rekening van den heer W. Sebbelee, scheepsbouwkundige, eigenaar van de werf VredenhofF, Hoogte van den Kadijk, te Amsterdam. Naar men verneemt is van verschillende zijden daarvoor reeds een bod gedaan, o. a. door den heer Grant, den bekenden Poolreiziger, die een der expedi- tiën heeft medegemaakt. De eigenaardige inrichting van het scheepje moet echter nogal eenige moeielijkheden opleveren om het voor andere doeleinden dan een pool expeditie in te richten. Nu echter de lust om verre landen te zien en daar veel van te verhalen meer en meer aanwakkert, zou er wellicht een zee-Lissone" kunnen opstaan om met de Willem Barents pleiziertoohtjes te orga- niseeren naar Schotland, Noorwegen enz. voor dat doel is het scheepje uitstekend geschikt en het zou tevens voor onze vloot behouden blijven. Naar men aan het Dagblad mede deelt, is 11. Zaterdag, in de Lage Nieuw- straat te 's-Gravenhage een oude vrouw in een woning binnengelokt, waar een zg. »betjoend« kind ziek lag. Toen werd zij door eenige vrouwen deerlijk mishan deld. Het oudje begreep niets van de zaak en verloor bgna het bewustzijn. Van het gebeurde is bij de politie en justitie aangifte gedaan. De voorloopige aanhouding van v. D., beschuldigd van moord op zijn schoon zuster, vrouw Claessens, is door de va- cantiekamer der rechtbank te Maastricht bevestigd. Men schrijft uit Hoogkarspel van 20 Juli: Iu den afgeloopen nacht werd men hier omstreeks half twee door een donder slag gewekt, die gevolgd werd door een stilte, welke naar gissing vijf minuten aanhield. Eensklaps verhief zich toen een wind, vergezeld van regen, die bgna een wolkbreuk kon heeten, terwijl de bliksem onophoudelijk de lucht door kliefde. Het was een rreeselgk weer, en elk oogenblik vreesde men dat het dak zou instorten of worden weggeslagen. De donder vergrootte daarbij den angst en hield ons een klein kwartier in doodelijke spanning. Bij het daglicht blijkt, dat een hoos hier is overgetrokken. Op verscheidene akkers werd het karweizaad, dat op hoopen stond, in de sloot geworpen. Yan een hektare weiland werd het hooi weg genomen, alsof de hark het had schoon gemaakt. Yan een nieuw boerenhuis is de schoorsteen door het dak in de kamer geslingerd. Er zijn boomgaarden, waar alle boomen scheef of los gewaaid zjjn. Bij de verkiezing te Amersfoort voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal zijn 2507 stemmen uitgebracht. Gekozen isMr. L. W. C. Keuchenius (antirev.) met 1255 stemmen. Op Jhr. J. E. Huydecoper van Nigtereght (lib.) waren 662 en op Mr. R. J. Graaf Schim- melpenninck van Nijenhnis, candidaat der katholieken, 589 stemmen uttgebracht. Het moet te Madrid ontzaglijk warm zgn in de laatste dagen. De ther mometer wees Zondag 43° C. (ruim 109® Fahrenheit) in de schaduw aan. Er kwamen een paar gevallen van zonnesteek voor. In de prairieën van Kansas werd kort geleden een tooneel afgespeeld, dat aan den slaatsten der Mohikanendoet danken. Een zeventienjarige knaap, de jager John Gay, uit Kansas, had zich bij een expeditie tegen de Roodhuiden aangesloten. De troep zorgde voor haar eigen onderhoud onderweg, door de jacht. Eens geraakte de knaap, een buffel ver volgend, van zgn tochtgenooten verwij derd, zgn paard viel in een kuil en ver stuikte zich een been. John Gay begaf zich te voet op weg om het bivouac weer op te zoeken en was op den goeden weg, toen een bende van 30 Indianen hem den terugweg af sneed. Eenigen werden als wachtposten geplaatst, de anderen naderden hun slacht offer in een cirkel. Gay was goed ge wapend, met buks en revolverde Indi- m, dit ziende, naderden hem niet, maar vuurden op een grooten afstand op hem, tot hij een deel van zgn kruit zou verschoten hebbeu. Gay posteerde zich met den rug tegen de rots, en schoot eerst zgn kreupel paard dood, opdat dit hem als bolwerk zou dienen. Achter deze verschansing vuurde hg met veel geluk en trof verscheidene Indianen of hun ponies. Toen eenigen der Indianen naderden, teekens makende alsof zij wilden parle- raenteeren, bleef Gay, die hun listen kende, toch vuren, intusschen steeds uit ziende, of zijne kameraden hem niet kwamen helpen. Deze hadden hem nog niet eens gemist. De grond der prairie was zeer oneffen, zoodat eenige Indianen, op den buik kruipend, hem intusschen naderen konden en hij door drie kogels tegelijk getroffen werd. Een revolver schot klonk nog; Gay, wetende hoe de Indianen hun slachtoffers folteren, had, toen hij zag dat alle hoop verloren was, ten slotte zich zelf gedood. Een van de later gevangen genomen Indianen ver haalde dit alles aan den kommandeeren- den officiereenige dagen later vond men Gay's lijk, gescalpeerd en afschuwe lijk verminkt. Mijnheer, mevrouw en de kleine. Te Parijs verscheen dezer dagen een echtpaar voor den rechter, dat echtschei ding verlangde. De man, een eerzame rentenier, Duchamel geheeten. kon niet verdragen dat zijn vrouw verslaafd was aan het gebruiken van snuif. Wanneer ik dus klaagde hg mijn geliefde Céleste 's avonds den nachtkus geef, lig ik uren wakker, daar ik niet slapen kan van het niezen. Ik ben be reid haar een behoorlgk jaarlgksch inko men te geven, wanucer zg mg vrijlaat doch één verzoek heb ik ons eenig kind is een zoon, die derhalve den vader moet worden toegewezen. Mevrouw Duchamel was echter van een ander gevoelen. »Het kind zeide zij behoort aan de moeder. Het heeft behoefte aan vrouwelijke verpleging. Derhalve, mijnheer de rechter, verzoek ik u mijn zoon aan mij toe te wijzen." De rechter wil den strijd niet heslissen, maar zegt: Wanneer de jongen ouder dan 14 jaren is, kan hij zelf kiezen, wie van u beiden hg wil volgen." Onmiddel lijk vliegt mevrouw naar buiten, terwijl zij uitroeptHet kind staat aan de deur. Ik zal het halen." De deur gaat open en op den drempel verschijnt een dragonder-officier, die ruim 5 voet meet. Eerst omhelst de zoon zijn vader, daarna zijn moeder en antwoordt dan op de vraag des rechters, bij wien hg wil blgven: »Noch hij papa, noch bg mama, maar bg Roosje mijn meisje." De rechter kan er niets meer aan doen en beproeft de beide echtgenooten te ver zoenen. Deze poging gelukte boven ver wachting. Mevrouw Duchamel verbond zich om het snuiven op te geven, haar man sluit haar berouwvol in zijn armen en de dragonder-officier gaat heen, terwijl hg uitroept: »Mijn verloofde wacht mij. Adieu.". Yóór eenigen tgd vestigde zich te Pargs zekere Ramond als juwelier. Hij huurde een kamer en wist van winkeliers in goud- en zilverwerken edel metaal ter verwerking, van particulieren kleinodiën tot herstelling te krijgen. Eindelijk toen zgn klanten al te ongeduldig werden ver dween hij meteen gezamelijken buit van 200,000 fr. Op den 26sten Juni is bij Napels een zonderling geval voorgekomen. De reusachtige schoorsteen van den Yesuvius is over een uitgestrektheid van ruim 50 meter gedeeltelijk ingestort, waardoor het lagere gedeelte is verstopt geraakt. De prop, daardoor gevormd, zat zoo vast en sloot den wijden schoorsteen daar beneden zoo dicht, dat de eerste rook- en damp- zuil niet vroeger zich een uitweg heeft kunnen banen dan op den 2deu dezer maand. Toen de prop niet meer sloot, vlogen onmiddellijk na de eerste rookzuil duizenden bg duizenden gloeiende steen- brokken groot en klein, in de lucht, on middellijk gevolgd door een nieuwen la vastroom, die in de richting van Offajona langzaam bergafwaarts gleed. Te Londen in Queens Bench is voor rechter Mathews een zonderling geval be handeld. Als eischer trad op Lord Ho- ward de Walden, gedagvaard waren de hh. Oakley, Somerset en Kenelly, die men moderne zeeroovers zou kunnen noemen. Zij bestelen echter niet op den Oceaan vreemde schepen, maar hun eigen passa giers. Zij bezitten een snelzeilend jacht, de Tylburnia, en adverteerden een plei- zierreis daarmede rondom de wereld. Men zou overal gelegenheid hebben tot jacht avonturen en tot het bezichtigen der merkwaardigheden. Onder de passagiers bevond zich ook Lord Howard de Wal den, wien tegen betaling eener som van 200 pond al de genoegens van het zeil tochtje beloofd werden. De Tylburnia ging behoorlgk onder zeil. Maar reeds in Gravesend deserteerde een deel der equipage. Te Plymoutk bleef het jacht acht dagen liggen. Te Gibraltar maakte zich de kassier uit de voeten. Te Madera kreeg men twist met de douane en het jacht ging, door de kogels van het fort vervolgd, onder zeil, zonder versch water ingenomen te hebben. Te Barbados verdween de kok, en toen Lord Howard de Walden tot den eigenaar van het schip eenige vertogen richtte en zich eenigszins minachtend uitdrukte om trent de soort en de manieren van de dames aan boord, werd hg op het dek afgeranseld. Tengevolge hiervan verliet hij met an dere passagiers het schip, en keerde op eigen kosten naar Londen terug, waar hg een der eigenaars voor den rechter daagde. De rechtbank kende hem 90 pond scha devergoeding toeop de Tylburnia is in tusschen te New-York beslag gelegd. Zaterdag 17 en Maandag 19 dezer zouden voor het Gerechtshof te Great- Yarraouth weder twee zaken behandeld worden van geschillen tusschen Engelsche en Nederlandsche visschers, tijdens de trolvisscherij in de Noordzee. De ver tegenwoordigers van den Board of Trade waren Vrijdagavond van Londen naar Yarmouth vertrokken om de verdediging van de Nederlandsche visschers op zich te nemen doch de Hollanders, die als ge tuigen moesten optreden, verschenen niet zg schijnen op het oogenblik ter ha- ringvisscherij te zijn en de behande ling van de beide zaken werd Dinsdag of Woensdag zou de Magistraat beslissen of zij opnieuw, en alsdan wan neer (waarschijnlijk in December), in be handeling zouden worden genomen. Een groot dieven-rechtsgeding is nu sedert eenige dagen voor het gerechtshof te Parijs in behandeling. Het betreft de bende van La Villette, die in de voor steden van Parijs een groot aantal in braken en diefstallen pleegde. Deze bende moet uit 80 of 100 leden bestaan, zonder de talrijke helers van het gestolene mede te rekenen. Er zgn echter slechts 22 in handen der politie gevallen. De beschuldigden, waaronder 3 vrouwen, zijn allen tussohen de 18 en 25 jaren oud. De opgeroepen getuigen zgn 310 in getal. Men weet hen haast niet te bergen. Aan de beschuldigden worden 325 dief stallen ten laste gelegd. De behandeling der zaak zal minstens 14 dagen duren. De gezworenen zullen niet minder dan 1500 vragen te beant woorden hebben. Twintig advocaten tre den als verdedigers op. Zondagavond omstreeks halftien is een hevige brand uitgebarsten te Esschen over de Belgische grens zes huizen en een schuur zijn een prooi der vlammen geworden. Van de inboedels is zeer wei nig gered. Alles was verzekerd. De oorzaak is onbekend. Mrs. Elizabeth Raden te Edinburg treedt voor haar King Charles Hektor, als klageres op tegen het plichtvergeten ka mermeisje Mary Wollnes. Hektor zit in vol ornaat naast zijn meesteres en beseft zijne waardigheid. Zgn dekkleedje is met goud geborduurd. hij heeft een zilveren ketting oui den nek en draagt een juweelen ring aan zijn rechtervoorpoot. Roerend verhaalde Mrs. Raden de tra gische geschiedenis van haar lieveling. Sedert een jaar is Mary in mijn dienst en eiken morgen gaf ik haar een shilling om voor Hektor vleesch en worst te koo- pen. Sinds langen tijd bespeurde ik, dat Hektor, voorheen zoo aristocratisch van manieren, zich eensklaps allerburgelijkst gedragen ging. Als ik at, bedelde hjj onophoudelijk, ook ondernam hij rooftoch ten bij de buren en kaapte mij het eten van de schotels. Eindelijk begreep ik, dat de arme hond slechts zijn maag gehoorzaamde, terwijl de afschuwelijke Mary voor den shilling niet hem, maar zich zelve iets kocht, zoodat Hektor een jaar lang hongerig naar bed is gegaan. Ontsteld liet ik hem wegen en constateerde een verlies aan gewicht van anderhalf kilogram. Nu is hij door mijn zorgen hersteld, maar ik hoop, dat men de gewetenlooze zoo streng mogelijk zal straffen. Mary voerde tot haar verdediging aan De hond kreeg vleesch en ik niettoen heb ik de rollen verwisseld. De hond luierde den geheelen dag, ik moest kokeu, schrobben en boenen hij kou vasten, ik niet." De rechter meende onder deze verzach tende omstandigheden de gewenschte »zoo streng mogelijke" straf niet te moeten uitsprekeu, en veroordeelde Mary Wollnes, wegens verduistering der ontvangen gel den, tot een gevangenisstraf van 14 dagen. Hektor achtte de straf veel te licht, want hij begon te brommen, liet de tan den zien en wilde den rechter te lijf, zoodat hij door zijne, evenzeer veront waardigde meesteres, moest worden in toom gehouden. De diefstal op Klein Berkenrode. Ch. A. van Batum, R. J. Damen en Herm. Kollaard, allen geboren en vronende te Haarlem, beraeht door bovengcnoemden diefstal, stonden jl. Dinsdag voor het Hof te Amsterdam tereebt. De beschuldigden D. en E. hebben bij hunne verschillende verhooren bekend schuldig te zijn aan al de bun ten laste gelegde diefstallen, maar tevens opgegeven, dat zij de feiten met hun drieën gepleegd hebben. Zij bekenden tot vier malen toe in den zomer op de door den heer G. J. Holtz bewoonde villa Klein Berkenrode geweest te zijn in de maand Maart jl., en daar gestolen te hebben. Den eersten keer hadden zij zich den toegang tot die woning verschaft door te klimmen op het dak van de schuur, van waar zij zijn overgestapt op de goot van het buis, Van B. sloeg toen het glas van een dakvenster in, waardoor hij het knipje van de binnenzijde kon bereiken, zoodat het raam kon geopend worden, waardoor zij naar binnen zijn gegaan. Nadat zij licht ontstoken hadden, hebben zij boven en beneden alles doorzocht en vonden den sleutel van de achterdeur, waarmede zij zich bij hunne volgende diefstallen toegAng tot de villa verschaft hebben. Zij borgen o. a. eenige fles- schen wijn in een boscbje in het begin van den Hout, verkochten eenig goed bij een uitdrager in Amsterdam en hadden in de mestvaalt van den heer Dyserinck een blauw glas, en eenige kopjes en schoteltjes weggestopt. Bij hun tweede bezoek in de woning ontvreemdden zij drie kus- sensloopen, en eene peluw met veeren gevuld. Zij verkochten dit goed en de opbrengst werd verdeeld. Bij hun derde bezoek namen zij een karpet en een beddenzak met veeren mee. Bij kun laatste bezoek op den 27 Maart werden D. en v. B. gegrepen juist toen zij zich wilden verwijderen. Besch. v. B. hondt vol dat bij bij de diefstallen voor 27 Maart niet is tegenwoordig geweest. Den lautsten diefstal heeft hij bekend. 14 Getuigen zijn gedagvaard. De heeren Crommelin, vader en zoon, hebben veel tot de arrestatie der beschuldigden bijgedragen. De schilder Stibbe kwam hen op Zaterdag 27 Maart des avonds ten ongeveer half negen uur waar schuwen, dat hij licht had gezien door een der jaloeziën voor een der kleine raampjes boven de warande, waarop zij, begrijpende dat er onraad was, er dadelijk zijn heengegaan. Bij Klein Berkenrode gekomen, hoorden zij aan het leven dat er menschen in huis waren; terwijl zij nu aan het overleggen waren, op welke wijze zij de dieven zouden overvallen, hoorden zij op eens geritsel in het boscbje, waarop de zoon ijlings naar die plaats ging, Damen bij zijn kraag pakte en hem den ouden heer Crommelin overgaf,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1