M is de /.OMKiï CONCERT DANS-GURSOS, Tiende Zomer-Concert, Advertentiën. 50 jaar in ilen EcMzjjn vereenlai TIVOLI. Zondag a.s.BAL. „Ontwaakt bij Tijds." Aai fli Leflen der Hen M, Vrije Geref. Gemeente, Burgerkring Harmonie. M U SIS S AC RUM Zondag a. s. BAL. WmwM MUZIEK VOOR DEN DANS ip ZATÏBMS tl ZONDAG tl 7% ur, A. J, BOHLEN. Gezonken Vischschuit. bekwame Dienstbode Een bekwaam Timmerman, welke D. zoolang vasthield, tot de politie kwam. Intusschen zag de heer' Crommelin Jr. een ander persoon in de richting van Haarlem vluchten, welken hij achterna is geloopen, en bij Oud- Berkenrode heeft ingehaald, waar hij hem heeft aangegrepen. Een ernstige worsteling is daarop ontstaan. De aangehoudene, zijnde van Batum, wilde daarop over een sloot springen, doch viel er in. De heer C. sprong nu zelf over de sloot, haalde v. B. er uit, waarna de worsteling op het land werd voortgezet, tot eindelijk de heer C. hem meester bleef, hem dwong achter het hek om te klimmen ten einde weer op den weg te komen en hem zoo naar Klein Berkenrode heeft teruggebracht, waar hij hem aan de politie overgaf. De beide beschuldigden D. en v. B. waren beiden deerlijk gehavend, v. B. had een paar blauwe oogen eu een wond op de hand, terwijl D. wiens jas geheel gescheurd was, een wond aan den hand had. De beschuldigde H. Kollaars werd gevangen genomen in den hooi berg van Eeyr aan het Houtplein te Haarlem. Het O. M. waargenomen door mr. Jolles, meent dat de schuld wettig en overtuigend is bewezen en requireert eene gevangenisstraf voor den tijd van 5 jaren voor den eersten besch., twee jaar cel voor den tweeden en 4 jaar correctie voor den derden. De verdedigers mr. W. Boot en mr. G. Brou wer wijzen het Hof op eenige verzachtende om standigheden. ii 11 Vergadering van den Raad der gemeente Helder, op Woensdag 21 Juli 1886. Voorzitter de heer mr. K. J. C, Stakman Bosse. Tegenwoordig zijn 15 leden; afwezig de hh. Hordijk en Tinkelenberg. De tribune is tame lijk bezet. Ma de opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goed gekeurd. Door den Secretaris binnengeleid, legt de heer J. Verfaille, tot lid van den Raad gekozen, de gevorderde eeden af; hij wordt door den Voor zitter met zijne benoeming geluk gewenscht en neemt zitting. Op voorstel des Voorzitters wordt besloten, dat de agenda voor deze vergadering zoodanig zal worden gewijzigd, dat eerst mededeeling zal ge- schiedeif van de ingekomen stukken en dat daarna de bezwaarschriften tegen aanslagen iu den hoofdelijken omslag zullen worden in be handeling genomen. Voorlezing geschiedt van1een brief van den Schoolopziener in het district Haarlem, in houdende aandrang om ten spoedigste over te gaan tot het verbeteren van die schoolgebouwen in deze gemeente, die daaraan zoo groot be hoefte hebben, en 2. een schrijven van den In specteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in deze provincie, die daarin wijst op de groote en talrijke gebreken, die de lokalen der Gemeente scholen No. 3, 5 en 6 aankleven, met opgaaf van hetgeen z. i. zou kunnen cn moeten ge schieden om hierin op afdoende wijze verbetering te brengen, 't Woonhuis van het Hoofd der Gemeenteschool No. 3 wordt mede, als schadelijk voor de gezondheid der bewoners, afgekeurd. De Inspecteur beveelt B. en W. aan om ten spoedigste voorstellen tot verbetering bij den Raad in te dienen. Deze stukken worden na de voorlezing met het advies van den Gemeente- Bouwmeester, in handen gesteld van de Com missie voor Gemeentewerken, om dan in eene volgende zitting, gesteund door de noodige voor lichting, te dezer zake eene beslissing te nemen. Daarna geschiedde voorleziug van een brief van HH. Gedeputeerde Staten, houdende opmer kingen over een paar Politie-verordeningen, die in de laatstgehouden zitting van den Raad bij voortduring van kracht zijn verklaard. Volgens den inhoud van dien brief, blijkt het noodig, om bedoelde Verordeningen, zijnde die op de uitoefe- fening van het uitdragers-beroep en die op de straten en wegen in deze gemeente, thans in haar geheel opnieuw te arresteeren. Dienover eenkomstig wordt gehandeld. Enkele opmer kingen van den heer Korver worden daarbij door den Voorzitter beantwoord. Dc heer Korver wilde het bepaalde omtrent de uitdragers zoo danig verscherpt hebben, dat uit de registers van de winkeliers die recht tot wederinkoop verleenen, ook aan de politie kon blijken voor hoeveel geld de goederen weder werden ingekocht, en ten aanzien van den ouderdom der personen, die een rij- en voertuig mogen besturen, wilde hij den ouderdom van 16 in dien van minstens 14 ja ren veranderd hebben, voor jongens welke kleine brood-, hand- of melkwagens besturen. De heer Kor ver nam echter genoegen met de verzekering d< Voorzitters, dat na 1 September a. s. eenealge- heele herziening der Politie-verordening moet plaats hebben, 't geen noodig is met het oog op de invoering van het nieuwe strafwetboek- De navolgende mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen: 1. dat HH. Gedep. Staten hebben goedgekeurd de af- en overschrij vingen op de begrooting voor 1885, waartoe in de vorige Raadszitting is besloten; 2. dat ge meld collegie mede heeft goedgekeurd den ver koop van grond in de Pijlsteeg, aan den heer J. Korff, waartoe mede in die zitting werd be sloten; 3. dat aan den heer H. Daarnhouwer eervol ontslagen als Hoofd der Gemeenteschool No. 5 alhier, een jaarlijksch pensioen ad f1267 is toegekend; en 4. dat, bij de op 25 Juni 11, gehouden verificatie van de boeken en de kas des gemeente-ontvangers, een en ander in orde is bevonden, in kas zijnde de som van f 39,884.77£, doch dat die som sedert gemelden datum met f 33000 voor aflossing der oude schuld is ver minderd, en thans slechts enkele honderden gul dens rijk is. De openbare zitting wordt nu opgeheven en in een besloten zitting onderzocht de bezwaar schriften, tegen den hoofdelijken omslag inge komen. Te oordeelen naar den kortstondigen duur der geheime zitting is dat onderzoek, 't welk over een 60-tal reclames moest loopen, wegens de heerschende warmte, uitgesteld. Bij de gewone rondvraag werd door onder scheidene leden de wensch uitgesproken, dat de uitkomsten van het gasonderzoek in 't vervolg mogen worden gepubliceerd. Op voorstel van den heer Korver werd, na eenige discussie, be sloten, dat voortaan de uitkomsten maandelijks in de Heldersche en Nieuwedieper Courant zul len worden gepubliceerd. De zitting werd vervolgens gesloten. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Sumatra vertrok 20 Juli van Suez naar Batavia. Het stoomschip Conrad vertrok 21 Juli van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip Prins Frederik arriveerde den 21en Juli te Amsterdam. Het stoomschip Soenda, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 19 Juli te Padang. Het stoomschip Madura vertrok 21 Juli van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip Prinses Marie, van Amster dam naar Batavia, arriveerde den 22sten Juli te Marseille. Marktberichten. Purmerend, 20 Juli. Aangevoerd 17 Paar den; 317 Melk- en vstte Koeien, handel matig, prijshoudend, 282 vette Kalveren f0,50 a0,70 per P., 92 nucht. dito f10 a 22, beide handel stug, 1564 Schapen en Lammeren, handel stug, lager prijs, 203 vette Varkens f0,36 a 0,46 per P., handel stug, 211 Biggen f4 a 8, Kipeieren f2,75 a 3,25, Eenden dito f3,25 per 100, 813 P. Boter, f 1,15 a 1,25 per P. Kleine Kaas f28,50, aangevoerd 418 stapels. Schagen, 22 Juli. 5 Paarden f 80 a f 120, 7 Stieren f 50 a f 150, 38 Geldekoeien f 100 a f 230,10 Kalf koePen f 180 a f 235, 10 Vaar zen f 60 a f 90, 6 nucht. Kalveren f 5 af 15, 350 Schapen f 10 a f 27, 100 Lammeren f 7 a f 10^, 12 magere Varkens f 13 a f 20, 16 Big gen f 6 a f 8, Boter per kop 80 a 95 ct., Kaas per kilogram 20 a 30 ct., Kip-Eieren per 100 stuks f 2,50 a f 3,25, Eend-Eieren per 100 stuks f 3,10 a f 3,20. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 20 tot 23 Juli. ONDERTROUWDJ. P. Hoes, ambtenaar bij de Holl. Spoor, en G. Duinker, G. H. Joling, korporaal der mariniers, en tl. Reifort. GEHUWD: J. F. B. de Winter en E. Winter. P. Korper en M. Kwast. F. A. lTstelle en A. Kwast. BEVALLEN: N. C. Van-der Plaat, geb. Den Dekker, Z. N. Brandes,1 geb. Ridder, Z. A. Van der Schans, geb. Kunst, D. C. R. Rijkers, geb. Bruning, Z. M. J. Bischoff, geb. Poppe, Z. OVERLEDENGeene. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 15 tot 21 Juli. ONDERTROUWD: Jan Mantje Az., we duwnaar van Johanna Anna Juliana Stikkel en Adriaantje Den Ouden. Auker de Wijn Tz. en Betje Zwaai. GEHUWD en OVERLEDEN: Geene. GEBORENDouwe, zoon van Willem Mets Tz. en Neeltje Kaan. Neeltje, dochter van Gijs- bert Boon en Trijntje Vlaming. op Zondag 25 Juli, 's avonds 8 uur, in Tivoli. (Bij minder zachte weêrsgesteldheid 2.15'sm.) 1. //Kotta Radja," Kratonmarsch, Blommen- steijn. 2. Ouverture,/Allessandro Stradella," von Flotow. 3. Marsch und Chor a. d. Oper Die Zauberflöte," W. A. Mozart. 4. Fantaisie de 1'opéra/,Le Coeur et la Main," Ch. Lecocq. (op verzoek). Pauze. 5. Albine Polka," Solo pour Cornet h pistons, Rdnard, 6. Küust- ler-Album," Grosses Potpourri, L. Stetefeld. 7. ,/Meïn Gruss an Dresden," Walzer, Ad. Schreiner. politie: Gevonden voorwerpen. Een koralen ketting met toebehooren. Adres Bureau I. Een re tourbiljet stoombootdienst Gebr. Zur Mühlen. Adre3 Bureau Raadhuis. Vervolg der Berichten. De heer J. M. Prins, onderwijzer aan de normaalschool, alhier, is benoemd tot hoofd der openbare school voor min vermogenden te Leiden. De heer F. Y. De Vries, onderwij zer aan de school voor uitgebreid lager onderwijs alhier, heeft verzocht niet ver der in aanmerking te komen bij de ver vulling der vacante betrekkingen van on derwijzer in het rekenen, de vormleer, de wiskunde en de kennis der natuur aan de openbare school G. voor uitgebreid lager onderwijs voor meisjes te Middelburg, alsmede van tweeden leeraar in de wis kunde aan de burger-avondschool aldaar, voor welke betrekkingen hij op de daar voor bestemde voordrachten was geplaatst. Even als in 't vorige jaar, zullen, naar we vernemen, in de eerste helft van September oefeningen op groote schaal worden gehouden, door de marine, in ver binding met de landmacht. Het Vad. verneemt, dat de Van Speijk het volgende jaar een reis om de wereld zal maken, onder commando van den kapt. ter zee jhr. J. A. Roëll, adj, des Konings in buitengewonen dienst. De zeileorvet Nautilus is 21 dezer te Leith aangekomen. Aan boord was wel. Bevorderd tot machinist der 1ste kl. bij de Kon. Marine de machinist 2de kl. J. Gerritsen. Door de Directie der Marine alhier werd jl. Woensdag aanbesteed: het ver richten van eenige werkzaamheden, in- en nabij het fort Oo3toever. Ingekomen waren 18 biljetten, als van de heeren: A. Bos, ad f 9700; R. Schreuders, te Kolhorn f 9550; A. Bels f 9490; A. Graaff, f 9240; P. Steijaart f 9050; A. 9035; W. De Jong, f 9000; De en Wijker, f 8990; S. Krijnen, D. De Vries, f 8118; P. Spruijt, P. Duinker, te Amsterdam, f 7884 t Klein, f 7878; Gebrs. Janzeu, J. Duinker, f 7500; G. D. Van te Amsterdam, f 7267G. Moor- 7249; en B. Boon, f 6900. Korff, f Waard f 8689; f 7925; Gebrs. 7690; Doorn, man, f De levering der schaalkolen voor de stoomgemalen aan de Schager Kogge is opgedragen aan de Heeren Van Gijn Co., alhier. Genoemde firma heeft tevens machti ging van het Ministerie van Oorlog tot levering der stoomkolen, benoodigd voor de machines op het fort de Harssens alhier. Aan de bloemisterij van de firma De Vink Puinbroek was j 1. Dinsdag en gisterenavond een bloem te zien van zeldzame schoonheid. De plant aan welke zij zoo prachtvol prijkte, is een slinger cactus," een soort die bij zeer zorgvul dige behandeling wel elk jaar bloeit, maar welke zeldzaam gekweekt wordt. Een kenmerkende bijzonderheid aan deze soort is, dat de knop, aan welken de bloem ont luiken zal, zich alleen des avonds opent om die des morgens voor immer te sluiten; zij bloeit slechts een enkelen nacht. De bloem heeft den vorm van een witte tulp, omgeven door een stralenbundel van gel» spitse bladeren en verspreidt een aange- namen geur. 't Is niet bekend dat dezi cactus hier ooit gebloeid heeft. Aan 't Progymnasium te Oldenzaal is op 17 en 18 Juli het eindexamen af gelegd door de jongeheeren F. Harmsen, H. Smits, J. Weijtjens, J. v. Woerkom en H. Janzen. Met het stoomschip Prins Hendrik van de stoomvaartmaatschappij Neder land", hetwelk den Bisten Juli a. s. van Amsterdam naar Batavia vertrekt, zal van daar rechtstreeks een brievenmaal naar Atjeh worden gezonden. Het Gerechtshof te 's Gravenhage behandelde gisteren de zaak in hooger beroep van Croll, wegens beleediging van den Burgemeester Van der Zee, te En schedé, in het blad Recht voor Allen. Er was wat meer publiek dan anders, doch alles bleef zeer kalm. Croll bleef bij zijn bekentenis, voor de rechtbank afgelegd. De Adv.-Gen. Mr. Bijleveld, conclu deerde tot bevestiging van het vonnis. Croll ontkende de bedoeling om te be- maar verklaarde alleen critiek te willen uitoefenen op de handelingen des burgemeesters. Hij achtte het bene den zich verder zich te verdedigen voor het Hof, dat was aangesteld door dien zelfden Koning, die, ter belooning van burgertrouw, burgemeester Van der Zee had benoemd tot Ridder van den Neder- landschen Leeuw. De uitspraak zal heden plaats hebben. De uitslag der herstemming voor een lid van den gemeenteraad te Wie- ringen is als volgtop den heer S. Strand werden uitgebracht 63 stemmen, op den heer J. Kooyman 45. Alzoo is eerstge noemde gekozen. Bij het vervoeren der reddingsboot naar het strand te Terschelling, tot oefe ning der manschappen, is deze, door den slechten toestand van den weg, in de diepte gevallen, met het treurige gevolg dat een der roeiers, Pieter Zorgdrager, onder wa gen en boot in het zand bedolven geraakte. Angstig waren de verwachtingen, in wel ken staat de ongelukkige er van onder zou komen. Door vereende krachtdadige hulp der manschappen, bij de boot be- hoorende, slaagde men er in den ramp spoedige er betrekkelijk spoedig onder uit te halen. Met een wond aan het hoofd, gekneusd aan dij en zijde, was hij niet in staat te loopen, zoodat hij per wagen voorloopig naar het huis van den boots man moest vervoerd worden. Tijdens het hevig onweder is Dins dagnacht ongeveer 1 uur een Marker bot ter omgeslagen, waarbij de schipper met zijn knecht omkwamen. Te Amsterdam, Noorderstraat 28, is door de firma Kramer en Co. een Centraal Huwelijks-Bureau opgericht. Aan heereu wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag en aan dames Dinsdag, Donderdaj en Zaterdag, tegen betaling van fl.— consult verleend. Zekere B., te Scharnegouturn, die vroeger eenigen tijd als bedelaar te Veen- huizen had doorgebracht, had daarna f 32,000 geërfd. Hij heeft dat geld ech ter binnen twee jaren tijds verteerd en heeft zich onlangs weer te Heerenveen als bedelaar laten opbrengen. Een gruwzame daad is Maandag te Schwelm gepleegd. Een jonge man sneed in aanval van jaloezie zijn meisje den hals af. Met een vreeselijken kreet zonk zij dood ter aarde. De dader is dadelijk gevlucht. Drie tweelingen zijn op denzelfdeu dag in de Katholieke kerk te St -Pieters- buiten, nabij Antwerpen, gedoopt. Den 27en Juli a.s., hopen onze geliefde Ouders en Grootouders: JACOB REMMERS en MARTJE KUIPER den dag te herdenken, waarop zij voor Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Hoorn op Texel, 23 Juli 1886. Heden hopen onze geliefde Ouders CORNELIS DAALDER en ALIDA BROUWER, hun vyf-en-dertig-jarige Echtver- eenigiilg te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, i Oost op Texel, 24 Juli 1886. 25-Jarlge Echtvereeniging van C. DE VROOME A. SCHELLINGER. Helder, 25 Juli 1886. Uit naam hunner kinderen. Ondertrouwd P. ADRIAANSE Cz., Hoofd der Chr. School te Helder, en A. J. VERGOUWEN. Midddbu'rg, I 22 Jnli 1886" Ondertrouwd MARTINUS HARTE VELD, Bootsmansmaat, v. c., bij de K. N. Marine, van Schiedam, en CORNELIA PLATVOET, van Helder. Helder, 23 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd J. P. HOES en G. DUINKER. Amsterdam, OA T v -tooa Helder, 20 JuU 1886' Getrouwd JOHANNES F. B. DE WINTER en ELISABETH WINTER, die, mede namens wederzijdsche betrek kingen, hun' hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden, 's Gravenhage, Helder, 21 Juli 1886. Voorspoedig bevallen van een schapen Zoon, V. DRIJVER-KUIPER. Helder, 23 Juli 1886. Geboren: JANTJE, Dochter van Jb. KOOPMAN en D. BUIS. Helder. 23 Jup 1886. Algemeene Geboren: JOHANNES JACOBUS. Zoon van: J. RIJKERS. C. R. RIJKERS-BRUNING. Helder, 20 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. op ZONDAG 25 JULI 1886. Aanvang des namidd. 3 unr. m VEREENIGING Algemeene Vergadering op ZONDAG den 25sten JULI 1886, in het lokaal Tivoli." Opening der Vergadering om 5 uur precies. Een getrouwe opkomst wordt verzocht. HET BESTUUR. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 25 Juli 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de Wel.Eerw. Heer IDs. HOOG, van Helvoirt. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddaga 10 eu 'a namidd. 5'/a uur, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. GEWONE VERGADERING op Dinsdag 27 Juli 1886, des avonds 8 ure, in 't be kende lokaal. HET BESTUUR. Tiende te geven door bet Stafniuziekkerps der Kon. Ned, Jlarine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op ZONDAG 25 JULI 1886, des avonds O uur. (Bij minder zachte weêrsgesteldheid, 21/4 uur 's middags.) Eïntré©: Heeren ƒ0.49. Dames en Kinderen ieder - 0,25. Ter gelegenheid van het Kermispotje op ZONDAG a.s. bij R, ZWAAN, inden Eersten Aanleg, te Huisduinen. Aanvang 4 uur. in het nieuwe lokaal WAGENSTRAAT. Rechthebbenden op een in de gracht van het fort Oostoever te Helder gezon ken Vischschnit, worden bjj deze aange zegd, dat vaartuig vóór den 4 Angnstus aanstaande van daar te verwijderen, zullende bij nalatigheid zulks ten hunnen koste door de zorg van de Directie der Marine te Willemsoord geschieden. Willemsoord, 20 Juli 1886. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE J. DE JONG. V ©rloren een ONDERSTUK van een GOUDEN BELLETJE, in den vorm van een kwastje. De eerlijke vinder wordt verzocht het te gen belooning terug te bezorgen bij J. DE JONG, Café V ©rloren een GOUDEN OORBELLETJE, van de Gasstraat naar Huisduinen. De vinder, die het terug bezorgt, zal beloond worden. Adres Gasstraat No. 20. Verloren een zware KETTING met gouden TON NETJE, gaande van de Vijzelstraat naar de Spoorstraat. De eerlijke vinder zal beloond worden. Adres Spoorstraat Q 14a. Door bijzondere omstandigheden zag een Burgerdochter P.G., 25 jaar oud, zich gaarne geplaatst als DIE3NSTBOX)E3 in een Burgergezin zonder kinderen of bij een Weduwe. Franco brieven, lett. M, Bureau Schager Courant. Een gepensioneerd Militair biedt zich aan, tegen matig salaris, voor LOOP- EN SCHRIJFWERK. Adres Bureau van dit blad. Door aanstaand huwelijk van de tegen woordige wordt tegen 1 September een gevraagd, voorzien van goede getuigen. Adres: Hoofdgracht K 67-68. veel vrijen tijd hebbende, zag zich gaarne door HH. Huiseigenaren belast met het op halen der huur en om bijkomende reparatiën te verrichten. Goede getuigen ten dienste. Ook niet ongenegen een bode- of agent schap over te nemen. Franco brieven onder lett. D., Algera. Ad 'tentie-Bureau Stadermann, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2