n JACQUETS. Hf Dü VLIEGERS, „De Tijdgeest." Oudkerk Van Praag. GEKLEURD EN ZVART FLUWEEL FLESSCHEN-LAK. Firma POPPELHAS Go. i iiiteovoiio geit. mi nette, falsoiile DitistMi Voor lijken prijs to lm J. N, H. RIESSELMANN Pis GfilrsclG Hammen, Saicis Fijne, oufle Gonflsclifi-, Leiflsclie- en RijdlMIJIAITUI L. F. F. SCHILLING, Baywarfl's BlDsgranatea. II. MARMELSTEIN, PUIKE GRASBOTER „BE theeboom; VLIEGERWEDSTRIJD. KARPETTEN, TAFELELEEDEN, WASDOEKEN een flinke Dienstbode Een knappe Weflnwe vraait 1 of of nat thuis. Een Voorkamer te huur een flink WOONHUIS. 1)0 H, KLEUN, Binnenhaven No. 57. IJ S KI S T, voor uiterst billijken prijs: Bij P. MOOLHUIJSEN, Overhemden-Flanel 18 Cent per El. Fijn Baptist II Cent per El. Graslinnen 10 Cent per El. Door ontbinding eener vennootschap en likwidatie eener fabriek in WITTE O-OBDEEBIT. heeft het Magazijn DE TIJD GEEST dit voorjaar een partij hoogst solide Witte Goederen met belangrijke korting gekocht, die, om de groote hoeveelheid van enkele soorten, zeer goedkoop worden verkocht: Wij waarborgen geheel voor uitsluitend solide fabrikaat. De ondergeteekende bericht aan zijn geachte begun stigers, dat hij heeft ontvangen een prachtige sortee ring en beste kwaliteit (buitengewone breedte) voor den goedkoopen prijs van 60 Cent per El, benevens alle andere Mode-Artikelen. M GRIESHAVER, SPOORGRACHT. Ontvangen een jartü gekleurde RUCHES m\ paarlen en pfl, ie toot spotprijs oieraM worden. Tevensontvangen seilenrne wollen KANT, van af 11 Cent per el, pllenrfle FLUWEELEN, Tan af 60 Cent, Zwarte FLUWEEL, vanaf 45 Ct., verder sellenrfle en zwarte ZIJBE, gebloemde FLUWEE LEN en vele andere MANUFACTUREN, I. GRUNWALD, BREUKBANDEN Hoofdgracht K 52. In- en verkoop van Effecten. Bezorging van nieuwe Couponbladen. Conversie en Zegeling, M. MARMELSTEIN, V OLKS-BIERH AL. "ivHiiaia-STiOA DE KLOK. DöfiClltöPOSlllOOrDfpriimtatiai), Witbrood a 11 Cent en Krentebrood met Succade a 14 Cent. H. A. HEIJBLOM. Bil S. MAKELAAR, Kom&dwarsstraat, S poorstraat. Uitstekende kwaliteit MAIS, HENNIPZAAD, EANARIEZAAD, A. BROUWER,Vischmartt, Nienwefliep. P. OETELMANS, Bij niemand zoo goedkoop SCHO INWERK als in mr De Allemansgading. Vrleslandor. 10 Cents. WESTGRACHT 273, AHe voorradige COSTUMES voor Heeren, Jongeheeren en Kin deren worden (wegens vergevor derd saison) van af heden tot bui tengewoon LAGE prijzen UIT VERKOCHT. Firma POPPELMAN Co. BEHANGSELPAPIEREN. BEHANGSELPAPIER, RANDEN en HOEKEN. Aannemers en behangers genieten de gebruikelijke korting. Wordt gevraagd Adres J. DE BEURS, Binnenhaven. Wordt gevraagd tegen Augustus: Adres bureau van dit blad. Adres BERKHOUT Co. Terstond gevraagd, een flinke Dienstbode, P.G. Loon f 1.50 per week. Adres Spoorstraat 386. in de Verlengde Gasstraat, van alle ge makken voorzien. Huurprijs f 1.10. Te bevragen bij J. J. MENS, b. d Gasfabriek 63. Te koop gevraagd een sterfee BOK. Adres: BERKHOUT Co. Te koop aangeboden Waar, zegt Uitgever dezes. Te liuur Adres J. DE LIEFDE, Binnenhaven 94. eiken BALKEN, PLANKEN, PALEN en eiken BRANDHOUT, geheel met zink beslagenzeer geschikt voor een Vischhandelaar of Slager en waarin 1000 kilo ijs geborgen kan wor den, is tegen zeer biliyhen prjjs te koop. Adres Bureau van dit blad. Uit de hand te koop: een HARINGZEGEN, een HARINGVLET, twee GEEPZEGENS, 2 gewone VLETTEN, 20 vaam ANSJOVISWANT, alles met taebehnorea, als Beuglijnen en Zeilen, onk 25 FUIKEN, bene vens een groote HANDKAR, een TAANKETEL, 10 paar HOZEN en 1 paar LAARZEN, enz. Adres F. YAN DOK, Brouwerstraat O 416. Te liuur een Winkelhuis en Bakkerij, met een in goeden staat zijnden OVEN, ook geschikt voor alle affaires, staande aan de achtergracht zuidzijde. Te bevra gen bij J. RICHTER, Zuidstraat. Te Hoop en twee TORTELDUIVEN met HOK. Adres P. MEURS, Artilleriestraat, Helder. Te Hoop geschaafde en geploegde DELEN en SCHROTEN, in alle afmetingenalsmede ongeschaafde 1, */4, ll/3 en 2-duims DE LEN, Lichte en zware KOLDERS. Nerva SPARREN, enz., per stuk en bij groote partijen. Bestellingen boven tien stuks worden v r ij aan huis bezorgd. Een nieuwe Singer llnndnaaimachine met Kalt f25,00; een nienwe Pfaf Hand- naaimachine met Kast f 27,50een zoo goed als nienwe Singer lland- en Trap- naaimachlne met Kast f 32,50. KUIPERSTRAAT. heeft nog In voorraad: bij de heele tot billeken prijs, uitgesne den 20 Ct. per ons. 15 stuks zuiver halfgaren Handdoek- en Luiergoed, geregelde prijs 15 ets., nu 11 Cent per el. Spotprijs. 12 stuks eerste kwaliteit linnen Blokjes en Oogjes, geregelde prijs 25 ets., nu 17'/. Ct. 15 stuks prachtig halflinnen Damast-Tafelgoed, geregelde prijs 35 ets., nu 25 Ct. Een groote partij afgerande Hand doeken, Servetten, Tafellakens, Ontbijt- en Diner-stellen, met belang rijke prijsvermindering. Prachtige dessins. Een partij wit Katoen, solide, breed 90 dms. a 5 ets. 30 stuks 6/4 wit Madapolam, voor Overhemden en Sloopen, gewone prijs 20 ets., nu 11 Ct., prachtige kwaliteit. Een partij 6/4 Mediums, van 25 ets. voor 20 Cts. Een partij van 20 stuks 5/4 Graslinnens, prachtige kwaliteit voor 127. en 15 cts. 12 stuks 10/4 wit Watertwist voor Bedlakens, uit een breedte, geregelde prijs 40 cts., nu 30 Ct. Een partij Engelsche Kepers, ver beneden de gewone prijzen, 127., 177. en 25 Cents. Een partij echte Amersfoort, van f 3.00 voor f 2.40, van f 3.50 voor f 2.75, van f 4.00 voor f 3.25 en van f 4.50 voor f 3.75, ge middeld twintig procent onder den gewonen prijs. i 22 Cent per 5 out. BINNENHAVEN. BIJ W. LOURENS BAKKER Lz., OOSTEREND. zijn Toor de 322<te Stiats-Loterij HEELE en GEDEELTEN van Loten te bekomen. Trekking: der lste klasse 26 Juli. ©to. NIEUWSTRAAT. Hollandsch Bier 5 Ct. p. glas.®|-| Maastrichtsch 5 M* Lager 5 Beiersch 8 «3 Vollenhoven's BrownStout 10 Cts. per halve fleschidem W Extra Stout 12 Ct. per halve flesch. g [Tevens verkrijgbaar Koffie, pa Thee, Limonade, Spuitwater W en Melk a 5 Cent. m Nleuwstraat. Inwisselen van diverse COUPONS tot den koers van den dag. Beleeningen op SOLIDE EFFECTEN. Nazien van UITLOTINGEN. wordt geleverd a 80 en 85 Cent per kilo, in vaatjes van pl. m. 11 en 22 kilo, franco elk station, onder rembours, door H. BRUNSTING Rzoon, Kerkstraat, Beileu. is verkrijgbaar in het Tabak- en Sigaren-Magazijn DE KLOK. Voor sigtersrabat. PASOL. Westgr. Helder. ttXlM Jr. J. Makelaar, in de Oude Kerkstraat, bericht dat bij weder begonnen is met het slachten van beste Koeien. Biefstuk 40, Rollade 377s» Lapjes 321/s Cent de 5 Ons. is verkrijgbaar best KOEVLEESCH, Lapjes 30, Rollade 35, Biefstuk 40 Ct. Alles per 5 Ons. MagazslJ n voor Kippen enz., per gemeten mud van 160 pond f 5.60. wit, rood en zwart. tot uiterst lage prijzen. VerH-rijgtoaar best VAREENSVLEESCH. CARBONADE 32'/, en LAPJES 35 Cent per 5 Ons, bjj BINNENHAVEN 5. Langestraat, Helder. Verkrijgbaar eerste kwa liteit RUNDVLEESCH, Lapjes 35 Ct., Rollade en Stukjes 40 Ct., Biefstuk 50, VARKENS- VLEESCH 35 Ct., alles p. 5 ons. Gerookt SPEK, bij de 5 pond 25 Ct* A. BUKKHMIORST. W eezenstraat. Ontvangen dames- en HEEREN- Leeren en Stoffen BOT TINES, Dames en Heeren PANTOFFELS, verschillende soorten fijne KINDER SCHOENEN en Huishoudelijke artikelen. Zweedsche Lucifers 47, ct. Beste Poetspommade 3 ct. Bij P. ZAAL, WÊL in de Vleeschhouwerij van MAKELAAR, hoek Sluis- f~mi -isae? dijkg^aat, js verkrijgbaar dik vet KOEVLEESCH, tegen 30, 35 en 40 Cent de 5 ons. ruime sorteering, goedkoop en zeer geschikt voor N1EUWEDIEP. Afdeellng: EN KARPETTEN, uitsluitend eerste kwaliteit met Sajet bewerkt 3 bij 2 Els f 3.50, 3 bij 27a Els f4,50, 37, bij 27, Els f5.25, 4 bjj 3 el f7.00, 47, bjj 37, Els f9.50 en 5 bij 4 Els f12.prachtige kleuren. KARPETTEN gewone kwaliteit 12 Els f3.50. f4.50 en f5,50. KARPETTEN rood wollen Schotscb en gekleurd Scbotsch, prachtige nieuwe dessins, in verschillende afmetingen, f 10.f15.en f 18. KARPETTEN in Axminster, Kidderminster van af f 30.00, prachtvol. DEUR-, GANG- en CANAPÉ-KLEEDEN, in de nieuwste dessins, van af 75 Cts. tot f7.00 per stuk GANG- en TRAPLOOPER, in Linnen, Zeildoek en Gonje van af 20 Cents. TAFELKLEEDEN in rood en zwart gedrukt Laken, in Linnen, in Gonje, in Che- nille, in Smyrna's, in Gutta Percba, in Velvet, in Gobelins en meerdere soorten, de nieuwst uitgekomen Dessins van af 75 Cents tot f20.00 per stuk. WASDOEKEN voor Tafelzeil, in 8/4 en 9/4 breedte, uitsluitend echt Frankforter dat niet barst, in boutkleuren, als: notenboom en inahony. LEERDOEKEN voor Overtrek van Canapé, Stoelen en Wagentjes, in bruin en zwart, uitsluitend eerste kwaliteit, puik solide. BEHANGSELLINNEN in 2 Els en 10/4 breedte, goede kwaliteit, per rol MATRASLINNEN in 9/4 breedte van 15 Cents per el. van 70 El f5.50 en f7.00. Een groote keuze in prachtvolle dessins. Voorbanden om direct te leveren, ruim 50 dessins van af 10 Cts. (per rol van 12 El). Prijzen ver beneden de algemeene bier bekende, vooral in de betere soorten. Wij hebben voor bovenstaande artikelen een geheel nieuw appartement ingericht en houden ons tot een druk bezoek aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3