Patent. DECOrapiH. VLIEGEN'PapfeT Been grijs baar nar!! TOILET-ZEEPEN V. V. BRUINVIS. ■t TIMEN KRUIS EN TEMPEL. 2 zeer nette Bovenhuizen, benevens een flroog Pakhuis net houten vloer. HUIZENBOUW. Jb. N. PRINS. T. B. BLOOS. J. VAN WILLIGEN, HOLSMULLER, Hoofdgracht No. 85. Itapkften §dilen mti tóteitn, tot zeer billijke prijzen. Thee van E. Brandsma, H.L.SCHRODER, COMESTIBLES. Een nette sorteering Goeilioopste aflres AU IWM1, fle Heer W. CORPORAAL, JUNKER RUH'S Rotatie-Naaimachines, Naaimachine-Magazijn van M. HILDERING, KOPPEN's VERKOOPHUIS. Zilveren Medaille. Borst-Pastillen. Slijm-Maagpillen. Teer-Capsules. bij Jacques van Rosendael. The Singer Manufacturing Company, New- York. pttöop ei lettel £erepareerfl. SENDERMAN, Kanaalweg 118. FEUILLETON. Te Huur een zeer net H E E R E N H UIS, bevattende vijf Kamers, Keuken, Werk- keukendrogen KelderRegenbakPut, Water- en Gasleiding, verder daarachter gelegen Tuintje en Erf, staande aan de Hoofdgracht K No. 88; om 1 November a. te aanvaarden. Te bezichtigen Maandags, Dinsdags en Woensdags, van 35 ure namiddags. Te Huur tegen uiterst billijken prijs: Adres J. ODINKER, 2e Vroonstraat. Te koop tegen spotprijs: Deur- en Raamkozijnen, Paneel-, Kamer- en Bedstede-Deuren. Te bevragen, lett. A, Bureau van dit blad. TE KOOP: Nieuwe en gebruikte ZEILEN van Hollandsch Zeildoek, zeer geschikt voor Zaad- en DekkleedenMOLENZEILEN, voorteeenig gebruikt TOUWWERK, KETTINGEN, BLOKKEN, voor alle doel einden geschikt en tot billijke prijzen PEK, TEER, OLIE, VERFWAREN en alle soorten IJZERWAREN, HEINING DRAAD in alle dikte, tot concurreerende prjjzen. Binnenhaven 76, Alsmede iware BLOKKEN en KAAP STANDEN te koop of te haar. De ondergeteekende maakt den geachten Ingezetenen bekend, dat hij het lokaal „De Yereenlging" heeft ingericht voor gesloten Gezelschappen en Vergaderingen. Belovende een (nette en billjjke bediening. MagaasU n in de meeste verscheidenheid en prij zen, van Gebr. DOBBELMAN. Voor winkeliers en slijters zijn de prijzen als aan de fabriek te Nijmegen. L 87. Weststbaat. L 88. Bij den ondergeteekende zijn voor de 322e STAATS-LOTERIJ weder geheele, halve en gedeelten van Loten te hekomen. Trekking der Ie klasse 26 Juli a.s. M. A. GRUNWALD, Vlootstraat B 78, Helder. Van een accurate verwisseling kan men verzekerd zijn, daar hij goed voorzien is van Loten, en men niet bevreesd behoeft te zijn, als men in de binnenklassen er uitkomt, dat men dan geen ander nommer kan krijgen. TRADC MARK Kaiverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, SpoorstraatJ. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningstraat W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Werklieden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg E. LABOUT, Vroonstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJMMej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE fl.30 per 6 ons. Hoofdei-acht No. 19. VAN A. M&Ai» Ilijkstraat. Boekhandel. Boekbinderij. Catalogus bevattende circa 800 nommer.is verkrijgbaar. van zeer goedkoopen prijs, is ontvangen. M» Quesetle» Kanaalweg 139. Instantanée-Portretten. 6 Net afgewerkte Album-Portretten a f 1Twee groote Cabinet-Portretten a fl.— Kanaalweg, hoek Langesteeg. Aflevering V erfgoederen altijd 14 dagen. STOOMKUNSTVERVERIJ. DRUKKERIJ. Chemische Wasscherij. WINKEL Co. Apeldoorn. Depot te Helder: SPOORSTRAAT. Te TEXEL: Mej. Wed. N. GIESSEN, Berg. Maandagmorgen geregelde verzending vao goederen. Aflevering Wascbgoederen korter tijd. den boven en benedendraad direct van de garenklos naaiende. De schoonste dubbele stiksteek. Volkomen geruischlooze beweging. Groote duurzaamheid. Uiterst eenvoudige behandeling. Onverslijtbare roteerende inrichting. Het naaldenbreken is bijna geheel overwonnen. Elke aan beveling is overbodig, wijl bet grootste voordeel, gemak en tijdwinst, door een ieder direct verstaan wordt. Deze Machines zijn verkrijgbaar voor hand- en trapbeweglng met of zonder kast, alsmede in het grootste soort voor Kleermakers, in het 42 K.anaalweg 42. Magazjjn van goedkoope Kinderwagens. Manden KINDERWAGENS van af f 7.00. IJzeren WAGENS met KAPPEN f8.75. Goedkoope VE- LOCIPÈDES, POPPENWAGENS, KINDER STOELTJES en TAFELTJES. Reparatiën worden spoedig en billijk uitgevoerd. Registers voor Kooplieden, Logementhouders, Goud- en Zilversmeden, verkrijgbaar ter Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr., Koningstraat, Helder. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a/d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). In zakjes a 15 Cts., en in doosjes a 30 en 50 Cts. In doosjes met 50 pillen, 25 Cents. In flacons met 60 capsules, 60 Cts. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar Prijs 85 Cent per flacon en fl.50 de dubbele flacon. Eenige Fabrikanten der echte Singer Naaimachines. Belanghebbenden worden beleefdelijk op onze NIEUWSTE UITVINDING, de Ringschuitje-Haclitnes (»improved Singer- Machines") met hoogen arm, attent gemaakt, uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden. Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gïati3 er op verstrekt, op dat ieder zich zelf van de onover troffen degelijkheid daarvan kan overtuigen, vóór dat hjj koopt. Eenig Depót te NIEUWEDIEP by den Heer Een roman uit den tegenwoordigen tyd van 67. H. WIGHART. Ongelukkig, zegt gij? O, zie mij zoo goedig niet aan riep zij snikkend laat dit teeken uwer liefde niet in mijn hart dringen; de groote zonde die ik jegens u bedreven heb, maakt dat ik deze weldaad niet vrijmoedig kan aanvaarden. Ik was zoo ondankbaar, ik ontnam u de kalmte uwer ziel, ik vergiftigde uw leven. Neen, dat was nog niet genoeg, ik verbrak mijne liefde en trouw on om de schande te volmaken, liep ik naar het kamp uwer vijanden over, die gij met het volste recht haten mocht; ik maakte ow huis verlaten en leeg, stelde u bloot aan laaghartigon spot; ik bracht u zoover, dat gij een oogenblik van medelijden voor liefde hieldt Als door den bliksem getroffen, schrikte Manuel op, onwillekeurig ging hy achteruit en maakte zich los van haar, die de handen ameekend tot hem ophief. Hoor mij, hoor mij! O, gij weet niet hoe zonderling ons lot met de doode is saam- gevlochten 1 Was ik het niet, zeide zij week, die door Rachel tijdens hare ziekte geroepen werd, om wier liefde zij smeekte als om eene Goddelijke gunst? En ik, die vroeger zoo he vig vertoornd op haar was, ik nam haar lief kozend in de armen, zy las uwen naam, uw dierbaren, beminden naam, dagelijks en altyd in rnyn hart! Toen zij bemerkte, dat mijn gevoel het hare aan diepte nabij kwam, dat mijn geest eindelijk de grootheid uwer ziel be grepen had, toen zy myne bittere smart kende •ver het verloren paradijs, toen was ik niet langer onwaardig de erfenis te aanvaarden. Zwyg door deze bekentenis ontneemt gij mij het leven! riep hij somber. En zoo werd ik haar vertrouwde, haar priester, die haar absolutie gaf voor hare zonden, haar goede engel, wien zij ondanks het verledene haar zegen gaf. Dit alles viel mij gemakkelijk, alsof het vanzelf sprak zelfs in uwe komst aan haar sterfbed zag ik slechts het bewijs der goddelijke genade maar dat gij in mijne nabijheid waart, zon der dat ik u mocht zien, dat gij leedt, zonder dat ik u troosten mocht, dat zij sloeg hare handen om zijn hals was de vreeselijkste straf voor mijne zonden! Mijne Olga! riep hij innig en liet er vol hartelijkheid opvolgen: Mijn lief, lief kind, uit wier mond onbewust een stroom van er barmen vloeit! Gij gelijkt in dit oogenblik op do zon, die hare koesterende stralen laat schijnen op een donkere plek, maar het is bo drog, zeg ik u, de vlek is niet uit te wis- schen, zelfs als er een milde glans op schijnt als die voorbij is, is zy even donker als tevoren. De liefde is almachtig! De liefde, ja maar de begoocheling van dit oogenblik zal verdwijnen en plaats maken voor kalmer gevoelens, die de zwarte vlek des te helderder zullen doen uitkomen. En ik zou lafhartig genoeg zijn om gebruik te maken van een onbewaakt oogenblik on u eene belofte afpersen waar gy later spijt van zoudt hebben? Neen, Olga, hoe dit weerzien ons ook mee moge sleepen, het is zoo moeie- lyk om dit in het dagelijksch leven over te planten. Wat u nn begrijpelyk voorkomt, zou u later zwaar vallen en u oneindige smart kunnen veroorzaken. Nooit, neen nooit! riep Olga, terwijl zij hare bevende handen op zijn mond legde. Hij maakte zich zachtjes los en zag haar diep in hare blauwe oogen. Er zijn kwalen die het scherpe mes van den dokter behoe ven om ze te verwijderen hoe wreed zijn snijden Ook schijnen moge, het is beter een maal een hevige pijn te verdragen dan lang en smartelijk te lijden. Hebt gij niet nage dacht over de gevolgen van uw voornemen? Veronderstel eens, dat ik u aan uw woord hield, Olga en ik uwe hand, die gij mij vrij willig toesteekt, aannam, zoudt gij dan niet bij elk verliefd woord de echo moeten hooren van dat ongelukkig oogenblik? Neen, neen! riep hij heftig, het zou een marteling zijn, geen gelukEn daarom, ging hy zachter voort, terwijl Olga met een mengeling van smart en genot aan zijne borst lag, is het beter dat gij nog eenmaal op mijn raad ver trouwt den dooden echtgenoot zult gij eeuwig blijven beminnen, den levenden niet. De wond zal genezen! Kan men een gebroken hart genezen vroeg zij hartstochtelijk en vol angst, zal ik niet veeleer doodbloeden door die ongenees lijke wond. O, Manuel, Manuel, harde, on buigzame man, zijt gij te trotsch, om een ge schenk uit de hand uwer vrouw aan te ne men? Gij schenkt haar den kostelijken schat uwer vergevende liefde en aarzelt om het kleine offer harer dankbaarheid te aanvaar den. Wilt gij nog eenmaal den God verzoe ken, die zoo duidelijk de hand heeft in ons lot Ik geloof aan geen wonderen onze verhitte phantasie is het die ze te voorschijn roept en uwe liefde zou het grootste won der zijn, waartoe ooit eene vrouwenziel in staat was. Ook dan niet, als ik u op mijne knieën bezweer, dat er geen andere gedachte in mijn hart leeft dan het verlangen om u gelukkig te maken? Stel mij op de proef, vraag bewij zen ik zal ze geven? zoo gij slechts niet verlangt, dat ik u zal moeten missen, gun mij uw bijzijn om ze te volbrengen. En als de liefde uw hart niet kan verteederen, ren, laat dan het medelijden voor mij spre ken! Zij nam overtuigd zijne hand in de hare. Ik heb zooveel geleden, zoo onuit sprekelijk zwaar geboet, geen enkel verdriet liet het noodlot onbeproefd, en toch, bij al de knaging van mijn berouw, bij al de marte lingen van mijn geweten, ja zelfs bij de ver warde droomen van mijn afgedwaalden geest, was er nog steeds één lichte, heldere draad, die mijn leed verzachtte, die als een ster schitterde in mijn donkeren nacht: de hoop met u verzoend te worden. Ja, Manuel, zon der dezen talisman, dien God in mijn hart legde, zouden wij on» hier beneden nooit heb ben weergezien. En nu, nu alles door de hand der Voorzienigheid, en zonder ons toedoen, zoo gelukkig opgelost kon worden, wilt gij mij nu dien laatsten troost ontnemen, wilt gij mij nu onbarmhartig terugstooten in den nacht dien ik nauwelijks verlaten heb? Wilt gij hooghartig mijne hoop ijdel noemen? Neen Olga ik wil Hoog ernstig viel zij hem in de rede. Welke macht dwingt u een zelfmoord te begaan? De overledene? Zijzelve vroeg om vergiffenis uwe fout en de hare zijn een, de schuld bestaat niet meer, sedert ik haar onder mijne liefde begraven heb! De over dreven toorn van uwen broeder? Dan vergist gij u; door berouw gefolterd, zond hij mij tot u! Erkent gij nu den wonderbaren loop van het lot? Wij moesten allen dwalen, lijden en boeten, om eindelijk in te zien dat de waarde van den mensch niet in zijn godsdienst schuilt, maar in de oprechtheid van zijn hart! Zij leunde met hare wang tegen zijne borst en zag hem met smeekende, vochtige oogen aan. Is het dan mijne liefde, die u van hier drijft? Olga, gij stelt mijn wilskracht op harde proef mompelde hij, terwyl hy haar lief gelaat met een mengeling van vrees en ver rukking beschouwde. Dit zeidet gij vroeger ook en het schijnt, dat de Voorzienigheid op deze woorden haar zegel heeft gedrukt. Manuel, wat heeft een jaar, een kort jaar ons doen veranderen! Ik sta voor u, ik noem u verrukt mijn echtge noot, en gij, gij stoot mij terugEn gij zoudt blind zijn voor een hoogeren wil, dien ik aan bid, dien ik prijs, omdat hij mij de mogelijk heid verschafte met u verzoend te worden. Aan uwe voeten wil ik God danken, dat hij mij door eene dwaling van uwen kant er toe gebracht heeft mijn smeekingen voor u te durven uitsprekenZij viel voor hem neder en drukte hare warme lippen op zijne hand. Een lange pauze volgde, slechts afgebroken door het eentonig getik van de klok, die den somber voor zich heenzienden Manuel al te duidelijk aan zijn onvervulde belofte herin nerde. Manuel Goldstein deed geene enkele poging om de knielende op te richten. Welk een geweldige strijd deed de aderen op zijn voorhoofd zwellen?.... Olga stond op, hare opgewondenheid had plaats gemaakt voor eene onnatuurlijke kalmte; met vaste hand nam zij het pistool van den grond, hare stem was toonloos, toen zij lang zaam zeide: Ik ben aan het einde mijner be den alle bewijzen heb ik uitgeput, meer woorden kon ik mijn hart niet ontrukken wilt gij sterven, liier is uw wapen. Maak er gebruik van, beroof mij van den steun dien gij mij beloofd hebt en om welken ik u met tranen in de oogen gesmeekt heb! Wat is mijn geluk waard, als gij door een lichten druk van uwen vinger er een einde aan wilt makenals gij dan niet bloost voor mijne liefde, doe het dan voor mijn trots! Slot volgt. Boek-, Courant- en Handels-Drukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4