't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1403. Woensdag 28 Juli 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. ATDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BESEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentlën van 1 tot 5 regels25 Cent* Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 27 Juli 1886. De heer J. M. Prins alhier, benoemd tot Hoofd der School te Leiden, komt ook voor als No. 1 op de voordracht voor Hoofd der School te Amsterdam. Ds. N. Caro Wz. van Krommenie- dijk, heeft voor het beroep te Huisduinen bedankt. De Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij zal op Woensdag 11 Augus tus a. s., wanneer de Bakker^-tentoonstel ling voor één kwartje zal toegankelijk zijn, een goedkoopen trein 2e en 3e kl. laten loopen van Winterswijk, Zutphen, Apeldoorn, Barneveld en tusschengelegen stations, en van Kesteren, Reenen, Venen- daal en Woudenberg alsook van Helder, Alkmaar en tusschengelegen stations naar Amsterdam. De majoor H. J. G. Bensehop van het le regiment inf. alhier, is benoemd tot lid der vaste commissie tot het afne men van het examen van onderofficieren dingende naar den rang van officier, ter- wjjl de le luit. A. Hoogeboom van ge noemd rag. bij dit examen als examinator zal optreden. Voorzitter van genoemde commissie zal zjjn de generaal-majoor jhr. Klerck. De geheele Zuiderzeeflotille zal 31 Juli a. s. alhier vereenigd zijn tot het aan boord nemen der zeemilicieus. Vrijdag overleed te Utrecht, op jeugdigen leeftijd, de heer H. M. Vau Andel, Ingenieur bij den Marine-torpedo- dienst alhier. Bij Z. M. besluit is aan den eervol ontslagen licht wachter bij 's Rijks kust- verlichting te De Cocksdorp (Texel) H. L Maas boven het hem bij kon. besluit toegekende militaire pensioen van f 200 's jaars, uithoofde van lichaamsgebreken die hem ongesehikt maken voor de waar neming van zijn ambt, met ingang van den lsten Juli 1886 toegekend een pen sioen ten laste van den Staat van f 87 's jaars. Op 26 dezer wordt op het eiland Wieringen een rijkstelegraaf-kantoor met vereenvoudigde inrichting voor het alge meen verkeer geopend. Het zal open zijn: op werkdagen van 8 tot 11 uren voor- en van 12 tot 2 en van 4 tot 7 uren namiddagsop Zon- en feestda gen van 9 tot 12 uren voormiddags. Op het verkeer van dit kantoor met alle overige telegraafkantoren in Nederland, is het uniforms binnenlandsch tarief van toe passing. Het Hoofdbestuur der Ned. Vereeni- Qtot bevordering van Zondagsrust zich tot de Directie der Exploitatie Mij. gewend met het verzoek om des Zondags geen pleiziertreinen meer te laten loopen. Het bestuur grondt dit verzoek voornamelijk op den druk, door dezen buitengewonen Zoudagsarbeid uitgeoefend, direct op de ambtenaren der Maatschappij en indireet op vele anderen, b.v. op het personeel der trams. Het wijst op het voorbeeld der Rijnspoorweg-Maatschappij, dis sedert eenigen tjjd hare goedkoope treinen op werkdagen laat loopen en zich nooit genoodzaakt heeft gezien deze ge woonte te wijzigen. Te W., nabij Dokkum, vond onlangs een landbouwer zijn knecht bij het werk in slaap liggen. Dit maakte hem zoo driftig, dat hij met een schoffel den on gelukkige op het hoofd sloeg, zoodat het bloed er uit stroomde. Thans verneemt men, dat er tegen den driftkop zes maan den celstraf is geëischt. De 15-jarige zoon van den heer J. K., te Krabbendgke, zag Donderdag in een loods een revolver liggen. Uit de grap legde hjj op zijn speelmakker,den 16-jarigen De K., van Middelburg aan. Niet wetende dat het wapen nog ge laden was, haalde hij eenige malen den haan over, met het noodlottig gevolg, dat laatstgenoemde sen kogel in het hoofd ontving en dood neerviel. Uit Ommerschans wordt het volgende aan de Asser Ct. geschreven Dinsdag stierf hier een der verpleegden, 't welk op zich zelf genomen geen op merkbaar feit is, wijl dit hier dikwijls geschiedt, doch deze verpleegde was op last van den ziekenvader naar 't dooden- huit gebracht. Vervolgens werd aan den pastoor de verpleegde was katholiek bericht gezonden, dat de persoon overleden was. De pastoor wenschte den man ech ter nog eens te zien en men liet hem toe in het doodenhuis, 't welk zich op eenigen afstand van het hospitaal bevindt Daar lag de persoon totaal naakt op een houten tafel. Maar denkt men nu dat de persoon dood was Neen, levend had men den man naar 't doodenhuis gebracht. De pastoor voelde den man de pols, hield hem een glas boven den mond en be speurde dat de levensgeesten nog lang niet geweken waren. Onmiddellijk moest de man weder aangekleed en naar 't hos pitaal gebracht worden. Nadat de pas toor circa 2 uur bjj den zieke, of liever toen stervende, had gewaakt, stierf deze in werkelijkheid. Zaterdagochtend is een ruit van een coupé le klasse van den trein No. 17 van Amsterdam naar Rotterdam, bij het passeeren van den Zijlweg te Haarlem, stuk geschoten, vermoedelijk door een kamerbuks. Gelukkig is niemand ge troffen. De commissaris des Konings van Noordholland, jhr. J. W. M. Schorer bevond zich onder de reizigers. Als bewijs van het ineenkrimpen der gronden in nieuw drooggemaakte polders, zoo meldt men uit Westzaan aan de Zaanl. Crt. kan dienen, dat in de afgeloopen week een opgraving heeft plaats gehad van een gezonken vaartuig, uit het land in gebruik bij den heer Duits, in den Zaandammerpolder nabij Westzaan, in eigendom toebehoorende aan den heer Van Tienhoven, burgemeester van Amsterdam. Genoemd vaartuig is vermoedelijk in het begin der vorige eeuw aldaar in het toenmalige Y gezonken, want onder de opgegraven voorwerpen, welke nog in de schuit aanwezig waren, was ook een penning van betaalde haven gelden voor de Zuiderzee, gedateerd van het jaar 1722. Zij is ook zekerlijk met zand geladen geweest, want dit was nog in ruimen voorraad daarin aanwezig. Bij het kavelen van deze landerijen, is de greppel gestoken juist over den steven dezer schuit henen, en eerst nu heeft men ontdekt dat daar een vaartuig zat. De sergeant milicien, asp. militie luitenant L., van het reg. grenadiers en jagers, die onlangs niet voldeed aan het examen voor militie-luitenant, doch zich binnenkort voor de tweede maal aan dit examen zou onderwerpen, heeft zich dezer dagen aan een ernstige militaire over treding schuldig gemaakt. De regiments commandant heeft hierop staking van zijn verdere opleiding bevolen, terwijl hij ver volgens op last van den Minister van Oorlog in het genot van onbepaald verlof is gesteld. Men schrijft uit Ooltgensplaat Een niet onaardig buitenkansje heeft de heer L. Hobbel, houder van het loge ment De Vlashandel c alhier fgehad. Het is hier juist kermis, en omdat zijn loge ment het meeste volk trekt, zou hij een stut onder den vloer laten aanbrengen. Meteen keek hij in de donkere ruimte met een lantaarntje eens goed rond en vond niet minder dan 17 flesschen Rjjn- wijn en 13 flesschen rooden wijn, beide van uitnemende kwaliteit. Hoe oud die wijn is, valt moeielijk te bepalen, maar als de ouderdom naar de deugd mag afgemeten worden, dan is de wijn veel geld waard. Het Gerechtshof te 's Gravenhage heeft Vrijdag het vonnis van f 50 boete tegen C. Croll uitgesproken, ter zake van het publiceeren van een artikel in Recht voor Allen, waarin beleedigende en honen de uitdrukkingen voorkwamen tegen den burgemeester van Enschedé, bevestigd. Het denkbeeld om Noordholland en Friesland op snelle en veilige wijze te verbinden (stoomvaartlijn Enkhuizen Stavoren) is uitgegaan van den heer M, Cohen Stuarfc, procureur te Alkmaar. Onder het tweede ministerie Heemskerk was hij de man, die met opoffering van alles, voor deze zaak gestreden heeft, ondanks de tallooze teleurstellingen en telkens afgestuite plannen, altijd weder met vernieuwden ijver aan het werk toog en daarhjj een werkkracht en geest kracht ontwikkelde, boven onzen lof ver heven. Voor zichzelf heeft hij de vol doening, al is in zijn denkbeeld in de onderdeelen eenige wijziging gebracht en al heeft men zijn raad, die nu blijkt goed te zijn geweest, om de geheele lijn tus- schen Amsterdam en Leeuwarden in één hand te brengen, in den wind geslagen, voor ziehzelf herhalen wg kan deze bescheiden maar wakkere strijder voor een uitmuntende zaak zich verblij den in de overtuiging, dat hij het is, die jaren geleden den stoot gaf aan deze onderneming en door woord en geschrift belangstelling voor zijn denkbeeld te wekken wist. Maar behalve die vol doening, die de heer stuart voor zich zelf smaken mag en de onverzwakte waar deering van den natuurlijk hoe langer hoe enger wordenden kring van mannen, die getuige waren van zijn reuzenarbeid en weinig geëvenaard* energie, viel hem, ondanks het getuigenis van de officiëele rapporten, dat het idéé alleen behoorde te worden gehonoreerd, niet de minste dank, niet de minste officiëele waardee ring, niet de minste vergoeding voor het door hem volbrachte werk ten deel, ter wijl andere mannen, die er letterlijk niets voor hadden gedaan, daar de strijd reeds lang voor hen gestreden was, met de onderscheidingen zjjn weggegaan. Alkm. Crt. Zaterdagavond verliet de jonge B. den winkel van zijn patroon in de galerij van het Paleis voor Volksvlijt te Amster dam, om per rjjwiel naar het ouderlijk huis op het Bickersplein te gaan. Hij reed de Stadhouderskade op, kwam niet thuis en bleef vermist. Jl. Donderdag morgen werd zijn lijk uit de Bickers- eilandsgracht, bjj de Viaduct, opgehaald, waar hij met zijn rijwiel, door de duister nis misleid, schijnt ingereden te zijn. De buitengewone toestand, waarin de Ned. Herv. Kerk zich bevindt, ver oorzaakt door het groot gebrek aan predikanten, zoodat tal van gemeenten jaren lang vacant moeten bljjven, bracht de heer Fledderus er toe om op de tweede zitting der Synode te 's Gravenhage een schriftelijk voorstel in te dienen tot wijzi ging van het reglement op het hulppre dikerschap, in verband met wijzigingen in het alg. reglement op de vacaturen en in andere reglementen, dat ten doel had het examen voor het hulpprediker schap te verlichten, de bevoegdheid der hulppredikers uit te breiden, en hunne positie te verbeteren. Dirk van Steen, kantoorbediende te Nijmegen, die den 26sten Juni 11. de firma A. Noorduin Zn., bij wie hij in dienst was, voor een bedrag van ruim f 14,000 bestal en met zijn vriend Adri- aan Rooze daarop verdween, heeft thans bjj de Parijsche politie zichzelf aangegeven. Het geld heeft hij met zijn vriend tot den laatsten cent opgemaakt. Rooze is te Coblenz gearresteerd. De Figaro ver meldt nog een tweeden vriend van Van Steen, een zekeren Quilkers, die met hem uit Njjmegen zou verdwenen zijn en thans nog in Parjjs zou rondzwerven. Het politieblad, waarin zyne opsporing en aanhouding wordt verzocht, noemde Quil kers echter niet. Door den kolonel, plaatselijk com mandant te Amsterdam, is bij garnizoens order namens den Burgemeester een woord van lof gebracht aan den kanonnier J. Verberne, van het 2e regt. vesting-artillerie, voor zijn gedrag bij den brand in de Nieuwe Hoogstraat, in den avond van 20 dezer. Het Chineesche transportschip, de »Aleefoo," is het tooneel geweest eener hoogst tragische Bcène. Het vaartuig had te Fou-Tcheou 2000 afgedankte soldaten ingescheept, wier bestemmingsplaats Han- Cheou was. Den 22sten bereikte het Shanghaï, vanwaar het den volgenden morgen vertrok en de Yong-Tse-Kiang opstoomde. Onder de passagiers bevond zich de neef van den onderkoning van Nan-King. Men was de Chin-Kiang afgevaren, toen men bemerkte, dat een belangrijke diefstal gepleegd was ten nadeele van dezen passagier, die een deel van zijn vermogen aan boord had. Men deed onderzoek en kwam tot de ontdekking, dat 150 soldaten het plan hadden gevormd, de vreemdelingen te vermoorden, het vaartuig te vermeesteren en zich met het geld weg te maken. De mandarijn, die het schip commandeerde, hield zich of hij van het complot niets wist, maar toen de s-Aleefoo" voor Nan- Kong het anker had laten vallen, stelde hij den onderkoning in kennis van 't geen aan boord voorviel, en deze zond hem een detachement soldaten onder een generaal. Het stoomschip zette zijn tocht voort. Nauwelijks evenwel was men vertrokken of de generaal begon zijn onderzoek. Schoon zij gewapend waren, verweer den zich de schuldigen niet; er werd beraadslaagd en zonder anderen vorm van proces werden de voornaamsten onder hen onthoofd en hun lijken over boord geworpen. Volgens officieren van de »Aleefoo" hebben zich zelfs enkelen in den stroom gestort uit vrees voor gelijke straf. Het meerendeel zal zeker door de snelle wa teren van de Blauwe rivier zijn verzwolgen. Den 16 Februari 11., 's namiddags tusschen 5 en 6 uur, moest de brieven besteller Mahler, te Stettin, in het huis Rosengarten No. 32, een brief afgeven. Op den terugweg miste hij op de niet verlichte trap een trede en viel, waardoor hij zich het schouderblad verstuikte en nog een ander letsel kreeg. Ten gevolge hiervan had de eigenaar van het huis, de schrijnwerker Paul Grawitter, zich deze week voor den rechter te verantwoorden, omdat hij verzuimd had de trap in tijds te verlichten. De beklaagde beweerde, dat niet de duisternis, maar de kortzich tigheid van den brievenbesteller dezen had doen vallende trappen van zijn huis zijn van groote vensters voorzien en toen het ongeluk gebeurde was het nog niet zoo donker om de traptreden niet meer te kunnen onderscheiden Mahler droeg echter een blauwe bril en dus is misschien de trap hem duisterder toegeschenen dan zij werkelijk was. De verklaringen van eenige getuigen weerspraken deze verde diging en het openbaar ministerie eischte veroordeeling tot 50 mark boete wegens onwillige verwonding. De rechtbank ver oordeelde den huisheer tot een boete van 30 mark, bij niet voldoening te vervan gen door drie dagen opsluiting. In het westen van Texas heerscht een zoo groote droogte als misschien nog nooit beleefd werd, Op vele plaatsen heeft het sedert 14 maanden niet goed geregend. Het vee sterft bij honderd tallen. Yele kolonisten verkoopen hun land voor een spotprijs, om dan, geheel verarmd, verder naar het oosten te trek ken. In de steenkolenmijn König Ludwig. nabij Recklingshausen (in Westfalen) heeft een ontploffing plaats gehad, waarbij 7 werklieden gedood en 2 gekwetst werden. Hoe groote ellende te Dublin heerscht, blijkt uit de volgende cijfers. Er zijn daar 6000 menschen in het werk- of armenhuis; 4281 ontvangen onderstand in huis; 19,332 zijn zonder beroep of middel van bestaan. Dat zgn bijna 30,000 armen in een stad van 250,000 inwoners. En hoevelen zijn er dan nog die niet op de ambtelijke armenlijsten voorkomen, maar wier toestand niet minder treurig is Tengevolge der buitengewone hitte van laatstleden Woensdag zijn te Leipzig, bij de exercitie van het 8ste regiment Saksische infanterie, een officier en 32 man nedergevallen. Een der manschappen ligt zeer ziek. Op zonderlinge wijze werd een dief te Oetinge gevangen. In een kruide nierswinkel binnenbrekende, stal hij alles wat niet te zwaar was, en wilde langs het venster weer heengaan, maar trapte ongelukkig door het deksel van een vat bloem. Met een zwarte broek binnen gekomen, moest hij den winkel met een witte verlaten, doch die verandering van kostuum kostte hem zijne vrijheid. Het schavot der toekomst (voor landen waar de doodstraf nog niet afge schaft is) wordt thans te Leipzig ten toongesteld. Het model vertoont een blok waarop een stoel geplaatst is, voor den ter dood veroordeelde bestemd. Daar achter staat een beeld der gerechtigheid met zwaard en weegschaal. Onder het blok is een electrische batterij, waarvan de draden door de pooten van den stoel omhoog gaan en in den zetel en den rug eindigen. Nadat nu het vonnis is voorgelezen wordt de veroordeelde op den stoel geplaatst of daarop des noods vast gebonden waarop de beul een staf boven zijn hoofd breekt en de stukken in de weegschaal werpt. Dit brengt de elec trische batterij in werking en de dood volgt oogenblikkelijk, gelijk met dieren genomen proeven herhaaldelijk hebben doen zien. Den hongerdood zijn in het afge loopen jaar 37 personen te Londen ge storven. Een dienstbode, die dezer dagen met haren vrijer te Helder kermis had gehouden, werd ongeveer 4 uur des morgens door haren galant huiswaarts geleid. De meid had ech ter geen huissleutel van haar juIFrouw meege nomen. Onderwijl dat door 't paartje voor het huis, waar de schoone diende, een hartelijk afscheid werd genomen, bonsden zij bij herha ling op de huisdeur, opdat de dienstmaagd kon worden binnengelaten. De juffrouw was echter niet wakker te krijgen. Moede van de tien minuten volgehouden pogingen* zei de minnaar//Als je 't eens door 't raam probeerde Goed," was 't antwoord, als wij 't maar open kunnen krij gen." Aanstonds toog men aan het wei'k en aan de vereenigde pogingen gelukte het wer kelijk om het raam zoover omhoog te schuiven dat de meid met het hoofd vooruit naar bin nen kon kruipen. Haar geleider duwde haar, aan de beenen, als een kruiwagen voort. Eensklaps viel, door een noodlottig toeval het raam omlaag en hield de arme meid in beklemming. Wat haar min naar ook deed, hij kon het raam maar niet weder omhoog krijgen. Inmiddels had zich een lustig troepje voor het huis geschaard, dat onder hfet gezang van //«Jij komt van avond de deur piet meer uit," een ronddansje hield, tot ergernis van den minnaar, die zijn beklemde vriendin tegen ruwe bejegening beschermde. Eindelijk naderde een jong timmerman, die naar zijn werk ging. Hij slaagde er in het raam omhoog te krijgen en den gevangene te bevrijden. Dit tragisch komisch verhaal komt voor in //Overijsselsche Courant" voor Deventer, Wijhe, Raalte en Olst, van 23 Juli jl. Of het feit echter waar is dat hebben we niet kunnen opsporen, de jonge timmerman die bij het geval zulke goede diensten bewees zou het wel kunnen doen. Wie hij is Niemand Dan is het verhaal zeker een verzinsel van dezen of genen grappenmaker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1