Vollenhoven s Bier. Dl GEKROONDE VALK VLIEGERS, g.b.söhulmaij1r& c1.. spoorstraat q17. vlisger-wedstrijd. .bi concurrent: Universeel Kogiëer-Toestel, ëm Ut djulopf m alle flarjfumeratt, TUSSCftEN KRUIS EN TEMPEL. Kermis te Wieringen. Zaal van den Heer Dirk Lont. Op Zaterdag 31 Juli 1886: Mis ééae ett groots GALA-VOOBSTELLING. D. T. BAMBERG DELDEN, Kinder-Voorstelling MIMIEK EN PLASTIEK. een flink WOONHUIS. HUIZENBOUW. een Petroleumwagen met Maten en Pomp. T. B. BLOOS. KRUIDENIERSWINKEL G. H. SMIT, Binnenhaven 72. „De Vruchtenboom" Zilveren Medaille. Uitsluitend Mout en Hop. II li I I BE1ERSCH n- Gefabriceerd uit de beste grondstoffen, zonder eenige bijmenging. Uitstekende Kwaliteit. Zeer lage Prijzen. Amsterdam—Dordrecht. De Wereldberoemde PFAFF-IAAIHACHINE. W. J. BLITZ, Tandarts, Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. CAPE POLAK, iederen Woensdag en Zondag JD^.3sTS-XjES, M. P. POLAK. lOOHffirssttTlitirlonv, 10 Cents. WESTGRACHT 273, J. VAN WILLIGEN, P. OETELMANS, BUHZEL Pennen. Penhouders. BERKHOUT Co. FEUILLETON. De apt ra let Misleils-Coiité. Anti-spiritisme, Gedachtenlezingen, Decla matie, Komische vertooningen, Théatre Rigolo, Tnitemaresque met gelegen heids-coupletten, te geven door den Declamator Hofmechanicus des Konings. Zie verdere annonces. Heer- en Dames-Entréebiljet f 0,75 Enkele kaarten 0,40 Aanvang 8 ure precies. Plaatsen te bespreken van af 5 uur. Zondag 1 Augustus 1886: Extra groote met Kermisgeschenken en Surprises voor de Jeugd. Tot SlOt: Entree2i Ct. Kinderen en begeleiders. Aanvang 2 ure precies. T© liuur Adres J. DE LIEFDE, Binnenhaven 94. Te koop tegen spotprijs: Deur- en Raamkozijnen, Paneel-, Kamer- en Bedstede-Deuren. Te bevragen, lett. A, Bureau van dit blad. Uit de hand te koop: Te bevragen bij BERKHOUT Co. Te huur aangeboden: een HUIS, bevattende drie Kamers en Logeerkamer, thans bewoond door den Heer Van Bruggen, hoek Looiersteeg. Te bevragen bij T. C. G O V E R S. Te ls.oop een witte BOK en KARRETJE met compleet TUIG. Adres BERKHOUT Co. Door aanschaffing van een grnntere, uit de hand te konp, een zoo goed als nieuw (nieuwste Zwartdruk-Autograaf op Metaal) met toebehooren, reeds bij velen hier ter plaatse in gebruik, zeer geschikt voor Kantoren. Adres: KONINGSTRAAT I bil. De ondergeteekende maakt den geachten Ingezetenen hekend, dat hij het lokaal „De Vereeniging" heeft ingericht voor gesloten Gezelschappen en Vergaderingen. Belovende een nette en billijke bediening. De ondergeteekende maakt zijn geachten plaatsgenooten bekend, dat hij den van den Heer KLEIN heeft overgenomen. Belovende tevens een nette en prompte bediening, alsmede concurreerende prijzen. heeft ontvangen nieuwe Hollandsche volle Bootsmansharing, 5 Ct. per stuk; groote Holl. Haring, 8 a 10 Ct.nieuwe Holl. Maatjesharing, 4 a 10 Ct s' nieuwe Zoute- visch, dun gesneden, 22 Ct. de 5 ons. WAAS, Spoorstraat. Amsterdam 1883. Antwerpen 188S. Chem. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a. d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Universeel - Zuiverings - Zout. In pakjes a 18, 33 en 60 Cts. Medicinale Levertraan. In fl. van 25, 40 en 75 Cts. IJzer-Levertraan. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm, a flac. 40 Cts. Druiven-Borstsiroop met Fenkel-Honig. In fleschjes a 30, 60 Cts. en fl. De nieuw geconstrueerde PFAFF-NAAIMACHINE voor trap- en handbeweging ingericht, heeft de grootste ruimte onder den arm, wat zeer doelmatig is by het ver vaardigen van groote klee- dingstukken. Zoo ook haar fraai geornamenteerd trap- toestel, welk door haar nieuwe constructie alle bezwaren en moeielijkheden wegneemt, doordien de wrijfpunten van stalen veeren voorzien zijn. Tevens nemen wij de vrij heid U op de nieuwe PfafFs wettig gedeponeerde Naaldin- zetting te wijzendeze inrich ting is zoo eenvoudig, dat men in donker de naald op haar juiste standpunt plaatst zon der de geringste inspanning. Met 't oog op het groote ver nuft, alsmede de onovertroffen soliditeit der Pfaff-Naaima- chine, hetgeen trouwens in 't belang van eikenkooper is, zoo wordt men beleefd verzochtde Pfaff-Naaimachines met alle andere Machines te vergelij ken waarn amen tot de o vertui- W ging zal komen, dat 'tin ieders belang is zich een echte Pfaff- Naaimacliine aan te schaffen. De gemakkelijkste wijze van betalen. - Volkomen gratis nnderricht. - Drie jaar guarantie. Deze Machines zijn uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en Omstreken bij IUT" Gaarne belasten wij ons met het rePareeren van alle soorten van NAAI MACHINES, alsook tot het veranderen naar de laatste constructie. Tandheelkundige eperatiën en het plaatsen van Kunsttanden wordt verricht in 't Hotel »DE TOELAST," Binnenhaven, lederen Donderdag van 1 tot 8 ure namiddags. Te Schagen Hotel »Vredelust" by den Heer BROERSMA, Donderdags- voormiddags. Te Alkmaar Maandags by den Heer van der WAL, Kaasmarkt, en Zaterdags bij den Heer J. SPIJKMAN, Hotel »den Burg." lianaalweg als naar gewoonte: aanvang 71ja ure. ruime sorteering, goedkoop en zeer geschikt voor NIEUWEDIEP. M A G A Z IJ JS van J. C. BOLDOOT. fPfT* Voor Winkeliers en Slijters zijn de prijzen als aan de Fabriek te Amsterdam. L 87. WESTSTRAAT. L 88. vernietigt onmiddellijk alle levend Hoofd-onrein, zonder schadelijke gevolgen. Prijs per flesch 50 cent Depot: J. II. BMERELLE, Kanaalweg. BINNENHAVEN 5. Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 68. H. WIGHART. Zij keerde zich om en ging naar de deur haar stap was zwaar en mat, haar lang, zwart kleed streek met onaangenaam gedruisch over het tapijt. Steeds verder verdween zij in het donkere vertrek, alleen op haar glinsterende haren wierp het flikkerende licht nog een enkele straal, die ze verlichtte als de ster der hoop, maar die weldra zou zijn uitgebluscht. Manuel zag haar gaan, zijne ledematen sche nen verlamd, zijn denken en gevoelen streed mede in den grooten beslissenden kamp van willen en durven, van leven en dood. Hij had haar niet kunnen tegenhouden, al had het welzijn der wereld aan den top van zijn vin ger gehangen. Olga had de deur bereikt. Zij wist het: als de deur achter haar dichtviel, zou Manuel voor de poorten der eeuwigheid staan. Werk tuigelijk greep zij den knopvoorby, voor bij! zeide baar droog, brandend oog, dat zij niet meer achter zich durfde slaan. Hoor! Een lieve welbekende melodie klonk van de straat naar boven, het was de klagende stem van een draaiorgelman, die vlak onder Manuel» venster zijn avondmuziek deedthooren. «Ach, hoe is het mooglijk dan, Dat ik u verlaten kan? Ik heb u zoo innig lief, Ach, geloof dit "Was het eeno betoovering die dit lied te voorschyn riep? Welkje onbekende macht woon de er in dit geminachte instrument, dat met zulk een overweldigende kracht dit onbuig zaam hart doortintelde? Die zachte tonen, zooal» zij uit den mond van het vroolijke volk kwamen, drongen door in het stille vertrek, zij hechtten zich, zoo teeder, vast aan Ma- nuels trotach gevoel van recht. Verdween de verlamming? Ja zij verdween, snel, plotseling alsof er een berg van zijn hart ge kanteld werd. «Gij hebt het harte mijn Vervuld van liefdepijn; En ik geen ander min Al» u alleen Als u alleen! Hij voelde een gloeienden stroom door zijn hart vloeien een zalig gevoel doortintelde hem voor zijn wilskracht kreeg de heerschappij over zijne leden terug. Met krachtige hand slingerde hij het wapen achter zich. - Olgaschreeuwde hy en vloog naar vo ren. r Geliefde vrouw keer weder! Besluit. Het was zomer geworden. In den tuin van dokter Polilemann bloeiden weer de prachtige rozen en geurden weer bedwelmend de heer lijke heliotropen. Uit het prieel aan den in gang van den tuin weerklonk een druk ge praat, nu en dan vermengd met een helder lachje, als de mond der kleine Theo open ging, om de koddige invallen van haren man vroolijk te beantwoorden. Op de bank die naai de springende fontein gekeerd stond, zat des dokters vrouw en aan hare zijde, de wangen gekleurd door den glans der zon, zat Olga. Hare handen rustten onbeweeglijk in haren schoot, hare oogen waren echter drukker in de weer, zij hingen met eene uitdrukking van zalige liefde aan de trekken van Manuel Goldstein. Aan het einde der tafel zat meester Filip, den arm om Theo's hals geslagen hunne wittebroodsweken waren nog niet voor bij. Dokter Polilemann trok met zichtbaar ge noegen aan zijne pijp en luisterde naar de beschrijving die Manuel gaf van zijn tweede huwelijksreis. Ja, zeide mevrouw Polilemann, van haar breiwerk opziende. Wien God een groote gunst bewijzen wil, dien stuurt hij de wijde we reld in! Maar men moet leeren die gunst te ge nieten, zeide Olga. Ik had nooit kunnen den ken dat het ruischen der zee mij zoo zou kunnen bekoren, dat hare golven zulk een zalig gevoel bij mij zouden kunnen opwekken. Ik kende geen grooter geluk dan den storm vloed aan mijne voeten te vergelijken met den vrede in ons hart. Zoo ernstig heb ik over al die dingen niet nagedacht, riep Theo's heldere stem. Al les was nieuw en schoon voor mij zelfs als Philip met mij naar een woeste streek was gereisd, dan zou ik het er mooi gevonden hebben. Bravo, kleintje, lachte haar vader. De natuur echter blijft eeuwig jong en de witte broodsweken gaan voorbij. Over een jaar of wat zult gij wel anders spreken. Maak je niet ongerust, Theo ware liefde verdwijnt nooit! Olga en Manuel knikten elkander toe zij wisten het, dat de kleuren der zuivere liefde eeuwig frisch blijven. De knecht kwam van de post terug ieder greep naar de kranten en brieven. Aan Theo's adres nagezonden, collega, zeide Pohlemann zijn gast een brief overrei kend. De professor opende hem en gaf hem daar na aan zijne vrouw. Van Willem! hij kondigt ons zijne verloving met Jenny Meijer aan. Olga las met een verlicht hart de welkome boodschap. Intusschen had Philip de familie berichten doorgezien; hij sloeg een onderzoe kenden blik op Olga, voordat hij het blad aan den professor overreikte. Dat zal haar treffen! zeide Manuel, na dat hij het gelezen had. Het werd stiller in het prieel iedereen was met zichzelven bezig en men bemerkte nauwelijks, dat Manuel zijne vrouw wenkte en met haar den weg naar het park insloeg. Een geurige koelte woei haar tegen; in ge dachten verzonken, naderden zij de plaats waar Olga zoo vaak haar hart had uitge stort. De heuvel was reeds lang verdwenen, een vriendelijke zitplaats noodde beiden uit er plaats te nemen. Manuel zette zich naast zijne vrouw zijn hart was vervuld met herinneringen, sprake loos drukte hij Olga's handen aan zijn lippen en kuste de opkomende tranen van hare oogen. Onder de ruischende bladen, die hen voor de hitte beschermden, hoorde Olga de tijding van Wölflings dood, die door een beroerte snel en onverwacht was gestorven, terwijl hij voor zijne gezondheid op eene badplaats vertoefde. De aankondiging was onderteekend door zijne vrouw, hare dochter en haren schoonzoon, wiens burgerlijke naam eenigszins werd aan gevuld door den onlangs verkregen titel van hofprediker. Dus is uw waardigste vijand gestorven, zeide Olga, nadat zij een weinig tothaarzelre gekomen was, de strijd is geëindigd! De golven van het leven strijden voort durend, slechts twee druppelen hebben voor hun recht gestreden en de zee verslindt bei den. Wat wy elkander verweten, was slechts een voorbeeld duizenden vóór ons streden voor dezelfde zaak en wie noemt den tijd dat men zal ophouden de Joden te minachten Die tijd zal komen. Ja, als de zon een geslacht beschijnt dat vrij is van elk vooroordeel, eerder nietHeeft God een bijzondere smart, een bijzondere vreugde voor Joden of Christenen geschapen? Waar is het volk dat een ander teeken heeft om zijn gevoel uit te drukken als lachen bij vreugde en weenen bij smart? Ontstonden zij niet uit dezelfde bron, allen, die de natuur geschapen heeft? Dim Olga, als de menschen geleerd zullen hebben, dat geen bepaald ge loof ons voor zonde behoedt en ieder geloof slechts door de liefde heilig wordt, als zij weten, dat alleen hunne fouten en ondeugden de men- schenwaarde ondermijnen, als zij begrepen heb ben dat geen wagen xoo scheef loopt als het slecht begrepen Evangelie der liefde dan zal de groote, vijandige kloof gedempt zijn tusschen «kruis en Tempel". Einde. «Harold, notaris en advocaat," las men op een naambord in een der straten van San Francisco, waar uitsluitend handelskantoren gevestigd waren. De gouden letters prijkten recht deftig op den blauwen achtergrond, bijna te deftig voor de on aanzienlijke straat, waarin de jonge Harold zich gevestigd had, nadat hij in een der vorstelijke staten een schitterend examen had afgelegd. De duisternis van den avond maakte heden echter het opschrift van het bord onleesbaar, en 'tlicht van een naburige lantaarn viel er geheel van ter zijde op, evenals op de hooge berookte huizen, die zich aan weerskanten verhieven, en met hun gesloten ijzeren deuren en vensterlui ken er uitzagen alsof zij slechts tot woonplaats dienden van ratten, muizen, spinnen en kakker lakken. Al mochten zij in hunne zolders en ma gazijnen onberekenbare schatten bergen; al mocht des daags in de kantoren met een enkelen pennetrek over scheepsladingen van goederen en bergen goud beschikt worden, en de straat zelfs daarentegen nauwelijks ruim genoeg zijn voor de verwarde massa van wagens, karren en arbei ders, zoo was bet toch niet te ontkennen, dat Mr. Harold voor zijne praktijk moeielijk een on gunstiger stand in de geheele stadt hadt kunnen uitkiezen. Want al hadden de eigenaars der magazijnen voortdurend rechts-quaesties met elkander, zij hadden ieder hun vaste advoka- ten van erkende bekwaamheid, en het strookte niet met hunne voorzichtigheid om aan een on ervarene de leiding van een proces toe te ver trouwen. Maar daar was niets aan te doen. Om weel derig te gaan wonen op een deftigen stand, daar voor bezat Harold de noodige dollars niet, en er bleef hem dus mets over dan kalm de dingen die komen zouden af te wachten. En hoe me nigeen, onverschillig op welk gebied, was in nog bekrompener omstandigheden begonnen dan hij, en kon zich nu in overvloed baden. Een enkel gelukkig toeval, en zijn fortuin was gemaakt. Wel had hij reeds een half jaar en langer te ver geefs op zulk een toeval gehoopt, en zich in dien tijd geducht moeten behelpen, maar dat was nog geen reden om den moed op te geven, al had zyn ander» zoo vroolijke stemming daardoor lang zamerhand veel van hare opgewektheid verloren. Het was dan, zooals gezegd, donker zeer don ker en de motregen had ten minste nog dit nut dat hij het licht der lantaarns tot zijn volle recht liet komen. Gewoonlijk was de straat des avonds stil, maar op dezen guren, natten November avond was zij geheel verlaten, en de doodsche indruk werd in het minst niet weggenomen door de enkele verlicht» vensters van kantoorbedien den of huisbewaarders. Het had juist tien uur geslagen, toen een man, wiens in het oog vallend hooge gestalte door een ruimen mantel bedekt werd, terwijl van zijn ge laat door den breed geranden hoed niets te zien was, met haastige schreden door de boven be schreven straat ging. Een tijd lang liep hij die met dezelfde snelheid al, daarop matigde hij zijn gang en keek hij tevens oplettend naar de deu ren, die hij voorbijging. Meermalen bleef hij staan, om bij het licht van een lucifer de vlam men op de verschillende bordjes te ontcijferen, om daarna met een ongeduldig gebaar zijn weg te vervolgen. Eindelijk las hij den naam Harold. Na een vluchtigen blik op de vensterblinden, door wel ker reten, hier en daar een lichtstreep zichtbaar was, liet hij voorzichtig den ijzeren klopper vallen. Het geluid van het verschuiven van een stoel drong tot den onbekende door, een paar grendels werden teruggeschoven, de deur ging naar bin nen open, en voor hem stond Harold, een wel gemaakt blond man van ongeveer zesentwintig jaar die hen beleefd verzocht binnen te komen. Dat men met een enkele schrede van de vuile straat midden in het bureau komt, getuigt niet voor een winstgevende praktijk," merkte de vreemdeling op, nadat Harold de deur achter hen gesloten had en onverschillig schudde hij den regen van hoed en mantel. «Alle begin is moeielijk," zeide Harold, terwijl hij zijn gast achterdochtig bekeek, «al komt men bij mij niet langs marmeren gangen en trappen in het bureau, dat bewijs nog niet, dat gij in rechtsaangelegenheden hier even snel en stipt bediend wordt als bij iemand, die niet van zijn stoel opstaat, voor men hem een handvol dol lars op de taf el telt." «Zoo dacht ik er ook over," hernam de vreem deling met een doordringenden blik op den jon gen notaris, «anders zou ik niet tot u gekomen zijn. Dat wil zeggen, op dollars zie ik niet; iedere punt op eene i wil ik betalen, als ik iemand kan vinden, die niet bang is voor een weinig moeite, zooals de groote rechtsgeleerden, die iedere natte schoenzool nog afzonderlijk in reke ning brengen. Ja, ik zoek een man die tot alles bereid is, en ik hoop aan geen verkeerde deur geklopt te hebben. Wie jong is legt gaarne moed aan den dag, en wie geld noodig heeft, maakt zich gaarne verdienstelijk," en terwijl hij de hand achteloos in een kring bewoog, wees hij op de zeer eenvoudige inrichting van het bureau. «Zeker, ik ben gaarne tot uw dienst," hernam Harold, «en ik wil mij alle moeite getroosten, zoolang het zaken betreft, die tegen mijn op vatting van eer en recht niet indruischen." Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukkerij C. DE BOER Jr,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4