Uitgeloot No. 49. De Begrafenis. Elfde Zomer-Concert, Advertentiën. DANKBETUIGING. W L K E N 8, Vrije Geref. Gemeente, J. COLLEL Woensdagavond toen alle werklieden weder van hun arbeid waren teruggekeerd en het op en om de Noordeamarkt bewegelijker was geworden, hoorde men hier en daar weder oproerige praatjes. Daarbij kwam nog, dat „Recht voor Allen" in die straten werd ge vent en om de verkoopers zich volksmenigten verzamelden. De bladverkoopers verdwenen echter spoe dig van de straat en met hen verspreidde ook de menigte zich, of bleef zij, op verzoek van de politie, circuleerende. De orde werd echter nergens gestoord. De avond van gisteren (Donderdag) ging kalm voorbij. Vier werklieden werden wegens oproerige samenrotting in arrest genomen. Te halftwee in den afgeloopen nacht werd in alle kazernen te Amsterdam réveille geblazen. De manschappen kregen hun soep en stonden spoedig gereed op te trekken. Dit geschiedde te halfdrie. Zij werden geleid door sectiën politieagenten en betrokken toen 19 posten in de stad, waardoor alle belangrijke punten, als 't ware, direct onder be scherming stonden der gewapende macht, welke hare hoofdkwartieren op den Dam enopdeNoor- dermarkt vestigde. Zoowel de infanterie, de mari niers, als de huzaren waren opgeroepen en sommige posten hadden eene belangrijke getalsterkte. Die posten waren als volgt verdeeldhoofdbureau van politie, Noordermarkt, Dam, kazerne Oranje-Nas- sau, cavalerie-kazerne, Linnaeusstraat, Marnix- straat; dit waren de dépots, waarbij de kazerne Oranje-Nassau bezet was door infanterie, maar ook door vestingartillerie. Voorde Oosterbegraafplaats waren de volgende posten uitgezet: J. D. Meijer- plein, Kattenburg, Nieuwmarkt, Rembrandtplein, Paleis voor Volksvlijt; voor de Westerbegraaf- plaatsHaarlemmerpoort, Zaagpoort, Administra tiegebouw H. IJ. S. M.voor het kerkhof „De Liefde"Raampoort, Lauriergracht, Leidscheplein en Brandweerkazerne. Zooals wij reeds hierboven mededeelden, waren de belangrijkste posten Dam en Noordermarkt, welke, behalve over een krachtige sectie infan teristen, onder bevel van hoofdofficieren, ook over de meeste politieagenten beschikten. Alle posten «tonden onder bevel van officieren. Voor zoover dit niet reeds vroeger was ge schied, werden de lijken tusschen vijf en zeven uur 's morgens door de nabestaanden van het Binnengasthuis afgehaald en naar hunne woningen gebracht, onder beding, dat alle begrafenissen vóór tien uur hedenmorgen moesten zijn afgeloopen. Gaarne had men ze van gemeentewege laten begraven, doch de familiën deden hare rechten gelden en dus werden de teraardebestellingen door bloedverwanten geleid. Zooals men ziet, waren krachtige maatregelen genomen om elke oproerige beweging in de ge boorte te smoren en werd gerucht zooveel moge lijk vermeden. De Amst. Crt. geeft de volgende opgave van hen, die bij de ongeregeldheden het leven hebben verloren, en wier lijken zich in het Gasthuis bevonden ■Willem van Munster, 18 jaar; Gerardus r Greuter, 27 jaar; Johannes Penning, 40jaar; Jan Johannes Antonius Beuning, 47 jaar; "Willebrordus Helsloot, 17 jaar; Karei Lode- wijk Steenkamp, 22 jaar; Ernst Hendrik Tjaden, 21 jaar; Gerrit Riet, 26 jaar; Leo- nard van Dijk, 18 jaar; Johannes Franciscus Antonius Uelman, 18 jaar; Johan Ehlebracht, 24 jaar; Johannes Hendricus van der Vliet, 23 jaar; Hendrik Brandsma, 51 jaar; Ar- noldus Petrus Weerman, 26 jaarCornelis johannes Wesselz, 20 jaarBernard Henrich Witte, 36 jaar; Hendrik Willem Phennegers, 30 jaar; Lambertus Gorter, 20 jaar. Herman Koerts 15 jaar; Abraham Arnoldus Pakkoo, 47 jaar; Johannes Pijn, 61 jaar: A. C. Jan sen, naaister, 30 jaar. De Utrechtsche Correspondent van de „N. Rott. Ct." schrijft aan dat blad het vol gende Een toeval voerde mij Maandagavond naar Am sterdam. Stel u voor: ik wist van niets; ik had geen krant gelezen en hoorde plotseling op de tram, die te ongeveer half acht van het Rijnspoor naar den Dam afreed, de mare van de dooden en gekwet sten. Door eene wellicht laakbare nieuwsgierigheid gedreven, begaf ik mij naar het terrein des oproers. Op de gracht tegenover de Noordermarkt posteerde ik mij, te midden van duizenden kijkers, die daar op dat oogenblik eene veilige standplaats vonden. De huzaren hielden de Noordermarkt vrij en dreven de onwillige passanten met sabelslagen vooruit. Links van de markt drong het volk te hoop en «arde de militairen, ten gevolge waarvan eene charge ge maakt werd die het tot aan de brug terugdreef. Bij het daartoe ontstane gedrang raakte een man te water, die echter spoedig door de daar liggende schippers gered werd. Flink was de houding van den commandant der ruiters, en luide werd bij aan onzen kant toegejuicht, toen hij een zijner man schappen, die tusschen het gepeupel deerlijk in de klem geraakt was, door een hagelbui van sabelsla gen die op de ruggen en hoofden der oproerigen ne derdaalden in een oogenblik wist te ontzetten. Toch moesten zij terugtrekken naar de markt. Een stee nenregen drong er hen toe. Plotseling hoorde men doffe slagen uit de straten van de Jordaan kwa men in blauwe kielen gehulde, gebukte gestalten, eene rij vrouwen plaatste zich vóór hen de straat werd opgebroken. Weldra was de gracht voor de cavalerie onberijdbaar en zag men do mannen met armen vol steenen en de vrouwen met boezelaars vol wegsnellen en tusschen het volk dringen, dat op de brug ter linkerzijde opgehoopt stond. Verschei dene minuten bleef het daarna stil. Op de Noorder markt stond eene sterke politiemacht geschaard, de ruiterij patrouilleerde daar nog steeds, terwijl in fanterie en vestingartillerie eveneens gereed ston den op het eerste sein van hunne wapens gebruik te maken. Eensklaps kwam er beweging ook aan onze zijde der gracht. De militairen rukten voort over de brug aan onzen rechterkant en wilden het gepeupel van de andere zijde bestoken. Het was een oogenblik van vreeselijk gedrang. Aan de brug ter linkerzijde stond het oproerige volk, dat halsstarrig weigerde ook slechts ééne schrede terug te gaan, en van den anderen kant kwamen de troepen, alles voor zich uitdrijvende. liet was een gegil dat slechts over troffen werd door bet sarrend gejoel van bet volk, dat in zijne verbittering de soldaten tot vuren tartte. Vrouwen en mannen sloegen zich op de borst en hieven dreigend de vuisten omboog en wierpen de zware steenen door de lucht. Alles redde zich voor de opdringende militairen zooveel mogelijk in de huizen, waarvan de deuren door vele bewoners wel willend geopend werden, andere haast met geweld werden opengedrongen. Ik had het geluk een plaats te vinden schuin over de brug waar bet volk stond, op de inspringende stoep eener woning, en stond daar tamelijk veilig, totdat de infanterie met geladen geweren vlak vóór mij tegenover het volk werd opgesteld. Ook de commandant van dezen troep hield zich ferm. Op geen 15 meter van het volk stond hij vóór zijne manschappen, als het mik punt van de steenen die het grauw op hem richtte. Tocb sommeerde hij ben nog eerst uiteen te gaan, en toen deze eisch vloekend beantwoord werd met schiet maar op,, als je durfttoen sprong hij ter zijde en commandeerde: vuur! Eén schot! en het was alsof eene alles overheerschende, opper machtige stemstiltehadden geroepen, zoo adem loos stonden allen één ondeelbaar oogenblik na dit schot. Een hartverscheurende gil van hem of haar, die getroffen was, klonk boven de hoofden der menigte, onmiddellijk gevolgd door het woedend ge brul dat uit duizenden kelen omhoog steeg. Het was of door die gansche opeengepakte massa ééne rilling voer, en of zij met onweerstaanbaar geweld op ons zou aandringen om ons onder hare voeten te verpletteren. „Vuur!" klonk het nogmaals met donderende stem. Weer een schot, weer een gil, nog eens dat steeds woester wordende gebrul. „Schiet maar toegilden de wijven, die als furiën met loshangende haren nevens hare mannen ston den en de steenen naar de soldaten slingerden. Een der projectielen kwam terecht in het portaaltje waar ik mij bevond. „Schiet maar toe!" gilden de wijven, en rukten zich de jakken van het lijf en sloegen de nagels in de ontbloote borsten. „Schiet maar toe, moorde naars „Vuur!" klonk het. En nog deinsde het volk niet terugNeen, tel kens vielen er meer steenen en woester werd «teeds het gebrul. „Vuur!" Eindelijk, nadat nog menigmalen de buskruit- vlammetjes in de schemering geflikkerd hadden,ont stond er eenige verwarring in den hoop, en voort ging het nu met d« bajonet er op los. Daar stoof alles voort, de brug, die ónder den last dreigde te bezwijken, over, de straten der Jordaan in. Ik had er genoeg vanIk ben zelf schutter ge weest en uit krachte van dien heb ik dus reeds een afschuw en geen verstand-van vuurwapenenmaar, na deze eerste maal dat ik „uit meenens" heb hoo- ren en zien schieten, denk ik met ontzetting er aan, dat ik in die jaren mijner militaire loopbaan mis schien ook geroepen had kunnen zijn zulke blinde, opgeruide «chepsels neer te schieten. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Sumatra, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 Juli Aden. Het stoomschip Prinses Wilhelmina vertrok 28 Juli van Suez naar Amsterdam. Het stoomschip Burgemeester den Tex, van Amsterdam, arriveerde den 28e Juli te Batavia. Het stoomschip Koningin Emma, van Bata via naar Amsterdam, vertrok 27 Juli van Mar- seille. Marktberichten. Schagen, 29 Juli. 12 Paarden f 40 af 160, 55 Stieren f 60 a f200, 102 Geldekoeien f 80 af220, 14 Kalfkoeien f170 af230, 9 Vaar zen f 120 a f 145, 8 nucht. Kalveren f 9 a f 15J, 410 Schapen f 11 af274, 6 Bokken en Geiten f 1 a f 6, 8 magere Varkens f10 a f 17, 22 Biggen f 6 a f 8, 20 Kippen 20 tot 60 cent, 25 Eenden 30 cent, Boter per kop 75 tot 85 cent, Kaas per kilogram 20 tot 40 cent Kip-Eieren per 100 stuks f 2,25 a f 2,75, Eend-Eieren f 3,20 per 100 stuks. 322ste Staatsloterij. Ie Klasse. 2e Lijst. No. 16003 f5000. No. 2885 f2000. No. 18987 f1000. No. 6907 16268 f400. No. 5195 5843 10294 17017 f200. No. 188 7892 11950 13160 f100. 3e Lijst. No. 9250 f1000. No 12477 f400. No. 3508 4422 7543 11336 en 18861 f100. 4e Lijst. No. 2716 f 1500. op Zondag 1 Augustus des 's av. 8 uur en bij minder zachte weersgesteldheid midd. 2,15 uur. 1. Mit liegende Fahnen", Militair-Marsch. Unrath. - 2. „Tempelweihe", Eest-Ouverture. Kéler-Béla. - 3. Aria aus derOper: „Die Deser- teure", (Solo für Oboe und Waldhorn), Conradi. - 4. Fantaisie über, beliebte Deutsche Lieder. Eduard Strauss. - 5. Duett Ier Acts, a. d. Oper: „Carmen". Géorges Bizet. - 6. Grande Fantaisie, Sur 1'operette: „La petite Mariée". Ch. Lecocq. - 7. „Frühlingslieder", Walzer. C. v. Kiihner. nelis Zegel Mz. en Marretje Kalis, 2 maanden. Dirk Zegel, zoon van Pieter Zegel en Flora Den Braven, 2 maanden. Johannes Albertus Gel derman, zoon van Albertus Gelderman en Maria Cornelia Bronsveld, 3 maanden. Afloop der Openbare Verkooping van Huizen en Erven, op Woensdag 28 Juli 1886, 's avonds 8 uur, in het lokaal Tivoli te Helder, ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN en ten overstaan van den Notaris HATTINGA RAVEN. 1. De onverdeelde helft in een Pakhuis en en Erf, Vijzelstraat, opgehouden. 26. Woonhuizen en Erven, Binnen- en Achterbinnenhaven, kooper de hr. J. Hoogen- bosch voor f 1605. Perceel 7 en 8 zijn opgehouden. Afloop der Openbare Verkooping van Huizen en Erven, te Helder, in het lokaal Tivoli, op Dinsdag 27 Juli, 's avonds half acht uur, ten overstaan van den Notaris A. VONK, te Schoorldam: Perceel 1 niet verkocht. 2. Een Woonhuis met Erf en Bergplaats aan den Kanaal weg, :I 4; gekocht door den heer Abrahamse voor f 1340. 3. Een Woonhuis met Erf als voren, I 5; gekocht door den heer C. Mulders voor f 1135 4. Een Woonhuis en Erf, Dijkweg; gekocht door den C. Wigman voor f 301. 5. Een Woonhuis en Erf, Spoorstraat; ge kocht door den heer Roozendaal voor f 1521. 611. Zes Woonhuizen en Erven achter Bellevue; gekocht door den heer Abrahamse voor f 3830. 1215. Vier Huizen en Erven als voren; gekocht door den heer Th. Dekker voor f1381. 16. Een stukje Grond; gekocht door den hr. Abrahamse voor f 70.. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 27 tot 30 Juli. ONDERTROUWD: M. Benavente, artist, en H. Qriskaver. C. J. Huijsman, officierskok, en J. H. Kalkwarf. A. F. Theewis, bootsmansmaat, en C. Sckoltze. O. H. Falk, zonder beroep, en T. de Lang. GEHUWDF. A. Schut, en A. Hillenius. BEVALLENA. M. van Veen, geb. Kamp, d. F. J. Goudswaardt, geb. Prins, d. A. Visser, geb. Wiegman, d. A. C. Luijkx, geb. Moorman, z. G. Brokken, geb. Boerdijk, d. A. Veen, geb. Feijera- bend, z. T. Selderbeek, geb. Roodewijn, d. B. Wie- ring, geb. Meijering, d. OVERLEDEN: Geene. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 22 tot 28 Juli. ONDERTROUWD: Jacob Daalder en Jan netje Vonk. Gerrit Plaatsman Pz. en Corne- lisje Daalder. GEHUWD: Geene. GEBORENAagje, dochter van Jan Huis man en Trijntje Koorn. Jannetje dochter van Albert Boon en Marretje Duinker. OVERLEDENMelle Zegel, zoon van Cor- Naar aan liet Vaderland wordt be richt, heeft de commissaris van politie, de heer Stork, na den mislukten aanslag door Geel gepleegd, verschillende dreig brieven ontvangen. Socialisten gaven hem daarbij kennis dat de eerstvolgende aanslag beter zal gelukken. Op de volgende nummers zijn naar hunne volgorde de voornaamste prijzen gevallen in de Haarl. Paardenverloting 18,250; 9438; 13,188; 7885; 1770 3598; 5042; 24,743; 14,160; 7864 13,0969195; 5044; 19,68820,9383750 895; 7195; 10,934; 9510; 18,248; 18.110 21,283 7964 12,808. Telegram Een te 11 uur hedenmorgen ontvangen telegram uit Amsterdam meldt ons, dat de begrafenis ordelijk is afgeloopen. Op- loopen of samenscholingen hadden niet plaats. Stad rustig. Zie hieromtrent ook de eerste kolom van deze bladzijde. Vervolg der Berichten. Sommigen onzer geabonneerden lezen ons blad met hun tweeën of drieën. Om begrijpelijke redenen, was de oplaag van ons vorig no. spoedig uitgeput. Elk wilde direct een blad in bezit hebben. Van daar, dat we zeer velen moesten te leurstellen. Wanneer men zich dus alleen abonneert, voor 50 ct. in de drie maan den, is men altijd zeker de courant op tijd in ziju bezit te hebben. Maandag, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, wordt in 't park Tivoli'' een Soiree Musieale gegeven, met verlichting van de tuinen enz. (Zie de advertentie hierachter). De heer G. A. Bischoff, van hier, heeft gisteren te 's Hage voldoend examen afgelegd voor Hoofd der school. Het voornemen bestaat ook dit jaar alhier weder een vliegerwedstrijd te houden, en wel op den 18 Augustus a. s. De heer J. M. Prins, alhier, benoemd tot hoofd eener school te Leiden, die op een der voordrachten het eerst wordt aanbevolen als hoofd eener o. 1. school lste klasse te Amsterdam, heeft te kennen gegeven voor deze betrekking niet in aanmerking te willen komen. Woensdag had bij de directie der marine de inschrijving plaats van de af gekeurde stoomwerktuigen, vlampijpen enz., afkomstig van het schroefst. »Marnix." Het hoogst was ingeschreven door den heer B. J. Nijkerk, te Amsterdam, voor de som van f 11,513.36, 't laagst door de heeren R. S. Stokvis Zoon, te Rotter dam, voor f7857. De heeren S. Jacobs S. Goudsmit, te Helder, hadden o. a. voor f9200.en de heer S. M. de Jong, mede van hier, had voor f 10,060.— ingeschreven. Zr Ms. stoomschepen «-Zilveren Kruis" en »Sommelsdijk" worden met 1 Sept. in dienst gesteld. Zr. Ms. schroefstoomschip Alkmaar, in herstelling bij 's Rijks werf te Wil lemsoord, zal in het begin der volgende week van daar naar Amsterdam worden overgevoerd tot het in orde brengen der stoomwerktuigen, welke bij de Kon. fa briek van stoom- en andere werktuigen aldaar in reparatie zijn. Texel, 29 Juli. Begunstigd door zeer fraai weer en een frisch koeltje, werd heden namiddag op de Hoogte, in de nabijheid van het boschje een vliegerwedstrijd gehouden. Het jon- gensfeest was georganiseerd en werd be kostigd door ingezetenen van den Burg. Een menigte knapen nam aan den wedstrijd, waarvoor fraaie prijsjes werden uitgeloofd, deel. Er waren tal van mooie en aardige vliegers te bewonderen. De uitslag van den wedstrijd en het toekennen der prij zen geschiedde als volgt: Eereprijs, Ber nard Kruse Hoogste vliegerprijs Adri- aan Lap en premie Adriaan Bruin stilste vlieger: prijs Cornelis van Rijn, premie Pieter de Ruijter; aardigste vliegerprijs Reinier Bakels, premie Joan Westenberg. Niet alleen het jonge volkje genoot met volle teugen, doch ook ouderen van dagen vermaakten zich in het genot der kinderen. J. A. Fortuyn, een der leiders van de sociaal-democratische beweging, is giste ren te Amsterdam in arrest genomen, verdacht van de verspreider te zijn van een oproerig en schandelijk geschrift. Later bericht men, dat Fortuyn reeds be kend heeft de verspreider te zijn. Op ZONDAG 1 AUGUSTUS a. i hopen onze geliefde Ouders A. STEINKATH en B. DE MAN j hunne Vijftig-jarige Echtvereeulging i te herdenken. uit aller maaiu, J. STEINRATH.gj Helder, 28 Juli 1886. 50-Jarige Echtvereeniging van J. WIGMAN Tz. en N. VERMEULEN. Uit naam der kleinkinderen, F. VAN DER BEN, J. VAN DER BEN, N. VAN DER BEN. J. VAN DER BEN. C. VAN DER BEN. Helder, 29 Juli 1886. Op den ln Augustus 1886, hopen j onze Ouders: S. SCHRAA en N. SCHRAA—KIKKERT, hunne 25-jarlge Echtvereeniging j te herdenken. Helder, 30 Juli 1886. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Algemeene kennisgeving. 12 AUGUSTUS 1886, hopen wij de 131/2-Jftrige Echt vereeniging te herdenken van onzen zwager en zuster m C. L. HEINKENS en M. A. VAN DEN HOGE. Uit naam van zwager en zuster F. J. HOGÉ. M. J. VAN DEN HOOGEN. Wed. J. VAN DEN HOOGEN. J. H. BUHRMANN. M. J. VAN DEN HOOGEN. Helder, 30 Juli 1886. Ondertrouwd ANDREAS FRANCISCUS THEEWIS, Bootsmansmaat der Marine, CATHARINA SCHOLTZE, Wed. van W. H. Haane. Zierikzee, Helder, 29 Juli 1886. Ondertrouwd CORNELIS JACOBUS HUIJSMANS en JOHANNA HERMINA KALKWARF. Helder, 29 Juli 1886. Ondertrouwd M. B L O M EN G. DE WIJN. Oudeschild, Texel, 30 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd HENDRIK GERARD BOUWER, en van Haarlem, HELENA ALIDA DE WEILLE, Haarlem, 28 Juli '86. van Doetichem. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een welg 3chapen Dochter, G. BROKKE, geb. BOERDIJK. Kijkduin. 27 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd P. J. G. B. JACQUES en W. F. FEIJERABEND. Amsterdam, 29 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd M. BENAVENTE, van Amsterdam, H. GRIESHAVER. Helder, 28 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd Js. KLUIT en A. A. D. BURGERHOUT, die, mede namens wederzijdsche betrek- kingeu, hartelijk dank betuigen voor de blijken van belangstelling, bij hun huwe lijk ondervonden. Brielle, 29 Juli 1886. Getrouwd AUKE DE WIJN en BETJE ZWAAL. Oudeschild, Texel, 29 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd A. KUIPERS S. DALMEIJER, die, tevens namens wederzijdsche familie, dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling, zoowel van hier als elders ondervonden. IJmuiden. 26 Juli 1886. Bevallen van een welgeschapen Dochter, TRIJNTJE ROODERWIJN, geliefde echt- genoote van P. SELDERBEEK. Helder, 28 Juli 1886. Geboren: HENDRIK ANTON, Zoon van ARNOLDUS VAN VEEN en van ANTJE FEIJERABEND. Helder, 27 Juli 1886. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H. Sacra menten der stervenden. ANNA MARIE DITO, Echtgenoote van Cornelis Sz. Smit. Amsterdam, 27 Juli 1886. De ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijn' hartelijken dank, ook namens zijn Echtgenoote, aan den WelEdGestr. Heer Dr. P. G. J. VOGELPOEL, Officier v«n Gezondheid le klasse, voor zijn on vermoeide en liefderijke behandeling, be toond bij de zoo moeielijke verlossing zijner Echtgenoote. A. VAN VEEN, Opperschipper bij de Kon. Ned. Marine. Bij dezen brengen ondergeteekenden hunnen hartelijken dank aan allen, welke gedurende de ziekte en het overigden van hun Echtgenoot en Vader, blijken van deelneming betoonden, als mede aan hen die den overledene ter laatste rustplaats brachten. En in het bij zon der aan het Bestuur en leden van de Vereeniging het Metalen Kruis. Nieuwediep, 30 Juli 1886. Wed. R. POLL-VOOGT. Alsmede Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 1 August os 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de Wel.Eerw. Heer van 's-Gravenhage. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 5l/a uur, Os. Versteeg. DE KERKERAAD. Wegens vertrek van hier, verzoekt de ondergeteekende iedereen, die iets van hem te vorderen mogt hebben, nog in den loop dezer week hunne rékening in te dienen. C. G. WUST. LEENING 1862. Belanghebbenden worden uitgenoodigd op a. g. Maandagavond 2 Aognstns van 8 tot 10nor,in de Consistorie-Kamer der Chr. Geref. Kerk, tot het innen der verschenen rente. N.B. Nog worden belanghebbenden attent gemaakt op het medebren gen der bewijzen tot verkrijging van nieuwe Couponstukken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2